blob: 72451d4620c121b5bc15430a62ce4c8ed89fdc99 [file] [log] [blame]
// RUN: %clang_cc1 -fsyntax-only -v %s