blob: d7434394dcc3905d4e0d58559e1498c46d5135a7 [file] [log] [blame]
; NOTE: Assertions have been autogenerated by utils/update_test_checks.py
; RUN: opt -S -mtriple=amdgcn-amd-amdhsa -mcpu=gfx900 -slp-vectorizer -dce < %s | FileCheck -check-prefixes=GCN,GFX9 %s
; RUN: opt -S -mtriple=amdgcn-amd-amdhsa -mcpu=fiji -slp-vectorizer -dce < %s | FileCheck -check-prefixes=GCN,VI %s
define half @reduction_half4(<4 x half> %a) {
; GFX9-LABEL: @reduction_half4(
; GFX9-NEXT: entry:
; GFX9-NEXT: [[RDX_SHUF:%.*]] = shufflevector <4 x half> [[A:%.*]], <4 x half> undef, <4 x i32> <i32 2, i32 3, i32 undef, i32 undef>
; GFX9-NEXT: [[BIN_RDX:%.*]] = fadd fast <4 x half> [[A]], [[RDX_SHUF]]
; GFX9-NEXT: [[RDX_SHUF1:%.*]] = shufflevector <4 x half> [[BIN_RDX]], <4 x half> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 undef, i32 undef, i32 undef>
; GFX9-NEXT: [[BIN_RDX2:%.*]] = fadd fast <4 x half> [[BIN_RDX]], [[RDX_SHUF1]]
; GFX9-NEXT: [[TMP0:%.*]] = extractelement <4 x half> [[BIN_RDX2]], i32 0
; GFX9-NEXT: ret half [[TMP0]]
;
; VI-LABEL: @reduction_half4(
; VI-NEXT: entry:
; VI-NEXT: [[ELT0:%.*]] = extractelement <4 x half> [[A:%.*]], i64 0
; VI-NEXT: [[ELT1:%.*]] = extractelement <4 x half> [[A]], i64 1
; VI-NEXT: [[ELT2:%.*]] = extractelement <4 x half> [[A]], i64 2
; VI-NEXT: [[ELT3:%.*]] = extractelement <4 x half> [[A]], i64 3
; VI-NEXT: [[ADD1:%.*]] = fadd fast half [[ELT1]], [[ELT0]]
; VI-NEXT: [[ADD2:%.*]] = fadd fast half [[ELT2]], [[ADD1]]
; VI-NEXT: [[ADD3:%.*]] = fadd fast half [[ELT3]], [[ADD2]]
; VI-NEXT: ret half [[ADD3]]
;
entry:
%elt0 = extractelement <4 x half> %a, i64 0
%elt1 = extractelement <4 x half> %a, i64 1
%elt2 = extractelement <4 x half> %a, i64 2
%elt3 = extractelement <4 x half> %a, i64 3
%add1 = fadd fast half %elt1, %elt0
%add2 = fadd fast half %elt2, %add1
%add3 = fadd fast half %elt3, %add2
ret half %add3
}
define half @reduction_half8(<8 x half> %vec8) {
; GFX9-LABEL: @reduction_half8(
; GFX9-NEXT: entry:
; GFX9-NEXT: [[RDX_SHUF:%.*]] = shufflevector <8 x half> [[VEC8:%.*]], <8 x half> undef, <8 x i32> <i32 4, i32 5, i32 6, i32 7, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef>
; GFX9-NEXT: [[BIN_RDX:%.*]] = fadd fast <8 x half> [[VEC8]], [[RDX_SHUF]]
; GFX9-NEXT: [[RDX_SHUF1:%.*]] = shufflevector <8 x half> [[BIN_RDX]], <8 x half> undef, <8 x i32> <i32 2, i32 3, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef>
; GFX9-NEXT: [[BIN_RDX2:%.*]] = fadd fast <8 x half> [[BIN_RDX]], [[RDX_SHUF1]]
; GFX9-NEXT: [[RDX_SHUF3:%.*]] = shufflevector <8 x half> [[BIN_RDX2]], <8 x half> undef, <8 x i32> <i32 1, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef>
; GFX9-NEXT: [[BIN_RDX4:%.*]] = fadd fast <8 x half> [[BIN_RDX2]], [[RDX_SHUF3]]
; GFX9-NEXT: [[TMP0:%.*]] = extractelement <8 x half> [[BIN_RDX4]], i32 0
; GFX9-NEXT: ret half [[TMP0]]
;
; VI-LABEL: @reduction_half8(
; VI-NEXT: entry:
; VI-NEXT: [[ELT0:%.*]] = extractelement <8 x half> [[VEC8:%.*]], i64 0
; VI-NEXT: [[ELT1:%.*]] = extractelement <8 x half> [[VEC8]], i64 1
; VI-NEXT: [[ELT2:%.*]] = extractelement <8 x half> [[VEC8]], i64 2
; VI-NEXT: [[ELT3:%.*]] = extractelement <8 x half> [[VEC8]], i64 3
; VI-NEXT: [[ELT4:%.*]] = extractelement <8 x half> [[VEC8]], i64 4
; VI-NEXT: [[ELT5:%.*]] = extractelement <8 x half> [[VEC8]], i64 5
; VI-NEXT: [[ELT6:%.*]] = extractelement <8 x half> [[VEC8]], i64 6
; VI-NEXT: [[ELT7:%.*]] = extractelement <8 x half> [[VEC8]], i64 7
; VI-NEXT: [[ADD1:%.*]] = fadd fast half [[ELT1]], [[ELT0]]
; VI-NEXT: [[ADD2:%.*]] = fadd fast half [[ELT2]], [[ADD1]]
; VI-NEXT: [[ADD3:%.*]] = fadd fast half [[ELT3]], [[ADD2]]
; VI-NEXT: [[ADD4:%.*]] = fadd fast half [[ELT4]], [[ADD3]]
; VI-NEXT: [[ADD5:%.*]] = fadd fast half [[ELT5]], [[ADD4]]
; VI-NEXT: [[ADD6:%.*]] = fadd fast half [[ELT6]], [[ADD5]]
; VI-NEXT: [[ADD7:%.*]] = fadd fast half [[ELT7]], [[ADD6]]
; VI-NEXT: ret half [[ADD7]]
;
entry:
%elt0 = extractelement <8 x half> %vec8, i64 0
%elt1 = extractelement <8 x half> %vec8, i64 1
%elt2 = extractelement <8 x half> %vec8, i64 2
%elt3 = extractelement <8 x half> %vec8, i64 3
%elt4 = extractelement <8 x half> %vec8, i64 4
%elt5 = extractelement <8 x half> %vec8, i64 5
%elt6 = extractelement <8 x half> %vec8, i64 6
%elt7 = extractelement <8 x half> %vec8, i64 7
%add1 = fadd fast half %elt1, %elt0
%add2 = fadd fast half %elt2, %add1
%add3 = fadd fast half %elt3, %add2
%add4 = fadd fast half %elt4, %add3
%add5 = fadd fast half %elt5, %add4
%add6 = fadd fast half %elt6, %add5
%add7 = fadd fast half %elt7, %add6
ret half %add7
}
define half @reduction_half16(<16 x half> %vec16) {
; GFX9-LABEL: @reduction_half16(
; GFX9-NEXT: entry:
