blob: 59b2e0a43aed6a2524c45240581efc0fdc9cd4fe [file] [log] [blame]
// RUN: %clang_cc1 -ffixed-point -S -emit-llvm %s -o - | FileCheck %s --check-prefixes=CHECK,SIGNED
// RUN: %clang_cc1 -ffixed-point -fpadding-on-unsigned-fixed-point -S -emit-llvm %s -o - | FileCheck %s --check-prefixes=CHECK,UNSIGNED
void SignedSubtraction() {
// CHECK-LABEL: SignedSubtraction
short _Accum sa;
_Accum a, b, c, d;
long _Accum la;
unsigned short _Accum usa;
unsigned _Accum ua;
unsigned long _Accum ula;
short _Fract sf;
_Fract f;
long _Fract lf;
unsigned short _Fract usf;
unsigned _Fract uf;
unsigned long _Fract ulf;
// Same type
// CHECK: [[SA:%[0-9]+]] = load i16, i16* %sa, align 2
// CHECK-NEXT: [[SA2:%[0-9]+]] = load i16, i16* %sa, align 2
// CHECK-NEXT: [[SUM:%[0-9]+]] = sub i16 [[SA]], [[SA2]]
// CHECK-NEXT: store i16 [[SUM]], i16* %sa, align 2
sa = sa - sa;
// To larger scale and larger width
// CHECK: [[SA:%[0-9]+]] = load i16, i16* %sa, align 2
// CHECK-NEXT: [[A:%[0-9]+]] = load i32, i32* %a, align 4
// CHECK-NEXT: [[EXT_SA:%[a-z0-9]+]] = sext i16 [[SA]] to i32
// CHECK-NEXT: [[SA:%[a-z0-9]+]] = shl i32 [[EXT_SA]], 8
// CHECK-NEXT: [[SUM:%[0-9]+]] = sub i32 [[SA]], [[A]]
// CHECK-NEXT: store i32 [[SUM]], i32* %a, align 4
a = sa - a;
// To same scale and smaller width
// CHECK: [[SA:%[0-9]+]] = load i16, i16* %sa, align 2
// CHECK-NEXT: [[SF:%[0-9]+]] = load i8, i8* %sf, align 1
// CHECK-NEXT: [[EXT_SF:%[a-z0-9]+]] = sext i8 [[SF]] to i16
// CHECK-NEXT: [[SUM:%[0-9]+]] = sub i16 [[SA]], [[EXT_SF]]
// CHECK-NEXT: store i16 [[SUM]], i16* %sa, align 2
sa = sa - sf;
// To smaller scale and same width.
// CHECK: [[SA:%[0-9]+]] = load i16, i16* %sa, align 2
// CHECK-NEXT: [[F:%[0-9]+]] = load i16, i16* %f, align 2
// CHECK-NEXT: [[EXT_SA:%[a-z0-9]+]] = sext i16 [[SA]] to i24
// CHECK-NEXT: [[SA:%[a-z0-9]+]] = shl i24 [[EXT_SA]], 8
// CHECK-NEXT: [[EXT_F:%[a-z0-9]+]] = sext i16 [[F]] to i24
// CHECK-NEXT: [[SUM:%[0-9]+]] = sub i24 [[SA]], [[EXT_F]]
// CHECK-NEXT: [[RES:%[a-z0-9]+]] = ashr i24 [[SUM]], 8
// CHECK-NEXT: [[TRUNC_RES:%[a-z0-9]+]] = trunc i24 [[RES]] to i16
// CHECK-NEXT: store i16 [[TRUNC_RES]], i16* %sa, align 2
sa = sa - f;
// To smaller scale and smaller width
// CHECK: [[A:%[0-9]+]] = load i32, i32* %a, align 4
// CHECK-NEXT: [[SF:%[0-9]+]] = load i8, i8* %sf, align 1
