blob: aaf706eb2383993da8e63e4294d8ff0dcff0ba42 [file] [log] [blame]
// RUN: not llvm-mc -arch=amdgcn %s 2>&1 | FileCheck %s
// RUN: not llvm-mc -arch=amdgcn -mcpu=tahiti %s 2>&1 | FileCheck %s
//===----------------------------------------------------------------------===//
// Generic checks
//===----------------------------------------------------------------------===//
v_mul_i32_i24 v1, v2, 100
// CHECK: error: invalid operand for instruction
v_cndmask_b32 v1, v2, v3
// CHECK: error: too few operands for instruction
//===----------------------------------------------------------------------===//
// _e32 checks
//===----------------------------------------------------------------------===//
// Immediate src1
v_mul_i32_i24_e32 v1, v2, 100
// CHECK: error: invalid operand for instruction
// sgpr src1
v_mul_i32_i24_e32 v1, v2, s3
// CHECK: error: invalid operand for instruction
v_cndmask_b32_e32 v1, v2, v3, s[0:1]
// CHECK: error: invalid operand for instruction
//===----------------------------------------------------------------------===//
// _e64 checks
//===----------------------------------------------------------------------===//
// Immediate src0
v_mul_i32_i24_e64 v1, 100, v3
// CHECK: error: invalid operand for instruction
// Immediate src1
v_mul_i32_i24_e64 v1, v2, 100
// CHECK: error: invalid operand for instruction
v_add_i32_e32 v1, s[0:1], v2, v3
// CHECK: error: invalid operand for instruction
v_addc_u32_e32 v1, vcc, v2, v3, s[2:3]
// CHECK: error: invalid operand for instruction
v_addc_u32_e32 v1, s[0:1], v2, v3, s[2:3]
// CHECK: error: invalid operand for instruction
v_addc_u32_e32 v1, vcc, v2, v3, -1
// CHECK: error: invalid operand for instruction
v_addc_u32_e32 v1, vcc, v2, v3, 123
// CHECK: error: invalid operand for instruction
v_addc_u32_e32 v1, vcc, v2, v3, s0
// CHECK: error: invalid operand for instruction
v_addc_u32_e32 v1, -1, v2, v3, s0
// CHECK: error: invalid operand for instruction
v_addc_u32_e64 v1, s[0:1], v2, v3, 123
// CHECK: error: invalid operand for instruction
v_addc_u32 v1, s[0:1], v2, v3, 123
// CHECK: error: invalid operand for instruction
// TODO: Constant bus restrictions