; GFX9-NEXT: [[RDX_SHUF:%.*]] = shufflevector <16 x half> [[VEC16:%.*]], <16 x half> undef, <16 x i32> <i32 8, i32 9, i32 10, i32 11, i32 12, i32 13, i32 14, i32 15, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef>
; GFX9-NEXT: [[BIN_RDX:%.*]] = fadd fast <16 x half> [[VEC16]], [[RDX_SHUF]]
; GFX9-NEXT: [[RDX_SHUF1:%.*]] = shufflevector <16 x half> [[BIN_RDX]], <16 x half> undef, <16 x i32> <i32 4, i32 5, i32 6, i32 7, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef>
; GFX9-NEXT: [[BIN_RDX2:%.*]] = fadd fast <16 x half> [[BIN_RDX]], [[RDX_SHUF1]]
; GFX9-NEXT: [[RDX_SHUF3:%.*]] = shufflevector <16 x half> [[BIN_RDX2]], <16 x half> undef, <16 x i32> <i32 2, i32 3, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef>
; GFX9-NEXT: [[BIN_RDX4:%.*]] = fadd fast <16 x half> [[BIN_RDX2]], [[RDX_SHUF3]]
; GFX9-NEXT: [[RDX_SHUF5:%.*]] = shufflevector <16 x half> [[BIN_RDX4]], <16 x half> undef, <16 x i32> <i32 1, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef>
; GFX9-NEXT: [[BIN_RDX6:%.*]] = fadd fast <16 x half> [[BIN_RDX4]], [[RDX_SHUF5]]
; GFX9-NEXT: [[TMP0:%.*]] = extractelement <16 x half> [[BIN_RDX6]], i32 0
; GFX9-NEXT: ret half [[TMP0]]
;
; VI-LABEL: @reduction_half16(
; VI-NEXT: entry:
; VI-NEXT: [[ELT0:%.*]] = extractelement <16 x half> [[VEC16:%.*]], i64 0
; VI-NEXT: [[ELT1:%.*]] = extractelement <16 x half> [[VEC16]], i64 1
; VI-NEXT: [[ELT2:%.*]] = extractelement <16 x half> [[VEC16]], i64 2
; VI-NEXT: [[ELT3:%.*]] = extractelement <16 x half> [[VEC16]], i64 3
; VI-NEXT: [[ELT4:%.*]] = extractelement <16 x half> [[VEC16]], i64 4
; VI-NEXT: [[ELT5:%.*]] = extractelement <16 x half> [[VEC16]], i64 5
; VI-NEXT: [[ELT6:%.*]] = extractelement <16 x half> [[VEC16]], i64 6
; VI-NEXT: [[ELT7:%.*]] = extractelement <16 x half> [[VEC16]], i64 7
; VI-NEXT: [[ELT8:%.*]] = extractelement <16 x half> [[VEC16]], i64 8
; VI-NEXT: [[ELT9:%.*]] = extractelement <16 x half> [[VEC16]], i64 9
; VI-NEXT: [[ELT10:%.*]] = extractelement <16 x half> [[VEC16]], i64 10
; VI-NEXT: [[ELT11:%.*]] = extractelement <16 x half> [[VEC16]], i64 11
; VI-NEXT: [[ELT12:%.*]] = extractelement <16 x half> [[VEC16]], i64 12
; VI-NEXT: [[ELT13:%.*]] = extractelement <16 x half> [[VEC16]], i64 13
; VI-NEXT: [[ELT14:%.*]] = extractelement <16 x half> [[VEC16]], i64 14
; VI-NEXT: [[ELT15:%.*]] = extractelement <16 x half> [[VEC16]], i64 15
; VI-NEXT: [[ADD1:%.*]] = fadd fast half [[ELT1]], [[ELT0]]
; VI-NEXT: [[ADD2:%.*]] = fadd fast half [[ELT2]], [[ADD1]]
; VI-NEXT: [[ADD3:%.*]] = fadd fast half [[ELT3]], [[ADD2]]
; VI-NEXT: [[ADD4:%.*]] = fadd fast half [[ELT4]], [[ADD3]]
; VI-NEXT: [[ADD5:%.*]] = fadd fast half [[ELT5]], [[ADD4]]
; VI-NEXT: [[ADD6:%.*]] = fadd fast half [[ELT6]], [[ADD5]]
; VI-NEXT: [[ADD7:%.*]] = fadd fast half [[ELT7]], [[ADD6]]
; VI-NEXT: [[ADD8:%.*]] = fadd fast half [[ELT8]], [[ADD7]]
; VI-NEXT: [[ADD9:%.*]] = fadd fast half [[ELT9]], [[ADD8]]
; VI-NEXT: [[ADD10:%.*]] = fadd fast half [[ELT10]], [[ADD9]]
; VI-NEXT: [[ADD11:%.*]] = fadd fast half [[ELT11]], [[ADD10]]
; VI-NEXT: [[ADD12:%.*]] = fadd fast half [[ELT12]], [[ADD11]]
; VI-NEXT: [[ADD13:%.*]] = fadd fast half [[ELT13]], [[ADD12]]
; VI-NEXT: [[ADD14:%.*]] = fadd fast half [[ELT14]], [[ADD13]]
; VI-NEXT: [[ADD15:%.*]] = fadd fast half [[ELT15]], [[ADD14]]
; VI-NEXT: ret half [[ADD15]]
;
entry:
%elt0 = extractelement <16 x half> %vec16, i64 0
%elt1 = extractelement <16 x half> %vec16, i64 1
%elt2 = extractelement <16 x half> %vec16, i64 2
%elt3 = extractelement <16 x half> %vec16, i64 3
%elt4 = extractelement <16 x half> %vec16, i64 4
%elt5 = extractelement <16 x half> %vec16, i64 5
%elt6 = extractelement <16 x half> %vec16, i64 6
%elt7 = extractelement <16 x half> %vec16, i64 7
%elt8 = extractelement <16 x half> %vec16, i64 8
%elt9 = extractelement <16 x half> %vec16, i64 9
%elt10 = extractelement <16 x half> %vec16, i64 10
%elt11 = extractelement <16 x half> %vec16, i64 11
%elt12 = extractelement <16 x half> %vec16, i64 12
%elt13 = extractelement <16 x half> %vec16, i64 13
%elt14 = extractelement <16 x half> %vec16, i64 14
%elt15 = extractelement <16 x half> %vec16, i64 15
%add1 = fadd fast half %elt1, %elt0
%add2 = fadd fast half %elt2, %add1
%add3 = fadd fast half %elt3, %add2
%add4 = fadd fast half %elt4, %add3
%add5 = fadd fast half %elt5, %add4
%add6 = fadd fast half %elt6, %add5
%add7 = fadd fast half %elt7, %add6
%add8 = fadd fast half %elt8, %add7
%add9 = fadd fast half %elt9, %add8
%add10 = fadd fast half %elt10, %add9
%add11 = fadd fast half %elt11, %add10
%add12 = fadd fast half %elt12, %add11
%add13 = fadd fast half %elt13, %add12
%add14 = fadd fast half %elt14, %add13
%add15 = fadd fast half %elt15, %add14
ret half %add15
}
