blob: 62cd66edf046c35c35cd24c587ec876082448e3f [file] [log] [blame]
.section ".note.gnu.property", "a"
.align 4
.long 4
.long 12
.long 5
.asciz "GNU"
.long 0xc0000002
.long 4
.long 3
.text
.globl func2
.type func2,@function
func2:
ret