// CHECK-NEXT: [[EXT_SF:%[a-z0-9]+]] = sext i8 [[SF]] to i32
// CHECK-NEXT: [[SF:%[a-z0-9]+]] = shl i32 [[EXT_SF]], 8
// CHECK-NEXT: [[SUM:%[0-9]+]] = sub i32 [[A]], [[SF]]
// CHECK-NEXT: store i32 [[SUM]], i32* %a, align 4
a = a - sf;
// To larger scale and same width
// CHECK: [[A:%[0-9]+]] = load i32, i32* %a, align 4
// CHECK-NEXT: [[LF:%[0-9]+]] = load i32, i32* %lf, align 4
// CHECK-NEXT: [[EXT_A:%[a-z0-9]+]] = sext i32 [[A]] to i48
// CHECK-NEXT: [[A:%[a-z0-9]+]] = shl i48 [[EXT_A]], 16
// CHECK-NEXT: [[EXT_LF:%[a-z0-9]+]] = sext i32 [[LF]] to i48
// CHECK-NEXT: [[SUM:%[0-9]+]] = sub i48 [[A]], [[EXT_LF]]
// CHECK-NEXT: [[RES:%[a-z0-9]+]] = ashr i48 [[SUM]], 16
// CHECK-NEXT: [[TRUNC_RES:%[a-z0-9]+]] = trunc i48 [[RES]] to i32
// CHECK-NEXT: store i32 [[TRUNC_RES]], i32* %a, align 4
a = a - lf;
// With corresponding unsigned type
// CHECK: [[SA:%[0-9]+]] = load i16, i16* %sa, align 2
// CHECK-NEXT: [[USA:%[0-9]+]] = load i16, i16* %usa, align 2
// SIGNED-NEXT: [[SA_EXT:%[a-z0-9]+]] = sext i16 [[SA]] to i17
// SIGNED-NEXT: [[SA:%[a-z0-9]+]] = shl i17 [[SA_EXT]], 1
// SIGNED-NEXT: [[USA_EXT:%[a-z0-9]+]] = zext i16 [[USA]] to i17
// SIGNED-NEXT: [[SUM:%[0-9]+]] = sub i17 [[SA]], [[USA_EXT]]
// SIGNED-NEXT: [[RESULT:%[a-z0-9]+]] = ashr i17 [[SUM]], 1
// SIGNED-NEXT: [[SUM:%[a-z0-9]+]] = trunc i17 [[RESULT]] to i16
// UNSIGNED-NEXT: [[SUM:%[0-9]+]] = sub i16 [[SA]], [[USA]]
// CHECK-NEXT: store i16 [[SUM]], i16* %sa, align 2
sa = sa - usa;
// With unsigned of larger scale
// CHECK: [[SA:%[0-9]+]] = load i16, i16* %sa, align 2
// CHECK-NEXT: [[USA:%[0-9]+]] = load i32, i32* %ua, align 4
// SIGNED-NEXT: [[SA_EXT:%[a-z0-9]+]] = sext i16 [[SA]] to i33
// SIGNED-NEXT: [[SA:%[a-z0-9]+]] = shl i33 [[SA_EXT]], 9
// SIGNED-NEXT: [[USA_EXT:%[a-z0-9]+]] = zext i32 [[USA]] to i33
// SIGNED-NEXT: [[SUM:%[0-9]+]] = sub i33 [[SA]], [[USA_EXT]]
// SIGNED-NEXT: [[RESULT:%[a-z0-9]+]] = ashr i33 [[SUM]], 1
// SIGNED-NEXT: [[SUM:%[a-z0-9]+]] = trunc i33 [[RESULT]] to i32
// UNSIGNED-NEXT: [[EXT_SA:%[a-z0-9]+]] = sext i16 [[SA]] to i32
// UNSIGNED-NEXT: [[SA:%[a-z0-9]+]] = shl i32 [[EXT_SA]], 8
// UNSIGNED-NEXT: [[SUM:%[0-9]+]] = sub i32 [[SA]], [[USA]]
// CHECK-NEXT: store i32 [[SUM]], i32* %a, align 4
a = sa - ua;
// With unsigned of smaller width
// CHECK: [[SA:%[0-9]+]] = load i16, i16* %sa, align 2
