blob: 2c3594d224fe02fd00f04646f5cd21506a34d0ca [file] [log] [blame]
; RUN: llc < %s -march=ppc32 -mcpu=g5 | not grep vperm
define <4 x float> @test_uu72(<4 x float>* %P1, <4 x float>* %P2) {
%V1 = load <4 x float>* %P1 ; <<4 x float>> [#uses=1]
%V2 = load <4 x float>* %P2 ; <<4 x float>> [#uses=1]
%V3 = shufflevector <4 x float> %V1, <4 x float> %V2, <4 x i32> < i32 undef, i32 undef, i32 7, i32 2 > ; <<4 x float>> [#uses=1]
ret <4 x float> %V3
}
define <4 x float> @test_30u5(<4 x float>* %P1, <4 x float>* %P2) {
%V1 = load <4 x float>* %P1 ; <<4 x float>> [#uses=1]
%V2 = load <4 x float>* %P2 ; <<4 x float>> [#uses=1]
%V3 = shufflevector <4 x float> %V1, <4 x float> %V2, <4 x i32> < i32 3, i32 0, i32 undef, i32 5 > ; <<4 x float>> [#uses=1]
ret <4 x float> %V3
}
define <4 x float> @test_3u73(<4 x float>* %P1, <4 x float>* %P2) {
%V1 = load <4 x float>* %P1 ; <<4 x float>> [#uses=1]
%V2 = load <4 x float>* %P2 ; <<4 x float>> [#uses=1]
%V3 = shufflevector <4 x float> %V1, <4 x float> %V2, <4 x i32> < i32 3, i32 undef, i32 7, i32 3 > ; <<4 x float>> [#uses=1]
ret <4 x float> %V3
}
define <4 x float> @test_3774(<4 x float>* %P1, <4 x float>* %P2) {
%V1 = load <4 x float>* %P1 ; <<4 x float>> [#uses=1]
%V2 = load <4 x float>* %P2 ; <<4 x float>> [#uses=1]
%V3 = shufflevector <4 x float> %V1, <4 x float> %V2, <4 x i32> < i32 3, i32 7, i32 7, i32 4 > ; <<4 x float>> [#uses=1]
ret <4 x float> %V3
}
define <4 x float> @test_4450(<4 x float>* %P1, <4 x float>* %P2) {
%V1 = load <4 x float>* %P1 ; <<4 x float>> [#uses=1]
%V2 = load <4 x float>* %P2 ; <<4 x float>> [#uses=1]
%V3 = shufflevector <4 x float> %V1, <4 x float> %V2, <4 x i32> < i32 4, i32 4, i32 5, i32 0 > ; <<4 x float>> [#uses=1]
ret <4 x float> %V3
}