blob: 8e55cec1f8b8e32b53aac8d92e6d0fedf7268e1e [file] [log] [blame]
# Vietnamese translation for BFD.
# Copyright © 2010 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the binutils package.
# Phần Vĩnh Thịnh <teppi@gmail.com>, 2005.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2008-2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: bfd 2.20.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bug-binutils@gnu.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-03-03 15:03+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-04-22 23:21+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.8\n"
#: aout-adobe.c:127
msgid "%B: Unknown section type in a.out.adobe file: %x\n"
msgstr "%B: Không rõ kiểu phần trong tập tin a.out.adobe: %x\n"
#: aout-cris.c:204
#, c-format
msgid "%s: Invalid relocation type exported: %d"
msgstr "%s: Đã xuất kiểu định vị lại không hợp lệ: %d"
#: aout-cris.c:247
msgid "%B: Invalid relocation type imported: %d"
msgstr "%B: Đã nhập kiểu định vị lại không hợp lệ: %d"
#: aout-cris.c:258
msgid "%B: Bad relocation record imported: %d"
msgstr "%B: Đã nhập mục ghi định vị lại sai: %d"
#: aoutx.h:1271 aoutx.h:1609
#, c-format
msgid "%s: can not represent section `%s' in a.out object file format"
msgstr "%s: không thể đại diện phân « %s » trong định dạng tập tin đối tượng a.out"
#: aoutx.h:1575
#, c-format
msgid "%s: can not represent section for symbol `%s' in a.out object file format"
msgstr "%s: không thể đại diện phân cho ký hiệu « %s » trong định dạng tập tin đối tượng a.ou"
#: aoutx.h:1577
msgid "*unknown*"
msgstr "• không rõ •"
#: aoutx.h:3997 aoutx.h:4323
msgid "%P: %B: unexpected relocation type\n"
msgstr "%P: %B: kiểu định vị lại bất thường\n"
#: aoutx.h:5358
#, c-format
msgid "%s: relocatable link from %s to %s not supported"
msgstr "%s: không hỗ trợ liên kết có khả năng định vị lại từ %s sang %s"
#: archive.c:2057
msgid "Warning: writing archive was slow: rewriting timestamp\n"
msgstr "Cảnh báo : ghi kho quá chậm nên đang ghi lại nhãn thời gian\n"
#: archive.c:2344
msgid "Reading archive file mod timestamp"
msgstr "Đang đọc nhãn thời gian sửa đổi tập tin kho"
#: archive.c:2368
msgid "Writing updated armap timestamp"
msgstr "Đang ghi nhãn thời gian armap đã cập nhật"
#: bfd.c:376
msgid "No error"
msgstr "Không có lỗi"
#: bfd.c:377
msgid "System call error"
msgstr "Lỗi gọi hệ thống"
#: bfd.c:378
msgid "Invalid bfd target"
msgstr "Đích bfd không hợp lệ"
#: bfd.c:379
msgid "File in wrong format"
msgstr "Tập tin có định dạng không đúng"
#: bfd.c:380
msgid "Archive object file in wrong format"
msgstr "Tập tin đối tượng kho có định dạng không đúng"
#: bfd.c:381
msgid "Invalid operation"
msgstr "Thao tác không hợp lệ"
#: bfd.c:382
msgid "Memory exhausted"
msgstr "Cạn bộ nhớ"
#: bfd.c:383
msgid "No symbols"
msgstr "Không có ký hiệu"
#: bfd.c:384
msgid "Archive has no index; run ranlib to add one"
msgstr "Kho không có chỉ mục: hãy chạy ranlib để thêm"
#: bfd.c:385
msgid "No more archived files"
msgstr "Không còn có tập tin đã lưu trữ nào nữa"
#: bfd.c:386
msgid "Malformed archive"
msgstr "Kho dạng sai"
#: bfd.c:387
msgid "File format not recognized"
msgstr "Không nhận ra định dạng tập tin"
#: bfd.c:388
msgid "File format is ambiguous"
msgstr "Định dạng tập tin mơ hồ"
#: bfd.c:389
msgid "Section has no contents"
msgstr "Phần không có nội dung"
#: bfd.c:390
msgid "Nonrepresentable section on output"
msgstr "Kết xuất có phần không thể đại diện được"
#: bfd.c:391
msgid "Symbol needs debug section which does not exist"
msgstr "Ký hiệu cần phần gỡ lỗi mà không tồn tại"
#: bfd.c:392
msgid "Bad value"
msgstr "Giá trị sai"
#: bfd.c:393
msgid "File truncated"
msgstr "Tập tin bị cắt ngắn"
#: bfd.c:394
msgid "File too big"
msgstr "Tập tin quá lớn"
#: bfd.c:395
#, c-format
msgid "Error reading %s: %s"
msgstr "Gặp lỗi khi đọc %s: %s"
#: bfd.c:396
msgid "#<Invalid error code>"
msgstr "#<mã lỗi không hợp lệ>"
#: bfd.c:920
#, c-format
msgid "BFD %s assertion fail %s:%d"
msgstr "BFD %s khắng định bị lỗi %s:%d"
#: bfd.c:932
#, c-format
msgid "BFD %s internal error, aborting at %s line %d in %s\n"
msgstr "BFD %s lỗi nội bộ nên hủy bỏ tại %s dòng %d trong %s\n"
#: bfd.c:936
#, c-format
msgid "BFD %s internal error, aborting at %s line %d\n"
msgstr "BFD %s lỗi nội bộ nên hủy bỏ tại %s dòng %d\n"
#: bfd.c:938
msgid "Please report this bug.\n"
msgstr "Hãy thông báo lỗi này.\n"
#: bfdwin.c:206
#, c-format
msgid "not mapping: data=%lx mapped=%d\n"
msgstr "không đang ánh xạ: dữ liệu=%lx đã ánh xạ=%d\n"
#: bfdwin.c:209
#, c-format
msgid "not mapping: env var not set\n"
msgstr "không đang ánh xạ: chưa đặt biến môi trường\n"
#: binary.c:284
#, c-format
msgid "Warning: Writing section `%s' to huge (ie negative) file offset 0x%lx."
msgstr "Cảnh báo : đang ghi phần « %s » vào khoảng bù tập tin rất lớn (tức là âm) 0x%lx."
#: bout.c:1150 elf-m10300.c:2078 elf32-avr.c:1639 elf32-frv.c:5743
#: elfxx-sparc.c:2456 reloc.c:5386 reloc16.c:162 vms.c:1918 elf32-ia64.c:788
#: elf64-ia64.c:788
msgid "%P%F: --relax and -r may not be used together\n"
msgstr "%P%F: không thể dùng với nhau hai tuỳ chọn « --relax » và « -r »\n"
#: cache.c:226
msgid "reopening %B: %s\n"
msgstr "đang mở lại %B: %s\n"
#: coff-alpha.c:490
msgid ""
"%B: Cannot handle compressed Alpha binaries.\n"
" Use compiler flags, or objZ, to generate uncompressed binaries."
msgstr ""
"%B: Không thể xử lý tập tin nhị phân Alpha chưa được nén.\n"
"\tHãy dùng các cờ biên dịch, hoặc objZ, để tạo tập tin nhị phân chưa được nén."
#: coff-alpha.c:647
msgid "%B: unknown/unsupported relocation type %d"
msgstr "%B: kiểu định vị lại không rõ hoặc không được hỗ trợ : %d"
#: coff-alpha.c:899 coff-alpha.c:936 coff-alpha.c:2024 coff-mips.c:1003
msgid "GP relative relocation used when GP not defined"
msgstr "Chưa xác định GP thì sử dụng định vị lại tương đối GP"
#: coff-alpha.c:1501
msgid "using multiple gp values"
msgstr "đang dùng nhiều giá trị GP"
#: coff-alpha.c:1560
msgid "%B: unsupported relocation: ALPHA_R_GPRELHIGH"
msgstr "%B: định vị lại không được hỗ trợ : ALPHA_R_GPRELHIGH"
#: coff-alpha.c:1567
msgid "%B: unsupported relocation: ALPHA_R_GPRELLOW"
msgstr "%B: định vị lại không được hỗ trợ : ALPHA_R_GPRELLOW"
#: coff-alpha.c:1574 elf32-m32r.c:2477 elf64-alpha.c:3943 elf64-alpha.c:4098
#: elf32-ia64.c:4462 elf64-ia64.c:4462
msgid "%B: unknown relocation type %d"
msgstr "%B: không rõ kiểu định vị lại %d"
#: coff-arm.c:1039
#, c-format
msgid "%B: unable to find THUMB glue '%s' for `%s'"
msgstr "%B: không tìm thấy keo hồ THUMB « %s » cho « %s »"
#: coff-arm.c:1068
#, c-format
msgid "%B: unable to find ARM glue '%s' for `%s'"
msgstr "%B: không tìm thấy keo hồ ARM « %s » cho « %s »"
#: coff-arm.c:1370 elf32-arm.c:6372
#, c-format
msgid ""
"%B(%s): warning: interworking not enabled.\n"
" first occurrence: %B: arm call to thumb"
msgstr ""
"%B(%s): cảnh báo : chưa bật dùng ảnh hưởng lẫn nhau.\n"
" lần xuất hiện đầu tiên: %B: gọi arm tới thumb"
#: coff-arm.c:1460
#, c-format
msgid ""
"%B(%s): warning: interworking not enabled.\n"
" first occurrence: %B: thumb call to arm\n"
" consider relinking with --support-old-code enabled"
msgstr ""
"%B(%s): cảnh báo : chưa bật dùng ảnh hưởng lẫn nhau.\n"
" lần xuất hiện đầu tiên: %B: gọi thumb tới arm\n"
" coi như liên kết lại với « --support-old-code » được bật"
#: coff-arm.c:1755 coff-tic80.c:695 cofflink.c:3030
msgid "%B: bad reloc address 0x%lx in section `%A'"
msgstr "%B: địa chỉ định vị lại sai 0x%lx trong phần « %A »"
#: coff-arm.c:2080
msgid "%B: illegal symbol index in reloc: %d"
msgstr "%B: chỉ mục ký hiệu cấm trong định vị lại: %d"
#: coff-arm.c:2211
#, c-format
msgid "error: %B is compiled for APCS-%d, whereas %B is compiled for APCS-%d"
msgstr "lỗi: %B được biên dịch cho APCS-%d, còn %B được biên dịch cho APCS-%d"
#: coff-arm.c:2227 elf32-arm.c:10334
#, c-format
msgid "error: %B passes floats in float registers, whereas %B passes them in integer registers"
msgstr "lỗi: %B gửi trôi qua trong thanh ghi trôi, còn %B gửi chúng qua trong thanh ghi số nguyên"
#: coff-arm.c:2230 elf32-arm.c:10338
#, c-format
msgid "error: %B passes floats in integer registers, whereas %B passes them in float registers"
msgstr "lỗi: %B gửi trôi qua trong thanh ghi số nguyên, còn %B gửi chúng qua trong thanh ghi trôi"
#: coff-arm.c:2244
#, c-format
msgid "error: %B is compiled as position independent code, whereas target %B is absolute position"
msgstr "lỗi: %B được biên dịch như mã không phụ thuộc vào vị trí, còn %B là vị trí tuyệt đối"
#: coff-arm.c:2247
#, c-format
msgid "error: %B is compiled as absolute position code, whereas target %B is position independent"
msgstr "lỗi: %B được biên dịch như mã vị trí tuyệt đối, còn %B không phụ thuộc vào vị trí"
#: coff-arm.c:2275 elf32-arm.c:10403
#, c-format
msgid "Warning: %B supports interworking, whereas %B does not"
msgstr "Cảnh báo : %B hỗ trợ ảnh hưởng lẫn nhau, còn %B thì không"
#: coff-arm.c:2278 elf32-arm.c:10409
#, c-format
msgid "Warning: %B does not support interworking, whereas %B does"
msgstr "Cảnh báo : %B không hỗ trợ ảnh hưởng lẫn nhau, còn %B thì có"
#: coff-arm.c:2302
#, c-format
msgid "private flags = %x:"
msgstr "các cờ riêng = %x:"
#: coff-arm.c:2310 elf32-arm.c:10460
#, c-format
msgid " [floats passed in float registers]"
msgstr " [các trôi được gửi qua trong thanh ghi trôi]"
#: coff-arm.c:2312
#, c-format
msgid " [floats passed in integer registers]"
msgstr " [các trôi được gửi qua trong thanh ghi số nguyên]"
#: coff-arm.c:2315 elf32-arm.c:10463
#, c-format
msgid " [position independent]"
msgstr " [không phụ thuộc vào vị trí]"
#: coff-arm.c:2317
#, c-format
msgid " [absolute position]"
msgstr " [vị trí tuyệt đối]"
#: coff-arm.c:2321
#, c-format
msgid " [interworking flag not initialised]"
msgstr " [chưa sở khởi cờ ảnh hưởng lẫn nhau]"
#: coff-arm.c:2323
#, c-format
msgid " [interworking supported]"
msgstr " [hỗ trợ ảnh hưởng lẫn nhau]"
#: coff-arm.c:2325
#, c-format
msgid " [interworking not supported]"
msgstr " [không hỗ trợ ảnh hưởng lẫn nhau]"
#: coff-arm.c:2371 elf32-arm.c:9367
#, c-format
msgid "Warning: Not setting interworking flag of %B since it has already been specified as non-interworking"
msgstr "Cảnh báo : không đang đặt cờ ảnh hưởng lẫn nhau của %B vì nó đã được xác định là không ảnh hưởng lẫn nhau"
#: coff-arm.c:2375 elf32-arm.c:9371
#, c-format
msgid "Warning: Clearing the interworking flag of %B due to outside request"
msgstr "Cảnh báo : Đang xoá cờ ảnh hưởng lẫn nhau của %B theo yêu cầu bên ngoài"
#: coff-h8300.c:1122
#, c-format
msgid "cannot handle R_MEM_INDIRECT reloc when using %s output"
msgstr "không thể xử lý định vị lại R_MEM_INDIRECT khi sử dụng kết xuất %s"
#: coff-i860.c:147
#, c-format
msgid "Relocation `%s' not yet implemented\n"
msgstr "Chưa thực hiện định vị lại « %s »\n"
#: coff-i860.c:605 coff-tic54x.c:398 coffcode.h:5143
msgid "%B: warning: illegal symbol index %ld in relocs"
msgstr "%B: cảnh báo : chỉ mục ký hiệu cấm %ld trong định vị lại"
#: coff-i960.c:143 coff-i960.c:506
msgid "uncertain calling convention for non-COFF symbol"
msgstr "quy ước gọi không chắc chắn cho ký hiệu khác COFF"
#: coff-m68k.c:506 elf32-bfin.c:5691 elf32-cr16.c:2965 elf32-m68k.c:4615
msgid "unsupported reloc type"
msgstr "kiểu định vị lại không được hỗ trợ"
#: coff-maxq.c:126
msgid "Can't Make it a Short Jump"
msgstr "Không thể làm nó một bước nhảy ngắn"
#: coff-maxq.c:191
msgid "Exceeds Long Jump Range"
msgstr "Vượt quá phạm vi bước nhảy dài"
#: coff-maxq.c:202 coff-maxq.c:276
msgid "Absolute address Exceeds 16 bit Range"
msgstr "Địa chỉ tuyệt đối vượt quá phạm vi 16 bit"
#: coff-maxq.c:240
msgid "Absolute address Exceeds 8 bit Range"
msgstr "Địa chỉ tuyệt đối vượt quá phạm vi 8 bit"
#: coff-maxq.c:333
msgid "Unrecognized Reloc Type"
msgstr "Kiểu định vị lại không được nhận ra"
#: coff-mips.c:688 elf32-mips.c:1014 elf32-score.c:441 elf32-score7.c:341
#: elf64-mips.c:2018 elfn32-mips.c:1832
msgid "GP relative relocation when _gp not defined"
msgstr "Có định vị lại tương đối GP khi chưa xác định _gp"
#: coff-or32.c:229
msgid "Unrecognized reloc"
msgstr "Định vị lại không được nhận ra"
#: coff-rs6000.c:2789
#, c-format
msgid "%s: unsupported relocation type 0x%02x"
msgstr "%s: kiểu định vị lại không được hỗ trợ 0x%02x"
#: coff-rs6000.c:2882
#, c-format
msgid "%s: TOC reloc at 0x%x to symbol `%s' with no TOC entry"
msgstr "%s: định vị lại TOC tại 0x%x tới ký hiệu « %s » không có mục nhập TOC"
#: coff-rs6000.c:3648 coff64-rs6000.c:2170
msgid "%B: symbol `%s' has unrecognized smclas %d"
msgstr "%B: ký tự « %s » có smclas không nhận ra %d"
#: coff-tic4x.c:195 coff-tic54x.c:299 coff-tic80.c:458
#, c-format
msgid "Unrecognized reloc type 0x%x"
msgstr "Không nhận ra kiểu định vị lại 0x%x"
#: coff-tic4x.c:240
#, c-format
msgid "%s: warning: illegal symbol index %ld in relocs"
msgstr "%s: cảnh báo : chỉ mục ký hiệu cấm %ld trong các định vị lại"
#: coff-w65.c:367
#, c-format
msgid "ignoring reloc %s\n"
msgstr "Đang lờ đi định vị lại %s\n"
#: coffcode.h:960
msgid "%B: warning: COMDAT symbol '%s' does not match section name '%s'"
msgstr "%B: cảnh báo : ký hiệu COMDAT « %s » không tương ứng vơi tên phần « %s »"
#. Generate a warning message rather using the 'unhandled'
#. variable as this will allow some .sys files generate by
#. other toolchains to be processed. See bugzilla issue 196.
#: coffcode.h:1176
msgid "%B: Warning: Ignoring section flag IMAGE_SCN_MEM_NOT_PAGED in section %s"
msgstr "%B: Cảnh báo: Đang lờ đi cờ của phần IMAGE_SCN_MEM_NOT_PAGED trong phần %s"
#: coffcode.h:1240
msgid "%B (%s): Section flag %s (0x%x) ignored"
msgstr "%B (%s): Đã lờ đi cờ của phần %s (0x%x)"
#: coffcode.h:2382
#, c-format
msgid "Unrecognized TI COFF target id '0x%x'"
msgstr "Không nhận ra mã số đích TI COFF « 0x%x »"
#: coffcode.h:2696
msgid "%B: reloc against a non-existant symbol index: %ld"
msgstr "%B: định vị lại so với một chỉ mục ký hiệu không tồn tại: %ld"
#: coffcode.h:3669
msgid "%B: section %s: string table overflow at offset %ld"
msgstr "%B: phần %s: tràn bảng chuỗi ở hiệu %ld"
#: coffcode.h:4477
msgid "%B: warning: line number table read failed"
msgstr "%B: Cảnh bảo : lỗi đọc bảng số thứ tự dòng"
#: coffcode.h:4507
msgid "%B: warning: illegal symbol index %ld in line numbers"
msgstr "%B: cảnh báo : chỉ mục ký hiệu cấm %ld trong các số thứ tự dòng"
#: coffcode.h:4521
msgid "%B: warning: duplicate line number information for `%s'"
msgstr "%B: cảnh báo : thông tin số thứ tự dòng trùng đối với « %s »"
#: coffcode.h:4912
msgid "%B: Unrecognized storage class %d for %s symbol `%s'"
msgstr "%B: Không nhận ra hạng lưu trữ %d cho ký hiệu %s « %s »"
#: coffcode.h:5038
msgid "warning: %B: local symbol `%s' has no section"
msgstr "cảnh báo : %B: ký hiệu cục bộ « %s » không có phần đoạn"
#: coffcode.h:5181
msgid "%B: illegal relocation type %d at address 0x%lx"
msgstr "%B: kiểu định vị lại cấm %d ở địa chỉ 0x%lx"
#: coffgen.c:1573
msgid "%B: bad string table size %lu"
msgstr "%B: kích cỡ bảng chuỗi sai %lu"
#: cofflink.c:513 elflink.c:4308
msgid "Warning: type of symbol `%s' changed from %d to %d in %B"
msgstr "Cảnh báo : kiểu ký hiệu « %s » bị thay đổi từ %d thành %d trong %B"
#: cofflink.c:2308
msgid "%B: relocs in section `%A', but it has no contents"
msgstr "%B: định vị lại trong phần « %A », nhưng nó không có nội dung"
#: cofflink.c:2639 coffswap.h:826
#, c-format
msgid "%s: %s: reloc overflow: 0x%lx > 0xffff"
msgstr "%s: %s: tràn định vị lại: 0x%lx > 0xffff"
#: cofflink.c:2648 coffswap.h:812
#, c-format
msgid "%s: warning: %s: line number overflow: 0x%lx > 0xffff"
msgstr "%s: cảnh báo : %s: tràn số thứ tự dòng: 0x%lx > 0xffff"
#: cpu-arm.c:189 cpu-arm.c:200
msgid "error: %B is compiled for the EP9312, whereas %B is compiled for XScale"
msgstr "lỗi: %B được biên dịch cho EP9312, còn %B được biên dịch cho XScale"
#: cpu-arm.c:332
#, c-format
msgid "warning: unable to update contents of %s section in %s"
msgstr "cảnh báo : không thể cập nhật nội dung của phần %s trong %s"
#: dwarf2.c:436
#, c-format
msgid "Dwarf Error: Can't find %s section."
msgstr "Lỗi Dwarf: không tìm thấy phần %s."
