blob: 37f4c8b2f6b90e2b38d9d44957f9f6f77774d4c6 [file] [log] [blame]
! RUN: not llvm-mc %s -arch=sparc -show-encoding 2>&1 | FileCheck %s --check-prefix=V8
! RUN: llvm-mc %s -arch=sparcv9 -show-encoding | FileCheck %s --check-prefix=V9
! V8: error: invalid instruction mnemonic
! V8-NEXT: addc %g2, %g1, %g3
! V9: addx %g2, %g1, %g3 ! encoding: [0x86,0x40,0x80,0x01]
addc %g2, %g1, %g3
! V8: error: invalid instruction mnemonic
! V8-NEXT: addccc %g1, %g2, %g3
! V9: addxcc %g1, %g2, %g3 ! encoding: [0x86,0xc0,0x40,0x02]
addccc %g1, %g2, %g3
! V8: error: invalid instruction mnemonic
! V8-NEXT: subc %g2, %g1, %g3
! V9: subx %g2, %g1, %g3 ! encoding: [0x86,0x60,0x80,0x01]
subc %g2, %g1, %g3
! V8: error: invalid instruction mnemonic
! V8-NEXT: subccc %g1, %g2, %g3
! V9: subxcc %g1, %g2, %g3 ! encoding: [0x86,0xe0,0x40,0x02]
subccc %g1, %g2, %g3