blob: 25eed1340d044dd83c2d6f0cb4ace77a46a48894 [file] [log] [blame]
# This test checks if llvm-dwp outputs .debug_rnglists.
# RUN: llvm-mc -triple x86_64-unknown-linux %s -filetype=obj -o %t.o \
# RUN: -split-dwarf-file=%t.dwo -dwarf-version=5
# RUN: llvm-dwp %t.dwo -o %t.dwp
# RUN: llvm-dwarfdump -debug-rnglists -debug-cu-index -debug-tu-index %t.dwp | FileCheck %s
# CHECK-DAG: .debug_cu_index contents:
# CHECK: Index Signature INFO ABBREV RNGLISTS
# CHECK: 1 {{.*}} [0x0000000000000018, 0x000000000000002d) [0x00000000, 0x00000004) [0x00000000, 0x00000017)
# CHECK-DAG: .debug_tu_index contents:
# CHECK: Index Signature INFO ABBREV RNGLISTS
# CHECK: 2 {{.*}} [0x0000000000000000, 0x0000000000000018) [0x00000000, 0x00000004) [0x00000000, 0x00000017)
# CHECK-DAG: .debug_rnglists.dwo contents:
# range list header: length = 0x00000013, format = DWARF32, version = 0x0005, addr_size = 0x08, seg_size = 0x00, offset_entry_count = 0x00000001
# CHECK: offsets: [
# CHECK-NEXT: 0x00000004
# CHECK-NEXT: ]
# CHECK-NEXT: ranges:
# CHECK-NEXT: [0x0000000000000004, 0x0000000000000008)
# CHECK-NEXT: [0x000000000000000c, 0x0000000000000010)
.section .debug_info.dwo,"e",@progbits
.long .Ldebug_info_dwo_end0-.Ldebug_info_dwo_start0 # Length of Unit
.Ldebug_info_dwo_start0:
.short 5 # DWARF version number
.byte 6 # DWARF Unit Type
.byte 8 # Address Size (in bytes)
.long 0 # Offset Into Abbrev. Section
.quad -4287463584810542331 # Type Signature
.long 31 # Type DIE Offset
.Ldebug_info_dwo_end0:
.section .debug_info.dwo,"e",@progbits
.long .Ldebug_info_dwo_end3-.Ldebug_info_dwo_start3 # Length of Unit
.Ldebug_info_dwo_start3:
.short 5 # DWARF version number
.byte 5 # DWARF Unit Type
.byte 8 # Address Size (in bytes)
.long 0 # Offset Into Abbrev. Section
.quad 1152943841751211454
.byte 1 # Abbrev [1] 0x14:0x349 DW_TAG_compile_unit
.Ldebug_info_dwo_end3:
.section .debug_abbrev.dwo,"e",@progbits
.byte 1 # Abbreviation Code
.byte 17 # DW_TAG_compile_unit
.byte 0 # DW_CHILDREN_no
.byte 0 # EOM(1)
.section .debug_rnglists.dwo,"e",@progbits
.long .Ldebug_list_header_end1-.Ldebug_list_header_start1 # Length
.Ldebug_list_header_start1:
.short 5 # Version
.byte 8 # Address size
.byte 0 # Segment selector size
.long 1 # Offset entry count
.Lrnglists_dwo_table_base0:
.long .Ldebug_ranges0-.Lrnglists_dwo_table_base0
.Ldebug_ranges0:
.byte 4 # DW_RLE_offset_pair
.uleb128 4 # starting offset
.uleb128 8 # ending offset
.byte 4 # DW_RLE_offset_pair
.uleb128 12 # starting offset
.uleb128 16 # ending offset
.byte 0 # DW_RLE_end_of_list
.Ldebug_list_header_end1: