blob: 2f90d4360dd971528b138c26e1ff4b49137be1b4 [file] [log] [blame]
! RUN: not llvm-mc %s -arch=sparc -show-encoding 2>&1 | FileCheck %s --check-prefix=V8
! RUN: llvm-mc %s -arch=sparcv9 -show-encoding | FileCheck %s --check-prefix=V9
! V8: error: invalid instruction mnemonic
! V8-NEXT: addc %g2, %g1, %g3
! V9: addx %g2, %g1, %g3 ! encoding: [0x86,0x40,0x80,0x01]
addc %g2, %g1, %g3
! V8: error: invalid instruction mnemonic
! V8-NEXT: addccc %g1, %g2, %g3
! V9: addxcc %g1, %g2, %g3 ! encoding: [0x86,0xc0,0x40,0x02]
addccc %g1, %g2, %g3
! V8: error: invalid instruction mnemonic
! V8-NEXT: subc %g2, %g1, %g3
! V9: subx %g2, %g1, %g3 ! encoding: [0x86,0x60,0x80,0x01]
subc %g2, %g1, %g3
! V8: error: invalid instruction mnemonic
! V8-NEXT: subccc %g1, %g2, %g3
! V9: subxcc %g1, %g2, %g3 ! encoding: [0x86,0xe0,0x40,0x02]
subccc %g1, %g2, %g3
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: popc %g1, %g2
! V9: popc %g1, %g2 ! encoding: [0x85,0x70,0x00,0x01]
popc %g1, %g2
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: signx %g1, %g2
! V9: sra %g1, %g0, %g2 ! encoding: [0x85,0x38,0x40,0x00]
signx %g1, %g2
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: signx %g1
! V9: sra %g1, %g0, %g1 ! encoding: [0x83,0x38,0x40,0x00]
signx %g1
! V8: error: invalid instruction mnemonic
! V8-NEXT: lduw [%i0 + %l6], %o2
! V9: ld [%i0+%l6], %o2 ! encoding: [0xd4,0x06,0x00,0x16]
lduw [%i0 + %l6], %o2
! V8: error: invalid instruction mnemonic
! V8-NEXT: lduw [%i0 + 32], %o2
! V9: ld [%i0+32], %o2 ! encoding: [0xd4,0x06,0x20,0x20]
lduw [%i0 + 32], %o2
! V8: error: invalid instruction mnemonic
! V8-NEXT: lduw [%g1], %o2
! V9: ld [%g1], %o2 ! encoding: [0xd4,0x00,0x40,0x00]
lduw [%g1], %o2
! V8: error: invalid instruction mnemonic
! V8-NEXT: lduwa [%i0 + %l6] 131, %o2
! V9: lda [%i0+%l6] 131, %o2 ! encoding: [0xd4,0x86,0x10,0x76]
lduwa [%i0 + %l6] 131, %o2
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: lda [%l0] 0xf0, %f29
! V9: lda [%l0] 240, %f29 ! encoding: [0xfb,0x84,0x1e,0x00]
lda [%l0] 0xf0, %f29
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: ldda [%l0] 0xf0, %f48
! V9: ldda [%l0] 240, %f48 ! encoding: [0xe3,0x9c,0x1e,0x00]
ldda [%l0] 0xf0, %f48
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: ldqa [%l0] 0xf0, %f48
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: ldq [%l0], %f48
! V9: ldqa [%l0] 240, %f48 ! encoding: [0xe3,0x94,0x1e,0x00]
! V9: ldq [%l0], %f48 ! encoding: [0xe3,0x14,0x00,0x00]
ldqa [%l0] 0xf0, %f48
ldq [%l0], %f48
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: sta %f29, [%l0] 0xf0
! V9: sta %f29, [%l0] 240 ! encoding: [0xfb,0xa4,0x1e,0x00]
sta %f29, [%l0] 0xf0
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: stda %f48, [%l0] 0xf0
! V9: stda %f48, [%l0] 240 ! encoding: [0xe3,0xbc,0x1e,0x00]
stda %f48, [%l0] 0xf0
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: stqa %f48, [%l0] 0xf0
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: stq %f48, [%l0]
! V9: stqa %f48, [%l0] 240 ! encoding: [0xe3,0xb4,0x1e,0x00]
! V9: stq %f48, [%l0] ! encoding: [0xe3,0x34,0x00,0x00]
stqa %f48, [%l0] 0xf0
stq %f48, [%l0]
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: ldx [%g2 + 20],%fsr
! V9: ldx [%g2+20], %fsr ! encoding: [0xc3,0x08,0xa0,0x14]
ldx [%g2 + 20],%fsr
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: ldx [%g2 + %i5],%fsr
! V9: ldx [%g2+%i5], %fsr ! encoding: [0xc3,0x08,0x80,0x1d]
ldx [%g2 + %i5],%fsr
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: stx %fsr,[%g2 + 20]
! V9: stx %fsr, [%g2+20] ! encoding: [0xc3,0x28,0xa0,0x14]
