blob: 1869f1be98bf5ef32d724ab2f515f19d490cbf6a [file] [log] [blame]
.section ".note.gnu.property", "a"
.long 4
.long 0x10
.long 0x5
.asciz "GNU"
.long 0xc0000000 // GNU_PROPERTY_AARCH64_FEATURE_1_AND
.long 4
.long 1 // GNU_PROPERTY_AARCH64_FEATURE_1_BTI
.long 0
.text
.globl func3
.type func3,@function
func3:
ret