blob: e0b667cb4b4ea40b377d751112b5260087101f47 [file] [log] [blame]
# Swedish messages for bfd.
# Copyright (C) 2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001, 2002, 2003.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: bfd 2.14rel030712\n"
"POT-Creation-Date: 2003-07-11 13:53+0930\n"
"PO-Revision-Date: 2003-08-14 22:40+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: aout-adobe.c:204
#, c-format
msgid "%s: Unknown section type in a.out.adobe file: %x\n"
msgstr "%s: Okänd sektionstyp i a.out.adobe-fil: %x\n"
#: aout-cris.c:207
#, c-format
msgid "%s: Invalid relocation type exported: %d"
msgstr "%s: Ogiltig omlokaliseringstyp exporterad: %d"
#: aout-cris.c:251
#, c-format
msgid "%s: Invalid relocation type imported: %d"
msgstr "%s: Ogiltig omlokaliseringstyp importerad: %d"
#: aout-cris.c:262
#, c-format
msgid "%s: Bad relocation record imported: %d"
msgstr "%s: Felaktig omlokaliseringstyp importerad: %d"
#: aoutx.h:1295 aoutx.h:1716
#, c-format
msgid "%s: can not represent section `%s' in a.out object file format"
msgstr "%s: kan inte representera sektionen \"%s\" i a.out-objektfilformat"
#: aoutx.h:1682
#, c-format
msgid "%s: can not represent section for symbol `%s' in a.out object file format"
msgstr "%s: kan inte representera sektion för symbolen \"%s\" i a.out-objektfilformat"
#: aoutx.h:1684
msgid "*unknown*"
msgstr "*okänd*"
#: aoutx.h:3776
#, c-format
msgid "%s: relocatable link from %s to %s not supported"
msgstr "%s: omlokaliseringsbar länk från %s till %s stöds inte"
#: archive.c:1751
msgid "Warning: writing archive was slow: rewriting timestamp\n"
msgstr "Varning: arkivskrivning var långsam: skriver om tidsstämpel\n"
#: archive.c:2014
msgid "Reading archive file mod timestamp"
msgstr "Läser arkivfilens modifieringstidsstämpel"
#: archive.c:2040
msgid "Writing updated armap timestamp"
msgstr "Skriver uppdaterad armap-tidsstämpel"
#: bfd.c:280
msgid "No error"
msgstr "Inget fel"
#: bfd.c:281
msgid "System call error"
msgstr "Systemanropsfel"
#: bfd.c:282
msgid "Invalid bfd target"
msgstr "Ogiltigt bfd-mål"
#: bfd.c:283
msgid "File in wrong format"
msgstr "Filen är i fel format"
#: bfd.c:284
msgid "Archive object file in wrong format"
msgstr "Arkivobjektfil är i fel format"
#: bfd.c:285
msgid "Invalid operation"
msgstr "Ogiltig åtgärd"
#: bfd.c:286
msgid "Memory exhausted"
msgstr "Minnet är slut"
#: bfd.c:287
msgid "No symbols"
msgstr "Inga symboler"
#: bfd.c:288
msgid "Archive has no index; run ranlib to add one"
msgstr "Arkivet har inget index; kör ranlib för att lägga till ett"
#: bfd.c:289
msgid "No more archived files"
msgstr "Inga fler arkiverade filer"
#: bfd.c:290
msgid "Malformed archive"
msgstr "Trasigt arkiv"
#: bfd.c:291
msgid "File format not recognized"
msgstr "Filformatet känns inte igen"
#: bfd.c:292
msgid "File format is ambiguous"
msgstr "Filformatet är tvetydigt"
#: bfd.c:293
msgid "Section has no contents"
msgstr "Sektionen har inget innehåll"
#: bfd.c:294
msgid "Nonrepresentable section on output"
msgstr "Ickerepresenterbar sektion i utdata"
#: bfd.c:295
msgid "Symbol needs debug section which does not exist"
msgstr "Symbolen kräver felsökningssektion som inte finns"
#: bfd.c:296
msgid "Bad value"
msgstr "Felaktigt värde"
#: bfd.c:297
msgid "File truncated"
msgstr "Filen trunkerad"
#: bfd.c:298
msgid "File too big"
msgstr "Filen är för stor"
#: bfd.c:299
msgid "#<Invalid error code>"
msgstr "#<Ogiltig felkod>"
#: bfd.c:687
#, c-format
msgid "BFD %s assertion fail %s:%d"
msgstr "BFD %s-försäkran misslyckades %s:%d"
#: bfd.c:703
#, c-format
msgid "BFD %s internal error, aborting at %s line %d in %s\n"
msgstr "Internt BFD %s-fel, avbryter vid %s rad %d i %s\n"
#: bfd.c:707
#, c-format
msgid "BFD %s internal error, aborting at %s line %d\n"
msgstr "Internt BFD %s-fel, avbryter vid %s rad %d\n"
#: bfd.c:709
msgid "Please report this bug.\n"
msgstr "Rapportera gärna detta fel.\n"
#: bfdwin.c:202
#, c-format
msgid "not mapping: data=%lx mapped=%d\n"
msgstr "mappar inte: data=%lx mappat=%d\n"
#: bfdwin.c:205
msgid "not mapping: env var not set\n"
msgstr "mappar inte: miljövariabel är inte satt\n"
#: binary.c:306
#, c-format
msgid "Warning: Writing section `%s' to huge (ie negative) file offset 0x%lx."
msgstr "Varning: Skrivning av sektionen \"%s\" till enormt (dvs negativt) avlägsen byte 0x%lx."
