blob: 1246cd5ca821fdb664a287258fe705dd5284ab52 [file] [log] [blame]
; RUN: opt < %s -loop-vectorize -force-vector-interleave=1 -force-vector-width=4 -dce -instcombine -S | FileCheck %s
target datalayout = "e-p:64:64:64-i1:8:8-i8:8:8-i16:16:16-i32:32:32-i64:64:64-f32:32:32-f64:64:64-v64:64:64-v128:128:128-a0:0:64-s0:64:64-f80:128:128-n8:16:32:64-S128"
;CHECK-LABEL: @reduction_sum(
;CHECK: phi <4 x i32>
;CHECK: load <4 x i32>
;CHECK: add <4 x i32>
;CHECK: shufflevector <4 x i32> %{{.*}}, <4 x i32> undef, <4 x i32> <i32 2, i32 3, i32 undef, i32 undef>
;CHECK: add <4 x i32>
;CHECK: shufflevector <4 x i32> %{{.*}}, <4 x i32> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 undef, i32 undef, i32 undef>
;CHECK: add <4 x i32>
;CHECK: extractelement <4 x i32> %{{.*}}, i32 0
;CHECK: ret i32
define i32 @reduction_sum(i32 %n, i32* noalias nocapture %A, i32* noalias nocapture %B) nounwind uwtable readonly noinline ssp {
%1 = icmp sgt i32 %n, 0
br i1 %1, label %.lr.ph, label %._crit_edge
.lr.ph: ; preds = %0, %.lr.ph
%indvars.iv = phi i64 [ %indvars.iv.next, %.lr.ph ], [ 0, %0 ]
%sum.02 = phi i32 [ %9, %.lr.ph ], [ 0, %0 ]
%2 = getelementptr inbounds i32, i32* %A, i64 %indvars.iv
%3 = load i32, i32* %2, align 4
%4 = getelementptr inbounds i32, i32* %B, i64 %indvars.iv
%5 = load i32, i32* %4, align 4
%6 = trunc i64 %indvars.iv to i32
%7 = add i32 %sum.02, %6
%8 = add i32 %7, %3
%9 = add i32 %8, %5
%indvars.iv.next = add i64 %indvars.iv, 1
%lftr.wideiv = trunc i64 %indvars.iv.next to i32
%exitcond = icmp eq i32 %lftr.wideiv, %n
br i1 %exitcond, label %._crit_edge, label %.lr.ph
._crit_edge: ; preds = %.lr.ph, %0
%sum.0.lcssa = phi i32 [ 0, %0 ], [ %9, %.lr.ph ]
ret i32 %sum.0.lcssa
}
;CHECK-LABEL: @reduction_prod(
;CHECK: phi <4 x i32>
;CHECK: load <4 x i32>
;CHECK: mul <4 x i32>
;CHECK: shufflevector <4 x i32> %{{.*}}, <4 x i32> undef, <4 x i32> <i32 2, i32 3, i32 undef, i32 undef>
;CHECK: mul <4 x i32>
;CHECK: shufflevector <4 x i32> %{{.*}}, <4 x i32> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 undef, i32 undef, i32 undef>
;CHECK: mul <4 x i32>
;CHECK: extractelement <4 x i32> %{{.*}}, i32 0
;CHECK: ret i32
define i32 @reduction_prod(i32 %n, i32* noalias nocapture %A, i32* noalias nocapture %B) nounwind uwtable readonly noinline ssp {
%1 = icmp sgt i32 %n, 0
br i1 %1, label %.lr.ph, label %._crit_edge
.lr.ph: ; preds = %0, %.lr.ph
%indvars.iv = phi i64 [ %indvars.iv.next, %.lr.ph ], [ 0, %0 ]
%prod.02 = phi i32 [ %9, %.lr.ph ], [ 1, %0 ]
%2 = getelementptr inbounds i32, i32* %A, i64 %indvars.iv
%3 = load i32, i32* %2, align 4
%4 = getelementptr inbounds i32, i32* %B, i64 %indvars.iv
%5 = load i32, i32* %4, align 4
%6 = trunc i64 %indvars.iv to i32
%7 = mul i32 %prod.02, %6
%8 = mul i32 %7, %3
%9 = mul i32 %8, %5
%indvars.iv.next = add i64 %indvars.iv, 1
