blob: d8ac67572c867ed54dcb377c92107f875e012a68 [file] [log] [blame]
.section ".note.gnu.property", "a"
.long 4
.long 0x10
.long 0x5
.asciz "GNU"
.long 0xc0000000 // GNU_PROPERTY_AARCH64_FEATURE_1_AND
.long 4
.long 2 // GNU_PROPERTY_AARCH64_FEATURE_1_PAC
.long 0
.text
.globl func2
.type func2,@function
func2:
.globl func3
.type func3, @function
bl func3
ret