// CHECK-NEXT: [[USF:%[0-9]+]] = load i8, i8* %usf, align 1
// SIGNED-NEXT: [[SA_EXT:%[a-z0-9]+]] = sext i16 [[SA]] to i17
// SIGNED-NEXT: [[SA:%[a-z0-9]+]] = shl i17 [[SA_EXT]], 1
// SIGNED-NEXT: [[USF_EXT:%[a-z0-9]+]] = zext i8 [[USF]] to i17
// SIGNED-NEXT: [[SUM:%[0-9]+]] = sub i17 [[SA]], [[USF_EXT]]
// SIGNED-NEXT: [[RESULT:%[a-z0-9]+]] = ashr i17 [[SUM]], 1
// SIGNED-NEXT: [[SUM:%[a-z0-9]+]] = trunc i17 [[RESULT]] to i16
// UNSIGNED-NEXT: [[EXT_USF:%[a-z0-9]+]] = zext i8 [[USF]] to i16
// UNSIGNED-NEXT: [[SUM:%[0-9]+]] = sub i16 [[SA]], [[EXT_USF]]
// CHECK-NEXT: store i16 [[SUM]], i16* %sa, align 2
sa = sa - usf;
// With unsigned of larger width and smaller scale
// CHECK: [[SA:%[0-9]+]] = load i16, i16* %sa, align 2
// CHECK-NEXT: [[ULF:%[0-9]+]] = load i32, i32* %ulf, align 4
// SIGNED-NEXT: [[SA_EXT:%[a-z0-9]+]] = sext i16 [[SA]] to i41
// SIGNED-NEXT: [[SA:%[a-z0-9]+]] = shl i41 [[SA_EXT]], 25
// SIGNED-NEXT: [[ULF_EXT:%[a-z0-9]+]] = zext i32 [[ULF]] to i41
// SIGNED-NEXT: [[SUM:%[0-9]+]] = sub i41 [[SA]], [[ULF_EXT]]
// SIGNED-NEXT: [[RESULT:%[a-z0-9]+]] = ashr i41 [[SUM]], 25
// SIGNED-NEXT: [[RES_TRUNC:%[a-z0-9]+]] = trunc i41 [[RESULT]] to i16
// UNSIGNED-NEXT: [[EXT_SA:%[a-z0-9]+]] = sext i16 [[SA]] to i40
// UNSIGNED-NEXT: [[SA:%[a-z0-9]+]] = shl i40 [[EXT_SA]], 24
// UNSIGNED-NEXT: [[EXT_ULF:%[a-z0-9]+]] = zext i32 [[ULF]] to i40
// UNSIGNED-NEXT: [[SUM:%[0-9]+]] = sub i40 [[SA]], [[EXT_ULF]]
// UNSIGNED-NEXT: [[RES:%[a-z0-9]+]] = ashr i40 [[SUM]], 24
// UNSIGNED-NEXT: [[RES_TRUNC:%[a-z0-9]+]] = trunc i40 [[RES]] to i16
// CHECK-NEXT: store i16 [[RES_TRUNC]], i16* %sa, align 2
sa = sa - ulf;
// Chained additions of the same signed type should result in the same
// semantics width.
// CHECK: [[A:%[0-9]+]] = load i32, i32* %a, align 4
// CHECK-NEXT: [[B:%[0-9]+]] = load i32, i32* %b, align 4
// CHECK-NEXT: [[SUM:%[0-9]+]] = sub i32 [[A]], [[B]]
// CHECK-NEXT: [[C:%[0-9]+]] = load i32, i32* %c, align 4
// CHECK-NEXT: [[SUM2:%[0-9]+]] = sub i32 [[SUM]], [[C]]
// CHECK-NEXT: [[D:%[0-9]+]] = load i32, i32* %d, align 4
// CHECK-NEXT: [[SUM3:%[0-9]+]] = sub i32 [[SUM2]], [[D]]
// CHECK-NEXT: store i32 [[SUM3]], i32* %a, align 4
a = a - b - c - d;
}
void UnsignedSubtraction() {
// CHECK-LABEL: UnsignedSubtraction
unsigned short _Accum usa;
unsigned _Accum ua;
unsigned long _Accum ula;