%lftr.wideiv = trunc i64 %indvars.iv.next to i32
%exitcond = icmp eq i32 %lftr.wideiv, %n
br i1 %exitcond, label %._crit_edge, label %.lr.ph
._crit_edge: ; preds = %.lr.ph, %0
%prod.0.lcssa = phi i32 [ 1, %0 ], [ %9, %.lr.ph ]
ret i32 %prod.0.lcssa
}
;CHECK-LABEL: @reduction_mix(
;CHECK: phi <4 x i32>
;CHECK: load <4 x i32>
;CHECK: mul nsw <4 x i32>
;CHECK: shufflevector <4 x i32> %{{.*}}, <4 x i32> undef, <4 x i32> <i32 2, i32 3, i32 undef, i32 undef>
;CHECK: add <4 x i32>
;CHECK: shufflevector <4 x i32> %{{.*}}, <4 x i32> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 undef, i32 undef, i32 undef>
;CHECK: add <4 x i32>
;CHECK: extractelement <4 x i32> %{{.*}}, i32 0
;CHECK: ret i32
define i32 @reduction_mix(i32 %n, i32* noalias nocapture %A, i32* noalias nocapture %B) nounwind uwtable readonly noinline ssp {
%1 = icmp sgt i32 %n, 0
br i1 %1, label %.lr.ph, label %._crit_edge
.lr.ph: ; preds = %0, %.lr.ph
%indvars.iv = phi i64 [ %indvars.iv.next, %.lr.ph ], [ 0, %0 ]
%sum.02 = phi i32 [ %9, %.lr.ph ], [ 0, %0 ]
%2 = getelementptr inbounds i32, i32* %A, i64 %indvars.iv
%3 = load i32, i32* %2, align 4
%4 = getelementptr inbounds i32, i32* %B, i64 %indvars.iv
%5 = load i32, i32* %4, align 4
%6 = mul nsw i32 %5, %3
%7 = trunc i64 %indvars.iv to i32
%8 = add i32 %sum.02, %7
%9 = add i32 %8, %6
%indvars.iv.next = add i64 %indvars.iv, 1
%lftr.wideiv = trunc i64 %indvars.iv.next to i32
%exitcond = icmp eq i32 %lftr.wideiv, %n
br i1 %exitcond, label %._crit_edge, label %.lr.ph
._crit_edge: ; preds = %.lr.ph, %0
%sum.0.lcssa = phi i32 [ 0, %0 ], [ %9, %.lr.ph ]
ret i32 %sum.0.lcssa
}
;CHECK-LABEL: @reduction_mul(
;CHECK: mul <4 x i32>
;CHECK: shufflevector <4 x i32> %{{.*}}, <4 x i32> undef, <4 x i32> <i32 2, i32 3, i32 undef, i32 undef>
;CHECK: mul <4 x i32>
;CHECK: shufflevector <4 x i32> %{{.*}}, <4 x i32> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 undef, i32 undef, i32 undef>
;CHECK: mul <4 x i32>
;CHECK: extractelement <4 x i32> %{{.*}}, i32 0
;CHECK: ret i32
define i32 @reduction_mul(i32 %n, i32* noalias nocapture %A, i32* noalias nocapture %B) nounwind uwtable readonly noinline ssp {
%1 = icmp sgt i32 %n, 0
br i1 %1, label %.lr.ph, label %._crit_edge
.lr.ph: ; preds = %0, %.lr.ph
%indvars.iv = phi i64 [ %indvars.iv.next, %.lr.ph ], [ 0, %0 ]
%sum.02 = phi i32 [ %9, %.lr.ph ], [ 19, %0 ]
%2 = getelementptr inbounds i32, i32* %A, i64 %indvars.iv
%3 = load i32, i32* %2, align 4
%4 = getelementptr inbounds i32, i32* %B, i64 %indvars.iv
%5 = load i32, i32* %4, align 4
%6 = trunc i64 %indvars.iv to i32
%7 = add i32 %3, %6
%8 = add i32 %7, %5
%9 = mul i32 %8, %sum.02
%indvars.iv.next = add i64 %indvars.iv, 1
%lftr.wideiv = trunc i64 %indvars.iv.next to i32
%exitcond = icmp eq i32 %lftr.wideiv, %n
br i1 %exitcond, label %._crit_edge, label %.lr.ph
._crit_edge: ; preds = %.lr.ph, %0
%sum.0.lcssa = phi i32 [ 0, %0 ], [ %9, %.lr.ph ]
ret i32 %sum.0.lcssa
}
;CHECK-LABEL: @start_at_non_zero(
;CHECK: phi <4 x i32>
;CHECK: <i32 120, i32 0, i32 0, i32 0>
;CHECK: shufflevector <4 x i32> %{{.*}}, <4 x i32> undef, <4 x i32> <i32 2, i32 3, i32 undef, i32 undef>
;CHECK: add <4 x i32>
;CHECK: shufflevector <4 x i32> %{{.*}}, <4 x i32> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 undef, i32 undef, i32 undef>
;CHECK: add <4 x i32>
;CHECK: extractelement <4 x i32> %{{.*}}, i32 0
;CHECK: ret i32
define i32 @start_at_non_zero(i32* nocapture %in, i32* nocapture %coeff, i32* nocapture %out, i32 %n) nounwind uwtable readonly ssp {
entry:
%cmp7 = icmp sgt i32 %n, 0
br i1 %cmp7, label %for.body, label %for.end
for.body: ; preds = %entry, %for.body
%indvars.iv = phi i64 [ %indvars.iv.next, %for.body ], [ 0, %entry ]
%sum.09 = phi i32 [ %add, %for.body ], [ 120, %entry ]
%arrayidx = getelementptr inbounds i32, i32* %in, i64 %indvars.iv
%0 = load i32, i32* %arrayidx, align 4
%arrayidx2 = getelementptr inbounds i32, i32* %coeff, i64 %indvars.iv
%1 = load i32, i32* %arrayidx2, align 4
%mul = mul nsw i32 %1, %0
%add = add nsw i32 %mul, %sum.09
%indvars.iv.next = add i64 %indvars.iv, 1
%lftr.wideiv = trunc i64 %indvars.iv.next to i32
%exitcond = icmp eq i32 %lftr.wideiv, %n
br i1 %exitcond, label %for.end, label %for.body
for.end: ; preds = %for.body, %entry
%sum.0.lcssa = phi i32 [ 120, %entry ], [ %add, %for.body ]
ret i32 %sum.0.lcssa
}
;CHECK-LABEL: @reduction_and(
;CHECK: <i32 -1, i32 -1, i32 -1, i32 -1>
;CHECK: and <4 x i32>
;CHECK: shufflevector <4 x i32> %{{.*}}, <4 x i32> undef, <4 x i32> <i32 2, i32 3, i32 undef, i32 undef>
;CHECK: and <4 x i32>
;CHECK: shufflevector <4 x i32> %{{.*}}, <4 x i32> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 undef, i32 undef, i32 undef>
;CHECK: and <4 x i32>
;CHECK: extractelement <4 x i32> %{{.*}}, i32 0
;CHECK: ret i32
define i32 @reduction_and(i32 %n, i32* nocapture %A, i32* nocapture %B) nounwind uwtable readonly {
entry:
%cmp7 = icmp sgt i32 %n, 0
br i1 %cmp7, label %for.body, label %for.end
for.body: ; preds = %entry, %for.body
%indvars.iv = phi i64 [ %indvars.iv.next, %for.body ], [ 0, %entry ]
%result.08 = phi i32 [ %and, %for.body ], [ -1, %entry ]
%arrayidx = getelementptr inbounds i32, i32* %A, i64 %indvars.iv
%0 = load i32, i32* %arrayidx, align 4
%arrayidx2 = getelementptr inbounds i32, i32* %B, i64 %indvars.iv
%1 = load i32, i32* %arrayidx2, align 4
%add = add nsw i32 %1, %0
%and = and i32 %add, %result.08
%indvars.iv.next = add i64 %indvars.iv, 1
%lftr.wideiv = trunc i64 %indvars.iv.next to i32
%exitcond = icmp eq i32 %lftr.wideiv, %n
br i1 %exitcond, label %for.end, label %for.body
for.end: ; preds = %for.body, %entry