; FIXME: support vectorization;
define half @reduction_sub_half4(<4 x half> %a) {
; GCN-LABEL: @reduction_sub_half4(
; GCN-NEXT: entry:
; GCN-NEXT: [[ELT0:%.*]] = extractelement <4 x half> [[A:%.*]], i64 0
; GCN-NEXT: [[ELT1:%.*]] = extractelement <4 x half> [[A]], i64 1
; GCN-NEXT: [[ELT2:%.*]] = extractelement <4 x half> [[A]], i64 2
; GCN-NEXT: [[ELT3:%.*]] = extractelement <4 x half> [[A]], i64 3
; GCN-NEXT: [[ADD1:%.*]] = fsub fast half [[ELT1]], [[ELT0]]
; GCN-NEXT: [[ADD2:%.*]] = fsub fast half [[ELT2]], [[ADD1]]
; GCN-NEXT: [[ADD3:%.*]] = fsub fast half [[ELT3]], [[ADD2]]
; GCN-NEXT: ret half [[ADD3]]
;
entry:
%elt0 = extractelement <4 x half> %a, i64 0
%elt1 = extractelement <4 x half> %a, i64 1
%elt2 = extractelement <4 x half> %a, i64 2
%elt3 = extractelement <4 x half> %a, i64 3
%add1 = fsub fast half %elt1, %elt0
%add2 = fsub fast half %elt2, %add1
%add3 = fsub fast half %elt3, %add2
ret half %add3
}
define i16 @reduction_v4i16(<4 x i16> %a) {
; GFX9-LABEL: @reduction_v4i16(
; GFX9-NEXT: entry:
; GFX9-NEXT: [[RDX_SHUF:%.*]] = shufflevector <4 x i16> [[A:%.*]], <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 2, i32 3, i32 undef, i32 undef>
; GFX9-NEXT: [[BIN_RDX:%.*]] = add <4 x i16> [[A]], [[RDX_SHUF]]
; GFX9-NEXT: [[RDX_SHUF1:%.*]] = shufflevector <4 x i16> [[BIN_RDX]], <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 undef, i32 undef, i32 undef>
; GFX9-NEXT: [[BIN_RDX2:%.*]] = add <4 x i16> [[BIN_RDX]], [[RDX_SHUF1]]
; GFX9-NEXT: [[TMP0:%.*]] = extractelement <4 x i16> [[BIN_RDX2]], i32 0
; GFX9-NEXT: ret i16 [[TMP0]]
;
; VI-LABEL: @reduction_v4i16(
; VI-NEXT: entry:
; VI-NEXT: [[ELT0:%.*]] = extractelement <4 x i16> [[A:%.*]], i64 0
; VI-NEXT: [[ELT1:%.*]] = extractelement <4 x i16> [[A]], i64 1
; VI-NEXT: [[ELT2:%.*]] = extractelement <4 x i16> [[A]], i64 2
; VI-NEXT: [[ELT3:%.*]] = extractelement <4 x i16> [[A]], i64 3
; VI-NEXT: [[ADD1:%.*]] = add i16 [[ELT1]], [[ELT0]]
; VI-NEXT: [[ADD2:%.*]] = add i16 [[ELT2]], [[ADD1]]
; VI-NEXT: [[ADD3:%.*]] = add i16 [[ELT3]], [[ADD2]]
; VI-NEXT: ret i16 [[ADD3]]
;
entry:
%elt0 = extractelement <4 x i16> %a, i64 0
%elt1 = extractelement <4 x i16> %a, i64 1
%elt2 = extractelement <4 x i16> %a, i64 2
%elt3 = extractelement <4 x i16> %a, i64 3
%add1 = add i16 %elt1, %elt0
%add2 = add i16 %elt2, %add1
%add3 = add i16 %elt3, %add2
ret i16 %add3
}
define i16 @reduction_v8i16(<8 x i16> %vec8) {
; GFX9-LABEL: @reduction_v8i16(
; GFX9-NEXT: entry:
; GFX9-NEXT: [[RDX_SHUF:%.*]] = shufflevector <8 x i16> [[VEC8:%.*]], <8 x i16> undef, <8 x i32> <i32 4, i32 5, i32 6, i32 7, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef>
; GFX9-NEXT: [[BIN_RDX:%.*]] = add <8 x i16> [[VEC8]], [[RDX_SHUF]]
; GFX9-NEXT: [[RDX_SHUF1:%.*]] = shufflevector <8 x i16> [[BIN_RDX]], <8 x i16> undef, <8 x i32> <i32 2, i32 3, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef>
; GFX9-NEXT: [[BIN_RDX2:%.*]] = add <8 x i16> [[BIN_RDX]], [[RDX_SHUF1]]
; GFX9-NEXT: [[RDX_SHUF3:%.*]] = shufflevector <8 x i16> [[BIN_RDX2]], <8 x i16> undef, <8 x i32> <i32 1, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef>
; GFX9-NEXT: [[BIN_RDX4:%.*]] = add <8 x i16> [[BIN_RDX2]], [[RDX_SHUF3]]
; GFX9-NEXT: [[TMP0:%.*]] = extractelement <8 x i16> [[BIN_RDX4]], i32 0
; GFX9-NEXT: ret i16 [[TMP0]]
;
; VI-LABEL: @reduction_v8i16(
; VI-NEXT: entry:
; VI-NEXT: [[ELT0:%.*]] = extractelement <8 x i16> [[VEC8:%.*]], i64 0
; VI-NEXT: [[ELT1:%.*]] = extractelement <8 x i16> [[VEC8]], i64 1
; VI-NEXT: [[ELT2:%.*]] = extractelement <8 x i16> [[VEC8]], i64 2
; VI-NEXT: [[ELT3:%.*]] = extractelement <8 x i16> [[VEC8]], i64 3
; VI-NEXT: [[ELT4:%.*]] = extractelement <8 x i16> [[VEC8]], i64 4
; VI-NEXT: [[ELT5:%.*]] = extractelement <8 x i16> [[VEC8]], i64 5
; VI-NEXT: [[ELT6:%.*]] = extractelement <8 x i16> [[VEC8]], i64 6
; VI-NEXT: [[ELT7:%.*]] = extractelement <8 x i16> [[VEC8]], i64 7
; VI-NEXT: [[ADD1:%.*]] = add i16 [[ELT1]], [[ELT0]]
; VI-NEXT: [[ADD2:%.*]] = add i16 [[ELT2]], [[ADD1]]
; VI-NEXT: [[ADD3:%.*]] = add i16 [[ELT3]], [[ADD2]]
; VI-NEXT: [[ADD4:%.*]] = add i16 [[ELT4]], [[ADD3]]
; VI-NEXT: [[ADD5:%.*]] = add i16 [[ELT5]], [[ADD4]]
; VI-NEXT: [[ADD6:%.*]] = add i16 [[ELT6]], [[ADD5]]
; VI-NEXT: [[ADD7:%.*]] = add i16 [[ELT7]], [[ADD6]]
; VI-NEXT: ret i16 [[ADD7]]
;
entry:
%elt0 = extractelement <8 x i16> %vec8, i64 0
%elt1 = extractelement <8 x i16> %vec8, i64 1
%elt2 = extractelement <8 x i16> %vec8, i64 2
%elt3 = extractelement <8 x i16> %vec8, i64 3
%elt4 = extractelement <8 x i16> %vec8, i64 4
%elt5 = extractelement <8 x i16> %vec8, i64 5
%elt6 = extractelement <8 x i16> %vec8, i64 6
%elt7 = extractelement <8 x i16> %vec8, i64 7
%add1 = add i16 %elt1, %elt0