unsigned short _Fract usf;
unsigned _Fract uf;
unsigned long _Fract ulf;
// CHECK: [[USA:%[0-9]+]] = load i16, i16* %usa, align 2
// CHECK-NEXT: [[USA2:%[0-9]+]] = load i16, i16* %usa, align 2
// CHECK-NEXT: [[SUM:%[0-9]+]] = sub i16 [[USA]], [[USA2]]
// CHECK-NEXT: store i16 [[SUM]], i16* %usa, align 2
usa = usa - usa;
// CHECK: [[USA:%[0-9]+]] = load i16, i16* %usa, align 2
// CHECK-NEXT: [[UA:%[0-9]+]] = load i32, i32* %ua, align 4
// CHECK-NEXT: [[EXT_USA:%[a-z0-9]+]] = zext i16 [[USA]] to i32
// CHECK-NEXT: [[USA:%[a-z0-9]+]] = shl i32 [[EXT_USA]], 8
// CHECK-NEXT: [[SUM:%[0-9]+]] = sub i32 [[USA]], [[UA]]
// CHECK-NEXT: store i32 [[SUM]], i32* %ua, align 4
ua = usa - ua;
// CHECK: [[USA:%[0-9]+]] = load i16, i16* %usa, align 2
// CHECK-NEXT: [[USF:%[0-9]+]] = load i8, i8* %usf, align 1
// CHECK-NEXT: [[EXT_USF:%[a-z0-9]+]] = zext i8 [[USF]] to i16
// CHECK-NEXT: [[SUM:%[0-9]+]] = sub i16 [[USA]], [[EXT_USF]]
// CHECK-NEXT: store i16 [[SUM]], i16* %usa, align 2
usa = usa - usf;
// CHECK: [[USA:%[0-9]+]] = load i16, i16* %usa, align 2
// CHECK-NEXT: [[UF:%[0-9]+]] = load i16, i16* %uf, align 2
// CHECK-NEXT: [[USA_EXT:%[a-z0-9]+]] = zext i16 [[USA]] to i24
// CHECK-NEXT: [[USA:%[a-z0-9]+]] = shl i24 [[USA_EXT]], 8
// CHECK-NEXT: [[UF_EXT:%[a-z0-9]+]] = zext i16 [[UF]] to i24
// CHECK-NEXT: [[SUM:%[0-9]+]] = sub i24 [[USA]], [[UF_EXT]]
// CHECK-NEXT: [[RES:%[a-z0-9]+]] = lshr i24 [[SUM]], 8
// CHECK-NEXT: [[RES_TRUNC:%[a-z0-9]+]] = trunc i24 [[RES]] to i16
// CHECK-NEXT: store i16 [[RES_TRUNC]], i16* %usa, align 2
usa = usa - uf;
}
void IntSubtraction() {
// CHECK-LABEL: IntSubtraction
short _Accum sa;
_Accum a;
unsigned short _Accum usa;
_Sat short _Accum sa_sat;
int i;
unsigned int ui;
long _Fract lf;
_Bool b;
// CHECK: [[SA:%[0-9]+]] = load i16, i16* %sa, align 2
// CHECK-NEXT: [[I:%[0-9]+]] = load i32, i32* %i, align 4
// CHECK-NEXT: [[SA_EXT:%[a-z0-9]+]] = sext i16 [[SA]] to i39
// CHECK-NEXT: [[I_EXT:%[a-z0-9]+]] = sext i32 [[I]] to i39
// CHECK-NEXT: [[I:%[a-z0-9]+]] = shl i39 [[I_EXT]], 7
// CHECK-NEXT: [[SUM:%[0-9]+]] = sub i39 [[SA_EXT]], [[I]]
// CHECK-NEXT: [[RES:%[a-z0-9]+]] = trunc i39 [[SUM]] to i16
// CHECK-NEXT: store i16 [[RES]], i16* %sa, align 2
sa = sa - i;
// CHECK: [[SA:%[0-9]+]] = load i16, i16* %sa, align 2
// CHECK-NEXT: [[UI:%[0-9]+]] = load i32, i32* %ui, align 4