%result.0.lcssa = phi i32 [ -1, %entry ], [ %and, %for.body ]
ret i32 %result.0.lcssa
}
;CHECK-LABEL: @reduction_or(
;CHECK: or <4 x i32>
;CHECK: shufflevector <4 x i32> %{{.*}}, <4 x i32> undef, <4 x i32> <i32 2, i32 3, i32 undef, i32 undef>
;CHECK: or <4 x i32>
;CHECK: shufflevector <4 x i32> %{{.*}}, <4 x i32> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 undef, i32 undef, i32 undef>
;CHECK: or <4 x i32>
;CHECK: extractelement <4 x i32> %{{.*}}, i32 0
;CHECK: ret i32
define i32 @reduction_or(i32 %n, i32* nocapture %A, i32* nocapture %B) nounwind uwtable readonly {
entry:
%cmp7 = icmp sgt i32 %n, 0
br i1 %cmp7, label %for.body, label %for.end
for.body: ; preds = %entry, %for.body
%indvars.iv = phi i64 [ %indvars.iv.next, %for.body ], [ 0, %entry ]
%result.08 = phi i32 [ %or, %for.body ], [ 0, %entry ]
%arrayidx = getelementptr inbounds i32, i32* %A, i64 %indvars.iv
%0 = load i32, i32* %arrayidx, align 4
%arrayidx2 = getelementptr inbounds i32, i32* %B, i64 %indvars.iv
%1 = load i32, i32* %arrayidx2, align 4
%add = add nsw i32 %1, %0
%or = or i32 %add, %result.08
%indvars.iv.next = add i64 %indvars.iv, 1
%lftr.wideiv = trunc i64 %indvars.iv.next to i32
%exitcond = icmp eq i32 %lftr.wideiv, %n
br i1 %exitcond, label %for.end, label %for.body
for.end: ; preds = %for.body, %entry
%result.0.lcssa = phi i32 [ 0, %entry ], [ %or, %for.body ]
ret i32 %result.0.lcssa
}
;CHECK-LABEL: @reduction_xor(
;CHECK: xor <4 x i32>
;CHECK: shufflevector <4 x i32> %{{.*}}, <4 x i32> undef, <4 x i32> <i32 2, i32 3, i32 undef, i32 undef>
;CHECK: xor <4 x i32>
;CHECK: shufflevector <4 x i32> %{{.*}}, <4 x i32> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 undef, i32 undef, i32 undef>
;CHECK: xor <4 x i32>
;CHECK: extractelement <4 x i32> %{{.*}}, i32 0
;CHECK: ret i32
define i32 @reduction_xor(i32 %n, i32* nocapture %A, i32* nocapture %B) nounwind uwtable readonly {
entry:
%cmp7 = icmp sgt i32 %n, 0
br i1 %cmp7, label %for.body, label %for.end
for.body: ; preds = %entry, %for.body
%indvars.iv = phi i64 [ %indvars.iv.next, %for.body ], [ 0, %entry ]
%result.08 = phi i32 [ %xor, %for.body ], [ 0, %entry ]
%arrayidx = getelementptr inbounds i32, i32* %A, i64 %indvars.iv
%0 = load i32, i32* %arrayidx, align 4
%arrayidx2 = getelementptr inbounds i32, i32* %B, i64 %indvars.iv
%1 = load i32, i32* %arrayidx2, align 4
%add = add nsw i32 %1, %0
%xor = xor i32 %add, %result.08
%indvars.iv.next = add i64 %indvars.iv, 1
%lftr.wideiv = trunc i64 %indvars.iv.next to i32
%exitcond = icmp eq i32 %lftr.wideiv, %n
br i1 %exitcond, label %for.end, label %for.body
for.end: ; preds = %for.body, %entry
%result.0.lcssa = phi i32 [ 0, %entry ], [ %xor, %for.body ]
ret i32 %result.0.lcssa
}
; In this code the subtracted variable is on the RHS and this is not an induction variable.
