blob: 210d3cbfb8a137b53536da2e1579159f1cbe4d31 [file] [log] [blame]
42 ACCELERATORS {
"]", 1, VIRTKEY
}