%add2 = add i16 %elt2, %add1
%add3 = add i16 %elt3, %add2
%add4 = add i16 %elt4, %add3
%add5 = add i16 %elt5, %add4
%add6 = add i16 %elt6, %add5
%add7 = add i16 %elt7, %add6
ret i16 %add7
}
define i16 @reduction_umin_v4i16(<4 x i16> %vec4) {
; GFX9-LABEL: @reduction_umin_v4i16(
; GFX9-NEXT: entry:
; GFX9-NEXT: [[RDX_SHUF:%.*]] = shufflevector <4 x i16> [[VEC4:%.*]], <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 2, i32 3, i32 undef, i32 undef>
; GFX9-NEXT: [[RDX_MINMAX_CMP:%.*]] = icmp ult <4 x i16> [[VEC4]], [[RDX_SHUF]]
; GFX9-NEXT: [[RDX_MINMAX_SELECT:%.*]] = select <4 x i1> [[RDX_MINMAX_CMP]], <4 x i16> [[VEC4]], <4 x i16> [[RDX_SHUF]]
; GFX9-NEXT: [[RDX_SHUF1:%.*]] = shufflevector <4 x i16> [[RDX_MINMAX_SELECT]], <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 undef, i32 undef, i32 undef>
; GFX9-NEXT: [[RDX_MINMAX_CMP2:%.*]] = icmp ult <4 x i16> [[RDX_MINMAX_SELECT]], [[RDX_SHUF1]]
; GFX9-NEXT: [[RDX_MINMAX_SELECT3:%.*]] = select <4 x i1> [[RDX_MINMAX_CMP2]], <4 x i16> [[RDX_MINMAX_SELECT]], <4 x i16> [[RDX_SHUF1]]
; GFX9-NEXT: [[TMP0:%.*]] = extractelement <4 x i16> [[RDX_MINMAX_SELECT3]], i32 0
; GFX9-NEXT: ret i16 [[TMP0]]
;
; VI-LABEL: @reduction_umin_v4i16(
; VI-NEXT: entry:
; VI-NEXT: [[ELT0:%.*]] = extractelement <4 x i16> [[VEC4:%.*]], i64 0
; VI-NEXT: [[ELT1:%.*]] = extractelement <4 x i16> [[VEC4]], i64 1
; VI-NEXT: [[ELT2:%.*]] = extractelement <4 x i16> [[VEC4]], i64 2
; VI-NEXT: [[ELT3:%.*]] = extractelement <4 x i16> [[VEC4]], i64 3
; VI-NEXT: [[CMP1:%.*]] = icmp ult i16 [[ELT1]], [[ELT0]]
; VI-NEXT: [[MIN1:%.*]] = select i1 [[CMP1]], i16 [[ELT1]], i16 [[ELT0]]
; VI-NEXT: [[CMP2:%.*]] = icmp ult i16 [[ELT2]], [[MIN1]]
; VI-NEXT: [[MIN2:%.*]] = select i1 [[CMP2]], i16 [[ELT2]], i16 [[MIN1]]
; VI-NEXT: [[CMP3:%.*]] = icmp ult i16 [[ELT3]], [[MIN2]]
; VI-NEXT: [[MIN3:%.*]] = select i1 [[CMP3]], i16 [[ELT3]], i16 [[MIN2]]
; VI-NEXT: ret i16 [[MIN3]]
;
entry:
%elt0 = extractelement <4 x i16> %vec4, i64 0
%elt1 = extractelement <4 x i16> %vec4, i64 1
%elt2 = extractelement <4 x i16> %vec4, i64 2
%elt3 = extractelement <4 x i16> %vec4, i64 3
%cmp1 = icmp ult i16 %elt1, %elt0
%min1 = select i1 %cmp1, i16 %elt1, i16 %elt0
%cmp2 = icmp ult i16 %elt2, %min1
%min2 = select i1 %cmp2, i16 %elt2, i16 %min1
%cmp3 = icmp ult i16 %elt3, %min2
%min3 = select i1 %cmp3, i16 %elt3, i16 %min2
ret i16 %min3
}
define i16 @reduction_icmp_v8i16(<8 x i16> %vec8) {
; GFX9-LABEL: @reduction_icmp_v8i16(
; GFX9-NEXT: entry:
; GFX9-NEXT: [[RDX_SHUF:%.*]] = shufflevector <8 x i16> [[VEC8:%.*]], <8 x i16> undef, <8 x i32> <i32 4, i32 5, i32 6, i32 7, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef>
; GFX9-NEXT: [[RDX_MINMAX_CMP:%.*]] = icmp ult <8 x i16> [[VEC8]], [[RDX_SHUF]]
; GFX9-NEXT: [[RDX_MINMAX_SELECT:%.*]] = select <8 x i1> [[RDX_MINMAX_CMP]], <8 x i16> [[VEC8]], <8 x i16> [[RDX_SHUF]]
; GFX9-NEXT: [[RDX_SHUF1:%.*]] = shufflevector <8 x i16> [[RDX_MINMAX_SELECT]], <8 x i16> undef, <8 x i32> <i32 2, i32 3, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef>
; GFX9-NEXT: [[RDX_MINMAX_CMP2:%.*]] = icmp ult <8 x i16> [[RDX_MINMAX_SELECT]], [[RDX_SHUF1]]
; GFX9-NEXT: [[RDX_MINMAX_SELECT3:%.*]] = select <8 x i1> [[RDX_MINMAX_CMP2]], <8 x i16> [[RDX_MINMAX_SELECT]], <8 x i16> [[RDX_SHUF1]]
; GFX9-NEXT: [[RDX_SHUF4:%.*]] = shufflevector <8 x i16> [[RDX_MINMAX_SELECT3]], <8 x i16> undef, <8 x i32> <i32 1, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef>
; GFX9-NEXT: [[RDX_MINMAX_CMP5:%.*]] = icmp ult <8 x i16> [[RDX_MINMAX_SELECT3]], [[RDX_SHUF4]]
; GFX9-NEXT: [[RDX_MINMAX_SELECT6:%.*]] = select <8 x i1> [[RDX_MINMAX_CMP5]], <8 x i16> [[RDX_MINMAX_SELECT3]], <8 x i16> [[RDX_SHUF4]]
; GFX9-NEXT: [[TMP0:%.*]] = extractelement <8 x i16> [[RDX_MINMAX_SELECT6]], i32 0
; GFX9-NEXT: ret i16 [[TMP0]]
;
; VI-LABEL: @reduction_icmp_v8i16(
; VI-NEXT: entry:
; VI-NEXT: [[ELT0:%.*]] = extractelement <8 x i16> [[VEC8:%.*]], i64 0
; VI-NEXT: [[ELT1:%.*]] = extractelement <8 x i16> [[VEC8]], i64 1
; VI-NEXT: [[ELT2:%.*]] = extractelement <8 x i16> [[VEC8]], i64 2
; VI-NEXT: [[ELT3:%.*]] = extractelement <8 x i16> [[VEC8]], i64 3
; VI-NEXT: [[ELT4:%.*]] = extractelement <8 x i16> [[VEC8]], i64 4
; VI-NEXT: [[ELT5:%.*]] = extractelement <8 x i16> [[VEC8]], i64 5
; VI-NEXT: [[ELT6:%.*]] = extractelement <8 x i16> [[VEC8]], i64 6
; VI-NEXT: [[ELT7:%.*]] = extractelement <8 x i16> [[VEC8]], i64 7
; VI-NEXT: [[CMP0:%.*]] = icmp ult i16 [[ELT1]], [[ELT0]]
; VI-NEXT: [[MIN1:%.*]] = select i1 [[CMP0]], i16 [[ELT1]], i16 [[ELT0]]
; VI-NEXT: [[CMP1:%.*]] = icmp ult i16 [[ELT2]], [[MIN1]]
; VI-NEXT: [[MIN2:%.*]] = select i1 [[CMP1]], i16 [[ELT2]], i16 [[MIN1]]
