blob: eba345481db91c38c3c3936f81ad430b777853fe [file] [log] [blame]
#include "../../runtime/io-api.h"
#include "../../runtime/main.h"
#include "../../runtime/stop.h"
#include <cstring>
using namespace Fortran::runtime::io;
void output1() {
auto io{IONAME(BeginExternalListOutput)()};
const char str[]{"Hello, world!"};
IONAME(OutputAscii)(io, str, std::strlen(str));
IONAME(OutputInteger64)(io, 678);
IONAME(OutputReal64)(io, 0.0);
IONAME(OutputReal64)(io, 2.0 / 3.0);
IONAME(OutputReal64)(io, 1.0e99);
IONAME(OutputReal64)(io, 1.0 / 0.0);
IONAME(OutputReal64)(io, -1.0 / 0.0);
IONAME(OutputReal64)(io, 0.0 / 0.0);
IONAME(OutputComplex64)(io, 123.0, -234.0);
IONAME(OutputLogical)(io, false);
IONAME(OutputLogical)(io, true);
IONAME(EndIoStatement)(io);
}
void input1() {
auto io{IONAME(BeginExternalListOutput)()};
const char prompt[]{"Enter an integer value:"};
IONAME(OutputAscii)(io, prompt, std::strlen(prompt));
IONAME(EndIoStatement)(io);
io = IONAME(BeginExternalListInput)();
std::int64_t n{-666};
IONAME(InputInteger)(io, n);
IONAME(EndIoStatement)(io);
io = IONAME(BeginExternalListOutput)();
const char str[]{"Result:"};
IONAME(OutputAscii)(io, str, std::strlen(str));
IONAME(OutputInteger64)(io, n);
IONAME(EndIoStatement)(io);
}
int main(int argc, const char *argv[], const char *envp[]) {
RTNAME(ProgramStart)(argc, argv, envp);
output1();
input1();
RTNAME(PauseStatement)();
RTNAME(ProgramEndStatement)();
return 0;
}