blob: e8c24b62cb17184a79105462e844be9e40d7eb63 [file] [log] [blame]
100 ACCELERATORS {
"^X", 10, VIRTKEY
}