#: dwarf2.c:463
#, c-format
msgid "Dwarf Error: unable to decompress %s section."
msgstr "Lỗi Dwarf: không thể giải nén phần %s."
#: dwarf2.c:474
#, c-format
msgid "Dwarf Error: Offset (%lu) greater than or equal to %s size (%lu)."
msgstr "Lỗi Dwarf: Khoảng bù dòng (%lu) lớn hơn hoặc bằng kích cỡ %s (%lu)."
#: dwarf2.c:871
#, c-format
msgid "Dwarf Error: Invalid or unhandled FORM value: %u."
msgstr "Lỗi Dwarf: Giá trị FORM sai hoặc chưa được xử lý: %u."
#: dwarf2.c:1085
msgid "Dwarf Error: mangled line number section (bad file number)."
msgstr "Lỗi Dwarf: phần số thứ tự dòng đã rối (số thứ tự tập tin sai)."
#: dwarf2.c:1419
msgid "Dwarf Error: mangled line number section."
msgstr "Lỗi Dwarf: phần số thứ tự dòng đã rối."
#: dwarf2.c:1698 dwarf2.c:1806 dwarf2.c:2078
#, c-format
msgid "Dwarf Error: Could not find abbrev number %u."
msgstr "Lỗi Dwarf: Không tìm thấy số viết tắt %u."
#: dwarf2.c:2039
#, c-format
msgid "Dwarf Error: found dwarf version '%u', this reader only handles version 2 and 3 information."
msgstr "Lỗi Dwarf: tìm thấy dwarf phiên bản « %u », nhưng trình đọc này chỉ điều khiển thông tin của phiên bản 2 và 3."
#: dwarf2.c:2046
#, c-format
msgid "Dwarf Error: found address size '%u', this reader can not handle sizes greater than '%u'."
msgstr "Lỗi Dwarf: tìm thấy kích cỡ địa chỉ « %u », nhưng trình đọc này không điều khiển được kích cỡ lớn hơn « %u »."
#: dwarf2.c:2069
#, c-format
msgid "Dwarf Error: Bad abbrev number: %u."
msgstr "Lỗi Dwarf: Số viết tắt sai: %u."
#: ecoff.c:1238
#, c-format
msgid "Unknown basic type %d"
msgstr "Không rõ kiểu cơ bản %d"
#: ecoff.c:1495
#, c-format
msgid ""
"\n"
" End+1 symbol: %ld"
msgstr ""
"\n"
" Ký hiệu End+1: %ld"
#: ecoff.c:1502 ecoff.c:1505
#, c-format
msgid ""
"\n"
" First symbol: %ld"
msgstr ""
"\n"
" Ký hiệu đầu tiên: %ld"
#: ecoff.c:1517
#, c-format
msgid ""
"\n"
" End+1 symbol: %-7ld Type: %s"
msgstr ""
"\n"
" Ký hiệu End+1: %-7ld Kiểu : %s"
#: ecoff.c:1524
#, c-format
msgid ""
"\n"
" Local symbol: %ld"
msgstr ""
"\n"
" Ký hiệu cục bộ : %ld"
#: ecoff.c:1532
#, c-format
msgid ""
"\n"
" struct; End+1 symbol: %ld"
msgstr ""
"\n"
" cấu trúc; ký hiệu End+1: %ld"
#: ecoff.c:1537
#, c-format
msgid ""
"\n"
" union; End+1 symbol: %ld"
msgstr ""
"\n"
" kết hợp; ký hiệu End+1: %ld"
#: ecoff.c:1542
#, c-format
msgid ""
"\n"
" enum; End+1 symbol: %ld"
msgstr ""
"\n"
" đếm; ký hiệu End+1: %ld"
#: ecoff.c:1548
#, c-format
msgid ""
"\n"
" Type: %s"
msgstr ""
"\n"
" Kiểu : %s"
#: elf-attrs.c:567
msgid "error: %B: Must be processed by '%s' toolchain"
msgstr "lỗi: %B: Phải được dãy công cụ « %s » xử lý"
#: elf-attrs.c:575
msgid "error: %B: Object tag '%d, %s' is incompatible with tag '%d, %s'"
msgstr "lỗi: %B: thẻ đối tượng « %d, %s » không tương thích với thẻ « %d, %s »"
#: elf-eh-frame.c:885
msgid "%P: error in %B(%A); no .eh_frame_hdr table will be created.\n"
msgstr "%P: gặp lỗi trong %B(%A); sẽ không tạo bảng .eh_frame_hdr nào.\n"
#: elf-eh-frame.c:1123
msgid "%P: fde encoding in %B(%A) prevents .eh_frame_hdr table being created.\n"
msgstr "%P: biên mã fde trong %B(%A) thì ngăn cản tạo bảng .eh_frame_hdr.\n"
#: elf-ifunc.c:179
msgid "%F%P: dynamic STT_GNU_IFUNC symbol `%s' with pointer equality in `%B' can not be used when making an executable; recompile with -fPIE and relink with -pie\n"
msgstr "%F%P: ký hiệu STT_GNU_IFUNC động « %s » với tình trạng chất lượng con trỏ trong « %B » thì không dùng được khi tạo bản thực thi; hãy biên dịch lại với « -fPIE » và liên kết lại với « -pie »\n"
#: elf-m10200.c:456 elf-m10300.c:1575 elf32-avr.c:1251 elf32-bfin.c:3204
#: elf32-cr16.c:1517 elf32-cr16c.c:790 elf32-cris.c:2084 elf32-crx.c:933
#: elf32-d10v.c:516 elf32-fr30.c:616 elf32-frv.c:4114 elf32-h8300.c:516
#: elf32-i860.c:1218 elf32-ip2k.c:1499 elf32-iq2000.c:691 elf32-lm32.c:1171
#: elf32-m32c.c:560 elf32-m32r.c:3102 elf32-m68hc1x.c:1136 elf32-mep.c:541
#: elf32-microblaze.c:1226 elf32-moxie.c:291 elf32-msp430.c:493 elf32-mt.c:402
#: elf32-openrisc.c:411 elf32-score.c:2752 elf32-score7.c:2591
#: elf32-spu.c:5047 elf32-v850.c:1701 elf32-xstormy16.c:948 elf64-mmix.c:1533
msgid "internal error: out of range error"
msgstr "lỗi nội bộ : lỗi ở ngoại phạm vi"
#: elf-m10200.c:460 elf-m10300.c:1579 elf32-avr.c:1255 elf32-bfin.c:3208
#: elf32-cr16.c:1521 elf32-cr16c.c:794 elf32-cris.c:2088 elf32-crx.c:937
#: elf32-d10v.c:520 elf32-fr30.c:620 elf32-frv.c:4118 elf32-h8300.c:520
#: elf32-i860.c:1222 elf32-iq2000.c:695 elf32-lm32.c:1175 elf32-m32c.c:564
#: elf32-m32r.c:3106 elf32-m68hc1x.c:1140 elf32-mep.c:545
#: elf32-microblaze.c:1230 elf32-moxie.c:295 elf32-msp430.c:497
#: elf32-openrisc.c:415 elf32-score.c:2756 elf32-score7.c:2595
#: elf32-spu.c:5051 elf32-v850.c:1705 elf32-xstormy16.c:952 elf64-mmix.c:1537
#: elfxx-mips.c:9103
msgid "internal error: unsupported relocation error"
msgstr "lỗi nội bộ : lỗi định vị lại không được hỗ trợ"
#: elf-m10200.c:464 elf32-cr16.c:1525 elf32-cr16c.c:798 elf32-crx.c:941
#: elf32-d10v.c:524 elf32-h8300.c:524 elf32-lm32.c:1179 elf32-m32r.c:3110
#: elf32-m68hc1x.c:1144 elf32-microblaze.c:1234 elf32-score.c:2760
#: elf32-score7.c:2599 elf32-spu.c:5055
msgid "internal error: dangerous error"
msgstr "lỗi nội bộ : lỗi nguy hiểm"
#: elf-m10200.c:468 elf-m10300.c:1592 elf32-avr.c:1263 elf32-bfin.c:3216
#: elf32-cr16.c:1529 elf32-cr16c.c:802 elf32-cris.c:2096 elf32-crx.c:945
#: elf32-d10v.c:528 elf32-fr30.c:628 elf32-frv.c:4126 elf32-h8300.c:528
#: elf32-i860.c:1230 elf32-ip2k.c:1514 elf32-iq2000.c:703 elf32-lm32.c:1183
#: elf32-m32c.c:572 elf32-m32r.c:3114 elf32-m68hc1x.c:1148 elf32-mep.c:553
#: elf32-microblaze.c:1238 elf32-moxie.c:303 elf32-msp430.c:505 elf32-mt.c:410
#: elf32-openrisc.c:423 elf32-score.c:2769 elf32-score7.c:2603
#: elf32-spu.c:5059 elf32-v850.c:1725 elf32-xstormy16.c:960 elf64-mmix.c:1545
msgid "internal error: unknown error"
msgstr "lỗi nội bộ : lỗi không rõ"
#: elf-m10300.c:1512 elf32-arm.c:8970 elf32-i386.c:3986 elf32-m32r.c:2588
#: elf32-m68k.c:4099 elf32-ppc.c:8116 elf32-s390.c:3015 elf32-sh.c:3429
#: elf32-xtensa.c:3027 elf64-ppc.c:12252 elf64-s390.c:2974 elf64-sh64.c:1648
#: elf64-x86-64.c:3658 elfxx-sparc.c:3317
msgid "%B(%A+0x%lx): unresolvable %s relocation against symbol `%s'"
msgstr "%B(%A+0x%lx): định vị lại không thể giải quyết %s đối với ký hiệu « %s »"
#: elf-m10300.c:1584
msgid "error: inappropriate relocation type for shared library (did you forget -fpic?)"
msgstr "lỗi: kiểu định vị lại không thích hợp cho thư viện chia sẻ (bạn đã quên đặt -fpic không?)"
#: elf-m10300.c:1587
msgid "internal error: suspicious relocation type used in shared library"
msgstr "lỗi nội bộ: kiểu định vị lại đáng ngờ được dùng trong thư viện chia sẻ"
#: elf-m10300.c:4385 elf32-arm.c:11353 elf32-cr16.c:2519 elf32-cris.c:3025
#: elf32-hppa.c:1891 elf32-i370.c:506 elf32-i386.c:1977 elf32-lm32.c:1873
#: elf32-m32r.c:1921 elf32-m68k.c:3188 elf32-ppc.c:5026 elf32-s390.c:1650
#: elf32-sh.c:2574 elf32-vax.c:1052 elf64-ppc.c:6394 elf64-s390.c:1623
#: elf64-sh64.c:3396 elf64-x86-64.c:1822 elfxx-sparc.c:1802
#, c-format
msgid "dynamic variable `%s' is zero size"
msgstr "biến động « %s » có kích cỡ số không"
#: elf.c:329
msgid "%B: invalid string offset %u >= %lu for section `%s'"
msgstr "%B: khoảng bù chuỗi không hợp lệ %u≥%lu cho phần « %s »"
#: elf.c:441
msgid "%B symbol number %lu references nonexistent SHT_SYMTAB_SHNDX section"
msgstr "%B số thứ tự ký hiệu %lu tham chiếu đến phần SHT_SYMTAB_SHNDX không tồn tại"
#: elf.c:597
msgid "%B: Corrupt size field in group section header: 0x%lx"
msgstr "%B: Trường kích cỡ bị hỏng trong phần đầu của phần nhóm: 0x%lx"
#: elf.c:633
msgid "%B: invalid SHT_GROUP entry"
msgstr "%B: mục nhập SHT_GROUP không hợp lệ"
#: elf.c:703
msgid "%B: no group info for section %A"
msgstr "%B: không có thông tin nhóm về phần %A"
#: elf.c:732 elf.c:2979 elflink.c:9922
msgid "%B: warning: sh_link not set for section `%A'"
msgstr "%B: cảnh báo : « sh_link » chưa được đặt cho phần « %A »"
#: elf.c:751
msgid "%B: sh_link [%d] in section `%A' is incorrect"
msgstr "%B: sh_link [%d] không đúng trong phần « %A »"
#: elf.c:786
msgid "%B: unknown [%d] section `%s' in group [%s]"
msgstr "%B: không rõ [%d] phần « %s » trong nhóm [%s]"
#: elf.c:1106
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Program Header:\n"
msgstr ""
"\n"
"Phần đầu chương trình:\n"
#: elf.c:1148
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Dynamic Section:\n"
msgstr ""
"\n"
"Phần động:\n"
#: elf.c:1284
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Version definitions:\n"
msgstr ""
"\n"
"Phần định nghĩa phiên bản:\n"
#: elf.c:1309
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Version References:\n"
msgstr ""
"\n"
"Tham chiếu phiên bản:\n"
#: elf.c:1314
#, c-format
msgid " required from %s:\n"
msgstr " cần thiết từ %s:\n"
#: elf.c:1718
msgid "%B: invalid link %lu for reloc section %s (index %u)"
msgstr "%B: liên kết không hợp lệ %lu cho phần định vị lại %s (chỉ mục %u)"
#: elf.c:1886
msgid "%B: don't know how to handle allocated, application specific section `%s' [0x%8x]"
msgstr "%B: không biết cách xử lý phần đã cấp phát mà đặc trưng cho ứng dụng « %s » [0x%8x]"
#: elf.c:1898
msgid "%B: don't know how to handle processor specific section `%s' [0x%8x]"
msgstr "%B: không biết cách xử lý phần đặc trưng cho bộ xử lý « %s » [0x%8x]"
#: elf.c:1909
msgid "%B: don't know how to handle OS specific section `%s' [0x%8x]"
msgstr "%B: không biết cách xử lý phần đặc trưng cho HĐH « %s » [0x%8x]"
#: elf.c:1919
msgid "%B: don't know how to handle section `%s' [0x%8x]"
msgstr "%B: không biết cách xử lý phần « %s » [0x%8x]"
#: elf.c:2517
#, c-format
msgid "warning: section `%A' type changed to PROGBITS"
msgstr "cảnh báo : phần « %A » có kiểu bị thay đổi thành PROGBITS"
#: elf.c:2936
msgid "%B: sh_link of section `%A' points to discarded section `%A' of `%B'"
msgstr "%B: sh_link của phần « %A » chỉ tới phần bị hủy « %A » của « %B »"
#: elf.c:2959
msgid "%B: sh_link of section `%A' points to removed section `%A' of `%B'"
msgstr "%B: sh_link của phần « %A » chỉ tới phần bị gỡ bỏ « %A » của « %B »"
#: elf.c:4333
msgid "%B: The first section in the PT_DYNAMIC segment is not the .dynamic section"
msgstr "%B: Phần thứ nhất trong đoạn PT_DYNAMIC không phải là phần .dynamic"
#: elf.c:4360
msgid "%B: Not enough room for program headers, try linking with -N"
msgstr "%B: Không đủ sức chứa cho các phần đầu của chương trình: hãy thử liên kết với « -N »"
#: elf.c:4442
msgid "%B: section %A vma 0x%lx overlaps previous sections"
msgstr "%B: phần %A vma 0x%lx đè lên phần trước"
#: elf.c:4537
msgid "%B: section `%A' can't be allocated in segment %d"
msgstr "%B: phần « %A » không thể được cấp phát trong đoạn %d"
#: elf.c:4587
msgid "%B: warning: allocated section `%s' not in segment"
msgstr "%B: cảnh báo : phần đã cấp phát « %s » không nằm trong đoạn"
#: elf.c:5087
msgid "%B: symbol `%s' required but not present"
msgstr "%B: ký hiệu « %s » cần thiết mà không có"
#: elf.c:5426
msgid "%B: warning: Empty loadable segment detected, is this intentional ?\n"
msgstr "%B: cảnh báo : Phát hiện một đoạn rỗng có thể nạp được: trường hợp này có ý định trước không?\n"
#: elf.c:6393
#, c-format
msgid "Unable to find equivalent output section for symbol '%s' from section '%s'"
msgstr "Không tìm thấy phần kết xuất tương đương cho ký hiệu « %s » từ phần « %s »"
#: elf.c:7382
msgid "%B: unsupported relocation type %s"
msgstr "%B: kiểu định vị lại không được hỗ trợ %s"
#: elf32-arm.c:3149
msgid ""
"%B(%s): warning: interworking not enabled.\n"
" first occurrence: %B: Thumb call to ARM"
msgstr ""
"%B(%s): cảnh báo : chưa bật dùng ảnh hưởng lẫn nhau.\n"
" lần xuất hiện đầu: %B: thumb gọi tới ARM"
#: elf32-arm.c:3190
msgid ""
"%B(%s): warning: interworking not enabled.\n"
" first occurrence: %B: ARM call to Thumb"
msgstr ""
"%B(%s): cảnh báo : chưa bật dùng ảnh hưởng lẫn nhau.\n"
" lần xuất hiện đầu tiên: %B: gọi ARM tới Thumb"
#: elf32-arm.c:3387 elf32-arm.c:4692
#, c-format
msgid "%s: cannot create stub entry %s"
msgstr "%s: không thể tạo mục nhập mẩu %s"
#: elf32-arm.c:4804
#, c-format
msgid "unable to find THUMB glue '%s' for '%s'"
msgstr "không tìm thấy keo hồ THUMB « %s » cho « %s »"
#: elf32-arm.c:4838
#, c-format
msgid "unable to find ARM glue '%s' for '%s'"
msgstr "không tìm thấy keo hồ ARM « %s » cho « %s »"
#: elf32-arm.c:5365
msgid "%B: BE8 images only valid in big-endian mode."
msgstr "%B: hình ảnh BE8 chỉ đúng trong chế độ về cuối lớn."
#. Give a warning, but do as the user requests anyway.