// CHECK-NEXT: [[SA_EXT:%[a-z0-9]+]] = sext i16 [[SA]] to i40
// CHECK-NEXT: [[UI_EXT:%[a-z0-9]+]] = zext i32 [[UI]] to i40
// CHECK-NEXT: [[UI:%[a-z0-9]+]] = shl i40 [[UI_EXT]], 7
// CHECK-NEXT: [[SUM:%[0-9]+]] = sub i40 [[SA_EXT]], [[UI]]
// CHECK-NEXT: [[RES:%[a-z0-9]+]] = trunc i40 [[SUM]] to i16
// CHECK-NEXT: store i16 [[RES]], i16* %sa, align 2
sa = sa - ui;
// CHECK: [[USA:%[0-9]+]] = load i16, i16* %usa, align 2
// CHECK-NEXT: [[I:%[0-9]+]] = load i32, i32* %i, align 4
// SIGNED-NEXT: [[USA_EXT:%[a-z0-9]+]] = zext i16 [[USA]] to i40
// SIGNED-NEXT: [[I_EXT:%[a-z0-9]+]] = sext i32 [[I]] to i40
// SIGNED-NEXT: [[I:%[a-z0-9]+]] = shl i40 [[I_EXT]], 8
// SIGNED-NEXT: [[SUM:%[0-9]+]] = sub i40 [[USA_EXT]], [[I]]
// SIGNED-NEXT: [[RES:%[a-z0-9]+]] = trunc i40 [[SUM]] to i16
// UNSIGNED-NEXT: [[USA_EXT:%[a-z0-9]+]] = zext i16 [[USA]] to i39
// UNSIGNED-NEXT: [[I_EXT:%[a-z0-9]+]] = sext i32 [[I]] to i39
// UNSIGNED-NEXT: [[I:%[a-z0-9]+]] = shl i39 [[I_EXT]], 7
// UNSIGNED-NEXT: [[SUM:%[0-9]+]] = sub i39 [[USA_EXT]], [[I]]
// UNSIGNED-NEXT: [[RES:%[a-z0-9]+]] = trunc i39 [[SUM]] to i16
// CHECK-NEXT: store i16 [[RES]], i16* %usa, align 2
usa = usa - i;
// CHECK: [[USA:%[0-9]+]] = load i16, i16* %usa, align 2
// CHECK-NEXT: [[I:%[0-9]+]] = load i32, i32* %ui, align 4
// SIGNED-NEXT: [[USA_EXT:%[a-z0-9]+]] = zext i16 [[USA]] to i40
// SIGNED-NEXT: [[I_EXT:%[a-z0-9]+]] = zext i32 [[I]] to i40
// SIGNED-NEXT: [[I:%[a-z0-9]+]] = shl i40 [[I_EXT]], 8
// SIGNED-NEXT: [[SUM:%[0-9]+]] = sub i40 [[USA_EXT]], [[I]]
// SIGNED-NEXT: [[RES:%[a-z0-9]+]] = trunc i40 [[SUM]] to i16
// UNSIGNED-NEXT: [[USA_EXT:%[a-z0-9]+]] = zext i16 [[USA]] to i39
// UNSIGNED-NEXT: [[I_EXT:%[a-z0-9]+]] = zext i32 [[I]] to i39
// UNSIGNED-NEXT: [[I:%[a-z0-9]+]] = shl i39 [[I_EXT]], 7
// UNSIGNED-NEXT: [[SUM:%[0-9]+]] = sub i39 [[USA_EXT]], [[I]]
// UNSIGNED-NEXT: [[RES:%[a-z0-9]+]] = trunc i39 [[SUM]] to i16
// CHECK-NEXT: store i16 [[RES]], i16* %usa, align 2
usa = usa - ui;
// CHECK: [[LF:%[0-9]+]] = load i32, i32* %lf, align 4
// CHECK-NEXT: [[UI:%[0-9]+]] = load i32, i32* %ui, align 4
// CHECK-NEXT: [[LF_EXT:%[a-z0-9]+]] = sext i32 [[LF]] to i64
// CHECK-NEXT: [[UI_EXT:%[a-z0-9]+]] = zext i32 [[UI]] to i64
// CHECK-NEXT: [[UI:%[a-z0-9]+]] = shl i64 [[UI_EXT]], 31
// CHECK-NEXT: [[SUM:%[0-9]+]] = sub i64 [[LF_EXT]], [[UI]]
// CHECK-NEXT: [[RES:%[a-z0-9]+]] = trunc i64 [[SUM]] to i32
// CHECK-NEXT: store i32 [[RES]], i32* %lf, align 4
lf = lf - ui;
// CHECK: [[ACCUM:%[0-9]+]] = load i32, i32* %a, align 4
// CHECK-NEXT: [[BOOL:%[0-9]+]] = load i8, i8* %b, align 1
// CHECK-NEXT: [[AS_BOOL:%[a-z0-9]+]] = trunc i8 [[BOOL]] to i1
// CHECK-NEXT: [[BOOL_EXT:%[a-z0-9]+]] = zext i1 [[AS_BOOL]] to i32
// CHECK-NEXT: [[ACCUM_EXT:%[a-z0-9]+]] = sext i32 [[ACCUM]] to i47
// CHECK-NEXT: [[BOOL:%[a-z0-9]+]] = sext i32 [[BOOL_EXT]] to i47
// CHECK-NEXT: [[BOOL_EXT:%[a-z0-9]+]] = shl i47 [[BOOL]], 15
// CHECK-NEXT: [[SUM:%[0-9]+]] = sub i47 [[ACCUM_EXT]], [[BOOL_EXT]]
// CHECK-NEXT: [[RESULT:%[a-z0-9]+]] = trunc i47 [[SUM]] to i32
// CHECK-NEXT: store i32 [[RESULT]], i32* %a, align 4
a = a - b;
}
void SaturatedSubtraction() {
// CHECK-LABEL: SaturatedSubtraction
short _Accum sa;
_Accum a;
long _Accum la;
unsigned short _Accum usa;
unsigned _Accum ua;
unsigned long _Accum ula;
_Sat short _Accum sa_sat;
_Sat _Accum a_sat;
_Sat long _Accum la_sat;
_Sat unsigned short _Accum usa_sat;
_Sat unsigned _Accum ua_sat;
_Sat unsigned long _Accum ula_sat;
_Sat unsigned _Fract uf_sat;
int i;
unsigned int ui;
// CHECK: [[SA:%[0-9]+]] = load i16, i16* %sa, align 2
// CHECK-NEXT: [[SA_SAT:%[0-9]+]] = load i16, i16* %sa_sat, align 2
// CHECK-NEXT: [[SUM:%[0-9]+]] = call i16 @llvm.ssub.sat.i16(i16 [[SA]], i16
// [[SA_SAT]])
// CHECK-NEXT: store i16 [[SUM]], i16* %sa_sat, align 2
sa_sat = sa - sa_sat;
// CHECK: [[USA:%[0-9]+]] = load i16, i16* %usa, align 2
// CHECK-NEXT: [[USA_SAT:%[0-9]+]] = load i16, i16* %usa_sat, align 2
// SIGNED-NEXT: [[SUM:%[0-9]+]] = call i16 @llvm.usub.sat.i16(i16 [[USA]], i16 [[USA_SAT]])
// SIGNED-NEXT: store i16 [[SUM]], i16* %usa_sat, align 2
// UNSIGNED-NEXT: [[USA_TRUNC:%[a-z0-9]+]] = trunc i16 [[USA]] to i15
// UNSIGNED-NEXT: [[USA_SAT_TRUNC:%[a-z0-9]+]] = trunc i16 [[USA_SAT]] to i15
// UNSIGNED-NEXT: [[SUM:%[0-9]+]] = call i15 @llvm.usub.sat.i15(i15 [[USA_TRUNC]], i15 [[USA_SAT_TRUNC]])
// UNSIGNED-NEXT: [[SUM_EXT:%[a-z0-9]+]] = zext i15 [[SUM]] to i16
// UNSIGNED-NEXT: store i16 [[SUM_EXT]], i16* %usa_sat, align 2
usa_sat = usa - usa_sat;
// CHECK: [[UA:%[0-9]+]] = load i32, i32* %ua, align 4
// CHECK-NEXT: [[USA:%[0-9]+]] = load i16, i16* %usa_sat, align 2
// SIGNED-NEXT: [[USA_EXT:%[a-z0-9]+]] = zext i16 [[USA]] to i32
