blob: f7a6d577c0870e8b140cd78fcc084b3fb1ed3dcd [file] [log] [blame]
; RUN: llc -mtriple=x86_64-apple-darwin -mcpu=nehalem < %s | FileCheck %s
@a = common global [3 x i64] zeroinitializer, align 16
define i32 @main() nounwind ssp {
; CHECK: movups
entry:
%retval = alloca i32, align 4
store i32 0, i32* %retval
call void @llvm.memset.p0i8.i64(i8* bitcast (i64* getelementptr inbounds ([3 x i64], [3 x i64]* @a, i32 0, i64 1) to i8*), i8 0, i64 16, i1 false)
%0 = load i32, i32* %retval
ret i32 %0
}
declare void @llvm.memset.p0i8.i64(i8* nocapture, i8, i64, i1) nounwind