#: elf32-arm.c:5590
msgid "%B: warning: selected VFP11 erratum workaround is not necessary for target architecture"
msgstr "%B: cảnh báo : sự khắc phúc các lỗi VFP11 đã chọn không cần thiết cho kiến trúc đích"
#: elf32-arm.c:6130 elf32-arm.c:6150
msgid "%B: unable to find VFP11 veneer `%s'"
msgstr "%B: không tìm thấy lớp gỗ mặt VFP11 « %s »"
#: elf32-arm.c:6196
#, c-format
msgid "Invalid TARGET2 relocation type '%s'."
msgstr "Kiểu định vị lại TARGET2 không hợp lệ « %s »"
#: elf32-arm.c:6281
msgid ""
"%B(%s): warning: interworking not enabled.\n"
" first occurrence: %B: thumb call to arm"
msgstr ""
"%B(%s): cảnh báo : chưa bật dùng ảnh hưởng lẫn nhau.\n"
" lần xuất hiện đầu: %B: thumb gọi tới arm"
#: elf32-arm.c:7003
msgid "\\%B: Warning: Arm BLX instruction targets Arm function '%s'."
msgstr "\\%B: Cảnh báo : Chỉ dẫn Arm BLX đăt mục tiêu hàm Arm « %s »."
#: elf32-arm.c:7408
msgid "%B: Warning: Thumb BLX instruction targets thumb function '%s'."
msgstr "%B: Cảnh báo : Chỉ dẫn Thumb BLX đăt mục tiêu hàm thumb « %s »."
#: elf32-arm.c:8092
msgid "%B(%A+0x%lx): R_ARM_TLS_LE32 relocation not permitted in shared object"
msgstr "%B(%A+0x%lx): R_ARM_TLS_LE32 không cho phép định vị lại trong đối tượng dùng chung"
#: elf32-arm.c:8307
msgid "%B(%A+0x%lx): Only ADD or SUB instructions are allowed for ALU group relocations"
msgstr "%B(%A+0x%lx): Chỉ cho phép chỉ dẫn kiểu ADD (cộng) hoặc SUB (trừ) khi định vị lại nhóm ALU"
#: elf32-arm.c:8347 elf32-arm.c:8434 elf32-arm.c:8517 elf32-arm.c:8602
msgid "%B(%A+0x%lx): Overflow whilst splitting 0x%lx for group relocation %s"
msgstr "%B(%A+0x%lx): Tràn trong khi tách ra 0x%lx để định vị lại nhóm %s"
#: elf32-arm.c:8828 elf32-sh.c:3325 elf64-sh64.c:1556
msgid "%B(%A+0x%lx): %s relocation against SEC_MERGE section"
msgstr "%B(%A+0x%lx): %s định vị lại đối lại phần SEC_MERGE"
#: elf32-arm.c:8946 elf32-m68k.c:4134 elf32-xtensa.c:2765 elf64-ppc.c:10939
msgid "%B(%A+0x%lx): %s used with TLS symbol %s"
msgstr "%B(%A+0x%lx): %s được dùng với ký hiệu TLS %s"
#: elf32-arm.c:8947 elf32-m68k.c:4135 elf32-xtensa.c:2766 elf64-ppc.c:10940
msgid "%B(%A+0x%lx): %s used with non-TLS symbol %s"
msgstr "%B(%A+0x%lx): %s được dùng với ký hiệu khác TLS %s"
#: elf32-arm.c:9004
msgid "out of range"
msgstr "ở ngoại phạm vi"
#: elf32-arm.c:9008
msgid "unsupported relocation"
msgstr "định vị lại không được hỗ trợ"
#: elf32-arm.c:9016
msgid "unknown error"
msgstr "lỗi không rõ"
#: elf32-arm.c:9416
msgid "Warning: Clearing the interworking flag of %B because non-interworking code in %B has been linked with it"
msgstr "Cảnh báo : Đang xóa cờ ảnh hưởng lẫn nhau của %B vì mã không ảnh hưởng lẫn nhau trong %B đã được liên kết với nó"
#: elf32-arm.c:9659
msgid "error: %B: Unknown CPU architecture"
msgstr "lỗi: %B: không rõ kiến trúc CPU"
#: elf32-arm.c:9697
msgid "error: %B: Conflicting CPU architectures %d/%d"
msgstr "lỗi: %B: Các kiến trúc CPU xung đột với nhau %d/%d"
#: elf32-arm.c:9754
msgid "error: %B uses VFP register arguments, %B does not"
msgstr "lỗi: %B sử dụng các đối số thanh ghi VFP, còn %B thì không"
#: elf32-arm.c:9904
msgid "error: %B: Conflicting architecture profiles %c/%c"
msgstr "lỗi: %B: Các hồ sơ kiến trúc xung đột với nhau %c/%c"
#: elf32-arm.c:9928
msgid "Warning: %B: Conflicting platform configuration"
msgstr "Cảnh báo : %B: cấu trúc nền tảng xung đột"
#: elf32-arm.c:9937
msgid "error: %B: Conflicting use of R9"
msgstr "lỗi; %B: Dùng R9 một cách xung đột"
#: elf32-arm.c:9949
msgid "error: %B: SB relative addressing conflicts with use of R9"
msgstr "lỗi: %B: đạt địa chỉ tương đối SB cũng xung đột với cách dùng R9"
#: elf32-arm.c:9962
msgid "warning: %B uses %u-byte wchar_t yet the output is to use %u-byte wchar_t; use of wchar_t values across objects may fail"
msgstr "cảnh báo : %B dùng wchar_t %u-byte, còn kết xuất nên dùng wchar_t %u-byte; vì vậy có thể không thành công dùng giá trị wchar_t qua các đối tượng"
#: elf32-arm.c:9993
msgid "warning: %B uses %s enums yet the output is to use %s enums; use of enum values across objects may fail"
msgstr "cảnh báo : %B dùng sự đếm %s, còn kết xuất nên dùng sự đếm %s; vì vậy có thể không thành công dùng giá trị đếm qua các đối tượng"
#: elf32-arm.c:10005
msgid "error: %B uses iWMMXt register arguments, %B does not"
msgstr "lỗi: %B sử dụng các đối số thanh ghi iWMMXt, còn %B thì không"
#: elf32-arm.c:10027
msgid "error: fp16 format mismatch between %B and %B"
msgstr "lỗi: định dạng fp16 không tương ứng giữa %B và %B"
#: elf32-arm.c:10070 elf32-arm.c:10163
msgid "%B: Unknown mandatory EABI object attribute %d"
msgstr "%B: Không rõ thuộc tính đối tượng EABI %d"
#: elf32-arm.c:10078 elf32-arm.c:10171
msgid "Warning: %B: Unknown EABI object attribute %d"
msgstr "Cảnh báo : %B: Không rõ thuộc tính đối tượng EABI %d"
#: elf32-arm.c:10231
msgid "error: %B is already in final BE8 format"
msgstr "lỗi: %B đã theo định dạng BE8 cuối cùng"
#: elf32-arm.c:10307
msgid "error: Source object %B has EABI version %d, but target %B has EABI version %d"
msgstr "lỗi: Đối tượng nguồn %B có phiên bản EABI %d, còn đích %B có phiên bản EABI %d"
#: elf32-arm.c:10323
msgid "error: %B is compiled for APCS-%d, whereas target %B uses APCS-%d"
msgstr "lỗi: %B được biên dịch cho APCS-%d, còn đích %B sử dụng APCS-%d"
#: elf32-arm.c:10348
msgid "error: %B uses VFP instructions, whereas %B does not"
msgstr "lỗi: %B sử dụng chỉ dẫn VFP, còn %B thì không"
#: elf32-arm.c:10352
msgid "error: %B uses FPA instructions, whereas %B does not"
msgstr "lỗi: %B sử dụng chỉ dẫn FPA, còn %B thì không"
#: elf32-arm.c:10362
msgid "error: %B uses Maverick instructions, whereas %B does not"
msgstr "lỗi: %B sử dụng chỉ dẫn Maverick, còn %B thì không"
#: elf32-arm.c:10366
msgid "error: %B does not use Maverick instructions, whereas %B does"
msgstr "lỗi: %B không sử dụng chỉ dẫn Maverick, còn %B thì có"
#: elf32-arm.c:10385
msgid "error: %B uses software FP, whereas %B uses hardware FP"
msgstr "lỗi: %B sử dụng FP phần mềm, còn %B sử dụng FP phần cứng"
#: elf32-arm.c:10389
msgid "error: %B uses hardware FP, whereas %B uses software FP"
msgstr "lỗi: %B sử dụng FP phần cứng, còn %B sử dụng FP phần mềm"
#. Ignore init flag - it may not be set, despite the flags field
#. containing valid data.
#. Ignore init flag - it may not be set, despite the flags field containing valid data.
#: elf32-arm.c:10436 elf32-bfin.c:5080 elf32-cris.c:4105 elf32-m68hc1x.c:1280
#: elf32-m68k.c:1169 elf32-score.c:4039 elf32-score7.c:3876 elf32-vax.c:540
#: elfxx-mips.c:12755
#, c-format
msgid "private flags = %lx:"
msgstr "các cờ riêng = %lx:"
#: elf32-arm.c:10445
#, c-format
msgid " [interworking enabled]"
msgstr " [ảnh hưởng lẫn nhau đã bật]"
#: elf32-arm.c:10453
#, c-format
msgid " [VFP float format]"
msgstr " [Định dạng trôi VFP]"
#: elf32-arm.c:10455
#, c-format
msgid " [Maverick float format]"
msgstr " [Định dạng trôi Maverick]"
#: elf32-arm.c:10457
#, c-format
msgid " [FPA float format]"
msgstr " [Định dạng trôi FPA]"
#: elf32-arm.c:10466
#, c-format
msgid " [new ABI]"
msgstr " [ABI mới]"
#: elf32-arm.c:10469
#, c-format
msgid " [old ABI]"
msgstr " [ABI cũ]"
#: elf32-arm.c:10472
#, c-format
msgid " [software FP]"
msgstr " [FP phần mềm]"
#: elf32-arm.c:10481
#, c-format
msgid " [Version1 EABI]"
msgstr " [EABI phiên bản 1]"
#: elf32-arm.c:10484 elf32-arm.c:10495
#, c-format
msgid " [sorted symbol table]"
msgstr " [bảng ký hiệu đã sắp xếp]"
#: elf32-arm.c:10486 elf32-arm.c:10497
#, c-format
msgid " [unsorted symbol table]"
msgstr " [bảng ký hiệu chưa sắp xếp]"
#: elf32-arm.c:10492
#, c-format
msgid " [Version2 EABI]"
msgstr " [EABI phiên bản 2]"
#: elf32-arm.c:10500
#, c-format
msgid " [dynamic symbols use segment index]"
msgstr " [các ký hiệu động sử dụng chỉ mục đoạn]"
#: elf32-arm.c:10503
#, c-format
msgid " [mapping symbols precede others]"
msgstr " [ký hiệu ánh xạ đứng trước]"
#: elf32-arm.c:10510
#, c-format
msgid " [Version3 EABI]"
msgstr " [EABI phiên bản 3]"
#: elf32-arm.c:10514
#, c-format
msgid " [Version4 EABI]"
msgstr " [EABI phiên bản 4]"
#: elf32-arm.c:10518
#, c-format
msgid " [Version5 EABI]"
msgstr " [EABI phiên bản 5]"
#: elf32-arm.c:10521
#, c-format
msgid " [BE8]"
msgstr " [BE8]"
#: elf32-arm.c:10524
#, c-format
msgid " [LE8]"
msgstr " [LE8]"
#: elf32-arm.c:10530
#, c-format
msgid " <EABI version unrecognised>"
msgstr "<Phiên bản EABI không được nhận ra>"
#: elf32-arm.c:10537
#, c-format
msgid " [relocatable executable]"
msgstr " [tập tin có thể thực hiện và định vị lại]"
#: elf32-arm.c:10540
#, c-format
msgid " [has entry point]"
msgstr " [có điểm vào]"
#: elf32-arm.c:10545
#, c-format
msgid "<Unrecognised flag bits set>"
msgstr "<Các bit cờ không được nhận ra đã được đặt>"
#: elf32-arm.c:10790 elf32-i386.c:1300 elf32-s390.c:998 elf32-xtensa.c:1000
#: elf64-s390.c:952 elf64-x86-64.c:1083 elfxx-sparc.c:1121
msgid "%B: bad symbol index: %d"
msgstr "%B: chỉ mục ký hiệu sai: %d"
#: elf32-arm.c:10911 elf64-x86-64.c:1243 elf64-x86-64.c:1412 elfxx-mips.c:7870
msgid "%B: relocation %s against `%s' can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC"
msgstr "%B: định vị lại %s so với « %s » không thể được dùng khi tạo một đối tượng chia sẻ; hãy biên dịch lại với « -fPIC »"
#: elf32-arm.c:11900
#, c-format
msgid "Errors encountered processing file %s"
msgstr "Gặp lỗi khi xử lý tập tin %s"
#: elf32-arm.c:13346
msgid "%B: error: Cortex-A8 erratum stub is allocated in unsafe location"
msgstr "%B: lỗi: mẩu mục lỗi Cortex-A8 được cấp phát ở vị trí không an toàn"
#. There's not much we can do apart from complain if this
#. happens.
#: elf32-arm.c:13373
msgid "%B: error: Cortex-A8 erratum stub out of range (input file too large)"
msgstr "%B: lỗi: mẩu mục lỗi Cortex-A8 ở ngoại phạm vi (tập tin nhập quá dài)"
#: elf32-arm.c:13464 elf32-arm.c:13486
msgid "%B: error: VFP11 veneer out of range"
msgstr "%B: lỗi: lớp gỗ mặt VFP11 ở ngoại phạm vi"
#: elf32-avr.c:1259 elf32-bfin.c:3212 elf32-cris.c:2092 elf32-fr30.c:624
#: elf32-frv.c:4122 elf32-i860.c:1226 elf32-ip2k.c:1510 elf32-iq2000.c:699
#: elf32-m32c.c:568 elf32-mep.c:549 elf32-moxie.c:299 elf32-msp430.c:501
#: elf32-mt.c:406 elf32-openrisc.c:419 elf32-v850.c:1709 elf32-xstormy16.c:956
#: elf64-mmix.c:1541
msgid "internal error: dangerous relocation"
msgstr "lỗi nội bộ : định vị lại nguy hiểm"
#: elf32-avr.c:2409 elf32-hppa.c:605 elf32-m68hc1x.c:165 elf64-ppc.c:4146
msgid "%B: cannot create stub entry %s"
msgstr "%B: không thể tạo mục nhập mẩu %s"
#: elf32-bfin.c:1581
msgid "%B(%A+0x%lx): unresolvable relocation against symbol `%s'"
msgstr "%B(%A+0x%lx): định vị lại không thể giải quyết đối với ký hiệu « %s »"
#: elf32-bfin.c:1614 elf32-i386.c:4028 elf32-m68k.c:4176 elf32-s390.c:3067
#: elf64-s390.c:3026 elf64-x86-64.c:3698
msgid "%B(%A+0x%lx): reloc against `%s': error %d"
msgstr "%B(%A+0x%lx): định vị lại đối với « %s »: lỗi %d"
#: elf32-bfin.c:2718
msgid "%B: relocation at `%A+0x%x' references symbol `%s' with nonzero addend"
msgstr "%B: định vị lại ở « %A+0x%x » tham chiếu đến ký hiệu « %s » với số hạng khác không"
#: elf32-bfin.c:2732 elf32-frv.c:2904
msgid "relocation references symbol not defined in the module"
msgstr "định vị lại tham chiếu đến ký hiệu không được định nghĩa trong mô-đun"
#: elf32-bfin.c:2829
msgid "R_BFIN_FUNCDESC references dynamic symbol with nonzero addend"
msgstr "R_FRV_FUNCDESC tham chiếu đến ký hiệu động với số hạng khác không"
#: elf32-bfin.c:2870 elf32-bfin.c:2993 elf32-frv.c:3641 elf32-frv.c:3762
msgid "cannot emit fixups in read-only section"
msgstr "Không thể phát ra sự sửa chữa trong phần chỉ đọc"
#: elf32-bfin.c:2901 elf32-bfin.c:3031 elf32-frv.c:3672 elf32-frv.c:3806
#: elf32-lm32.c:1104
msgid "cannot emit dynamic relocations in read-only section"
msgstr "không thể phát ra định vị lại động trong phần chỉ đọc"
#: elf32-bfin.c:2951
msgid "R_BFIN_FUNCDESC_VALUE references dynamic symbol with nonzero addend"
msgstr "R_FRV_FUNCDESC_VALUE tham chiếu đến ký hiệu động với số hạng khác không"
#: elf32-bfin.c:3116
msgid "relocations between different segments are not supported"
msgstr "không hỗ trợ định vị lại giữa các đoạn khác nhau"
#: elf32-bfin.c:3117
msgid "warning: relocation references a different segment"
msgstr "cảnh báo : định vị lại tham chiếu đến một đoạn khác"
#: elf32-bfin.c:4972 elf32-frv.c:6408
msgid "%B: unsupported relocation type %i"
msgstr "%B: kiểu định vị lại không được hỗ trợ %i"
#: elf32-bfin.c:5125 elf32-frv.c:6816
#, c-format
msgid "%s: cannot link non-fdpic object file into fdpic executable"
msgstr "%s: không thể liên kết tập tin đối tượng khác fdpic vào tập tin fdpic có thể thực hiện"
#: elf32-bfin.c:5129 elf32-frv.c:6820
#, c-format
msgid "%s: cannot link fdpic object file into non-fdpic executable"
msgstr "%s: không thể liên kết tập tin đối tượng khác fdpic vào tập tin khác fdpic có thể thực hiện"
#: elf32-cris.c:1169
msgid "%B, section %A: unresolvable relocation %s against symbol `%s'"
msgstr "%B, phần %A: định vị lại không thể giải quyết %s đối với ký hiệu « %s »"
#: elf32-cris.c:1238
msgid "%B, section %A: No PLT nor GOT for relocation %s against symbol `%s'"
msgstr "%B, phần %A: Không có PLT hoặc GOT cho định vị lại %s đối với ký hiệu « %s »"
#: elf32-cris.c:1240
msgid "%B, section %A: No PLT for relocation %s against symbol `%s'"
msgstr "%B, phần %A: Không có PLT cho định vị lại %s đối với ký hiệu « %s »"
#: elf32-cris.c:1246 elf32-cris.c:1379 elf32-cris.c:1641 elf32-cris.c:1725
#: elf32-cris.c:1878
msgid "[whose name is lost]"
msgstr "[mất tên của ai]"
#: elf32-cris.c:1365
msgid "%B, section %A: relocation %s with non-zero addend %d against local symbol"
msgstr "%B, phần %A: định vị lại %s với số hạng khác không %d đối với ký hiệu cục bộ"
#: elf32-cris.c:1373 elf32-cris.c:1719 elf32-cris.c:1872
msgid "%B, section %A: relocation %s with non-zero addend %d against symbol `%s'"
msgstr "%B, phần %A: định vị lại %s với số hạng khác không %d đối với ký hiệu « %s »"
#: elf32-cris.c:1399
msgid "%B, section %A: relocation %s is not allowed for global symbol: `%s'"
msgstr "%B, phần %A: định vị lại %s không được phép cho ký hiệu toàn cục: « %s »"
#: elf32-cris.c:1415
msgid "%B, section %A: relocation %s with no GOT created"
msgstr "%B, phần %A: đã tạo định vị lại %s không có GOT"
#. We shouldn't get here for GCC-emitted code.
#: elf32-cris.c:1632
msgid "%B, section %A: relocation %s has an undefined reference to `%s', perhaps a declaration mixup?"
msgstr "%B: phần %A: sự định vị lại $s có một thàm chiếu chưa xác định đến « %s », có thể khai báo không rõ ?"
#: elf32-cris.c:2005
msgid "%B, section %A: relocation %s is not allowed for symbol: `%s' which is defined outside the program, perhaps a declaration mixup?"
msgstr "%B, phần %A: sự định vị lại %s không được phép cho ký hiệu « %s » mà được xác định bên ngoài chương trình, có thể khai báo không rõ ?"
