blob: 1f0a63463e15a41f6395bf094c4fbae277affb5f [file] [log] [blame]
long long acc;
addhi (short a)
{
acc += (long long) a << 32;
}
subhi (short a)
{
acc -= (long long) a << 32;
}
main ()
{
acc = 0xffff00000000ll;
addhi (1);
if (acc != 0x1000000000000ll)
abort ();
subhi (1);
if (acc != 0xffff00000000ll)
abort ();
exit (0);
}