blob: cf381643df99a49b994cb735ec648ef5a9a91fa0 [file] [log] [blame]
; RUN: llc -verify-machineinstrs < %s -march=ppc32 | grep rlwimi
define void @test(i16 %div.0.i.i.i.i, i32 %L_num.0.i.i.i.i, i32 %tmp1.i.i206.i.i, i16* %P) {
%X = shl i16 %div.0.i.i.i.i, 1 ; <i16> [#uses=1]
%tmp28.i.i.i.i = shl i32 %L_num.0.i.i.i.i, 1 ; <i32> [#uses=1]
%tmp31.i.i.i.i = icmp slt i32 %tmp28.i.i.i.i, %tmp1.i.i206.i.i ; <i1> [#uses=1]
%tmp31.i.i.i.i.upgrd.1 = zext i1 %tmp31.i.i.i.i to i16 ; <i16> [#uses=1]
%tmp371.i.i.i.i1 = or i16 %tmp31.i.i.i.i.upgrd.1, %X ; <i16> [#uses=1]
%div.0.be.i.i.i.i = xor i16 %tmp371.i.i.i.i1, 1 ; <i16> [#uses=1]
store i16 %div.0.be.i.i.i.i, i16* %P
ret void
}