#: elf32-cris.c:2058
msgid "(too many global variables for -fpic: recompile with -fPIC)"
msgstr "(quá nhiều biến toàn cục đối với « -fpic »: hãy biên dịch lại với « -fPIC »)"
#: elf32-cris.c:2065
msgid "(thread-local data too big for -fpic or -msmall-tls: recompile with -fPIC or -mno-small-tls)"
msgstr "(dữ liệu cục bộ với mạch cũng quá lớn đối với « fpic » hoặc « -msmall-tls »: hãy biên dịch lại với « -fPIC » hay « -mno-small-tls »)"
#: elf32-cris.c:3199
msgid ""
"%B, section %A:\n"
" v10/v32 compatible object %s must not contain a PIC relocation"
msgstr ""
"%B, phần %A:\n"
" đối tượng tương thích v10/v32 %s không được chứa định vị lại PIC"
#: elf32-cris.c:3304
msgid ""
"%B, section %A:\n"
" relocation %s not valid in a shared object; typically an option mixup, recompile with -fPIC"
msgstr ""
"%B, phần %A:\n"
" không được sử dụng sự định vị lại %s trong một đối tượng chia sẻ; bình thường do khai báo không rõ, hãy biên dịch lại với « -fPIC »"
#: elf32-cris.c:3518
msgid ""
"%B, section %A:\n"
" relocation %s should not be used in a shared object; recompile with -fPIC"
msgstr ""
"%B, phần %A:\n"
" không được sử dụng sự định vị lại %s trong một đối tượng chia sẻ; hãy biên dịch lại với « -fPIC »"
#: elf32-cris.c:3935
msgid ""
"%B, section `%A', to symbol `%s':\n"
" relocation %s should not be used in a shared object; recompile with -fPIC"
msgstr ""
"%B, phần « %A », tới ký hiệu « %s »:\n"
" không được sử dụng sự định vị lại %s trong một đối tượng chia sẻ; hãy biên dịch lại với « -fPIC »"
#: elf32-cris.c:4054
msgid "Unexpected machine number"
msgstr "Số thứ tự máy bất thường"
#: elf32-cris.c:4108
#, c-format
msgid " [symbols have a _ prefix]"
msgstr " [ký hiệu có một tiền tố _]"
#: elf32-cris.c:4111
#, c-format
msgid " [v10 and v32]"
msgstr " [v10 và v32]"
#: elf32-cris.c:4114
#, c-format
msgid " [v32]"
msgstr " [v32]"
#: elf32-cris.c:4159
msgid "%B: uses _-prefixed symbols, but writing file with non-prefixed symbols"
msgstr "%B: dùng ký hiệu tiền tố _, nhưng đang ghi tập tin với ký hiệu không phải tiền tố"
#: elf32-cris.c:4160
msgid "%B: uses non-prefixed symbols, but writing file with _-prefixed symbols"
msgstr "%B: dùng ký hiệu không phải tiền tố, nhưng đang ghi tập tin với ký hiệu có tiền tố _"
#: elf32-cris.c:4179
msgid "%B contains CRIS v32 code, incompatible with previous objects"
msgstr "%B chứa mã CRIS v32, không tương thích với các đối tượng trước"
#: elf32-cris.c:4181
msgid "%B contains non-CRIS-v32 code, incompatible with previous objects"
msgstr "%B chứa mã khác CRIS v32, không tương thích với các đối tượng trước"
#: elf32-frv.c:1507 elf32-frv.c:1656
msgid "relocation requires zero addend"
msgstr "định vị lại cần thiết số hạng số không"
#: elf32-frv.c:2891
msgid "%B(%A+0x%x): relocation to `%s+%x' may have caused the error above"
msgstr "%B(%A+0x%x): định vị lại tới « %s+%x » có thể gây ra lỗi trên"
#: elf32-frv.c:2980
msgid "R_FRV_GETTLSOFF not applied to a call instruction"
msgstr "R_FRV_GETTLSOFF không áp dụng tới một chỉ dẫn call"
#: elf32-frv.c:3022
msgid "R_FRV_GOTTLSDESC12 not applied to an lddi instruction"
msgstr "R_FRV_GOTTLSDESC12 không áp dụng tới một chỉ dẫn lddi"
#: elf32-frv.c:3093
msgid "R_FRV_GOTTLSDESCHI not applied to a sethi instruction"
msgstr "R_FRV_GOTTLSDESCHI không áp dụng tới một chỉ dẫn sethi"
#: elf32-frv.c:3130
msgid "R_FRV_GOTTLSDESCLO not applied to a setlo or setlos instruction"
msgstr "R_FRV_GOTTLSDESCLO không áp dụng tới một chỉ dẫn setlo hay setlos"
#: elf32-frv.c:3178
msgid "R_FRV_TLSDESC_RELAX not applied to an ldd instruction"
msgstr "R_FRV_TLSDESC_RELAX không áp dụng tới một chỉ dẫn ldd"
#: elf32-frv.c:3262
msgid "R_FRV_GETTLSOFF_RELAX not applied to a calll instruction"
msgstr "R_FRV_GETTLSOFF_RELAX không áp dụng tới một chỉ dẫn calll"
#: elf32-frv.c:3317
msgid "R_FRV_GOTTLSOFF12 not applied to an ldi instruction"
msgstr "R_FRV_GOTTLSOFF12 không áp dụng tới một chỉ dẫn ldi"
#: elf32-frv.c:3347
msgid "R_FRV_GOTTLSOFFHI not applied to a sethi instruction"
msgstr "R_FRV_GOTTLSOFFHI không áp dụng tới một chỉ dẫn sethi"
#: elf32-frv.c:3376
msgid "R_FRV_GOTTLSOFFLO not applied to a setlo or setlos instruction"
msgstr "R_FRV_GOTTLSOFFLO không áp dụng tới một chỉ dẫn setlo hay setlos"
#: elf32-frv.c:3407
msgid "R_FRV_TLSOFF_RELAX not applied to an ld instruction"
msgstr "R_FRV_TLSOFF_RELAX không áp dụng tới một chỉ dẫn ld"
#: elf32-frv.c:3452
msgid "R_FRV_TLSMOFFHI not applied to a sethi instruction"
msgstr "R_FRV_TLSMOFFHI không áp dụng tới một chỉ dẫn sethi"
#: elf32-frv.c:3479
msgid "R_FRV_TLSMOFFLO not applied to a setlo or setlos instruction"
msgstr "R_FRV_TLSMOFFLO không áp dụng tới một chỉ dẫn setlo hay setlos"
#: elf32-frv.c:3600
msgid "R_FRV_FUNCDESC references dynamic symbol with nonzero addend"
msgstr "R_FRV_FUNCDESC tham chiếu đến ký hiệu động với số hạng khác không"
#: elf32-frv.c:3720
msgid "R_FRV_FUNCDESC_VALUE references dynamic symbol with nonzero addend"
msgstr "R_FRV_FUNCDESC_VALUE tham chiếu đến ký hiệu động với số hạng khác không"
#: elf32-frv.c:3977 elf32-frv.c:4133
msgid "%B(%A+0x%lx): reloc against `%s': %s"
msgstr "%B(%A+0x%lx): định vị lại đối với « %s »: %s"
#: elf32-frv.c:3979 elf32-frv.c:3983
msgid "relocation references a different segment"
msgstr "định vị lại tham chiếu đến một đoạn khác"
#: elf32-frv.c:6730
#, c-format
msgid "%s: compiled with %s and linked with modules that use non-pic relocations"
msgstr "%s: biên dịch với %s và liên kết với môđun sử dụng định vị lại khác pic"
#: elf32-frv.c:6783 elf32-iq2000.c:852 elf32-m32c.c:814
#, c-format
msgid "%s: compiled with %s and linked with modules compiled with %s"
msgstr "%s: biên dịch với %s và liên kết với môđun biên dịch với %s"
#: elf32-frv.c:6795
#, c-format
msgid "%s: uses different unknown e_flags (0x%lx) fields than previous modules (0x%lx)"
msgstr "%s: sử dụng trường e_flags không rõ (0x%lx) khác với mođun trước (0x%lx)"
#: elf32-frv.c:6845 elf32-iq2000.c:889 elf32-m32c.c:850 elf32-mt.c:583
#, c-format
msgid "private flags = 0x%lx:"
msgstr "các cờ riêng = 0x%lx:"
#: elf32-gen.c:69 elf64-gen.c:69
msgid "%B: Relocations in generic ELF (EM: %d)"
msgstr "%B: Định vị lại trong ELF chung (EM: %d)"
#: elf32-hppa.c:854 elf32-hppa.c:3570
msgid "%B(%A+0x%lx): cannot reach %s, recompile with -ffunction-sections"
msgstr "%B(%A+0x%lx): không thể tới %s, hãy biên dịch lại với « -ffunction-sections »"
#: elf32-hppa.c:1286
msgid "%B: relocation %s can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC"
msgstr "%B: không dùng được định vị lại %s khi tạo một đối tượng chia sẽ, hãy biên dịch lại với « -fPIC »"
#: elf32-hppa.c:2780
msgid "%B: duplicate export stub %s"
msgstr "%B: mẩu xuất trùng %s"
#: elf32-hppa.c:3406
msgid "%B(%A+0x%lx): %s fixup for insn 0x%x is not supported in a non-shared link"
msgstr "%B(%A+0x%lx): %s sự sửa chữa cho chỉ dẫn 0x%x không được hỗ trợ trong một liên kết không chia sẻ"
#: elf32-hppa.c:4260
msgid "%B(%A+0x%lx): cannot handle %s for %s"
msgstr "%B(%A+0x%lx): không thể xử lý %s cho %s"
#: elf32-hppa.c:4567
msgid ".got section not immediately after .plt section"
msgstr "Phần .got không nằm ngay sau phần .pit"
#: elf32-i386.c:371 elf32-ppc.c:1674 elf32-s390.c:379 elf64-ppc.c:2283
#: elf64-s390.c:403 elf64-x86-64.c:234
msgid "%B: invalid relocation type %d"
msgstr "%B: kiểu định vị lại không hợp lệ %d"
#: elf32-i386.c:1246 elf64-x86-64.c:1030
msgid "%B: TLS transition from %s to %s against `%s' at 0x%lx in section `%A' failed"
msgstr "%B: không thành công chuyển tiếp TLS từ %s sang %s đối với « %s » ở 0x%lx trong phần « %A »"
#: elf32-i386.c:1387 elf32-i386.c:2972 elf64-x86-64.c:1172 elf64-x86-64.c:2681
msgid "%B: relocation %s against STT_GNU_IFUNC symbol `%s' isn't handled by %s"
msgstr "%B: sự định vị lại %s đối với ký hiệu STT_GNU_IFUNC « %s » không phải được %s quản lý"
#: elf32-i386.c:1549 elf32-s390.c:1180 elf32-sh.c:5065 elf32-xtensa.c:1173
#: elf64-s390.c:1143 elfxx-sparc.c:1257
msgid "%B: `%s' accessed both as normal and thread local symbol"
msgstr "%B: đã truy cập « %s » theo ký hiệu cả hai kiểu bình thường và cục bộ cho mạch"
#: elf32-i386.c:2807
msgid "%B: unrecognized relocation (0x%x) in section `%A'"
msgstr "%B: định vị lại không được nhận ra (0x%x) trong phần « %A »"
#: elf32-i386.c:3221 elf64-x86-64.c:3082
msgid "hidden symbol"
msgstr "ký hiệu bị ẩn"
#: elf32-i386.c:3224 elf64-x86-64.c:3085
msgid "internal symbol"
msgstr "ký hiệu nội bộ"
#: elf32-i386.c:3227 elf64-x86-64.c:3088
msgid "protected symbol"
msgstr "ký hiệu bị bảo vệ"
#: elf32-i386.c:3230 elf64-x86-64.c:3091
msgid "symbol"
msgstr "ký hiệu"
#: elf32-i386.c:3235
msgid "%B: relocation R_386_GOTOFF against undefined %s `%s' can not be used when making a shared object"
msgstr "%B: không dùng được định vị lại R_386_GOTOFF đối với %s chưa xác định « %s » khi tạo một đối tượng chia sẻ"
#: elf32-i386.c:3245
msgid "%B: relocation R_386_GOTOFF against protected function `%s' can not be used when making a shared object"
msgstr "%B: không dùng được định vị lại R_386_GOTOFF đối với hàm số đã bảo vệ « %s » khi tạo một đối tượng chia sẻ"
#: elf32-ip2k.c:868 elf32-ip2k.c:874 elf32-ip2k.c:941 elf32-ip2k.c:947
msgid "ip2k relaxer: switch table without complete matching relocation information."
msgstr "trình giảm nhẹ ip2k: chuyển đổi bảng mà không có thông tin định vị lại hoàn thành."
#: elf32-ip2k.c:891 elf32-ip2k.c:974
msgid "ip2k relaxer: switch table header corrupt."
msgstr "trình giảm nhẹ ip2k: bảng chuyển đổi có phần đầu bị hỏng."
#: elf32-ip2k.c:1316
#, c-format
msgid "ip2k linker: missing page instruction at 0x%08lx (dest = 0x%08lx)."
msgstr "trình liên kết ip2k: thiếu chỉ dẫn trang tại 0x%08lx (đích = 0x%08lx)."
#: elf32-ip2k.c:1332
#, c-format
msgid "ip2k linker: redundant page instruction at 0x%08lx (dest = 0x%08lx)."
msgstr "trình liên kết ip2k: thừa chủ dẫn trang tại 0x%08lx (đích = 0x%08lx)."
#. Only if it's not an unresolved symbol.
#: elf32-ip2k.c:1506
msgid "unsupported relocation between data/insn address spaces"
msgstr "gặp định vị lại không được hỗ trợ giữa vùng địa chỉ kiểu dữ liệu và chỉ dẫn"
#: elf32-iq2000.c:865 elf32-m32c.c:826
#, c-format
msgid "%s: uses different e_flags (0x%lx) fields than previous modules (0x%lx)"
msgstr "%s: sử dụng trường e_flags (0x%lx) khác với mo-đun trước (0x%lx)"
#: elf32-lm32.c:698
msgid "global pointer relative relocation when _gp not defined"
msgstr "có định vị lại tương đối với con trỏ toàn cục khi chưa xác định _gp"
#: elf32-lm32.c:753
msgid "global pointer relative address out of range"
msgstr "địa chỉ tương đối với con trỏ toàn cục vẫn ở ngoại phạm vi"
#: elf32-lm32.c:1058
msgid "internal error: addend should be zero for R_LM32_16_GOT"
msgstr "lỗi nội bộ : phần cộng nên là số không cho R_LM32_16_GOT"
#: elf32-m32r.c:1453
msgid "SDA relocation when _SDA_BASE_ not defined"
msgstr "định vị lại SDA khi chưa xác định _SDA_BASE_"
#: elf32-m32r.c:3039
msgid "%B: The target (%s) of an %s relocation is in the wrong section (%A)"
msgstr "%B: Đích (%s) của một định vị lại %s nằm trong phần sai (%A)"
#: elf32-m32r.c:3567
msgid "%B: Instruction set mismatch with previous modules"
msgstr "%B: Bộ chỉ dẫn không tương ứng với các mô-đun trước"
#: elf32-m32r.c:3588
#, c-format
msgid "private flags = %lx"
msgstr "các cờ riêng — %lx"
#: elf32-m32r.c:3593
#, c-format
msgid ": m32r instructions"
msgstr ": chỉ dẫn m32r"
#: elf32-m32r.c:3594
#, c-format
msgid ": m32rx instructions"
msgstr ": chỉ dẫn m32rx"
#: elf32-m32r.c:3595
#, c-format
msgid ": m32r2 instructions"
msgstr ": chỉ dẫn m32r2"
#: elf32-m68hc1x.c:1048
#, c-format
msgid "Reference to the far symbol `%s' using a wrong relocation may result in incorrect execution"
msgstr "Tham chiếu đến ký hiệu ở xa « %s » khi sử dụng một định vị lại sai thì có thể dẫn đến sự thực hiện sai"
#: elf32-m68hc1x.c:1071
#, c-format
msgid "banked address [%lx:%04lx] (%lx) is not in the same bank as current banked address [%lx:%04lx] (%lx)"
msgstr "địa chỉ đã đặt vào khối nhớ [%lx:%04lx] (%lx) không trong cùng khối nhớ với địa chỉ được đặt hiện thời vào khối nhớ [%lx:%04lx] (%lx)"
#: elf32-m68hc1x.c:1090
#, c-format
msgid "reference to a banked address [%lx:%04lx] in the normal address space at %04lx"
msgstr "tham chiếu đến một địa chỉ đã đặt vào khối nhớ [%lx:%04lx] trong vùng địa chỉ thông thường tại %04lx"
#: elf32-m68hc1x.c:1223
msgid "%B: linking files compiled for 16-bit integers (-mshort) and others for 32-bit integers"
msgstr "%B: đang liên kết các tập tin được biên dịch cho số nguyên 16 bit (-mshort) và các tập tin khác cho số nguyên 32 bit"
#: elf32-m68hc1x.c:1230
msgid "%B: linking files compiled for 32-bit double (-fshort-double) and others for 64-bit double"
msgstr "%B: đang liên kết các tập tin được biên dịch 32 bit đôi (-mshort) và các tập tin khác cho 64 bit đôi"
#: elf32-m68hc1x.c:1239
msgid "%B: linking files compiled for HCS12 with others compiled for HC12"
msgstr "%B: đang liên kết tập tin được biên dịch cho HCS12 với các tập tin khác biên dịch cho HC12"
#: elf32-m68hc1x.c:1255 elf32-ppc.c:4262 elf64-sparc.c:698 elfxx-mips.c:12617
msgid "%B: uses different e_flags (0x%lx) fields than previous modules (0x%lx)"
msgstr "%B: sử dụng trường e_flags (0x%lx) khác với mo-đun trước (0x%lx)"
#: elf32-m68hc1x.c:1283
#, c-format
msgid "[abi=32-bit int, "
msgstr "[abi=số nguyên 32-bit, "
#: elf32-m68hc1x.c:1285
#, c-format
msgid "[abi=16-bit int, "
msgstr "[abi=số nguyên 16-bit, "
#: elf32-m68hc1x.c:1288
#, c-format
msgid "64-bit double, "
msgstr "64-bit đôi, "
#: elf32-m68hc1x.c:1290
#, c-format
msgid "32-bit double, "
msgstr "32-bit đôi, "
#: elf32-m68hc1x.c:1293
#, c-format
msgid "cpu=HC11]"
msgstr "cpu=HC11]"
#: elf32-m68hc1x.c:1295
#, c-format
msgid "cpu=HCS12]"
msgstr "cpu=HCS12]"
#: elf32-m68hc1x.c:1297
#, c-format
msgid "cpu=HC12]"
msgstr "cpu=HC12]"
#: elf32-m68hc1x.c:1300
#, c-format
msgid " [memory=bank-model]"
msgstr " [bộ nhớ=chế độ khối]"
#: elf32-m68hc1x.c:1302
#, c-format
msgid " [memory=flat]"
msgstr " [bộ nhớ=phẳng]"
#: elf32-m68k.c:1184 elf32-m68k.c:1185
msgid "unknown"
msgstr "không rõ"
#: elf32-m68k.c:1645
msgid "%B: GOT overflow: Number of relocations with 8-bit offset > %d"
msgstr "%B: tràn GOT: số các sự định vị lại với hiệu 8-bit > %d"
#: elf32-m68k.c:1651
msgid "%B: GOT overflow: Number of relocations with 8- or 16-bit offset > %d"
msgstr "%B: tràn GOT: số các sự định vị lại với hiệu 8-bit hay 16-bit > %d"
#: elf32-m68k.c:3902
msgid "%B(%A+0x%lx): R_68K_TLS_LE32 relocation not permitted in shared object"
msgstr "%B(%A+0x%lx): R_68K_TLS_LE32 không cho phép định vị lại trong đối tượng chia sẻ"
#: elf32-mcore.c:99 elf32-mcore.c:442
msgid "%B: Relocation %s (%d) is not currently supported.\n"
msgstr "%B: Định vị lại %s (%d) hiện thời không được hỗ trợ.\n"
#: elf32-mcore.c:428
msgid "%B: Unknown relocation type %d\n"
msgstr "%B: Kiểu định vị lại không rõ %d\n"
#: elf32-mep.c:654
msgid "%B and %B are for different cores"
msgstr "%B và %B dành cho lõi khác nhau"
#: elf32-mep.c:671
msgid "%B and %B are for different configurations"
msgstr "%B và %B dành cho cấu hình khác nhau"
#: elf32-mep.c:708
#, c-format
msgid "private flags = 0x%lx"
msgstr "các cờ riêng = 0x%lx"
#: elf32-microblaze.c:737
#, c-format
msgid "%s: unknown relocation type %d"
msgstr "%s: không rõ loại định vị lại %d"
#: elf32-microblaze.c:862 elf32-microblaze.c:907
#, c-format
msgid "%s: The target (%s) of an %s relocation is in the wrong section (%s)"
msgstr "%s: Đích (%s) của một sự định vị lại %s nằm trong phần không đúng (%s)"
#: elf32-microblaze.c:1150 elfxx-sparc.c:2957
msgid "%B: probably compiled without -fPIC?"
msgstr "%B: rất có thể được biên dịch không có « -fPIC » ?"
#: elf32-microblaze.c:2086 elflink.c:12457
msgid "%B: bad relocation section name `%s'"
msgstr "%B: tên phần định vị lại sai « %s »"
#: elf32-mips.c:1045 elf64-mips.c:2083 elfn32-mips.c:1888
msgid "literal relocation occurs for an external symbol"
msgstr "định vị lại nghĩa chữ xảy ra cho một ký hiệu bên ngoài"
#: elf32-mips.c:1085 elf32-score.c:580 elf32-score7.c:480 elf64-mips.c:2126
#: elfn32-mips.c:1929
msgid "32bits gp relative relocation occurs for an external symbol"
msgstr "định vị lại tương đối 32-bit gp xảy ra cho một ký hiệu bên ngoài"
#: elf32-ppc.c:1739
#, c-format
msgid "generic linker can't handle %s"
msgstr "trình liên kết chung không thể xử lý %s"
#: elf32-ppc.c:2219
msgid "corrupt or empty %s section in %B"
msgstr "Gặp phần %s bị hỏng hoặc còn rỗng trong %B"
#: elf32-ppc.c:2226
msgid "unable to read in %s section from %B"
msgstr "không thể đọc trong phần %s từ %B"
#: elf32-ppc.c:2232
msgid "corrupt %s section in %B"
msgstr "phần %s bị hỏng trong %b"
#: elf32-ppc.c:2275
msgid "warning: unable to set size of %s section in %B"
msgstr "cảnh báo : không thể đặt kích cỡ của phần %s trong %B"
#: elf32-ppc.c:2323
msgid "failed to allocate space for new APUinfo section."
msgstr "lỗi cấp phát sức chứa cho phần thông tin APUinfo mới."
#: elf32-ppc.c:2342
msgid "failed to compute new APUinfo section."
msgstr "lỗi tính phần thông tin APUinfo mới."
#: elf32-ppc.c:2345
msgid "failed to install new APUinfo section."
msgstr "lỗi cài đặt phần thông tin APUinfo mới."
#: elf32-ppc.c:3379
msgid "%B: relocation %s cannot be used when making a shared object"
msgstr "%B: không dùng được định vị lại %s khi tạo một đối tượng chia sẻ"
#. It does not make sense to have a procedure linkage
#. table entry for a local symbol.
#: elf32-ppc.c:3732
msgid "%B(%A+0x%lx): %s reloc against local symbol"
msgstr "%B(%A+0x%lx): %s định vị lại đối với ký hiệu cục bộ"
#: elf32-ppc.c:4074 elf32-ppc.c:4089 elfxx-mips.c:12324 elfxx-mips.c:12350
#: elfxx-mips.c:12372 elfxx-mips.c:12398
msgid "Warning: %B uses hard float, %B uses soft float"
msgstr "Cảnh báo : %B dùng trôi cứng, còn %B dùng trôi mềm"
#: elf32-ppc.c:4077 elf32-ppc.c:4081
msgid "Warning: %B uses double-precision hard float, %B uses single-precision hard float"
msgstr "Cảnh báo : %B dùng trôi cứng chính xác đôi, còn %B dùng trôi cứng chính xác đơn"
#: elf32-ppc.c:4085
msgid "Warning: %B uses soft float, %B uses single-precision hard float"
msgstr "Cảnh báo : %B dùng trôi mềm, còn %B dùng trôi cứng chính xác đơn"
#: elf32-ppc.c:4092 elf32-ppc.c:4096 elfxx-mips.c:12304 elfxx-mips.c:12308
msgid "Warning: %B uses unknown floating point ABI %d"
msgstr "Cảnh báo : %B dùng điểm trôi không rõ ABI %d"
#: elf32-ppc.c:4138 elf32-ppc.c:4142
msgid "Warning: %B uses unknown vector ABI %d"
msgstr "Cảnh báo : %B dùng véc-tơ không nhận ra ABI %d"
#: elf32-ppc.c:4146
msgid "Warning: %B uses vector ABI \"%s\", %B uses \"%s\""
msgstr "Cảnh báo : %B dùng véc-tơ ABI « %s », còn %B dùng « %s »"
#: elf32-ppc.c:4163 elf32-ppc.c:4166
msgid "Warning: %B uses r3/r4 for small structure returns, %B uses memory"
msgstr "Cảnh báo : %B dùng r3/r4 để trả lại cấu trúc nhỏ, %B dùng phần nhớ"
#: elf32-ppc.c:4169 elf32-ppc.c:4173
msgid "Warning: %B uses unknown small structure return convention %d"
msgstr "Cảnh báo : %B dùng quy ước trả lại cấu trúc nhỏ không rõ %d"
#: elf32-ppc.c:4227
msgid "%B: compiled with -mrelocatable and linked with modules compiled normally"
msgstr "%B: đã biên dịch với « -mrelocatable » và đã liên kết với các môđun biên dịch bình thường"
#: elf32-ppc.c:4235
msgid "%B: compiled normally and linked with modules compiled with -mrelocatable"
msgstr "%B: đã biên dịch bình thường và đã liên kết với các môđun biên dịch với « -mrelocatable »"
#: elf32-ppc.c:4323
msgid "Using bss-plt due to %B"
msgstr "Đang dùng biss-pit do %B"
#: elf32-ppc.c:7219 elf64-ppc.c:11541
msgid "%B: unknown relocation type %d for symbol %s"
msgstr "%B: không rõ kiểu định vị lại %d cho ký hiệu %s"
#: elf32-ppc.c:7480
msgid "%B(%A+0x%lx): non-zero addend on %s reloc against `%s'"
msgstr "%B(%A+0x%lx): số hạng khác không trên định vị lại %s đối với « %s »"
#: elf32-ppc.c:7678 elf64-ppc.c:12043
msgid "%B(%A+0x%lx): relocation %s for indirect function %s unsupported"
msgstr "%B(%A+0x%lx): không hỗ trợ sự định vị lại %s cho hàm gián tiếp %s"
#: elf32-ppc.c:7908 elf32-ppc.c:7938 elf32-ppc.c:7985
msgid "%B: the target (%s) of a %s relocation is in the wrong output section (%s)"
msgstr "%B: đích (%s) của một định vị lại %s nằm trong phần kết xuất không đúng (%s)"
#: elf32-ppc.c:8057
msgid "%B: relocation %s is not yet supported for symbol %s."
msgstr "%B: định vị lại %s chưa được hỗ trợ cho ký hiệu %s."
#: elf32-ppc.c:8165 elf64-ppc.c:12299
msgid "%B(%A+0x%lx): %s reloc against `%s': error %d"
msgstr "%B(%A+0x%lx): %s định vị lại đối với « %s »: lỗi %d"
#: elf32-ppc.c:8656
#, c-format
msgid "%s not defined in linker created %s"
msgstr "%s chưa được xác định trong bộ liên kết được tạo %s"
#: elf32-s390.c:2207 elf64-s390.c:2179
msgid "%B(%A+0x%lx): invalid instruction for TLS relocation %s"
msgstr "%B(%A+0x%lx): chỉ dẫn không hợp lệ cho định vị lại TLS %s"
#: elf32-score.c:1533 elf32-score7.c:1424 elfxx-mips.c:3299
msgid "not enough GOT space for local GOT entries"
msgstr "không đủ sức chứa GOT cho các mục nhập GOT cục bộ"
#: elf32-score.c:2765
msgid "address not word align"
msgstr "địa chỉ không sắp hàng từ"
#: elf32-score.c:2850 elf32-score7.c:2685
#, c-format
msgid "%s: Malformed reloc detected for section %s"
msgstr "%s: định vị lại dạng sai được phát hiện cho phần %s"
#: elf32-score.c:2901 elf32-score7.c:2736
msgid "%B: CALL15 reloc at 0x%lx not against global symbol"
msgstr "%B: CALL15 định vị lại tại 0x%lx không phải so với ký hiệu toàn cục"
#: elf32-score.c:4042 elf32-score7.c:3879
#, c-format
msgid " [pic]"
msgstr " [ảnh]"
#: elf32-score.c:4046 elf32-score7.c:3883
#, c-format
msgid " [fix dep]"
msgstr " [sửa quan hệ phụ thuộc]"
#: elf32-score.c:4088 elf32-score7.c:3925
msgid "%B: warning: linking PIC files with non-PIC files"
msgstr "%B: cảnh báo : đang liên kết tập tin PIC với tập tin khác PIC"
#: elf32-sh-symbian.c:130
msgid "%B: IMPORT AS directive for %s conceals previous IMPORT AS"
msgstr "%B: chỉ thị IMPORT AS (nhập dạng) cho %s cũng ẩn chỉ thị IMPORT AS trước"
#: elf32-sh-symbian.c:383
msgid "%B: Unrecognised .directive command: %s"
msgstr "%B: Không nhận ra câu lệnh .directive: %s"
#: elf32-sh-symbian.c:503
msgid "%B: Failed to add renamed symbol %s"
msgstr "%B: Lỗi thêm ký hiệu đã đặt tên lại %s"
#: elf32-sh.c:533
msgid "%B: 0x%lx: warning: bad R_SH_USES offset"
msgstr "%B: 0x%lx: cảnh báo : khoảng bù R_SH_USES sai"
#: elf32-sh.c:545
msgid "%B: 0x%lx: warning: R_SH_USES points to unrecognized insn 0x%x"
msgstr "%B: 0x%lx: cảnh báo : R_SH_USES chỉ tới một chỉ dẫn không nhận ra 0x%x"
#: elf32-sh.c:562
msgid "%B: 0x%lx: warning: bad R_SH_USES load offset"
msgstr "%B: 0x%lx: cảnh báo : khoảng bù nạp R_SH_USES sai"
#: elf32-sh.c:577
msgid "%B: 0x%lx: warning: could not find expected reloc"
msgstr "%B: 0x%lx: cảnh báo : không tìm thấy định vị lại mong đợi"
#: elf32-sh.c:605
msgid "%B: 0x%lx: warning: symbol in unexpected section"
msgstr "%B: 0x%lx: cảnh báo : ký hiệu nằm trong phần bất thường"
#: elf32-sh.c:731
msgid "%B: 0x%lx: warning: could not find expected COUNT reloc"
msgstr "%B: 0x%lx: cảnh báo : không tìm thấy định vị lại COUNT (đếm) mong đợi"
#: elf32-sh.c:740
msgid "%B: 0x%lx: warning: bad count"
msgstr "%B: 0x%lx: cảnh báo : đếm sai"
#: elf32-sh.c:1144 elf32-sh.c:1514
msgid "%B: 0x%lx: fatal: reloc overflow while relaxing"
msgstr "%B: 0x%lx: lỗi nặng: tràn định vị lại trong khi giảm nhẹ"
#: elf32-sh.c:3270 elf64-sh64.c:1526
msgid "Unexpected STO_SH5_ISA32 on local symbol is not handled"
msgstr "Không xử lý được STO_SH5_ISA32 không mong đợi trên ký hiệu cục bộ"
#: elf32-sh.c:3507
msgid "%B: 0x%lx: fatal: unaligned branch target for relax-support relocation"
msgstr "%B: 0x%lx: lỗi nặng: có đích nhánh chưa sắp hàng cho định vị lại hỗ trợ giảm nhẹ"
#: elf32-sh.c:3540 elf32-sh.c:3555
msgid "%B: 0x%lx: fatal: unaligned %s relocation 0x%lx"
msgstr "%B: 0x%lx: lỗi nặng: định vị lại %s chưa sắp hàng 0x%lx"
#: elf32-sh.c:3569
msgid "%B: 0x%lx: fatal: R_SH_PSHA relocation %d not in range -32..32"
msgstr "%B: 0x%lx: lỗi nặng: R_SH_PSHA định vị lại %d không nằm trong phạm vi -32..32"
#: elf32-sh.c:3583
msgid "%B: 0x%lx: fatal: R_SH_PSHL relocation %d not in range -32..32"
msgstr "%B: 0x%lx: lỗi nặng: R_SH_PSHL định vị lại %d không nằm trong phạm vi -32..32"
#: elf32-sh.c:5256 elf64-alpha.c:4525
msgid "%B: TLS local exec code cannot be linked into shared objects"
msgstr "%B: mã thực hiện cục bộ TLS không thể được liên kết vào đối tượng chia sẻ"
#: elf32-sh64.c:222 elf64-sh64.c:2333
#, c-format
msgid "%s: compiled as 32-bit object and %s is 64-bit"
msgstr "%s: biên dịch như một đối tượng 32-bit và %s là 64-bit"
#: elf32-sh64.c:225 elf64-sh64.c:2336
#, c-format
msgid "%s: compiled as 64-bit object and %s is 32-bit"
msgstr "%s: biên dịch như một đối tượng 64-bit và %s là 32-bit"
#: elf32-sh64.c:227 elf64-sh64.c:2338
#, c-format
msgid "%s: object size does not match that of target %s"
msgstr "%s: kích cỡ đối tượng không tương ứng với kích cỡ của đích %s"
#: elf32-sh64.c:450 elf64-sh64.c:2852
#, c-format
msgid "%s: encountered datalabel symbol in input"
msgstr "%s: gặp ký hiệu nhãn dữ liệu trong dữ liệu nhập vào"
#: elf32-sh64.c:527
msgid "PTB mismatch: a SHmedia address (bit 0 == 1)"
msgstr "Sai khớp PTB: một địa chỉ SHmedia (bit 0 == 1)"
#: elf32-sh64.c:530
msgid "PTA mismatch: a SHcompact address (bit 0 == 0)"
msgstr "Sai khớp PTA: một địa chỉ SHcompact (bit 0 == 0)"
#: elf32-sh64.c:548
#, c-format
msgid "%s: GAS error: unexpected PTB insn with R_SH_PT_16"
msgstr "%s: Lỗi GAS: chỉ dẫn PTB bất thường với R_SH_PT_16"
#: elf32-sh64.c:597
msgid "%B: error: unaligned relocation type %d at %08x reloc %p\n"
msgstr "%B: lỗi: kiểu định vị lại chưa sắp hàng %d tại %08x định vị lại %p\n"
#: elf32-sh64.c:673
#, c-format
msgid "%s: could not write out added .cranges entries"
msgstr "%s: không thể ghi ra các mục nhập .cranges đã thêm"
#: elf32-sh64.c:733
#, c-format
msgid "%s: could not write out sorted .cranges entries"
msgstr "%s: không thể ghi ra các mục nhập .cranges đã sắp xếp"
#: elf32-sparc.c:89
msgid "%B: compiled for a 64 bit system and target is 32 bit"
msgstr "%B: được biên dịch cho hệ thống 64-bit, còn đích là 32-bit"
#: elf32-sparc.c:102
msgid "%B: linking little endian files with big endian files"
msgstr "%B: đang liên kết tập tin về cuối nhỏ với tập tin về cuối lớn"
#: elf32-spu.c:713
msgid "%X%P: overlay section %A does not start on a cache line.\n"
msgstr "%X%P: phần phủ %A không bắt đầu ở một dòng nhớ tạm.\n"
#: elf32-spu.c:721
msgid "%X%P: overlay section %A is larger than a cache line.\n"
msgstr "%X%P: phần phủ %A lớn hơn một dòng nhớ tạm.\n"
#: elf32-spu.c:741
msgid "%X%P: overlay section %A is not in cache area.\n"
msgstr "%X%P: phần phủ %A không phải trong vùng nhớ tạm.\n"
#: elf32-spu.c:781
msgid "%X%P: overlay sections %A and %A do not start at the same address.\n"
msgstr "%X%P: hai phần phủ %A và %A không bắt đầu ở cùng một địa chỉ.\n"
#: elf32-spu.c:1005
msgid "warning: call to non-function symbol %s defined in %B"
msgstr "cảnh báo : cuộc gọi ký hiệu khác hàm %s được xác định trong %B"
#: elf32-spu.c:1355
msgid "%A:0x%v lrlive .brinfo (%u) differs from analysis (%u)\n"
msgstr "%A:0x%v lrlive .brinfo (%u) khác với phân tích (%u)\n"
#: elf32-spu.c:1874
msgid "%B is not allowed to define %s"
msgstr "không cho phép %B xác định %s"
#: elf32-spu.c:1882
#, c-format
msgid "you are not allowed to define %s in a script"
msgstr "không cho phép bạn xác định %s trong một văn lệnh"
#: elf32-spu.c:1916
#, c-format
msgid "%s in overlay section"
msgstr "%s trong phần phủ"
#: elf32-spu.c:1945
msgid "overlay stub relocation overflow"
msgstr "tràn định vị lại mẩu phủ"
#: elf32-spu.c:1954 elf64-ppc.c:10637
msgid "stubs don't match calculated size"
msgstr "các mẩu không tương ứng với kích cỡ đã tính"
#: elf32-spu.c:2536
#, c-format
msgid "warning: %s overlaps %s\n"
msgstr "cảnh báo : %s đè lên %s\n"
#: elf32-spu.c:2552
#, c-format
msgid "warning: %s exceeds section size\n"
msgstr "cảnh báo : %s vượt quá kích cỡ phần\n"
#: elf32-spu.c:2583
msgid "%A:0x%v not found in function table\n"
msgstr "%A:0x%v không tìm thấy trong bảng hàm\n"
#: elf32-spu.c:2723
msgid "%B(%A+0x%v): call to non-code section %B(%A), analysis incomplete\n"
msgstr "%B(%A+0x%v): gọi phần khác mã %B(%A), chưa phân tích hoàn toàn\n"
#: elf32-spu.c:3291
#, c-format
msgid "Stack analysis will ignore the call from %s to %s\n"
msgstr "Tiến trình phân tích đống sẽ bỏ qua cuộc gọi từ %s cho %s\n"
#: elf32-spu.c:3982
msgid " %s: 0x%v\n"
msgstr " %s: 0x%v\n"
#: elf32-spu.c:3983
msgid "%s: 0x%v 0x%v\n"
msgstr "%s: 0x%v 0x%v\n"
#: elf32-spu.c:3988
msgid " calls:\n"
msgstr " cuộc gọi:\n"
#: elf32-spu.c:3996
#, c-format
msgid " %s%s %s\n"
msgstr " %s%s %s\n"
#: elf32-spu.c:4301
#, c-format
msgid "%s duplicated in %s\n"
msgstr "%s bị nhân đôi trong %s\n"
#: elf32-spu.c:4305
#, c-format
msgid "%s duplicated\n"
msgstr "%s bị nhân đôi\n"