stx %fsr,[%g2 + 20]
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: stx %fsr,[%g2 + %i5]
! V9: stx %fsr, [%g2+%i5] ! encoding: [0xc3,0x28,0x80,0x1d]
stx %fsr,[%g2 + %i5]
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: wrpr %g6,%i6,%tpc
! V9: wrpr %g6, %fp, %tpc ! encoding: [0x81,0x91,0x80,0x1e]
wrpr %g6,%i6,%tpc
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: wrpr %g6,%i6,%tnpc
! V9: wrpr %g6, %fp, %tnpc ! encoding: [0x83,0x91,0x80,0x1e]
wrpr %g6,%i6,%tnpc
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: wrpr %g6,%i6,%tstate
! V9: wrpr %g6, %fp, %tstate ! encoding: [0x85,0x91,0x80,0x1e]
wrpr %g6,%i6,%tstate
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: wrpr %g6,%i6,%tt
! V9: wrpr %g6, %fp, %tt ! encoding: [0x87,0x91,0x80,0x1e]
wrpr %g6,%i6,%tt
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: wrpr %g6,%i6,%tick
! V9: wrpr %g6, %fp, %tick ! encoding: [0x89,0x91,0x80,0x1e]
wrpr %g6,%i6,%tick
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: wrpr %g6,%i6,%tba
! V9: wrpr %g6, %fp, %tba ! encoding: [0x8b,0x91,0x80,0x1e]
wrpr %g6,%i6,%tba
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: wrpr %g6,%i6,%pstate
! V9: wrpr %g6, %fp, %pstate ! encoding: [0x8d,0x91,0x80,0x1e]
wrpr %g6,%i6,%pstate
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: wrpr %g6,%i6,%tl
! V9: wrpr %g6, %fp, %tl ! encoding: [0x8f,0x91,0x80,0x1e]
wrpr %g6,%i6,%tl
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: wrpr %g6,%i6,%pil
! V9: wrpr %g6, %fp, %pil ! encoding: [0x91,0x91,0x80,0x1e]
wrpr %g6,%i6,%pil
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: wrpr %g6,%i6,%cwp
! V9: wrpr %g6, %fp, %cwp ! encoding: [0x93,0x91,0x80,0x1e]
wrpr %g6,%i6,%cwp
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: wrpr %g6,%i6,%cansave
! V9: wrpr %g6, %fp, %cansave ! encoding: [0x95,0x91,0x80,0x1e]
wrpr %g6,%i6,%cansave
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: wrpr %g6,%i6,%canrestore
! V9: wrpr %g6, %fp, %canrestore ! encoding: [0x97,0x91,0x80,0x1e]
wrpr %g6,%i6,%canrestore
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: wrpr %g6,%i6,%cleanwin
! V9: wrpr %g6, %fp, %cleanwin ! encoding: [0x99,0x91,0x80,0x1e]
wrpr %g6,%i6,%cleanwin
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: wrpr %g6,%i6,%otherwin
! V9: wrpr %g6, %fp, %otherwin ! encoding: [0x9b,0x91,0x80,0x1e]
wrpr %g6,%i6,%otherwin
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: wrpr %g6,%i6,%wstate
! V9: wrpr %g6, %fp, %wstate ! encoding: [0x9d,0x91,0x80,0x1e]
wrpr %g6,%i6,%wstate
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: wrpr %g6,255,%tpc
! V9: wrpr %g6, 255, %tpc ! encoding: [0x81,0x91,0xa0,0xff]
wrpr %g6,255,%tpc
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: wrpr %g6,255,%tnpc
! V9: wrpr %g6, 255, %tnpc ! encoding: [0x83,0x91,0xa0,0xff]
wrpr %g6,255,%tnpc
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: wrpr %g6,255,%tstate
! V9: wrpr %g6, 255, %tstate ! encoding: [0x85,0x91,0xa0,0xff]
wrpr %g6,255,%tstate
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: wrpr %g6,255,%tt
! V9: wrpr %g6, 255, %tt ! encoding: [0x87,0x91,0xa0,0xff]
wrpr %g6,255,%tt
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: wrpr %g6,255,%tick
! V9: wrpr %g6, 255, %tick ! encoding: [0x89,0x91,0xa0,0xff]
wrpr %g6,255,%tick
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: wrpr %g6,255,%tba
! V9: wrpr %g6, 255, %tba ! encoding: [0x8b,0x91,0xa0,0xff]
wrpr %g6,255,%tba
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: wrpr %g6,255,%pstate
