blob: b60ed7f92b861c65b9d349d04762c94f332ce846 [file] [log] [blame]
// RUN: %clang_cc1 -fsyntax-only -fmessage-length=100 %s 2>&1 | FileCheck -strict-whitespace %s
// REQUIRES: asserts
int main() {
"É#x#p )6Ò)ѽŠ$ûž>U êhÑüÃö|Ÿ থϻgŸY|`?ò;;Æ¿VjÇ\\ù€‡ûݪW9úТ:̊O Eøېy?SKªy¦¹‡Øài&n";
}
// CHECK-NOT:Assertion