// SIGNED-NEXT: [[USA:%[a-z0-9]+]] = shl i32 [[USA_EXT]], 8
// SIGNED-NEXT: [[SUM:%[0-9]+]] = call i32 @llvm.usub.sat.i32(i32 [[UA]], i32 [[USA]])
// SIGNED-NEXT: store i32 [[SUM]], i32* %ua_sat, align 4
// UNSIGNED-NEXT: [[UA_TRUNC:%[a-z0-9]+]] = trunc i32 [[UA]] to i31
// UNSIGNED-NEXT: [[USA_EXT:%[a-z0-9]+]] = zext i16 [[USA]] to i31
// UNSIGNED-NEXT: [[USA:%[a-z0-9]+]] = shl i31 [[USA_EXT]], 8
// UNSIGNED-NEXT: [[SUM:%[0-9]+]] = call i31 @llvm.usub.sat.i31(i31 [[UA_TRUNC]], i31 [[USA]])
// UNSIGNED-NEXT: [[SUM_EXT:%[a-z0-9]+]] = zext i31 [[SUM]] to i32
// UNSIGNED-NEXT: store i32 [[SUM_EXT]], i32* %ua_sat, align 4
ua_sat = ua - usa_sat;
// CHECK: [[SA_SAT:%[0-9]+]] = load i16, i16* %sa_sat, align 2
// CHECK-NEXT: [[I:%[0-9]+]] = load i32, i32* %i, align 4
// CHECK-NEXT: [[SA_SAT_EXT:%[a-z0-9]+]] = sext i16 [[SA_SAT]] to i39
// CHECK-NEXT: [[I_EXT:%[a-z0-9]+]] = sext i32 [[I]] to i39
// CHECK-NEXT: [[I:%[a-z0-9]+]] = shl i39 [[I_EXT]], 7
// CHECK-NEXT: [[SUM:%[0-9]+]] = call i39 @llvm.ssub.sat.i39(i39 [[SA_SAT_EXT]], i39 [[I]])
// CHECK-NEXT: [[USE_MAX:%[0-9]+]] = icmp sgt i39 [[SUM]], 32767
// CHECK-NEXT: [[RES:%[a-z0-9]+]] = select i1 [[USE_MAX]], i39 32767, i39 [[SUM]]
// CHECK-NEXT: [[USE_MIN:%[0-9]+]] = icmp slt i39 [[RES]], -32768
// CHECK-NEXT: [[RES2:%[a-z0-9]+]] = select i1 [[USE_MIN]], i39 -32768, i39 [[RES]]
// CHECK-NEXT: [[RES3:%[a-z0-9]+]] = trunc i39 [[RES2]] to i16
// CHECK-NEXT: store i16 [[RES3]], i16* %sa_sat, align 2
sa_sat = sa_sat - i;
// CHECK: [[SA_SAT:%[0-9]+]] = load i16, i16* %sa_sat, align 2
// CHECK-NEXT: [[I:%[0-9]+]] = load i32, i32* %ui, align 4
// CHECK-NEXT: [[SA_SAT_EXT:%[a-z0-9]+]] = sext i16 [[SA_SAT]] to i40
// CHECK-NEXT: [[I_EXT:%[a-z0-9]+]] = zext i32 [[I]] to i40
// CHECK-NEXT: [[I:%[a-z0-9]+]] = shl i40 [[I_EXT]], 7
// CHECK-NEXT: [[SUM:%[0-9]+]] = call i40 @llvm.ssub.sat.i40(i40 [[SA_SAT_EXT]], i40 [[I]])
// CHECK-NEXT: [[USE_MAX:%[0-9]+]] = icmp sgt i40 [[SUM]], 32767
// CHECK-NEXT: [[RES:%[a-z0-9]+]] = select i1 [[USE_MAX]], i40 32767, i40 [[SUM]]
// CHECK-NEXT: [[USE_MIN:%[0-9]+]] = icmp slt i40 [[RES]], -32768
// CHECK-NEXT: [[RES2:%[a-z0-9]+]] = select i1 [[USE_MIN]], i40 -32768, i40 [[RES]]
// CHECK-NEXT: [[RES3:%[a-z0-9]+]] = trunc i40 [[RES2]] to i16
// CHECK-NEXT: store i16 [[RES3]], i16* %sa_sat, align 2
