blob: 3b43eaa186e47de350440f536c57b19dbaa29e26 [file] [log] [blame]
Const equ 00008H
push_pop macro Reg
push Reg
pop Reg
endm