blob: cd2422e4e6838ddd674596396ab9d3147c0136b7 [file] [log] [blame]
RUN: %no_fuzzer_c_compiler %libfuzzer_src/standalone/StandaloneFuzzTargetMain.c -c -o %t_1.o
RUN: %no_fuzzer_cpp_compiler %S/InitializeTest.cpp -c -o %t_2.o
RUN: %no_fuzzer_cpp_compiler %t_1.o %t_2.o -o %t-StandaloneInitializeTest
RUN: %run %t-StandaloneInitializeTest %S/hi.txt %S/dict1.txt 2>&1 | FileCheck %s
CHECK: StandaloneFuzzTargetMain: running 2 inputs
CHECK: Done: {{.*}}hi.txt: (3 bytes)
CHECK: Done: {{.*}}dict1.txt: (61 bytes)