sa_sat = sa_sat - ui;
// CHECK: [[UF_SAT:%[0-9]+]] = load i16, i16* %uf_sat, align 2
// CHECK-NEXT: [[UF_SAT2:%[0-9]+]] = load i16, i16* %uf_sat, align 2
// SIGNED-NEXT: [[SUM:%[0-9]+]] = call i16 @llvm.usub.sat.i16(i16 [[UF_SAT]], i16 [[UF_SAT2]])
// SIGNED-NEXT: store i16 [[SUM]], i16* %uf_sat, align 2
// UNSIGNED-NEXT: [[UF_SAT_TRUNC:%[a-z0-9]+]] = trunc i16 [[UF_SAT]] to i15
// UNSIGNED-NEXT: [[UF_SAT_TRUNC2:%[a-z0-9]+]] = trunc i16 [[UF_SAT2]] to i15
// UNSIGNED-NEXT: [[SUM:%[0-9]+]] = call i15 @llvm.usub.sat.i15(i15 [[UF_SAT_TRUNC]], i15 [[UF_SAT_TRUNC2]])
// UNSIGNED-NEXT: [[SUM_EXT:%[a-z0-9]+]] = zext i15 [[SUM]] to i16
// UNSIGNED-NEXT: store i16 [[SUM_EXT]], i16* %uf_sat, align 2
uf_sat = uf_sat - uf_sat;
// CHECK: [[USA_SAT:%[0-9]+]] = load i16, i16* %usa_sat, align 2
// CHECK-NEXT: [[I:%[0-9]+]] = load i32, i32* %i, align 4
// SIGNED-NEXT: [[USA_SAT_RESIZE:%[a-z0-9]+]] = zext i16 [[USA_SAT]] to i40
// SIGNED-NEXT: [[I_RESIZE:%[a-z0-9]+]] = sext i32 [[I]] to i40
// SIGNED-NEXT: [[I_UPSCALE:%[a-z0-9]+]] = shl i40 [[I_RESIZE]], 8
// SIGNED-NEXT: [[SUM:%[0-9]+]] = call i40 @llvm.usub.sat.i40(i40 [[USA_SAT_RESIZE]], i40 [[I_UPSCALE]])
// SIGNED-NEXT: [[USE_MAX:%[0-9]+]] = icmp sgt i40 [[SUM]], 65535
// SIGNED-NEXT: [[RESULT:%[a-z0-9]+]] = select i1 [[USE_MAX]], i40 65535, i40 [[SUM]]
// SIGNED-NEXT: [[USE_MIN:%[0-9]+]] = icmp slt i40 [[RESULT]], 0
// SIGNED-NEXT: [[RESULT2:%[a-z0-9]+]] = select i1 [[USE_MIN]], i40 0, i40 [[RESULT]]
// SIGNED-NEXT: [[RESULT:%[a-z0-9]+]] = trunc i40 [[RESULT2]] to i16
// UNSIGNED-NEXT: [[USA_SAT_RESIZE:%[a-z0-9]+]] = zext i16 [[USA_SAT]] to i39
// UNSIGNED-NEXT: [[I_RESIZE:%[a-z0-9]+]] = sext i32 [[I]] to i39
// UNSIGNED-NEXT: [[I_UPSCALE:%[a-z0-9]+]] = shl i39 [[I_RESIZE]], 7
// UNSIGNED-NEXT: [[SUM:%[0-9]+]] = call i39 @llvm.usub.sat.i39(i39 [[USA_SAT_RESIZE]], i39 [[I_UPSCALE]])
// UNSIGNED-NEXT: [[USE_MAX:%[0-9]+]] = icmp sgt i39 [[SUM]], 32767
// UNSIGNED-NEXT: [[RESULT:%[a-z0-9]+]] = select i1 [[USE_MAX]], i39 32767, i39 [[SUM]]
// UNSIGNED-NEXT: [[USE_MIN:%[0-9]+]] = icmp slt i39 [[RESULT]], 0
// UNSIGNED-NEXT: [[RESULT2:%[a-z0-9]+]] = select i1 [[USE_MIN]], i39 0, i39 [[RESULT]]
// UNSIGNED-NEXT: [[RESULT:%[a-z0-9]+]] = trunc i39 [[RESULT2]] to i16
// CHECK-NEXT: store i16 [[RESULT]], i16* %usa_sat, align 2
usa_sat = usa_sat - i;
}