; VI-NEXT: [[CMP2:%.*]] = icmp ult i16 [[ELT3]], [[MIN2]]
; VI-NEXT: [[MIN3:%.*]] = select i1 [[CMP2]], i16 [[ELT3]], i16 [[MIN2]]
; VI-NEXT: [[CMP3:%.*]] = icmp ult i16 [[ELT4]], [[MIN3]]
; VI-NEXT: [[MIN4:%.*]] = select i1 [[CMP3]], i16 [[ELT4]], i16 [[MIN3]]
; VI-NEXT: [[CMP4:%.*]] = icmp ult i16 [[ELT5]], [[MIN4]]
; VI-NEXT: [[MIN5:%.*]] = select i1 [[CMP4]], i16 [[ELT5]], i16 [[MIN4]]
; VI-NEXT: [[CMP5:%.*]] = icmp ult i16 [[ELT6]], [[MIN5]]
; VI-NEXT: [[MIN6:%.*]] = select i1 [[CMP5]], i16 [[ELT6]], i16 [[MIN5]]
; VI-NEXT: [[CMP6:%.*]] = icmp ult i16 [[ELT7]], [[MIN6]]
; VI-NEXT: [[MIN7:%.*]] = select i1 [[CMP6]], i16 [[ELT7]], i16 [[MIN6]]
; VI-NEXT: ret i16 [[MIN7]]
;
entry:
%elt0 = extractelement <8 x i16> %vec8, i64 0
%elt1 = extractelement <8 x i16> %vec8, i64 1
%elt2 = extractelement <8 x i16> %vec8, i64 2
%elt3 = extractelement <8 x i16> %vec8, i64 3
%elt4 = extractelement <8 x i16> %vec8, i64 4
%elt5 = extractelement <8 x i16> %vec8, i64 5
%elt6 = extractelement <8 x i16> %vec8, i64 6
%elt7 = extractelement <8 x i16> %vec8, i64 7
%cmp0 = icmp ult i16 %elt1, %elt0
%min1 = select i1 %cmp0, i16 %elt1, i16 %elt0
%cmp1 = icmp ult i16 %elt2, %min1
%min2 = select i1 %cmp1, i16 %elt2, i16 %min1
%cmp2 = icmp ult i16 %elt3, %min2
%min3 = select i1 %cmp2, i16 %elt3, i16 %min2
%cmp3 = icmp ult i16 %elt4, %min3
%min4 = select i1 %cmp3, i16 %elt4, i16 %min3
%cmp4 = icmp ult i16 %elt5, %min4
%min5 = select i1 %cmp4, i16 %elt5, i16 %min4
%cmp5 = icmp ult i16 %elt6, %min5
%min6 = select i1 %cmp5, i16 %elt6, i16 %min5
%cmp6 = icmp ult i16 %elt7, %min6
%min7 = select i1 %cmp6, i16 %elt7, i16 %min6
ret i16 %min7
}
define i16 @reduction_smin_v16i16(<16 x i16> %vec16) {
; GFX9-LABEL: @reduction_smin_v16i16(
; GFX9-NEXT: entry:
; GFX9-NEXT: [[RDX_SHUF:%.*]] = shufflevector <16 x i16> [[VEC16:%.*]], <16 x i16> undef, <16 x i32> <i32 8, i32 9, i32 10, i32 11, i32 12, i32 13, i32 14, i32 15, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef>
; GFX9-NEXT: [[RDX_MINMAX_CMP:%.*]] = icmp slt <16 x i16> [[VEC16]], [[RDX_SHUF]]
; GFX9-NEXT: [[RDX_MINMAX_SELECT:%.*]] = select <16 x i1> [[RDX_MINMAX_CMP]], <16 x i16> [[VEC16]], <16 x i16> [[RDX_SHUF]]
; GFX9-NEXT: [[RDX_SHUF1:%.*]] = shufflevector <16 x i16> [[RDX_MINMAX_SELECT]], <16 x i16> undef, <16 x i32> <i32 4, i32 5, i32 6, i32 7, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef>
; GFX9-NEXT: [[RDX_MINMAX_CMP2:%.*]] = icmp slt <16 x i16> [[RDX_MINMAX_SELECT]], [[RDX_SHUF1]]
; GFX9-NEXT: [[RDX_MINMAX_SELECT3:%.*]] = select <16 x i1> [[RDX_MINMAX_CMP2]], <16 x i16> [[RDX_MINMAX_SELECT]], <16 x i16> [[RDX_SHUF1]]
; GFX9-NEXT: [[RDX_SHUF4:%.*]] = shufflevector <16 x i16> [[RDX_MINMAX_SELECT3]], <16 x i16> undef, <16 x i32> <i32 2, i32 3, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef>
; GFX9-NEXT: [[RDX_MINMAX_CMP5:%.*]] = icmp slt <16 x i16> [[RDX_MINMAX_SELECT3]], [[RDX_SHUF4]]
; GFX9-NEXT: [[RDX_MINMAX_SELECT6:%.*]] = select <16 x i1> [[RDX_MINMAX_CMP5]], <16 x i16> [[RDX_MINMAX_SELECT3]], <16 x i16> [[RDX_SHUF4]]
; GFX9-NEXT: [[RDX_SHUF7:%.*]] = shufflevector <16 x i16> [[RDX_MINMAX_SELECT6]], <16 x i16> undef, <16 x i32> <i32 1, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef, i32 undef>
; GFX9-NEXT: [[RDX_MINMAX_CMP8:%.*]] = icmp slt <16 x i16> [[RDX_MINMAX_SELECT6]], [[RDX_SHUF7]]
; GFX9-NEXT: [[RDX_MINMAX_SELECT9:%.*]] = select <16 x i1> [[RDX_MINMAX_CMP8]], <16 x i16> [[RDX_MINMAX_SELECT6]], <16 x i16> [[RDX_SHUF7]]
; GFX9-NEXT: [[TMP0:%.*]] = extractelement <16 x i16> [[RDX_MINMAX_SELECT9]], i32 0
; GFX9-NEXT: ret i16 [[TMP0]]
;
; VI-LABEL: @reduction_smin_v16i16(
; VI-NEXT: entry:
; VI-NEXT: [[ELT0:%.*]] = extractelement <16 x i16> [[VEC16:%.*]], i64 0
; VI-NEXT: [[ELT1:%.*]] = extractelement <16 x i16> [[VEC16]], i64 1
; VI-NEXT: [[ELT2:%.*]] = extractelement <16 x i16> [[VEC16]], i64 2
; VI-NEXT: [[ELT3:%.*]] = extractelement <16 x i16> [[VEC16]], i64 3
; VI-NEXT: [[ELT4:%.*]] = extractelement <16 x i16> [[VEC16]], i64 4
; VI-NEXT: [[ELT5:%.*]] = extractelement <16 x i16> [[VEC16]], i64 5
; VI-NEXT: [[ELT6:%.*]] = extractelement <16 x i16> [[VEC16]], i64 6
; VI-NEXT: [[ELT7:%.*]] = extractelement <16 x i16> [[VEC16]], i64 7
; VI-NEXT: [[ELT8:%.*]] = extractelement <16 x i16> [[VEC16]], i64 8
; VI-NEXT: [[ELT9:%.*]] = extractelement <16 x i16> [[VEC16]], i64 9
; VI-NEXT: [[ELT10:%.*]] = extractelement <16 x i16> [[VEC16]], i64 10
; VI-NEXT: [[ELT11:%.*]] = extractelement <16 x i16> [[VEC16]], i64 11
; VI-NEXT: [[ELT12:%.*]] = extractelement <16 x i16> [[VEC16]], i64 12
; VI-NEXT: [[ELT13:%.*]] = extractelement <16 x i16> [[VEC16]], i64 13
; VI-NEXT: [[ELT14:%.*]] = extractelement <16 x i16> [[VEC16]], i64 14
; VI-NEXT: [[ELT15:%.*]] = extractelement <16 x i16> [[VEC16]], i64 15
; VI-NEXT: [[CMP0:%.*]] = icmp slt i16 [[ELT1]], [[ELT0]]
; VI-NEXT: [[MIN1:%.*]] = select i1 [[CMP0]], i16 [[ELT1]], i16 [[ELT0]]
; VI-NEXT: [[CMP1:%.*]] = icmp slt i16 [[ELT2]], [[MIN1]]
; VI-NEXT: [[MIN2:%.*]] = select i1 [[CMP1]], i16 [[ELT2]], i16 [[MIN1]]
; VI-NEXT: [[CMP2:%.*]] = icmp slt i16 [[ELT3]], [[MIN2]]
; VI-NEXT: [[MIN3:%.*]] = select i1 [[CMP2]], i16 [[ELT3]], i16 [[MIN2]]
; VI-NEXT: [[CMP3:%.*]] = icmp slt i16 [[ELT4]], [[MIN3]]
; VI-NEXT: [[MIN4:%.*]] = select i1 [[CMP3]], i16 [[ELT4]], i16 [[MIN3]]
; VI-NEXT: [[CMP4:%.*]] = icmp slt i16 [[ELT5]], [[MIN4]]
; VI-NEXT: [[MIN5:%.*]] = select i1 [[CMP4]], i16 [[ELT5]], i16 [[MIN4]]
; VI-NEXT: [[CMP5:%.*]] = icmp slt i16 [[ELT6]], [[MIN5]]
; VI-NEXT: [[MIN6:%.*]] = select i1 [[CMP5]], i16 [[ELT6]], i16 [[MIN5]]
; VI-NEXT: [[CMP6:%.*]] = icmp slt i16 [[ELT7]], [[MIN6]]
; VI-NEXT: [[MIN7:%.*]] = select i1 [[CMP6]], i16 [[ELT7]], i16 [[MIN6]]
; VI-NEXT: [[CMP7:%.*]] = icmp slt i16 [[ELT8]], [[MIN7]]
; VI-NEXT: [[MIN8:%.*]] = select i1 [[CMP7]], i16 [[ELT8]], i16 [[MIN7]]
; VI-NEXT: [[CMP8:%.*]] = icmp slt i16 [[ELT9]], [[MIN8]]
; VI-NEXT: [[MIN9:%.*]] = select i1 [[CMP8]], i16 [[ELT9]], i16 [[MIN8]]
; VI-NEXT: [[CMP9:%.*]] = icmp slt i16 [[ELT10]], [[MIN9]]
; VI-NEXT: [[MIN10:%.*]] = select i1 [[CMP9]], i16 [[ELT10]], i16 [[MIN9]]
; VI-NEXT: [[CMP10:%.*]] = icmp slt i16 [[ELT11]], [[MIN10]]
; VI-NEXT: [[MIN11:%.*]] = select i1 [[CMP10]], i16 [[ELT11]], i16 [[MIN10]]
; VI-NEXT: [[CMP11:%.*]] = icmp slt i16 [[ELT12]], [[MIN11]]
; VI-NEXT: [[MIN12:%.*]] = select i1 [[CMP11]], i16 [[ELT12]], i16 [[MIN11]]
; VI-NEXT: [[CMP12:%.*]] = icmp slt i16 [[ELT13]], [[MIN12]]
; VI-NEXT: [[MIN13:%.*]] = select i1 [[CMP12]], i16 [[ELT13]], i16 [[MIN12]]
; VI-NEXT: [[CMP13:%.*]] = icmp slt i16 [[ELT14]], [[MIN13]]
; VI-NEXT: [[MIN14:%.*]] = select i1 [[CMP13]], i16 [[ELT14]], i16 [[MIN13]]
; VI-NEXT: [[CMP14:%.*]] = icmp slt i16 [[ELT15]], [[MIN14]]
; VI-NEXT: [[MIN15:%.*]] = select i1 [[CMP14]], i16 [[ELT15]], i16 [[MIN14]]
; VI-NEXT: ret i16 [[MIN15]]
;
entry:
%elt0 = extractelement <16 x i16> %vec16, i64 0
%elt1 = extractelement <16 x i16> %vec16, i64 1
%elt2 = extractelement <16 x i16> %vec16, i64 2
%elt3 = extractelement <16 x i16> %vec16, i64 3
%elt4 = extractelement <16 x i16> %vec16, i64 4
%elt5 = extractelement <16 x i16> %vec16, i64 5
%elt6 = extractelement <16 x i16> %vec16, i64 6
%elt7 = extractelement <16 x i16> %vec16, i64 7
%elt8 = extractelement <16 x i16> %vec16, i64 8
%elt9 = extractelement <16 x i16> %vec16, i64 9
%elt10 = extractelement <16 x i16> %vec16, i64 10
%elt11 = extractelement <16 x i16> %vec16, i64 11
%elt12 = extractelement <16 x i16> %vec16, i64 12
%elt13 = extractelement <16 x i16> %vec16, i64 13
%elt14 = extractelement <16 x i16> %vec16, i64 14
%elt15 = extractelement <16 x i16> %vec16, i64 15
%cmp0 = icmp slt i16 %elt1, %elt0
%min1 = select i1 %cmp0, i16 %elt1, i16 %elt0
%cmp1 = icmp slt i16 %elt2, %min1
%min2 = select i1 %cmp1, i16 %elt2, i16 %min1
%cmp2 = icmp slt i16 %elt3, %min2
%min3 = select i1 %cmp2, i16 %elt3, i16 %min2
%cmp3 = icmp slt i16 %elt4, %min3
%min4 = select i1 %cmp3, i16 %elt4, i16 %min3
%cmp4 = icmp slt i16 %elt5, %min4
%min5 = select i1 %cmp4, i16 %elt5, i16 %min4
%cmp5 = icmp slt i16 %elt6, %min5
%min6 = select i1 %cmp5, i16 %elt6, i16 %min5
%cmp6 = icmp slt i16 %elt7, %min6
%min7 = select i1 %cmp6, i16 %elt7, i16 %min6
%cmp7 = icmp slt i16 %elt8, %min7
%min8 = select i1 %cmp7, i16 %elt8, i16 %min7
%cmp8 = icmp slt i16 %elt9, %min8
%min9 = select i1 %cmp8, i16 %elt9, i16 %min8
%cmp9 = icmp slt i16 %elt10, %min9
%min10 = select i1 %cmp9, i16 %elt10, i16 %min9
%cmp10 = icmp slt i16 %elt11, %min10
%min11 = select i1 %cmp10, i16 %elt11, i16 %min10
%cmp11 = icmp slt i16 %elt12, %min11
%min12 = select i1 %cmp11, i16 %elt12, i16 %min11
%cmp12 = icmp slt i16 %elt13, %min12
%min13 = select i1 %cmp12, i16 %elt13, i16 %min12
%cmp13 = icmp slt i16 %elt14, %min13
%min14 = select i1 %cmp13, i16 %elt14, i16 %min13
%cmp14 = icmp slt i16 %elt15, %min14
%min15 = select i1 %cmp14, i16 %elt15, i16 %min14
ret i16 %min15
}
define i16 @reduction_umax_v4i16(<4 x i16> %vec4) {
; GFX9-LABEL: @reduction_umax_v4i16(
; GFX9-NEXT: entry:
; GFX9-NEXT: [[RDX_SHUF:%.*]] = shufflevector <4 x i16> [[VEC4:%.*]], <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 2, i32 3, i32 undef, i32 undef>
; GFX9-NEXT: [[RDX_MINMAX_CMP:%.*]] = icmp ugt <4 x i16> [[VEC4]], [[RDX_SHUF]]
; GFX9-NEXT: [[RDX_MINMAX_SELECT:%.*]] = select <4 x i1> [[RDX_MINMAX_CMP]], <4 x i16> [[VEC4]], <4 x i16> [[RDX_SHUF]]
