blob: 82fa7a17f078a523dccee4d2ec23252b09f791d1 [file] [log] [blame]
.global main
main: