blob: 46b336b2e669baacefd4cc5959590e7d64fb89ba [file] [log] [blame]
; RUN: opt -newgvn -S < %s | FileCheck %s
target datalayout = "E-m:e-i64:64-n32:64"
target triple = "powerpc64-unknown-linux-gnu"
;; Make sure we use correct bit shift based on storage size for
;; loads reusing a load value.
define i64 @test1({ i1, i8 }* %predA, { i1, i8 }* %predB) {
; CHECK-LABEL: @test1
; CHECK-NOT: [[V1:%.*]] = load i16, i16* %{{.*}}
; CHECK-NOT: [[V2:%.*]] = lshr i16 [[V1]], 8
; CHECK-NOT: trunc i16 [[V2]] to i1
%valueLoadA.fca.0.gep = getelementptr inbounds { i1, i8 }, { i1, i8 }* %predA, i64 0, i32 0
%valueLoadA.fca.0.load = load i1, i1* %valueLoadA.fca.0.gep, align 8
%valueLoadB.fca.0.gep = getelementptr inbounds { i1, i8 }, { i1, i8 }* %predB, i64 0, i32 0
%valueLoadB.fca.0.load = load i1, i1* %valueLoadB.fca.0.gep, align 8
%isTrue = and i1 %valueLoadA.fca.0.load, %valueLoadB.fca.0.load
%valueLoadA.fca.1.gep = getelementptr inbounds { i1, i8 }, { i1, i8 }* %predA, i64 0, i32 1
%valueLoadA.fca.1.load = load i8, i8* %valueLoadA.fca.1.gep, align 1
%isNotNullA = icmp ne i8 %valueLoadA.fca.1.load, 0
%valueLoadB.fca.1.gep = getelementptr inbounds { i1, i8 }, { i1, i8 }* %predB, i64 0, i32 1
%valueLoadB.fca.1.load = load i8, i8* %valueLoadB.fca.1.gep, align 1
%isNotNullB = icmp ne i8 %valueLoadB.fca.1.load, 0
%isNotNull = and i1 %isNotNullA, %isNotNullB
%isTrueAndNotNull = and i1 %isTrue, %isNotNull
%ret = zext i1 %isTrueAndNotNull to i64
ret i64 %ret
}
;; And likewise for loads reusing a store value.
define i1 @test2(i8 %V, i8* %P) {
; CHECK-LABEL: @test2
; CHECK-NOT: lshr
store i8 %V, i8* %P
%P2 = bitcast i8* %P to i1*
%A = load i1, i1* %P2
ret i1 %A
}