! V9: wrpr %g6, 255, %pstate ! encoding: [0x8d,0x91,0xa0,0xff]
wrpr %g6,255,%pstate
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: wrpr %g6,255,%tl
! V9: wrpr %g6, 255, %tl ! encoding: [0x8f,0x91,0xa0,0xff]
wrpr %g6,255,%tl
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: wrpr %g6,255,%pil
! V9: wrpr %g6, 255, %pil ! encoding: [0x91,0x91,0xa0,0xff]
wrpr %g6,255,%pil
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: wrpr %g6,255,%cwp
! V9: wrpr %g6, 255, %cwp ! encoding: [0x93,0x91,0xa0,0xff]
wrpr %g6,255,%cwp
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: wrpr %g6,255,%cansave
! V9: wrpr %g6, 255, %cansave ! encoding: [0x95,0x91,0xa0,0xff]
wrpr %g6,255,%cansave
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: wrpr %g6,255,%canrestore
! V9: wrpr %g6, 255, %canrestore ! encoding: [0x97,0x91,0xa0,0xff]
wrpr %g6,255,%canrestore
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: wrpr %g6,255,%cleanwin
! V9: wrpr %g6, 255, %cleanwin ! encoding: [0x99,0x91,0xa0,0xff]
wrpr %g6,255,%cleanwin
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: wrpr %g6,255,%otherwin
! V9: wrpr %g6, 255, %otherwin ! encoding: [0x9b,0x91,0xa0,0xff]
wrpr %g6,255,%otherwin
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: wrpr %g6,255,%wstate
! V9: wrpr %g6, 255, %wstate ! encoding: [0x9d,0x91,0xa0,0xff]
wrpr %g6,255,%wstate
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: rdpr %tpc,%i5
! V9: rdpr %tpc, %i5 ! encoding: [0xbb,0x50,0x00,0x00]
rdpr %tpc,%i5
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: rdpr %tnpc,%i5
! V9: rdpr %tnpc, %i5 ! encoding: [0xbb,0x50,0x40,0x00]
rdpr %tnpc,%i5
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: rdpr %tstate,%i5
! V9: rdpr %tstate, %i5 ! encoding: [0xbb,0x50,0x80,0x00]
rdpr %tstate,%i5
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: rdpr %tt,%i5
! V9: rdpr %tt, %i5 ! encoding: [0xbb,0x50,0xc0,0x00]
rdpr %tt,%i5
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: rdpr %tick,%i5
! V9: rdpr %tick, %i5 ! encoding: [0xbb,0x51,0x00,0x00]
rdpr %tick,%i5
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: rdpr %tba,%i5
! V9: rdpr %tba, %i5 ! encoding: [0xbb,0x51,0x40,0x00]
rdpr %tba,%i5
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: rdpr %pstate,%i5
! V9: rdpr %pstate, %i5 ! encoding: [0xbb,0x51,0x80,0x00]
rdpr %pstate,%i5
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: rdpr %tl,%i5
! V9: rdpr %tl, %i5 ! encoding: [0xbb,0x51,0xc0,0x00]
rdpr %tl,%i5
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: rdpr %pil,%i5
! V9: rdpr %pil, %i5 ! encoding: [0xbb,0x52,0x00,0x00]
rdpr %pil,%i5
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: rdpr %cwp,%i5
! V9: rdpr %cwp, %i5 ! encoding: [0xbb,0x52,0x40,0x00]
rdpr %cwp,%i5
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: rdpr %cansave,%i5
! V9: rdpr %cansave, %i5 ! encoding: [0xbb,0x52,0x80,0x00]
rdpr %cansave,%i5
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: rdpr %canrestore,%i5
! V9: rdpr %canrestore, %i5 ! encoding: [0xbb,0x52,0xc0,0x00]
rdpr %canrestore,%i5
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: rdpr %cleanwin,%i5
! V9: rdpr %cleanwin, %i5 ! encoding: [0xbb,0x53,0x00,0x00]
rdpr %cleanwin,%i5
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: rdpr %otherwin,%i5
! V9: rdpr %otherwin, %i5 ! encoding: [0xbb,0x53,0x40,0x00]
rdpr %otherwin,%i5
! V8: error: instruction requires a CPU feature not currently enabled
! V8-NEXT: rdpr %wstate,%i5
! V9: rdpr %wstate, %i5 ! encoding: [0xbb,0x53,0x80,0x00]
rdpr %wstate,%i5