blob: 51dd2cd71b054bed879a8c36b364996d2f89ca63 [file] [log] [blame]
.section ".note.gnu.property", "a"
.long 4
.long 0x10
.long 0x5
.asciz "GNU"
.long 0xc0000000 // GNU_PROPERTY_AARCH64_FEATURE_1_AND
.long 4
.long 3 // GNU_PROPERTY_AARCH64_FEATURE_1_PAC
.long 0
.text
.globl func3
.type func3,@function
func3:
ret