;CHECK-LABEL: @reduction_sub_rhs(
;CHECK-NOT: phi <4 x i32>
;CHECK-NOT: sub nsw <4 x i32>
;CHECK: ret i32
define i32 @reduction_sub_rhs(i32 %n, i32* noalias nocapture %A) nounwind uwtable readonly {
entry:
%cmp4 = icmp sgt i32 %n, 0
br i1 %cmp4, label %for.body, label %for.end
for.body: ; preds = %entry, %for.body
%indvars.iv = phi i64 [ %indvars.iv.next, %for.body ], [ 0, %entry ]
%x.05 = phi i32 [ %sub, %for.body ], [ 0, %entry ]
%arrayidx = getelementptr inbounds i32, i32* %A, i64 %indvars.iv
%0 = load i32, i32* %arrayidx, align 4
%sub = sub nsw i32 %0, %x.05
%indvars.iv.next = add i64 %indvars.iv, 1
%lftr.wideiv = trunc i64 %indvars.iv.next to i32
%exitcond = icmp eq i32 %lftr.wideiv, %n
br i1 %exitcond, label %for.end, label %for.body
for.end: ; preds = %for.body, %entry
%x.0.lcssa = phi i32 [ 0, %entry ], [ %sub, %for.body ]
ret i32 %x.0.lcssa
}
; In this test the reduction variable is on the LHS and we can vectorize it.
;CHECK-LABEL: @reduction_sub_lhs(
;CHECK: phi <4 x i32>
;CHECK: sub nsw <4 x i32>
;CHECK: ret i32
define i32 @reduction_sub_lhs(i32 %n, i32* noalias nocapture %A) nounwind uwtable readonly {
entry:
%cmp4 = icmp sgt i32 %n, 0
br i1 %cmp4, label %for.body, label %for.end
for.body: ; preds = %entry, %for.body
%indvars.iv = phi i64 [ %indvars.iv.next, %for.body ], [ 0, %entry ]
%x.05 = phi i32 [ %sub, %for.body ], [ 0, %entry ]
%arrayidx = getelementptr inbounds i32, i32* %A, i64 %indvars.iv
%0 = load i32, i32* %arrayidx, align 4
%sub = sub nsw i32 %x.05, %0
%indvars.iv.next = add i64 %indvars.iv, 1
%lftr.wideiv = trunc i64 %indvars.iv.next to i32
%exitcond = icmp eq i32 %lftr.wideiv, %n
br i1 %exitcond, label %for.end, label %for.body
for.end: ; preds = %for.body, %entry
%x.0.lcssa = phi i32 [ 0, %entry ], [ %sub, %for.body ]
ret i32 %x.0.lcssa
}
; We can vectorize conditional reductions with multi-input phis.
; CHECK: reduction_conditional
; CHECK: fadd fast <4 x float>
define float @reduction_conditional(float* %A, float* %B, float* %C, float %S) {
entry:
br label %for.body
for.body:
%indvars.iv = phi i64 [ 0, %entry ], [ %indvars.iv.next, %for.inc ]
%sum.033 = phi float [ %S, %entry ], [ %sum.1, %for.inc ]
%arrayidx = getelementptr inbounds float, float* %A, i64 %indvars.iv
%0 = load float, float* %arrayidx, align 4
%arrayidx2 = getelementptr inbounds float, float* %B, i64 %indvars.iv
%1 = load float, float* %arrayidx2, align 4
%cmp3 = fcmp ogt float %0, %1
br i1 %cmp3, label %if.then, label %for.inc
if.then:
%cmp6 = fcmp ogt float %1, 1.000000e+00
br i1 %cmp6, label %if.then8, label %if.else
if.then8:
%add = fadd fast float %sum.033, %0
br label %for.inc
if.else:
%cmp14 = fcmp ogt float %0, 2.000000e+00
br i1 %cmp14, label %if.then16, label %for.inc
if.then16:
%add19 = fadd fast float %sum.033, %1
br label %for.inc
for.inc:
%sum.1 = phi float [ %add, %if.then8 ], [ %add19, %if.then16 ], [ %sum.033, %if.else ], [ %sum.033, %for.body ]
%indvars.iv.next = add i64 %indvars.iv, 1
%lftr.wideiv = trunc i64 %indvars.iv.next to i32
%exitcond = icmp ne i32 %lftr.wideiv, 128
br i1 %exitcond, label %for.body, label %for.end
for.end:
%sum.1.lcssa = phi float [ %sum.1, %for.inc ]
ret float %sum.1.lcssa
}
; We can't vectorize reductions with phi inputs from outside the reduction.
; CHECK: noreduction_phi
; CHECK-NOT: fadd <4 x float>
define float @noreduction_phi(float* %A, float* %B, float* %C, float %S) {
entry:
br label %for.body
for.body:
%indvars.iv = phi i64 [ 0, %entry ], [ %indvars.iv.next, %for.inc ]
%sum.033 = phi float [ %S, %entry ], [ %sum.1, %for.inc ]
%arrayidx = getelementptr inbounds float, float* %A, i64 %indvars.iv
%0 = load float, float* %arrayidx, align 4
%arrayidx2 = getelementptr inbounds float, float* %B, i64 %indvars.iv
%1 = load float, float* %arrayidx2, align 4
%cmp3 = fcmp ogt float %0, %1
br i1 %cmp3, label %if.then, label %for.inc
if.then:
%cmp6 = fcmp ogt float %1, 1.000000e+00
br i1 %cmp6, label %if.then8, label %if.else
if.then8:
%add = fadd fast float %sum.033, %0
br label %for.inc
if.else:
%cmp14 = fcmp ogt float %0, 2.000000e+00
br i1 %cmp14, label %if.then16, label %for.inc
if.then16:
%add19 = fadd fast float %sum.033, %1
br label %for.inc
for.inc:
%sum.1 = phi float [ %add, %if.then8 ], [ %add19, %if.then16 ], [ 0.000000e+00, %if.else ], [ %sum.033, %for.body ]
%indvars.iv.next = add i64 %indvars.iv, 1
%lftr.wideiv = trunc i64 %indvars.iv.next to i32
%exitcond = icmp ne i32 %lftr.wideiv, 128
br i1 %exitcond, label %for.body, label %for.end
for.end:
%sum.1.lcssa = phi float [ %sum.1, %for.inc ]
ret float %sum.1.lcssa
}
; We can't vectorize reductions that feed another header PHI.