#: elf32-spu.c:4312
msgid "sorry, no support for duplicate object files in auto-overlay script\n"
msgstr "tiếc là văn lệnh tự động phủ không hỗ trợ tập tin đối tượng tăng đôi\n"
#: elf32-spu.c:4353
msgid "non-overlay size of 0x%v plus maximum overlay size of 0x%v exceeds local store\n"
msgstr "kích cỡ khác phủ 0x%v cộng với kích cỡ phủ tối đa 0x%v thì vượt quá kho cục bộ\n"
#: elf32-spu.c:4509
msgid "%B:%A%s exceeds overlay size\n"
msgstr "%B:%A%s vượt quá kích cỡ phủ\n"
#: elf32-spu.c:4671
msgid "Stack size for call graph root nodes.\n"
msgstr "Kích cỡ đống cho các nút thông tin gốc đồ thị cuộc gọi.\n"
#: elf32-spu.c:4672
msgid ""
"\n"
"Stack size for functions. Annotations: '*' max stack, 't' tail call\n"
msgstr ""
"\n"
"Kích cỡ đống cho hàm, Ghi chú :\n"
" *\tđống tối đa\n"
" t\tcuộc gọi đuôi\n"
#: elf32-spu.c:4682
msgid "Maximum stack required is 0x%v\n"
msgstr "Đống tối đa cần thiết là 0x%v\n"
#: elf32-spu.c:4773
msgid "fatal error while creating .fixup"
msgstr "gặp lỗi nghiêm trọng trong khi tạo .fixup"
#: elf32-spu.c:5011
msgid "%B(%s+0x%lx): unresolvable %s relocation against symbol `%s'"
msgstr "%B(%s+0x%lx): không thể giải quyết định vị lại %s so với ký hiệu « %s »"
#: elf32-v850.c:163
#, c-format
msgid "Variable `%s' cannot occupy in multiple small data regions"
msgstr "Biến « %s » không thể chiếm nhiều vùng dữ liệu nhỏ"
#: elf32-v850.c:166
#, c-format
msgid "Variable `%s' can only be in one of the small, zero, and tiny data regions"
msgstr "Biến « %s » chỉ có thể nằm trong một của vùng dữ liệu kiểu nhỏ, số không và rất nhỏ"
#: elf32-v850.c:169
#, c-format
msgid "Variable `%s' cannot be in both small and zero data regions simultaneously"
msgstr "Biến « %s » không thể nằm đồng thời trong cả hai vùng dữ liệu kiểu nhỏ và số không"
#: elf32-v850.c:172
#, c-format
msgid "Variable `%s' cannot be in both small and tiny data regions simultaneously"
msgstr "Biến « %s » không thể nằm đồng thời trong cả hai vùng dữ liệu kiểu nhỏ và rất nhỏ"
#: elf32-v850.c:175
#, c-format
msgid "Variable `%s' cannot be in both zero and tiny data regions simultaneously"
msgstr "Biến « %s » không thể nằm đồng thời trong cả hai vùng dữ liệu kiểu rất nhỏ và số không"
#: elf32-v850.c:478
#, c-format
msgid "FAILED to find previous HI16 reloc\n"
msgstr "LỖI tìm định vị lại HI16 trước\n"
#: elf32-v850.c:1713
msgid "could not locate special linker symbol __gp"
msgstr "không tìm thấy ký hiệu liên kết đặc biệt __gp"
#: elf32-v850.c:1717
msgid "could not locate special linker symbol __ep"
msgstr "không tìm thấy ký hiệu liên kết đặc biệt __ep"
#: elf32-v850.c:1721
msgid "could not locate special linker symbol __ctbp"
msgstr "không tìm thấy ký hiệu liên kết đặc biệt __ctbp"
#: elf32-v850.c:1871
msgid "%B: Architecture mismatch with previous modules"
msgstr "%B: sai khớp kiến trúc với mô-đun khác"
#: elf32-v850.c:1890
#, c-format
msgid "private flags = %lx: "
msgstr "các cờ riêng — %lx: "
#: elf32-v850.c:1895
#, c-format
msgid "v850 architecture"
msgstr "Kiến trúc v850"
#: elf32-v850.c:1896
#, c-format
msgid "v850e architecture"
msgstr "Kiến trúc v850e"
#: elf32-v850.c:1897
#, c-format
msgid "v850e1 architecture"
msgstr "Kiến trúc v850e1"
#: elf32-vax.c:543
#, c-format
msgid " [nonpic]"
msgstr " [khác pic]"
#: elf32-vax.c:546
#, c-format
msgid " [d-float]"
msgstr " [trôi d]"
#: elf32-vax.c:549
#, c-format
msgid " [g-float]"
msgstr " [trôi g]"
#: elf32-vax.c:666
#, c-format
msgid "%s: warning: GOT addend of %ld to `%s' does not match previous GOT addend of %ld"
msgstr "%s: cảnh báo : số hạng GOT của %ld cho « %s » không tương ứng với số hạng GOT trước của %ld"
#: elf32-vax.c:1608
#, c-format
msgid "%s: warning: PLT addend of %d to `%s' from %s section ignored"
msgstr "%s: cảnh báo : số hạng PLT của %d cho « %s » từ phần %s bị bỏ qua"
#: elf32-vax.c:1735
#, c-format
msgid "%s: warning: %s relocation against symbol `%s' from %s section"
msgstr "%s: cảnh báo : định vị lại %s so với ký hiệu « %s » từ phần %s"
#: elf32-vax.c:1741
#, c-format
msgid "%s: warning: %s relocation to 0x%x from %s section"
msgstr "%s: cảnh báo : định vị lại %s sang 0x%x từ phần %s"
#: elf32-xstormy16.c:451 elf32-ia64.c:2791 elf64-ia64.c:2791
msgid "non-zero addend in @fptr reloc"
msgstr "số hạng khác không trong định vị lại @fptr"
#: elf32-xtensa.c:912
msgid "%B(%A): invalid property table"
msgstr "%B(%A): bảng thuộc tính sai"
#: elf32-xtensa.c:2740
msgid "%B(%A+0x%lx): relocation offset out of range (size=0x%x)"
msgstr "%B(%A+0x%lx): khoảng bù định vị lại ở ngoại phạm vi (kích cỡ=0x%x)"
#: elf32-xtensa.c:2819 elf32-xtensa.c:2940
msgid "dynamic relocation in read-only section"
msgstr "định vị lại động trong vùng chỉ đọc"
#: elf32-xtensa.c:2916
msgid "TLS relocation invalid without dynamic sections"
msgstr "Định vị lại TLS không hợp lệ mà không có phần động"
#: elf32-xtensa.c:3133
msgid "internal inconsistency in size of .got.loc section"
msgstr "sự mâu thuẫn nội bộ trong kích cỡ của phần .got.loc"
#: elf32-xtensa.c:3443
msgid "%B: incompatible machine type. Output is 0x%x. Input is 0x%x"
msgstr "%B: kiểu máy không tương thích. Kết xuất là 0x%x. Dữ liệu nhập vào là 0x%x."
#: elf32-xtensa.c:4672 elf32-xtensa.c:4680
msgid "Attempt to convert L32R/CALLX to CALL failed"
msgstr "Lỗi thử chuyển đổi L32R/CALLX sang CALL"
#: elf32-xtensa.c:6290 elf32-xtensa.c:6366 elf32-xtensa.c:7482
msgid "%B(%A+0x%lx): could not decode instruction; possible configuration mismatch"
msgstr "%B(%A+0x%lx): không thể giải mã chỉ dẫn; có thể sai khớp cấu hình"
#: elf32-xtensa.c:7222
msgid "%B(%A+0x%lx): could not decode instruction for XTENSA_ASM_SIMPLIFY relocation; possible configuration mismatch"
msgstr "%B(%A+0x%lx): không thể giải mã chỉ dẫn cho định vị lại XTENSA_ASM_SIMPLIFY; có thể sai khớp cấu hình"
#: elf32-xtensa.c:8983
msgid "invalid relocation address"
msgstr "địa chỉ định vị lại không hợp lệ"
#: elf32-xtensa.c:9032
msgid "overflow after relaxation"
msgstr "tràn sau khi giảm nhẹ"
#: elf32-xtensa.c:10163
msgid "%B(%A+0x%lx): unexpected fix for %s relocation"
msgstr "%B(%A+0x%lx): sửa chữa bất thường cho định vị lại %s"
#: elf64-alpha.c:452
msgid "GPDISP relocation did not find ldah and lda instructions"
msgstr "Định vị lại GPDISP không tìm thấy các chỉ dẫn ldah và lda"
#: elf64-alpha.c:2389
msgid "%B: .got subsegment exceeds 64K (size %d)"
msgstr "%B: đoạn phụ .got vượt quá 64 K (kích cỡ %d)"
#: elf64-alpha.c:4269 elf64-alpha.c:4281
msgid "%B: gp-relative relocation against dynamic symbol %s"
msgstr "%B: định vị lại tương đối với gp (gp-relative) so với ký hiệu động %s"
#: elf64-alpha.c:4307 elf64-alpha.c:4442
msgid "%B: pc-relative relocation against dynamic symbol %s"
msgstr "%B: định vị lại tương đối với pc (pc-relative) so với ký hiệu động %s"
#: elf64-alpha.c:4335
msgid "%B: change in gp: BRSGP %s"
msgstr "%B: thay đổi trong gp: BRSGP %s"
#: elf64-alpha.c:4360
msgid "<unknown>"
msgstr "<không rõ>"
#: elf64-alpha.c:4365
msgid "%B: !samegp reloc against symbol without .prologue: %s"
msgstr "%B: định vị lại !samegp so với ký hiệu không có .prologue: %s"
#: elf64-alpha.c:4417
msgid "%B: unhandled dynamic relocation against %s"
msgstr "%B: không xử lý được định vị lại động so với %s"
#: elf64-alpha.c:4449
msgid "%B: pc-relative relocation against undefined weak symbol %s"
msgstr "%B: định vị lại tương đối với pc (pc-relative) so với ký hiệu yếu chưa được xác định %s"
#: elf64-alpha.c:4509
msgid "%B: dtp-relative relocation against dynamic symbol %s"
msgstr "%B: định vị lại tương đối với dtp (dtp-relative) so với ký hiệu động %s"
#: elf64-alpha.c:4532
msgid "%B: tp-relative relocation against dynamic symbol %s"
msgstr "%B: định vị lại tương đối với tp (tp-relative) so với ký hiệu động %s"
#: elf64-hppa.c:2091
#, c-format
msgid "stub entry for %s cannot load .plt, dp offset = %ld"
msgstr "mục nhập mẩu cho %s không thể nạp .plt, khoảng bù dp = %ld"
#: elf64-hppa.c:3273
msgid "%B(%A+0x%lx): cannot reach %s"
msgstr "%B(%A+0x%lx): không thể tới %s"
#: elf64-mmix.c:1177
#, c-format
msgid ""
"%s: Internal inconsistency error for value for\n"
" linker-allocated global register: linked: 0x%lx%08lx != relaxed: 0x%lx%08lx\n"
msgstr ""
"%s: Gặp lỗi mâu thuẫn nội bộ cho giá trị của thanh ghi toàn cục\n"
"cấp phát cho bộ liên kết:\n"
"đã liên kết: 0x%lx%08lx != đã giảm nhẹ: 0x%lx%08lx\n"
#: elf64-mmix.c:1618
#, c-format
msgid "%s: base-plus-offset relocation against register symbol: (unknown) in %s"
msgstr "%s: định vị lại base-plus-offset so với ký hiệu thanh ghi: (không rõ) trong %s"
#: elf64-mmix.c:1623
#, c-format
msgid "%s: base-plus-offset relocation against register symbol: %s in %s"
msgstr "%s: định vị lại base-plus-offset so với ký hiệu thanh ghi: %s trong %s"
#: elf64-mmix.c:1667
#, c-format
msgid "%s: register relocation against non-register symbol: (unknown) in %s"
msgstr "%s: định vị lại thanh ghi so với ký hiệu khác thanh ghi: (không rõ) trong %s"
#: elf64-mmix.c:1672
#, c-format
msgid "%s: register relocation against non-register symbol: %s in %s"
msgstr "%s: định vị lại thanh ghi so với ký hiệu khác thanh ghi: %s trong %s"
#: elf64-mmix.c:1709
#, c-format
msgid "%s: directive LOCAL valid only with a register or absolute value"
msgstr "%s: chỉ thị LOCAL (cục bộ) hợp lệ chỉ với một thanh ghi hoặc giá trị tuyệt đối"
#: elf64-mmix.c:1737
#, c-format
msgid "%s: LOCAL directive: Register $%ld is not a local register. First global register is $%ld."
msgstr ""
"%s: chỉ thị LOCAL (cục bộ): Thanh ghi $%ld không phải là một thanh ghi cục bộ.\n"
"Thanh ghi toàn cục thứ nhất là $%ld."
#: elf64-mmix.c:2201
#, c-format
msgid "%s: Error: multiple definition of `%s'; start of %s is set in a earlier linked file\n"
msgstr ""
"%s: Lỗi: định nghĩa nhiều lần « %s »; đầu của %s được đặt\n"
"trong một tập tin đã liên kết sớm hơn\n"
#: elf64-mmix.c:2259
msgid "Register section has contents\n"
msgstr "Phần thanh ghi có nội dung\n"
#: elf64-mmix.c:2451
#, c-format
msgid ""
"Internal inconsistency: remaining %u != max %u.\n"
" Please report this bug."
msgstr ""
"Sự mâu thuẫn nội bộ : còn lại %u != tối đa %u.\n"
" Hãy thông báo lỗi này."
#: elf64-ppc.c:2691 libbfd.c:978
msgid "%B: compiled for a big endian system and target is little endian"
msgstr "%B: được biên dịch cho một hệ thống về cuối lớn, còn đích về cuối nhỏ"
#: elf64-ppc.c:2694 libbfd.c:980
msgid "%B: compiled for a little endian system and target is big endian"
msgstr "%B: được biên dịch cho một hệ thống về cuối nhỏ, còn đích về cuối lớn"
#: elf64-ppc.c:6384
#, c-format
msgid "copy reloc against `%s' requires lazy plt linking; avoid setting LD_BIND_NOW=1 or upgrade gcc"
msgstr "định vị lại sao chép so với « %s » thì cần thiết chức năng liên kết plt uể oải; hãy tránh đặtLD_BIND_NOW=1, hoặc nân cấp GCC"
#: elf64-ppc.c:6811
msgid "dynreloc miscount for %B, section %A"
msgstr "sai đếm định vị lại động cho %B, phần %A"
#: elf64-ppc.c:6895
msgid "%B: .opd is not a regular array of opd entries"
msgstr "%B: .opd không phải là một mảng chính quy các mục nhập opd"
#: elf64-ppc.c:6904
msgid "%B: unexpected reloc type %u in .opd section"
msgstr "%B: gặp kiểu định vị lại bất thường %u trong phần .opd"
#: elf64-ppc.c:6925
msgid "%B: undefined sym `%s' in .opd section"
msgstr "%B: gặp sym (liên kết mềm?) chưa được xác định « %s » trong phần .opd"
#: elf64-ppc.c:7767 elf64-ppc.c:8144
#, c-format
msgid "%s defined in removed toc entry"
msgstr "%s được xác định trong mục nhập toc bị gỡ bỏ"
#: elf64-ppc.c:9085
#, c-format
msgid "long branch stub `%s' offset overflow"
msgstr "mẩu nhánh dài « %s » tràn khoảng bù"
#: elf64-ppc.c:9144
#, c-format
msgid "can't find branch stub `%s'"
msgstr "không tìm thấy mẩu nhánh « %s »"
#: elf64-ppc.c:9206 elf64-ppc.c:9342
#, c-format
msgid "linkage table error against `%s'"
msgstr "lỗi bảng liên kết so với « %s »"
#: elf64-ppc.c:9510
#, c-format
msgid "can't build branch stub `%s'"
msgstr "không thể xây dựng mẩu nhánh « %s »"
#: elf64-ppc.c:9995
msgid "%B section %A exceeds stub group size"
msgstr "%B phần %A vượt quá kích cỡ nhóm mẩu"
#: elf64-ppc.c:10649
#, c-format
msgid ""
"linker stubs in %u group%s\n"
" branch %lu\n"
" toc adjust %lu\n"
" long branch %lu\n"
" long toc adj %lu\n"
" plt call %lu"
msgstr ""
"các mẩu liên kết trong nhóm %u%s\n"
" nhánh\t\t\t\t%lu\n"
" điều chỉnh toc\t\t%lu\n"
" nhánh dài\t\t\t%lu\n"
" điều chỉnh toc dài\t\t%lu\n"
" cuộc gọi pit\t\t\t%lu"
#: elf64-ppc.c:11428
msgid "%B(%A+0x%lx): automatic multiple TOCs not supported using your crt files; recompile with -mminimal-toc or upgrade gcc"
msgstr "%B(%A+0x%lx): tự động tạo nhiều TOC không được hỗ trợ khi dùng các tập tin CRT của bạn; hãy biên dịch lại với « -mminimal-toc », hoặc nâng cấp GCC"
#: elf64-ppc.c:11436
msgid "%B(%A+0x%lx): sibling call optimization to `%s' does not allow automatic multiple TOCs; recompile with -mminimal-toc or -fno-optimize-sibling-calls, or make `%s' extern"
msgstr "%B(%A+0x%lx): tối ưu hoá cuộc gọi cùng chỗ cho « %s » không cho phép tự động tạo nhiều TOC; hãy biên dịch lại với « -mminimal-toc » hoặc « -fno-optimize-sibling-calls », hoặc làm cho « %s » là bên ngoài"
#: elf64-ppc.c:12150
msgid "%B: relocation %s is not supported for symbol %s."
msgstr "%B: không hỗ trợ định vị lại %s cho ký hiệu %s."
#: elf64-ppc.c:12233
msgid "%B: error: relocation %s not a multiple of %d"
msgstr "%B: lỗi: định vị lại %s không phải là bội số cho %d"
#: elf64-sh64.c:1701
#, c-format
msgid "%s: error: unaligned relocation type %d at %08x reloc %08x\n"
msgstr "%s: lỗi: kiểu định vị lại chưa sắp hàng %d ở %08x định vị lại %08x\n"
#: elf64-sparc.c:439
msgid "%B: Only registers %%g[2367] can be declared using STT_REGISTER"
msgstr "%B: Chỉ các thanh ghi %%g[2367] có thể được tuyên bố dùng STT_REGISTER"
#: elf64-sparc.c:459
msgid "Register %%g%d used incompatibly: %s in %B, previously %s in %B"
msgstr "Thanh ghi %%g%d được dùng một cách không tương thích: %s trong %B, trước là %s trong %b"
#: elf64-sparc.c:482
msgid "Symbol `%s' has differing types: REGISTER in %B, previously %s in %B"
msgstr "Ký hiệu « %s » có các kiểu khác hau: REGISTER (thanh ghi) trong %B, trước là %s trong %B"
#: elf64-sparc.c:527
msgid "Symbol `%s' has differing types: %s in %B, previously REGISTER in %B"
msgstr "Ký hiệu « %s » có các kiểu khác hau: %s trong %b, trước là REGISTER (thanh ghi) trong %B"
#: elf64-sparc.c:679
msgid "%B: linking UltraSPARC specific with HAL specific code"
msgstr "%B: đang liên kết UltraSPARC dứt khoát với mã đặc trưng cho HAL"
#: elf64-x86-64.c:1338
msgid "%B: '%s' accessed both as normal and thread local symbol"
msgstr "%B; « %s » được truy cập như là ký hiệu cả hai kiểu bình thường và mạch cục bộ"
#: elf64-x86-64.c:2702
msgid "%B: relocation %s against STT_GNU_IFUNC symbol `%s' has non-zero addend: %d"
msgstr "%B: sự định vị lại %s đối với ký hiệu STT_GNU_IFUNC « %s » có phần cộng khác số không: %d"
#: elf64-x86-64.c:2981
msgid "%B: relocation R_X86_64_GOTOFF64 against protected function `%s' can not be used when making a shared object"
msgstr "%B: định vị lại R_X86_64_GOTOFF64 so với hàm đã bảo vệ « %s » thì không thể được dùng khi tạo một đối tượng chia sẻ"
#: elf64-x86-64.c:3092
msgid "; recompile with -fPIC"
msgstr "; biên dịch lại với « -fPIC »"
#: elf64-x86-64.c:3097
msgid "%B: relocation %s against %s `%s' can not be used when making a shared object%s"
msgstr "%B: không dùng được định vị lại %s đối với %s « %s » khi tạo một đối tượng chia sẻ %s"
#: elf64-x86-64.c:3099
msgid "%B: relocation %s against undefined %s `%s' can not be used when making a shared object%s"
msgstr "%B: không dùng được định vị lại %s đối với %s chưa xác định « %s » khi tạo một đối tượng chia sẻ %s"
#: elfcode.h:811
#, c-format
msgid "warning: %s has a corrupt string table index - ignoring"
msgstr "cảnh báo : %s có một chỉ mục bảng chuỗi bị hỏng: nên bỏ qua"
#: elfcode.h:1217
#, c-format
msgid "%s: version count (%ld) does not match symbol count (%ld)"
msgstr "%s: số đếm phiên bản (%ld) không tương ứng với số đếm ký hiệu (%ld)"
#: elfcode.h:1457
#, c-format
msgid "%s(%s): relocation %d has invalid symbol index %ld"
msgstr "%s(%s): định vị lại %d có chỉ mục ký hiệu không hợp lệ %ld"
#: elfcore.h:251
msgid "Warning: %B is truncated: expected core file size >= %lu, found: %lu."
msgstr "Cảnh báo : %B bị cắt ngắn: kích cỡ tập tin lõi mong đợi ≥%lu còn tìm %lu."
#: elflink.c:1113
msgid "%s: TLS definition in %B section %A mismatches non-TLS definition in %B section %A"
msgstr "%s: lời định nghĩa TLS trong %B phần %A không tương ứng với lời định nghĩa TLS trong %B phần %A"
#: elflink.c:1117
msgid "%s: TLS reference in %B mismatches non-TLS reference in %B"
msgstr "%s: lời định nghĩa TLS trong %B không tương ứng với lời định nghĩa khác TLS trong %B"
#: elflink.c:1121
msgid "%s: TLS definition in %B section %A mismatches non-TLS reference in %B"
msgstr "%s: lời định nghĩa TLS trong %B phần %A không tương ứng với lời định nghĩa khác TLS trong %B"
#: elflink.c:1125
msgid "%s: TLS reference in %B mismatches non-TLS definition in %B section %A"
msgstr "%s: lời định nghĩa TLS trong %B không tương ứng với lời định nghĩa khác TLS trong %B phần %A"
#: elflink.c:1764
msgid "%B: unexpected redefinition of indirect versioned symbol `%s'"
msgstr "%B: gặp lời định nghĩa lại bất thường của ký hiệu gián tiếp đặt phiên bản « %s »"
#: elflink.c:2077
msgid "%B: version node not found for symbol %s"
msgstr "%B: không tìm thấy nút thông tin phiên bản cho ký hiệu %s"
#: elflink.c:2167
msgid "%B: bad reloc symbol index (0x%lx >= 0x%lx) for offset 0x%lx in section `%A'"
msgstr "%B: chỉ mục ký hiệu định vị lại sai (0x%lx ≥ 0x%lx) cho khoảng bù 0x%lx trong phần « %A »"
#: elflink.c:2178
msgid "%B: non-zero symbol index (0x%lx) for offset 0x%lx in section `%A' when the object file has no symbol table"
msgstr "%B: chỉ mục ký hiệu khác số không (0x%lx) cho hiệu 0x%lx trong phần « %A » mà tập tin đối tượng không có bảng ký hiệu"
#: elflink.c:2376
msgid "%B: relocation size mismatch in %B section %A"
msgstr "%B: sai khớp kích cỡ định vị lại trong %B phần %A"
#: elflink.c:2679
#, c-format
msgid "warning: type and size of dynamic symbol `%s' are not defined"
msgstr "cảnh báo : chưa xác định kiểu và kích cỡ của ký hiệu động « %s »"
#: elflink.c:3425
msgid "%P: alternate ELF machine code found (%d) in %B, expecting %d\n"
msgstr "%P: mã máy ELF luân phiên được tìm (%d) trong %B, còn mong đợi %d\n"
#: elflink.c:4033
msgid "%B: %s: invalid version %u (max %d)"
msgstr "%B: %s: phiên bản không hợp lệ %u (tối đa %d)"
#: elflink.c:4069
msgid "%B: %s: invalid needed version %d"
msgstr "%B: %s: phiên bản cần thiết mà không hợp lệ %d"
#: elflink.c:4254
msgid "Warning: alignment %u of common symbol `%s' in %B is greater than the alignment (%u) of its section %A"
msgstr "Cảnh báo : vị trí sắp hàng %u của ký hiệu dùng chung « %s » trong %B là lớn hơn vị trí sắp hàng (%u) của phần %A của nó"
#: elflink.c:4260
msgid "Warning: alignment %u of symbol `%s' in %B is smaller than %u in %B"
msgstr "Cảnh báo : vị trí sắp hàng %u của ký hiệu « %s » trong %B là nhỏ hơn %u trong %B"
#: elflink.c:4275
msgid "Warning: size of symbol `%s' changed from %lu in %B to %lu in %B"
msgstr "Cảnh báo : kích cỡ của ký hiệu « %s » đã thay đổi từ %lu trong %B thành %lu trong %B"
#: elflink.c:4440
#, c-format
msgid "%s: invalid DSO for symbol `%s' definition"
msgstr "%s: DSO không hợp lệ cho lời định nghĩa ký hiệu « %s »"
#: elflink.c:5692
#, c-format
msgid "%s: undefined version: %s"
msgstr "%s: phiên bản chưa được xác định: %s"
#: elflink.c:5760
msgid "%B: .preinit_array section is not allowed in DSO"
msgstr "%B: không cho phép phần « .preinit_array » trong DSO"
#: elflink.c:7493
#, c-format
msgid "undefined %s reference in complex symbol: %s"
msgstr "gặp tham chiếu %s chưa được xác định trong ký hiệu phức tạp %s"
#: elflink.c:7647
#, c-format
msgid "unknown operator '%c' in complex symbol"
msgstr "không rõ toán tử « %c » trong ký hiệu phức tạp"
#: elflink.c:7985 elflink.c:8002 elflink.c:8039 elflink.c:8056
msgid "%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"
msgstr "%B: Không thể sắp xếp các sự định vị lại: chúng có kích cỡ khác nhau"
#: elflink.c:8016 elflink.c:8070
msgid "%B: Unable to sort relocs - they are of an unknown size"
msgstr "%B: Không thể sắp xếp các sự định vị lại: chúng có kích cỡ không rõ"
#: elflink.c:8121
msgid "Not enough memory to sort relocations"
msgstr "Không đủ bộ nhớ để sắp xếp các sự định vị lại"
#: elflink.c:8314
msgid "%B: Too many sections: %d (>= %d)"
msgstr "%B: Quá nhiều phần: %d (≥ %d)"
#: elflink.c:8550
msgid "%B: %s symbol `%s' in %B is referenced by DSO"
msgstr "%B: %s ký hiệu « %s » trong %B được DSO tham chiếu"
#: elflink.c:8635
msgid "%B: could not find output section %A for input section %A"
msgstr "%B: không thể tìm thấy phần kết xuất %A cho phần dữ liệu nhập vào %A"
#: elflink.c:8755
msgid "%B: %s symbol `%s' isn't defined"
msgstr "%B: %s: chưa xác định ký hiệu « %s »"
#: elflink.c:9311
msgid "error: %B contains a reloc (0x%s) for section %A that references a non-existent global symbol"
msgstr "lỗi: %B chứa một định vị lại (0x%s) cho phần %A mà tham chiếu đến một ký hiệu toàn cục không tồn tại"
#: elflink.c:9376
msgid "%X`%s' referenced in section `%A' of %B: defined in discarded section `%A' of %B\n"
msgstr "%X« %s » được tham chiếu trong phần « %A » của %B: được định nghĩa trong phần bị hủy « %A » của %B\n"
#: elflink.c:10001
msgid "%A has both ordered [`%A' in %B] and unordered [`%A' in %B] sections"
msgstr "%A có phần cả hai được sắp xếp [« %A » trong %B] và chưa sắp xếp [« %A » trong %B]"
#: elflink.c:10006
#, c-format
msgid "%A has both ordered and unordered sections"
msgstr "%A có phần cả hai được sắp xếp và chưa sắp xếp"
#: elflink.c:10882 elflink.c:10926
msgid "%B: could not find output section %s"
msgstr "%B: không tìm thấy phần kết xuất %s"
#: elflink.c:10887
#, c-format
msgid "warning: %s section has zero size"
msgstr "cảnh báo : phần %s có kích cỡ số không"
#: elflink.c:10992
msgid "%P: warning: creating a DT_TEXTREL in a shared object.\n"
msgstr "%P: cảnh báo : đang tạo một DT_TEXTREL trong một đối tượng chia sẻ.\n"
#: elflink.c:11175
msgid "%P%X: can not read symbols: %E\n"
msgstr "%P%X: không thể đọc các ký hiệu : %E\n"
#: elflink.c:11494
msgid "Removing unused section '%s' in file '%B'"
msgstr "Đang gỡ bỏ phần không dùng « %s » trong tập tin « %B »"
#: elflink.c:11706
msgid "Warning: gc-sections option ignored"
msgstr "Cảnh báo : tùy chọn gc-sections bị bỏ qua"
#: elflink.c:12255
msgid "%B: ignoring duplicate section `%A'"
msgstr "%B: đang bỏ qua phần trùng « %A »"
#: elflink.c:12262 elflink.c:12269
msgid "%B: duplicate section `%A' has different size"
msgstr "%B: phần trùng « %A » có kích cỡ khác"
#: elflink.c:12277 elflink.c:12282
msgid "%B: warning: could not read contents of section `%A'"
msgstr "%B: cảnh báo : không thể đọc nội dung của phần « %A »"
#: elflink.c:12286
msgid "%B: warning: duplicate section `%A' has different contents"
msgstr "%B: cảnh báo : phần trùng « %A » có nội dung khác"
#: elflink.c:12387 linker.c:3104
msgid "%F%P: already_linked_table: %E\n"
msgstr "%F%P: already_linked_table: %E\n"
#: elfxx-mips.c:1222
msgid "static procedure (no name)"
msgstr "thủ tục tĩnh (không có tên)"
#: elfxx-mips.c:5588
msgid "%B: %A+0x%lx: jump to stub routine which is not jal"
msgstr "%B: %A+0x%lx: nhảy tới hàm mẩu mà không phải jal"
#: elfxx-mips.c:6235 elfxx-mips.c:6458
msgid "%B: Warning: bad `%s' option size %u smaller than its header"
msgstr "%B: Cảnh báo : kích cỡ tùy chọn « %s » sai: nhỏ hơn phần đầu của nó"
#: elfxx-mips.c:7205 elfxx-mips.c:7330
msgid "%B: Warning: cannot determine the target function for stub section `%s'"
msgstr "%B: cảnh báo : không thể quyết định hàm đích cho phần mẩu « %s »"
#: elfxx-mips.c:7459
msgid "%B: Malformed reloc detected for section %s"
msgstr "%B: Phát hiện sự định vị lại dạng sai cho phần %s"
#: elfxx-mips.c:7499
msgid "%B: GOT reloc at 0x%lx not expected in executables"
msgstr "%B: định vị lại GOT ở 0x%lx không mong đợi trong tập tin có khả năng thực hiện"
#: elfxx-mips.c:7602
msgid "%B: CALL16 reloc at 0x%lx not against global symbol"
msgstr "%B: định vị lại CALL16 ở 0x%lx không phải so với ký hiệu toàn cục"
#: elfxx-mips.c:8280
#, c-format
msgid "non-dynamic relocations refer to dynamic symbol %s"
msgstr "định vị lại khác động cũng tham chiếu đến ký hiệu động %s"
#: elfxx-mips.c:8985
msgid "%B: Can't find matching LO16 reloc against `%s' for %s at 0x%lx in section `%A'"
msgstr "%B: Không tìm thấy định vị lại LO16 tương ứng so với « %s » cho %s ở 0x%lx trong phần « %A »"
#: elfxx-mips.c:9124
msgid "small-data section exceeds 64KB; lower small-data size limit (see option -G)"
msgstr "Phần small-data (dữ liệu nhỏ) vượt quá 64 KB; hãy giảm giới hạn dữ liệu nhỏ (xem tùy chọn « -G »)"
#: elfxx-mips.c:11940
#, c-format
msgid "%s: illegal section name `%s'"
msgstr "%s: tên phần cấm « %s »"
#: elfxx-mips.c:12318 elfxx-mips.c:12344
msgid "Warning: %B uses -msingle-float, %B uses -mdouble-float"
msgstr "Cảnh báo : %B dùng « -msingle-float », còn %B dùng « -mdouble-float »"
#: elfxx-mips.c:12330 elfxx-mips.c:12386
msgid "Warning: %B uses -msingle-float, %B uses -mips32r2 -mfp64"
msgstr "Cảnh báo : %B dùng « -msingle-float », còn %B dùng « -mips32r2 -mfp64 »"
#: elfxx-mips.c:12356 elfxx-mips.c:12392
msgid "Warning: %B uses -mdouble-float, %B uses -mips32r2 -mfp64"
msgstr "Cảnh báo : %B dùng « -mdouble-float », còn %B dùng « -mips32r2 -mfp64 »"
#: elfxx-mips.c:12434
msgid "%B: endianness incompatible with that of the selected emulation"
msgstr "%B: tình trạng về cuối không tương thích với cái của bản mô phỏng đã chọn"
#: elfxx-mips.c:12445
msgid "%B: ABI is incompatible with that of the selected emulation"
msgstr "%B: ABI không tương thích với cái của bản mô phỏng đã chọn"
#: elfxx-mips.c:12526
msgid "%B: warning: linking abicalls files with non-abicalls files"
msgstr "%B: cảnh báo : đang liên kết tập tin abicalls với tập tin khác abicalls"
#: elfxx-mips.c:12543
msgid "%B: linking 32-bit code with 64-bit code"
msgstr "%B: đang liên kết mã 32-bit với mã 64-bit"
#: elfxx-mips.c:12571
msgid "%B: linking %s module with previous %s modules"
msgstr "%B: đang liên kết mô-đun %s với các mô-đun %s trước"
#: elfxx-mips.c:12594
msgid "%B: ABI mismatch: linking %s module with previous %s modules"
msgstr "%B: sai khớp ABI: đang liên kết mô-đun %s với các mô-đun %s trước"
#: elfxx-mips.c:12758
#, c-format
msgid " [abi=O32]"
msgstr " [abi=O32]"
#: elfxx-mips.c:12760
#, c-format
msgid " [abi=O64]"
msgstr " [abi=O64]"
#: elfxx-mips.c:12762
#, c-format
msgid " [abi=EABI32]"
msgstr " [abi=EABI32]"
#: elfxx-mips.c:12764
#, c-format
msgid " [abi=EABI64]"
msgstr " [abi=EABI64]"
#: elfxx-mips.c:12766
#, c-format
msgid " [abi unknown]"
msgstr " [abi không rõ]"
#: elfxx-mips.c:12768
#, c-format
msgid " [abi=N32]"
msgstr " [abi=N32]"
#: elfxx-mips.c:12770
#, c-format
msgid " [abi=64]"
msgstr " [abi=64]"
#: elfxx-mips.c:12772
#, c-format
msgid " [no abi set]"
msgstr " [chưa đặt abi]"
#: elfxx-mips.c:12793
#, c-format
msgid " [unknown ISA]"
msgstr " [không rõ ISA]"
#: elfxx-mips.c:12804
#, c-format
msgid " [not 32bitmode]"
msgstr " [không phải 32bitmode]"
#: elfxx-sparc.c:440
#, c-format
msgid "invalid relocation type %d"
msgstr "kiểu định vị lại không hợp lệ %d"
#: i386linux.c:455 m68klinux.c:459 sparclinux.c:453
#, c-format
msgid "Output file requires shared library `%s'\n"
msgstr "Tập tin kết xuất cần thiết thư viện chia sẻ « %s »\n"
#: i386linux.c:463 m68klinux.c:467 sparclinux.c:461
#, c-format
msgid "Output file requires shared library `%s.so.%s'\n"
msgstr "Tập tin kết xuất cần thiết thư viện chia sẻ « %s.so.%s »\n"
#: i386linux.c:652 i386linux.c:702 m68klinux.c:659 m68klinux.c:707
#: sparclinux.c:651 sparclinux.c:701
#, c-format
msgid "Symbol %s not defined for fixups\n"
msgstr "Ký hiệu %s chưa được xác định để sửa chữa\n"
#: i386linux.c:726 m68klinux.c:731 sparclinux.c:725
msgid "Warning: fixup count mismatch\n"
msgstr "Cảnh báo : sai khớp số đếm sự sửa chữa\n"
#: ieee.c:159
#, c-format
msgid "%s: string too long (%d chars, max 65535)"
msgstr "%s: chuỗi quá dài (%d ký tự, tối đa 65535)"
#: ieee.c:286
#, c-format
msgid "%s: unrecognized symbol `%s' flags 0x%x"
msgstr "%s: không nhận ra ký hiêu « %s » các cờ 0x%x"
#: ieee.c:788
msgid "%B: unimplemented ATI record %u for symbol %u"
msgstr "%B: mục ghi ATI %u chưa được thực hiện đối với ký hiệu %u"
#: ieee.c:812
msgid "%B: unexpected ATN type %d in external part"
msgstr "%B: gặp kiểu ATN bất thường %d trong phần bên ngoài"
#: ieee.c:834
msgid "%B: unexpected type after ATN"
msgstr "%B: gặp kiểu bất thường đằng sau ATN"
#: ihex.c:230
msgid "%B:%d: unexpected character `%s' in Intel Hex file"
msgstr "%B:%d: gặp ký tự bất thường trong tập tin thập lục Intel"
#: ihex.c:337
msgid "%B:%u: bad checksum in Intel Hex file (expected %u, found %u)"
msgstr "%B:%d: gặp tổng kiểm sai trong tập tin thập lục Intel (đợi %u còn tìm %u)"
