blob: 6d07eeaff6a1e39f5b250170044579a39fde52d6 [file] [log] [blame]
.section ".note.gnu.property", "a"
.align 4
.long 4
.long 12
.long 5
.asciz "GNU"
.long 0xc0000002
.long 4
.long 0xfffffffd
.text
.globl func2
.type func2,@function
func2:
ret