blob: 8e505299d966bdb5c77c90c05f9a9a1ba1132204 [file] [log] [blame]
# RUN: llvm-mc --triple hexagon -disassemble < %s | FileCheck %s
# Hexagon Programmer's Reference Manual 11.2 CR
# Corner detection acceleration
0x93 0xe1 0x12 0x6b
# CHECK: p3 = !fastcorner9(p2,p1)
0x91 0xe3 0x02 0x6b
# CHECK: p1 = fastcorner9(p2,p3)
# Logical reductions on predicates
0x01 0xc0 0x82 0x6b
# CHECK: p1 = any8(p2)
0x01 0xc0 0xa2 0x6b
# CHECK: p1 = all8(p2)
# Looping instructions
0x08 0xc4 0x15 0x60
# CHECK: loop0
0x08 0xc4 0x35 0x60
# CHECK: loop1
0x68 0xc4 0x00 0x69
# CHECK: loop0
0x68 0xc4 0x20 0x69
# CHECK: loop1
# Add to PC
0x91 0xca 0x49 0x6a
# CHECK: r17 = add(pc,#21)
# Pipelined loop instructions
0x08 0xc4 0xb5 0x60
# CHECK: p3 = sp1loop0
0x08 0xc4 0xd5 0x60
# CHECK: p3 = sp2loop0
0x08 0xc4 0xf5 0x60
# CHECK: p3 = sp3loop0
0xa9 0xc4 0xa0 0x69
# CHECK: p3 = sp1loop0
0xa9 0xc4 0xc0 0x69
# CHECK: p3 = sp2loop0
0xa9 0xc4 0xe0 0x69
# CHECK: p3 = sp3loop0
# Logical operations on predicates
0x01 0xc3 0x02 0x6b
# CHECK: p1 = and(p3,p2)
0xc1 0xc3 0x12 0x6b
# CHECK: p1 = and(p2,and(p3,p3))
0x01 0xc3 0x22 0x6b
# CHECK: p1 = or(p3,p2)
0xc1 0xc3 0x32 0x6b
# CHECK: p1 = and(p2,or(p3,p3))
0x01 0xc3 0x42 0x6b
# CHECK: p1 = xor(p2,p3)
0xc1 0xc3 0x52 0x6b
# CHECK: p1 = or(p2,and(p3,p3))
0x01 0xc2 0x63 0x6b
# CHECK: p1 = and(p2,!p3)
0xc1 0xc3 0x72 0x6b
# CHECK: p1 = or(p2,or(p3,p3))
0xc1 0xc3 0x92 0x6b
# CHECK: p1 = and(p2,and(p3,!p3))
0xc1 0xc3 0xb2 0x6b
# CHECK: p1 = and(p2,or(p3,!p3))
0x01 0xc0 0xc2 0x6b
# CHECK: p1 = not(p2)
0xc1 0xc3 0xd2 0x6b
# CHECK: p1 = or(p2,and(p3,!p3))
0x01 0xc2 0xe3 0x6b
# CHECK: p1 = or(p2,!p3)
0xc1 0xc3 0xf2 0x6b
# CHECK: p1 = or(p2,or(p3,!p3))
# User control register transfer
0x0d 0xc0 0x35 0x62
# CHECK: cs1 = r21
0x11 0xc0 0x0d 0x6a
# CHECK: r17 = cs1