; GFX9-NEXT: [[RDX_SHUF1:%.*]] = shufflevector <4 x i16> [[RDX_MINMAX_SELECT]], <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 undef, i32 undef, i32 undef>
; GFX9-NEXT: [[RDX_MINMAX_CMP2:%.*]] = icmp ugt <4 x i16> [[RDX_MINMAX_SELECT]], [[RDX_SHUF1]]
; GFX9-NEXT: [[RDX_MINMAX_SELECT3:%.*]] = select <4 x i1> [[RDX_MINMAX_CMP2]], <4 x i16> [[RDX_MINMAX_SELECT]], <4 x i16> [[RDX_SHUF1]]
; GFX9-NEXT: [[TMP0:%.*]] = extractelement <4 x i16> [[RDX_MINMAX_SELECT3]], i32 0
; GFX9-NEXT: ret i16 [[TMP0]]
;
; VI-LABEL: @reduction_umax_v4i16(
; VI-NEXT: entry:
; VI-NEXT: [[ELT0:%.*]] = extractelement <4 x i16> [[VEC4:%.*]], i64 0
; VI-NEXT: [[ELT1:%.*]] = extractelement <4 x i16> [[VEC4]], i64 1
; VI-NEXT: [[ELT2:%.*]] = extractelement <4 x i16> [[VEC4]], i64 2
; VI-NEXT: [[ELT3:%.*]] = extractelement <4 x i16> [[VEC4]], i64 3
; VI-NEXT: [[CMP1:%.*]] = icmp ugt i16 [[ELT1]], [[ELT0]]
; VI-NEXT: [[MAX1:%.*]] = select i1 [[CMP1]], i16 [[ELT1]], i16 [[ELT0]]
; VI-NEXT: [[CMP2:%.*]] = icmp ugt i16 [[ELT2]], [[MAX1]]
; VI-NEXT: [[MAX2:%.*]] = select i1 [[CMP2]], i16 [[ELT2]], i16 [[MAX1]]
; VI-NEXT: [[CMP3:%.*]] = icmp ugt i16 [[ELT3]], [[MAX2]]
; VI-NEXT: [[MAX3:%.*]] = select i1 [[CMP3]], i16 [[ELT3]], i16 [[MAX2]]
; VI-NEXT: ret i16 [[MAX3]]
;
entry:
%elt0 = extractelement <4 x i16> %vec4, i64 0
%elt1 = extractelement <4 x i16> %vec4, i64 1
%elt2 = extractelement <4 x i16> %vec4, i64 2
%elt3 = extractelement <4 x i16> %vec4, i64 3
%cmp1 = icmp ugt i16 %elt1, %elt0
%max1 = select i1 %cmp1, i16 %elt1, i16 %elt0
%cmp2 = icmp ugt i16 %elt2, %max1
%max2 = select i1 %cmp2, i16 %elt2, i16 %max1
%cmp3 = icmp ugt i16 %elt3, %max2
%max3 = select i1 %cmp3, i16 %elt3, i16 %max2
ret i16 %max3
}
define i16 @reduction_smax_v4i16(<4 x i16> %vec4) {
; GFX9-LABEL: @reduction_smax_v4i16(
; GFX9-NEXT: entry:
; GFX9-NEXT: [[RDX_SHUF:%.*]] = shufflevector <4 x i16> [[VEC4:%.*]], <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 2, i32 3, i32 undef, i32 undef>
; GFX9-NEXT: [[RDX_MINMAX_CMP:%.*]] = icmp sgt <4 x i16> [[VEC4]], [[RDX_SHUF]]
; GFX9-NEXT: [[RDX_MINMAX_SELECT:%.*]] = select <4 x i1> [[RDX_MINMAX_CMP]], <4 x i16> [[VEC4]], <4 x i16> [[RDX_SHUF]]
; GFX9-NEXT: [[RDX_SHUF1:%.*]] = shufflevector <4 x i16> [[RDX_MINMAX_SELECT]], <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 undef, i32 undef, i32 undef>
; GFX9-NEXT: [[RDX_MINMAX_CMP2:%.*]] = icmp sgt <4 x i16> [[RDX_MINMAX_SELECT]], [[RDX_SHUF1]]
; GFX9-NEXT: [[RDX_MINMAX_SELECT3:%.*]] = select <4 x i1> [[RDX_MINMAX_CMP2]], <4 x i16> [[RDX_MINMAX_SELECT]], <4 x i16> [[RDX_SHUF1]]
; GFX9-NEXT: [[TMP0:%.*]] = extractelement <4 x i16> [[RDX_MINMAX_SELECT3]], i32 0
; GFX9-NEXT: ret i16 [[TMP0]]
;
; VI-LABEL: @reduction_smax_v4i16(
; VI-NEXT: entry:
; VI-NEXT: [[ELT0:%.*]] = extractelement <4 x i16> [[VEC4:%.*]], i64 0
; VI-NEXT: [[ELT1:%.*]] = extractelement <4 x i16> [[VEC4]], i64 1
; VI-NEXT: [[ELT2:%.*]] = extractelement <4 x i16> [[VEC4]], i64 2
; VI-NEXT: [[ELT3:%.*]] = extractelement <4 x i16> [[VEC4]], i64 3
; VI-NEXT: [[CMP1:%.*]] = icmp sgt i16 [[ELT1]], [[ELT0]]
; VI-NEXT: [[MAX1:%.*]] = select i1 [[CMP1]], i16 [[ELT1]], i16 [[ELT0]]
; VI-NEXT: [[CMP2:%.*]] = icmp sgt i16 [[ELT2]], [[MAX1]]
; VI-NEXT: [[MAX2:%.*]] = select i1 [[CMP2]], i16 [[ELT2]], i16 [[MAX1]]
; VI-NEXT: [[CMP3:%.*]] = icmp sgt i16 [[ELT3]], [[MAX2]]
; VI-NEXT: [[MAX3:%.*]] = select i1 [[CMP3]], i16 [[ELT3]], i16 [[MAX2]]
; VI-NEXT: ret i16 [[MAX3]]
;
entry:
%elt0 = extractelement <4 x i16> %vec4, i64 0
%elt1 = extractelement <4 x i16> %vec4, i64 1
%elt2 = extractelement <4 x i16> %vec4, i64 2
%elt3 = extractelement <4 x i16> %vec4, i64 3
%cmp1 = icmp sgt i16 %elt1, %elt0
%max1 = select i1 %cmp1, i16 %elt1, i16 %elt0
%cmp2 = icmp sgt i16 %elt2, %max1
%max2 = select i1 %cmp2, i16 %elt2, i16 %max1
%cmp3 = icmp sgt i16 %elt3, %max2
%max3 = select i1 %cmp3, i16 %elt3, i16 %max2
ret i16 %max3
}
define half @reduction_fmax_v4half(<4 x half> %vec4) {
; GFX9-LABEL: @reduction_fmax_v4half(
; GFX9-NEXT: entry:
; GFX9-NEXT: [[RDX_SHUF:%.*]] = shufflevector <4 x half> [[VEC4:%.*]], <4 x half> undef, <4 x i32> <i32 2, i32 3, i32 undef, i32 undef>
; GFX9-NEXT: [[RDX_MINMAX_CMP:%.*]] = fcmp fast ogt <4 x half> [[VEC4]], [[RDX_SHUF]]
; GFX9-NEXT: [[RDX_MINMAX_SELECT:%.*]] = select <4 x i1> [[RDX_MINMAX_CMP]], <4 x half> [[VEC4]], <4 x half> [[RDX_SHUF]]
; GFX9-NEXT: [[RDX_SHUF1:%.*]] = shufflevector <4 x half> [[RDX_MINMAX_SELECT]], <4 x half> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 undef, i32 undef, i32 undef>
; GFX9-NEXT: [[RDX_MINMAX_CMP2:%.*]] = fcmp fast ogt <4 x half> [[RDX_MINMAX_SELECT]], [[RDX_SHUF1]]
; GFX9-NEXT: [[RDX_MINMAX_SELECT3:%.*]] = select <4 x i1> [[RDX_MINMAX_CMP2]], <4 x half> [[RDX_MINMAX_SELECT]], <4 x half> [[RDX_SHUF1]]
; GFX9-NEXT: [[TMP0:%.*]] = extractelement <4 x half> [[RDX_MINMAX_SELECT3]], i32 0
; GFX9-NEXT: ret half [[TMP0]]
;
; VI-LABEL: @reduction_fmax_v4half(
; VI-NEXT: entry:
; VI-NEXT: [[ELT0:%.*]] = extractelement <4 x half> [[VEC4:%.*]], i64 0
; VI-NEXT: [[ELT1:%.*]] = extractelement <4 x half> [[VEC4]], i64 1
; VI-NEXT: [[ELT2:%.*]] = extractelement <4 x half> [[VEC4]], i64 2
; VI-NEXT: [[ELT3:%.*]] = extractelement <4 x half> [[VEC4]], i64 3
; VI-NEXT: [[CMP1:%.*]] = fcmp fast ogt half [[ELT1]], [[ELT0]]
; VI-NEXT: [[MAX1:%.*]] = select i1 [[CMP1]], half [[ELT1]], half [[ELT0]]
; VI-NEXT: [[CMP2:%.*]] = fcmp fast ogt half [[ELT2]], [[MAX1]]
; VI-NEXT: [[MAX2:%.*]] = select i1 [[CMP2]], half [[ELT2]], half [[MAX1]]
; VI-NEXT: [[CMP3:%.*]] = fcmp fast ogt half [[ELT3]], [[MAX2]]
; VI-NEXT: [[MAX3:%.*]] = select i1 [[CMP3]], half [[ELT3]], half [[MAX2]]
; VI-NEXT: ret half [[MAX3]]
;
entry:
%elt0 = extractelement <4 x half> %vec4, i64 0
%elt1 = extractelement <4 x half> %vec4, i64 1
%elt2 = extractelement <4 x half> %vec4, i64 2
%elt3 = extractelement <4 x half> %vec4, i64 3
%cmp1 = fcmp fast ogt half %elt1, %elt0
%max1 = select i1 %cmp1, half %elt1, half %elt0
%cmp2 = fcmp fast ogt half %elt2, %max1
%max2 = select i1 %cmp2, half %elt2, half %max1
%cmp3 = fcmp fast ogt half %elt3, %max2
%max3 = select i1 %cmp3, half %elt3, half %max2
ret half %max3
}
define half @reduction_fmin_v4half(<4 x half> %vec4) {
; GFX9-LABEL: @reduction_fmin_v4half(
; GFX9-NEXT: entry:
; GFX9-NEXT: [[RDX_SHUF:%.*]] = shufflevector <4 x half> [[VEC4:%.*]], <4 x half> undef, <4 x i32> <i32 2, i32 3, i32 undef, i32 undef>
; GFX9-NEXT: [[RDX_MINMAX_CMP:%.*]] = fcmp fast olt <4 x half> [[VEC4]], [[RDX_SHUF]]
; GFX9-NEXT: [[RDX_MINMAX_SELECT:%.*]] = select <4 x i1> [[RDX_MINMAX_CMP]], <4 x half> [[VEC4]], <4 x half> [[RDX_SHUF]]
; GFX9-NEXT: [[RDX_SHUF1:%.*]] = shufflevector <4 x half> [[RDX_MINMAX_SELECT]], <4 x half> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 undef, i32 undef, i32 undef>
; GFX9-NEXT: [[RDX_MINMAX_CMP2:%.*]] = fcmp fast olt <4 x half> [[RDX_MINMAX_SELECT]], [[RDX_SHUF1]]
; GFX9-NEXT: [[RDX_MINMAX_SELECT3:%.*]] = select <4 x i1> [[RDX_MINMAX_CMP2]], <4 x half> [[RDX_MINMAX_SELECT]], <4 x half> [[RDX_SHUF1]]
; GFX9-NEXT: [[TMP0:%.*]] = extractelement <4 x half> [[RDX_MINMAX_SELECT3]], i32 0
; GFX9-NEXT: ret half [[TMP0]]
;
; VI-LABEL: @reduction_fmin_v4half(
; VI-NEXT: entry:
; VI-NEXT: [[ELT0:%.*]] = extractelement <4 x half> [[VEC4:%.*]], i64 0
; VI-NEXT: [[ELT1:%.*]] = extractelement <4 x half> [[VEC4]], i64 1
; VI-NEXT: [[ELT2:%.*]] = extractelement <4 x half> [[VEC4]], i64 2
; VI-NEXT: [[ELT3:%.*]] = extractelement <4 x half> [[VEC4]], i64 3
; VI-NEXT: [[CMP1:%.*]] = fcmp fast olt half [[ELT1]], [[ELT0]]
; VI-NEXT: [[MIN1:%.*]] = select i1 [[CMP1]], half [[ELT1]], half [[ELT0]]
; VI-NEXT: [[CMP2:%.*]] = fcmp fast olt half [[ELT2]], [[MIN1]]
; VI-NEXT: [[MIN2:%.*]] = select i1 [[CMP2]], half [[ELT2]], half [[MIN1]]
; VI-NEXT: [[CMP3:%.*]] = fcmp fast olt half [[ELT3]], [[MIN2]]
; VI-NEXT: [[MIN3:%.*]] = select i1 [[CMP3]], half [[ELT3]], half [[MIN2]]
; VI-NEXT: ret half [[MIN3]]
;
entry:
%elt0 = extractelement <4 x half> %vec4, i64 0
%elt1 = extractelement <4 x half> %vec4, i64 1
%elt2 = extractelement <4 x half> %vec4, i64 2
%elt3 = extractelement <4 x half> %vec4, i64 3
%cmp1 = fcmp fast olt half %elt1, %elt0
%min1 = select i1 %cmp1, half %elt1, half %elt0
%cmp2 = fcmp fast olt half %elt2, %min1
%min2 = select i1 %cmp2, half %elt2, half %min1
%cmp3 = fcmp fast olt half %elt3, %min2
%min3 = select i1 %cmp3, half %elt3, half %min2
ret half %min3
}
; Tests to make sure reduction does not kick in. vega does not support packed math for types larger than 16 bits.
define float @reduction_v4float(<4 x float> %a) {
; GCN-LABEL: @reduction_v4float(
; GCN-NEXT: entry:
; GCN-NEXT: [[ELT0:%.*]] = extractelement <4 x float> [[A:%.*]], i64 0
; GCN-NEXT: [[ELT1:%.*]] = extractelement <4 x float> [[A]], i64 1
; GCN-NEXT: [[ELT2:%.*]] = extractelement <4 x float> [[A]], i64 2
; GCN-NEXT: [[ELT3:%.*]] = extractelement <4 x float> [[A]], i64 3
; GCN-NEXT: [[ADD1:%.*]] = fadd fast float [[ELT1]], [[ELT0]]
; GCN-NEXT: [[ADD2:%.*]] = fadd fast float [[ELT2]], [[ADD1]]
; GCN-NEXT: [[ADD3:%.*]] = fadd fast float [[ELT3]], [[ADD2]]
; GCN-NEXT: ret float [[ADD3]]
;
entry:
%elt0 = extractelement <4 x float> %a, i64 0
%elt1 = extractelement <4 x float> %a, i64 1
%elt2 = extractelement <4 x float> %a, i64 2
%elt3 = extractelement <4 x float> %a, i64 3
%add1 = fadd fast float %elt1, %elt0
%add2 = fadd fast float %elt2, %add1
%add3 = fadd fast float %elt3, %add2
ret float %add3
}