#: ihex.c:392
msgid "%B:%u: bad extended address record length in Intel Hex file"
msgstr "%B:%d: gặp chiều dài mục ghi địa chỉ đã mở rộng sai trong tập tin thập lục Intel"
#: ihex.c:409
msgid "%B:%u: bad extended start address length in Intel Hex file"
msgstr "%B:%d: gặp chiều dài địa chỉ đầu đã mở rộng sai trong tập tin thập lục Intel"
#: ihex.c:426
msgid "%B:%u: bad extended linear address record length in Intel Hex file"
msgstr "%B:%d: gặp chiều dài mục ghi địa chỉ tuyến đã mở rộng sai trong tập tin thập lục Intel"
#: ihex.c:443
msgid "%B:%u: bad extended linear start address length in Intel Hex file"
msgstr "%B:%d: gặp chiều dài địa chỉ tuyến đã mở rộng sai trong tập tin thập lục Intel"
#: ihex.c:460
msgid "%B:%u: unrecognized ihex type %u in Intel Hex file"
msgstr "%B:%d: gặp kiểu ihex không được nhận ra %u trong tập tin thập lục Intel"
#: ihex.c:579
msgid "%B: internal error in ihex_read_section"
msgstr "%B: gặp lỗi nội bộ trong ihex_read_section"
#: ihex.c:613
msgid "%B: bad section length in ihex_read_section"
msgstr "%B: gặp chiều dài phần sai trong ihex_read_section"
#: ihex.c:826
#, c-format
msgid "%s: address 0x%s out of range for Intel Hex file"
msgstr "%s: địa chỉ 0x%s ở ngoại phạm vi đối với tập tin thập lục Intel"
#: libbfd.c:1008
#, c-format
msgid "Deprecated %s called at %s line %d in %s\n"
msgstr "%s bị phản đối được gọi tại dòng %s %d trong %s\n"
#: libbfd.c:1011
#, c-format
msgid "Deprecated %s called\n"
msgstr "%s bị phản đối được gọi\n"
#: linker.c:1877
msgid "%B: indirect symbol `%s' to `%s' is a loop"
msgstr "%B: ký hiệu gián tiếp « %s » tới « %s » thì tạo một vòng lặp"
#: linker.c:2744
#, c-format
msgid "Attempt to do relocatable link with %s input and %s output"
msgstr "Thử làm liên kết có khả năng định vị lại với đầu vào %s và đầu ra %s"
#: linker.c:3071
msgid "%B: warning: ignoring duplicate section `%A'\n"
msgstr "%B: cảnh báo : đang bỏ qua phần trùng « %A »\n"
#: linker.c:3085
msgid "%B: warning: duplicate section `%A' has different size\n"
msgstr "%B: cảnh báo : phần trùng « %A » có kích cỡ khác\n"
#: mach-o.c:3195
#, c-format
msgid "Mach-O header:\n"
msgstr "Phần đầu Mach-O :\n"
#: mach-o.c:3196
#, c-format
msgid " magic : %08lx\n"
msgstr " ma thuật : %08lx\n"
#: mach-o.c:3197
#, c-format
msgid " cputype : %08lx (%s)\n"
msgstr " kiểu CPU : %08lx (%s)\n"
#: mach-o.c:3199
#, c-format
msgid " cpusubtype: %08lx\n"
msgstr " kiểu phụ CPU : %08lx\n"
#: mach-o.c:3200
#, c-format
msgid " filetype : %08lx (%s)\n"
msgstr " kiểu tập tin : %08lx (%s)\n"
#: mach-o.c:3203
#, c-format
msgid " ncmds : %08lx\n"
msgstr " ncmds : %08lx\n"
#: mach-o.c:3204
#, c-format
msgid " sizeofcmds: %08lx\n"
msgstr " kích cỡ cmds : %08lx\n"
#: mach-o.c:3205
#, c-format
msgid " flags : %08lx ("
msgstr " cờ : %08lx ("
#: mach-o.c:3207
#, c-format
msgid ")\n"
msgstr ")\n"
#: mach-o.c:3208
#, c-format
msgid " reserved : %08x\n"
msgstr " dành riêng : %08x\n"
#: mach-o.c:3218
#, c-format
msgid "Segments and Sections:\n"
msgstr "Đoạn và Phần:\n"
#: mach-o.c:3219
#, c-format
msgid " #: Segment name Section name Address\n"
msgstr " #: Tên đoạn Tên phần Địa chỉ\n"
#: merge.c:831
#, c-format
msgid "%s: access beyond end of merged section (%ld)"
msgstr "%s: truy cập vượt quá kết thúc của phần đã gộp lại (%ld)"
#: mmo.c:456
#, c-format
msgid "%s: No core to allocate section name %s\n"
msgstr "%s: Không có lõi nào để cấp phát tên phần %s\n"
#: mmo.c:531
#, c-format
msgid "%s: No core to allocate a symbol %d bytes long\n"
msgstr "%s: Không có lõi nào để cấp phát một ký hiệu có chiều dài %d byte\n"
#: mmo.c:1187
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: initialization value for $255 is not `Main'\n"
msgstr "%s: tập tin mmo không hợp lệ: giá trị khởi tạo cho $255 không phải là « Main » (chính)\n"
#: mmo.c:1332
#, c-format
msgid "%s: unsupported wide character sequence 0x%02X 0x%02X after symbol name starting with `%s'\n"
msgstr "%s: dãy ký tự rộng không được hỗ trợ 0x%02X 0x%02X đằng sau tên ký hiệu bắt đầu với « %s »\n"
#: mmo.c:1566
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: unsupported lopcode `%d'\n"
msgstr "%s: tập tin mmo không hợp lệ: mã lop không được hỗ trợ « %d »\n"
#: mmo.c:1576
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: expected YZ = 1 got YZ = %d for lop_quote\n"
msgstr "%s: tập tin mmo không hợp lệ: đợi YZ=1, còn nhận YZ=%d đối với lop_quote (trích dẫn)\n"
#: mmo.c:1612
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: expected z = 1 or z = 2, got z = %d for lop_loc\n"
msgstr "%s: tập tin mmo không hợp lệ: đợi z=1 hoặc z=2, còn nhận z=%d đối với lop_loc (định vị)\n"
#: mmo.c:1658
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: expected z = 1 or z = 2, got z = %d for lop_fixo\n"
msgstr "%s: tập tin mmo không hợp lệ: đợi z=1 hoặc z=2, còn nhận z=%d đối với lop_fixo\n"
#: mmo.c:1697
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: expected y = 0, got y = %d for lop_fixrx\n"
msgstr "%s: tập tin mmo không hợp lệ: đợi y=0, còn nhận y=%d cho lop_fixrx\n"
#: mmo.c:1706
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: expected z = 16 or z = 24, got z = %d for lop_fixrx\n"
msgstr "%s: tập tin mmo không hợp lệ: đợi z=16 hoặc z=24, còn nhận z=%d đối với lop_fixrx\n"
#: mmo.c:1729
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: leading byte of operand word must be 0 or 1, got %d for lop_fixrx\n"
msgstr "%s: tập tin mmo không hợp lệ: byte đứng đầu của tên số hạng phải là 0 hoặc 1, còn nhận %d đối với lop_fixrx\n"
#: mmo.c:1752
#, c-format
msgid "%s: cannot allocate file name for file number %d, %d bytes\n"
msgstr "%s: không thể cấp phát tên tập tin cho tên số %d, %d byte\n"
#: mmo.c:1772
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: file number %d `%s', was already entered as `%s'\n"
msgstr "%s: tập tin mmo không hợp lệ: tập tin số %d « %s » đã được nhập vào dạng « %s »\n"
#: mmo.c:1785
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: file name for number %d was not specified before use\n"
msgstr "%s: tập tin mmo không hợp lệ: tên tập tin cho số %d đã không được ghi rõ trước khi dùng\n"
#: mmo.c:1892
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: fields y and z of lop_stab non-zero, y: %d, z: %d\n"
msgstr "%s: tập tin mmo không hợp lệ: hai trường y và z của lop_stab không phải là số không, y: %d, z: %d\n"
#: mmo.c:1928
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: lop_end not last item in file\n"
msgstr "%s: tập tin mmo không hợp lệ: lop_end không phải là mục cuối cùng trong tập tin\n"
#: mmo.c:1941
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: YZ of lop_end (%ld) not equal to the number of tetras to the preceding lop_stab (%ld)\n"
msgstr "%s: tập tin mmo không hợp lệ: YZ của lop_end (%ld) không phải bằng với số tetra tới lop_stab đi trước (%ld)\n"
#: mmo.c:2651
#, c-format
msgid "%s: invalid symbol table: duplicate symbol `%s'\n"
msgstr "%s: bảng ký hiệu không hợp lệ: ký hiệu trùng « %s »\n"
#: mmo.c:2894
#, c-format
msgid "%s: Bad symbol definition: `Main' set to %s rather than the start address %s\n"
msgstr "%s: Sai xác định ký hiệu : « Main » (chính) được đặt thành %s hơn là địa chỉ đầu %s\n"
#: mmo.c:2986
#, c-format
msgid "%s: warning: symbol table too large for mmo, larger than 65535 32-bit words: %d. Only `Main' will be emitted.\n"
msgstr "%s: cảnh báo : bảng ký hiệu quá lớn cho mmo, lớn hơn 65535 từ 32-bit: %d, nên chỉ phát ra « Main » (chính).\n"
#: mmo.c:3031
#, c-format
msgid "%s: internal error, symbol table changed size from %d to %d words\n"
msgstr "%s: gặp lỗi nội bộ : bảng ký hiệu đã thay đổi kích cỡ từ %d thành %d từ\n"
#: mmo.c:3083
#, c-format
msgid "%s: internal error, internal register section %s had contents\n"
msgstr "%s: gặp lỗi nội bộ : phần thanh ghi nội bộ %s có nội dung\n"
#: mmo.c:3134
#, c-format
msgid "%s: no initialized registers; section length 0\n"
msgstr "%s: không có thanh ghi đã khởi tạo, chiều dài phần 0\n"
#: mmo.c:3140
#, c-format
msgid "%s: too many initialized registers; section length %ld\n"
msgstr "%s: quá nhiều thanh ghi đã khởi tạo ; chiều dài phần %ld\n"
#: mmo.c:3145
#, c-format
msgid "%s: invalid start address for initialized registers of length %ld: 0x%lx%08lx\n"
msgstr "%s: địa chỉ đầu không hợp lệ cho các thanh ghi đã khởi tạo có chiều dài %ld: 0x%lx% 08lx\n"
#: oasys.c:881
#, c-format
msgid "%s: can not represent section `%s' in oasys"
msgstr "%s: không thể đại diện phần « %s » theo oasys"
#: osf-core.c:139
#, c-format
msgid "Unhandled OSF/1 core file section type %d\n"
msgstr "Kiểu phần tập tin lõi OSF/1 không được quản lý %d\n"
#: pe-mips.c:613
msgid "%B: `ld -r' not supported with PE MIPS objects\n"
msgstr "%B: « ld -r » không được hỗ trợ với đối tượng MIPS PE\n"
#. OK, at this point the following variables are set up:
#. src = VMA of the memory we're fixing up
#. mem = pointer to memory we're fixing up
#. val = VMA of what we need to refer to.
#: pe-mips.c:729
msgid "%B: unimplemented %s\n"
msgstr "%B: %s chưa được thực hiện\n"
#: pe-mips.c:755
msgid "%B: jump too far away\n"
msgstr "%B: bước nhảy quá xa\n"
#: pe-mips.c:781
msgid "%B: bad pair/reflo after refhi\n"
msgstr "%B: pair/reflo sai đằng sau refhi\n"
#: pei-x86_64.c:465
#, c-format
msgid "warning: .pdata section size (%ld) is not a multiple of %d\n"
msgstr "cảnh báo : kích cỡ phần .pdata (%ld) không phải là bội số cho %d\n"
#: pei-x86_64.c:469 peigen.c:1620 peigen.c:1799 pepigen.c:1620 pepigen.c:1799
#: pex64igen.c:1620 pex64igen.c:1799
#, c-format
msgid ""
"\n"
"The Function Table (interpreted .pdata section contents)\n"
msgstr ""
"\n"
"Bảng Hàm (phiên dịch nội dung phần .pdata)\n"
#: pei-x86_64.c:471
#, c-format
msgid "vma:\t\t\tBeginAddress\t EndAddress\t UnwindData\n"
msgstr "vma:\t\t\tĐịa chi đầu Địa chỉ cuối Thông tin tháo ra\n"
#. XXX code yet to be written.
#: peicode.h:751
msgid "%B: Unhandled import type; %x"
msgstr "%B: Kiểu nhập không được quản lý; %x"
#: peicode.h:756
msgid "%B: Unrecognised import type; %x"
msgstr "%B: Kiểu nhập không được nhận ra; %x"
#: peicode.h:770
msgid "%B: Unrecognised import name type; %x"
msgstr "%B: Kiểu tên nhập không được nhận ra; %x"
#: peicode.h:1160
msgid "%B: Unrecognised machine type (0x%x) in Import Library Format archive"
msgstr "%B: Kiểu máy không được nhận ra (0x%x) trong kho lưu Định dạng Thư viện Nhập"
#: peicode.h:1172
msgid "%B: Recognised but unhandled machine type (0x%x) in Import Library Format archive"
msgstr "%B: Kiểu máy được nhận ra còn không được quản lý (0x%x) trong kho lưu Định dạng Thư viện Nhập"
#: peicode.h:1190
msgid "%B: size field is zero in Import Library Format header"
msgstr "%B: trường kích cỡ là số không trong phần đầu Định dạng Thư viện Nhập"
#: peicode.h:1221
msgid "%B: string not null terminated in ILF object file."
msgstr "%B: chuỗi không phải kết thúc vô hiệu lực trong tập tin đối tượng ILF. "
#: ppcboot.c:414
#, c-format
msgid ""
"\n"
"ppcboot header:\n"
msgstr ""
"\n"
"Phần đầu ppcboot:\n"
#: ppcboot.c:415
#, c-format
msgid "Entry offset = 0x%.8lx (%ld)\n"
msgstr "Khoảng bù vào = 0x%.8lx (%ld)\n"
#: ppcboot.c:417
#, c-format
msgid "Length = 0x%.8lx (%ld)\n"
msgstr "Dài = 0x%.8lx (%ld)\n"
#: ppcboot.c:421
#, c-format
msgid "Flag field = 0x%.2x\n"
msgstr "Trường cờ = 0x%.2x\n"
#: ppcboot.c:427
#, c-format
msgid "Partition name = \"%s\"\n"
msgstr "Tên phân vùng = \"%s\"\n"
#: ppcboot.c:446
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Partition[%d] start = { 0x%.2x, 0x%.2x, 0x%.2x, 0x%.2x }\n"
msgstr ""
"\n"
"Phân vùng[%d] đầu = { 0x%.2x, 0x%.2x, 0x%.2x, 0x%.2x }\n"
#: ppcboot.c:452
#, c-format
msgid "Partition[%d] end = { 0x%.2x, 0x%.2x, 0x%.2x, 0x%.2x }\n"
msgstr "Phân vùng[%d] cuối = { 0x%.2x, 0x%.2x, 0x%.2x, 0x%.2x }\n"
#: ppcboot.c:458
#, c-format
msgid "Partition[%d] sector = 0x%.8lx (%ld)\n"
msgstr "Phân vùng[%d] rãnh ghi = 0x%.8lx (%ld)\n"
#: ppcboot.c:460
#, c-format
msgid "Partition[%d] length = 0x%.8lx (%ld)\n"
msgstr "Phân vùng[%d] dài = 0x%.8lx (%ld)\n"
#: som.c:5114
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Exec Auxiliary Header\n"
msgstr ""
"\n"
"Phần đầu phụ thực hiện\n"
#: som.c:5417
msgid "som_sizeof_headers unimplemented"
msgstr "som_sizeof_headers chưa được thực hiện"
#: srec.c:261
msgid "%B:%d: Unexpected character `%s' in S-record file\n"
msgstr "%B:%d Gặp ký tự bất thường « %s » trong tập tin S-record\n"
#: srec.c:567 srec.c:600
msgid "%B:%d: Bad checksum in S-record file\n"
msgstr "%B:%d: sai tổng kiểm trong tập tin S-record\n"
#: stabs.c:279
msgid "%B(%A+0x%lx): Stabs entry has invalid string index."
msgstr "%B(%A+0x%lx): Mục nhập Stabs có chỉ mục chuỗi không hợp lệ."
#: syms.c:1079
msgid "Unsupported .stab relocation"
msgstr "Định vị lại .stab không được hỗ trợ"
#: vms-gsd.c:350
#, c-format
msgid "bfd_make_section (%s) failed"
msgstr "bfd_make_section (%s) bị lỗi"
#: vms-gsd.c:365
#, c-format
msgid "bfd_set_section_flags (%s, %x) failed"
msgstr "bfd_set_section_flags (%s, %x) bị lỗi"
#: vms-gsd.c:399
#, c-format
msgid "Size mismatch section %s=%lx, %s=%lx"
msgstr "Sai khớp phần %s=%lx, %s=%lx"
#: vms-gsd.c:754
#, c-format
msgid "Unknown GSD/EGSD subtype %d"
msgstr "Không rõ kiểu phụ GSD/EGSD %d"
#: vms-hdr.c:364
msgid "Object module NOT error-free !\n"
msgstr "Mô-đun đối tượng KHÔNG phải miễn lỗi !\n"
#: vms-hdr.c:878
#, c-format
msgid "unknown source command %d"
msgstr "không rõ câu lệnh nguồn %d"
#: vms-hdr.c:951
msgid "DST_S_C_SET_LINUM_INCR not implemented"
msgstr "DST_S_C_SET_LINUM_INCR chưa được thực hiện"
#: vms-hdr.c:957
msgid "DST_S_C_SET_LINUM_INCR_W not implemented"
msgstr "DST_S_C_SET_LINUM_INCR_W chưa được thực hiện"
#: vms-hdr.c:963
msgid "DST_S_C_RESET_LINUM_INCR not implemented"
msgstr "DST_S_C_RESET_LINUM_INCR chưa được thực hiện"
#: vms-hdr.c:969
msgid "DST_S_C_BEG_STMT_MODE not implemented"
msgstr "DST_S_C_BEG_STMT_MODE chưa được thực hiện"
#: vms-hdr.c:975
msgid "DST_S_C_END_STMT_MODE not implemented"
msgstr "DST_S_C_END_STMT_MODE chưa được thực hiện"
#: vms-hdr.c:1008
msgid "DST_S_C_SET_PC not implemented"
msgstr "DST_S_C_SET_PC chưa được thực hiện"
#: vms-hdr.c:1014
msgid "DST_S_C_SET_PC_W not implemented"
msgstr "DST_S_C_SET_PC_W chưa được thực hiện"
#: vms-hdr.c:1020
msgid "DST_S_C_SET_PC_L not implemented"
msgstr "DST_S_C_SET_PC_L chưa được thực hiện"
#: vms-hdr.c:1026
msgid "DST_S_C_SET_STMTNUM not implemented"
msgstr "DST_S_C_SET_STMTNUM chưa được thực hiện"
#: vms-hdr.c:1079
#, c-format
msgid "unknown line command %d"
msgstr "không rõ câu lệnh dòng %d"
#: vms-misc.c:588
#, c-format
msgid "Stack overflow (%d) in _bfd_vms_push"
msgstr "Tràn đống (%d) trong _bfd_vms_push"
#: vms-misc.c:603
msgid "Stack underflow in _bfd_vms_pop"
msgstr "Trán ngược đống trong _bfd_vms_pop"
#: vms-misc.c:844
msgid "_bfd_vms_output_counted called with zero bytes"
msgstr "_bfd_vms_output_counted được gọi với số không byte"
#: vms-misc.c:849
msgid "_bfd_vms_output_counted called with too many bytes"
msgstr "_bfd_vms_output_counted được gọi với quá nhiều byte"
#: vms-misc.c:967
#, c-format
msgid "Symbol %s replaced by %s\n"
msgstr "Ký hiệu %s đã bị thay thế bằng %s\n"
#: vms-misc.c:1026
#, c-format
msgid "failed to enter %s"
msgstr "lỗi vào %s"
#: vms-tir.c:83
msgid "No Mem !"
msgstr "Không có Mem !"
#. These names have not yet been added to this switch statement.
#: vms-tir.c:346
#, c-format
msgid "unknown ETIR command %d"
msgstr "không rõ câu lệnh ETIR %d"
#: vms-tir.c:440
#, c-format
msgid "bad section index in %s"
msgstr "chỉ mục phần sai trong %s"
#: vms-tir.c:459
#, c-format
msgid "unsupported STA cmd %s"
msgstr "câu lệnh STA không được hỗ trợ %s"
#: vms-tir.c:464 vms-tir.c:1304
#, c-format
msgid "reserved STA cmd %d"