; CHECK: noredux_header_phi
; CHECK-NOT: fadd <4 x float>
define float @noredux_header_phi(float* %A, float* %B, float* %C, float %S) {
entry:
br label %for.body
for.body:
%indvars.iv = phi i64 [ 0, %entry ], [ %indvars.iv.next, %for.body ]
%sum2.09 = phi float [ 0.000000e+00, %entry ], [ %add1, %for.body ]
%sum.08 = phi float [ %S, %entry ], [ %add, %for.body ]
%arrayidx = getelementptr inbounds float, float* %B, i64 %indvars.iv
%0 = load float, float* %arrayidx, align 4
%add = fadd fast float %sum.08, %0
%add1 = fadd fast float %sum2.09, %add
%indvars.iv.next = add i64 %indvars.iv, 1
%lftr.wideiv = trunc i64 %indvars.iv.next to i32
%exitcond = icmp ne i32 %lftr.wideiv, 128
br i1 %exitcond, label %for.body, label %for.end
for.end:
%add1.lcssa = phi float [ %add1, %for.body ]
%add.lcssa = phi float [ %add, %for.body ]
%add2 = fadd fast float %add.lcssa, %add1.lcssa
ret float %add2
}
; When vectorizing a reduction whose loop header phi value is used outside the
; loop special care must be taken. Otherwise, the reduced value feeding into the
; outside user misses a few iterations (VF-1) of the loop.
; PR16522
; CHECK-LABEL: @phivalueredux(
; CHECK-NOT: x i32>
define i32 @phivalueredux(i32 %p) {
entry:
br label %for.body
for.body:
%t.03 = phi i32 [ 0, %entry ], [ %inc, %for.body ]
%p.addr.02 = phi i32 [ %p, %entry ], [ %xor, %for.body ]
%xor = xor i32 %p.addr.02, -1
%inc = add nsw i32 %t.03, 1
%exitcond = icmp eq i32 %inc, 16
br i1 %exitcond, label %for.end, label %for.body
for.end:
ret i32 %p.addr.02
}
; Don't vectorize a reduction value that is not the last in a reduction cyle. We
; would loose iterations (VF-1) on the operations after that use.
; PR17498
; CHECK-LABEL: not_last_operation
; CHECK-NOT: x i32>
define i32 @not_last_operation(i32 %p, i32 %val) {
entry:
%tobool = icmp eq i32 %p, 0
br label %for.body
for.body:
%inc613.1 = phi i32 [ 0, %entry ], [ %inc6.1, %for.body ]
%inc511.1 = phi i32 [ %val, %entry ], [ %inc5.1, %for.body ]
%0 = zext i1 %tobool to i32
%inc4.1 = xor i32 %0, 1
%inc511.1.inc4.1 = add nsw i32 %inc511.1, %inc4.1
%inc5.1 = add nsw i32 %inc511.1.inc4.1, 1
%inc6.1 = add nsw i32 %inc613.1, 1
%exitcond.1 = icmp eq i32 %inc6.1, 22
br i1 %exitcond.1, label %exit, label %for.body
exit:
%inc.2 = add nsw i32 %inc511.1.inc4.1, 2
ret i32 %inc.2
}
;CHECK-LABEL: @reduction_sum_multiuse(
;CHECK: phi <4 x i32>
;CHECK: load <4 x i32>
;CHECK: add <4 x i32>
;CHECK: shufflevector <4 x i32> %{{.*}}, <4 x i32> undef, <4 x i32> <i32 2, i32 3, i32 undef, i32 undef>
;CHECK: add <4 x i32>
;CHECK: shufflevector <4 x i32> %{{.*}}, <4 x i32> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 undef, i32 undef, i32 undef>
;CHECK: add <4 x i32>
;CHECK: extractelement <4 x i32> %{{.*}}, i32 0
;CHECK: %sum.lcssa = phi i32 [ %[[SCALAR:.*]], %.lr.ph ], [ %[[VECTOR:.*]], %middle.block ]
;CHECK: %sum.copy = phi i32 [ %[[SCALAR]], %.lr.ph ], [ %[[VECTOR]], %middle.block ]
;CHECK: ret i32
define i32 @reduction_sum_multiuse(i32 %n, i32* noalias nocapture %A, i32* noalias nocapture %B) {
%1 = icmp sgt i32 %n, 0
br i1 %1, label %.lr.ph.preheader, label %end
.lr.ph.preheader: ; preds = %0
br label %.lr.ph
.lr.ph: ; preds = %0, %.lr.ph
%indvars.iv = phi i64 [ %indvars.iv.next, %.lr.ph ], [ 0, %.lr.ph.preheader ]
%sum.02 = phi i32 [ %9, %.lr.ph ], [ 0, %.lr.ph.preheader ]
%2 = getelementptr inbounds i32, i32* %A, i64 %indvars.iv
%3 = load i32, i32* %2, align 4
%4 = getelementptr inbounds i32, i32* %B, i64 %indvars.iv
%5 = load i32, i32* %4, align 4
%6 = trunc i64 %indvars.iv to i32
%7 = add i32 %sum.02, %6
%8 = add i32 %7, %3
%9 = add i32 %8, %5
%indvars.iv.next = add i64 %indvars.iv, 1
%lftr.wideiv = trunc i64 %indvars.iv.next to i32
%exitcond = icmp eq i32 %lftr.wideiv, %n
br i1 %exitcond, label %._crit_edge, label %.lr.ph
._crit_edge: ; preds = %.lr.ph, %0
%sum.lcssa = phi i32 [ %9, %.lr.ph ]
%sum.copy = phi i32 [ %9, %.lr.ph ]
br label %end
end:
%f1 = phi i32 [ 0, %0 ], [ %sum.lcssa, %._crit_edge ]
%f2 = phi i32 [ 0, %0 ], [ %sum.copy, %._crit_edge ]
%final = add i32 %f1, %f2
ret i32 %final
}
; This looks like a predicated reduction, but it is a reset of the reduction
; variable. We cannot vectorize this.
; CHECK-LABEL: reduction_reset(
; CHECK-NOT: <4 x i32>
define void @reduction_reset(i32 %N, i32* nocapture readonly %arrayA, i32* nocapture %arrayB) {
entry:
%c4 = icmp sgt i32 %N, 0
br i1 %c4, label %.lr.ph.preheader, label %._crit_edge
.lr.ph.preheader: ; preds = %entry
%c5 = add i32 %N, -1
%wide.trip.count = zext i32 %N to i64
br label %.lr.ph
.lr.ph: ; preds = %.lr.ph, %.lr.ph.preheader
%indvars.iv = phi i64 [ 0, %.lr.ph.preheader ], [ %indvars.iv.next, %.lr.ph ]
%.017 = phi i32 [ 100, %.lr.ph.preheader ], [ %csel, %.lr.ph ]
%c6 = getelementptr inbounds i32, i32* %arrayA, i64 %indvars.iv
%c7 = load i32, i32* %c6, align 4
%c8 = icmp sgt i32 %c7, 0
%c9 = add nsw i32 %c7, %.017
%csel = select i1 %c8, i32 %c9, i32 0
%indvars.iv.next = add nuw nsw i64 %indvars.iv, 1
%exitcond = icmp eq i64 %indvars.iv.next, %wide.trip.count
br i1 %exitcond, label %._crit_edge.loopexit, label %.lr.ph
._crit_edge.loopexit: ; preds = %.lr.ph
%csel.lcssa = phi i32 [ %csel, %.lr.ph ]
%phitmp19 = sext i32 %c5 to i64
br label %._crit_edge
._crit_edge: ; preds = %._crit_edge.loopexit, %entry
%.015.lcssa = phi i64 [ -1, %entry ], [ %phitmp19, %._crit_edge.loopexit ]
%.0.lcssa = phi i32 [ 100, %entry ], [ %csel.lcssa, %._crit_edge.loopexit ]
%c10 = getelementptr inbounds i32, i32* %arrayB, i64 %.015.lcssa
store i32 %.0.lcssa, i32* %c10, align 4
ret void
}