# src/menus.c:341
#: coff-a29k.c:120
msgid "Missing IHCONST"
msgstr "IHCONST saknas"
# src/menus.c:341
#: coff-a29k.c:181
msgid "Missing IHIHALF"
msgstr "IHIHALF saknas"
#: coff-a29k.c:213 coff-or32.c:236
msgid "Unrecognized reloc"
msgstr "Okänd omlokalisering"
#: coff-a29k.c:409
msgid "missing IHCONST reloc"
msgstr "IHCONST-omlokalisering saknas"
#: coff-a29k.c:499
msgid "missing IHIHALF reloc"
msgstr "IHIHALF-omlokalisering saknas"
#: coff-alpha.c:884 coff-alpha.c:921 coff-alpha.c:1992 coff-mips.c:1397
msgid "GP relative relocation used when GP not defined"
msgstr "GP-relativ omlokalisering användes då GP inte är definierad"
#: coff-alpha.c:1488
msgid "using multiple gp values"
msgstr "använder flera gp-värden"
#: coff-arm.c:1066 elf32-arm.h:294
#, c-format
msgid "%s: unable to find THUMB glue '%s' for `%s'"
msgstr "%s: kunde inte hitta THUMB-klistret \"%s\" till \"%s\""
#: coff-arm.c:1096 elf32-arm.h:329
#, c-format
msgid "%s: unable to find ARM glue '%s' for `%s'"
msgstr "%s: kunde inte hitta ARM-klistret \"%s\" till \"%s\""
#: coff-arm.c:1394 coff-arm.c:1489 elf32-arm.h:892 elf32-arm.h:999
#, c-format
msgid "%s(%s): warning: interworking not enabled."
msgstr "%s(%s): varning: samverkande är inte aktiverat."
#: coff-arm.c:1398 elf32-arm.h:1002
#, c-format
msgid " first occurrence: %s: arm call to thumb"
msgstr " första förekomst: %s: arm-anrop till thumb"
#: coff-arm.c:1493 elf32-arm.h:895
#, c-format
msgid " first occurrence: %s: thumb call to arm"
msgstr " första förekomst: %s: thumb-anrop till arm"
#: coff-arm.c:1496
msgid " consider relinking with --support-old-code enabled"
msgstr " överväg omlänkning med --support-old-code aktiverat"
#: coff-arm.c:1788 coff-tic80.c:687 cofflink.c:3038
#, c-format
msgid "%s: bad reloc address 0x%lx in section `%s'"
msgstr "%s: felaktig omlokaliseringsadress 0x%lx i sektionen \"%s\""
#: coff-arm.c:2132
#, c-format
msgid "%s: illegal symbol index in reloc: %d"
msgstr "%s: otillåtet symbolindex i omlokalisering: %d"
#: coff-arm.c:2265
#, c-format
msgid "ERROR: %s is compiled for APCS-%d, whereas %s is compiled for APCS-%d"
msgstr "FEL: %s kompilerad för APCS-%d, medan %s är kompilerad för APCS-%d"
#: coff-arm.c:2280 elf32-arm.h:2328
#, c-format
msgid "ERROR: %s passes floats in float registers, whereas %s passes them in integer registers"
msgstr "FEL: %s skickar flyttal i flyttalsregister, medan %s skickar dem i heltalsregister"
#: coff-arm.c:2283 elf32-arm.h:2333
#, c-format
msgid "ERROR: %s passes floats in integer registers, whereas %s passes them in float registers"
msgstr "FEL: %s skickar flyttal i heltalsregister, medan %s skickar dem i flyttalsregister"
#: coff-arm.c:2298
#, c-format
msgid "ERROR: %s is compiled as position independent code, whereas target %s is absolute position"
msgstr "FEL: %s är kompilerad som positionsoberoende kod, medan målet %s har absolut position"
#: coff-arm.c:2301
#, c-format
msgid "ERROR: %s is compiled as absolute position code, whereas target %s is position independent"
msgstr "FEL: %s är kompilerad som kod med absolut position, medan målet %s är positionsoberoende"
#: coff-arm.c:2330 elf32-arm.h:2405
#, c-format
msgid "Warning: %s supports interworking, whereas %s does not"
msgstr "Varning: %s stöder samverkande, medan %s däremot inte gör det"
#: coff-arm.c:2333 elf32-arm.h:2412
#, c-format
msgid "Warning: %s does not support interworking, whereas %s does"
msgstr "Varning: %s stöder inte samverkande, medan %s däremot gör det"
#: coff-arm.c:2360
#, c-format
msgid "private flags = %x:"
msgstr "privata flaggor = %x:"
#: coff-arm.c:2368 elf32-arm.h:2467
msgid " [floats passed in float registers]"
msgstr " [flyttal skickade i flyttalsregister]"
#: coff-arm.c:2370
msgid " [floats passed in integer registers]"
msgstr " [flyttal skickade i heltalsregister]"
#: coff-arm.c:2373 elf32-arm.h:2470
msgid " [position independent]"
msgstr " [positionsoberoende]"
#: coff-arm.c:2375
msgid " [absolute position]"
msgstr " [absolut position]"
#: coff-arm.c:2379
msgid " [interworking flag not initialised]"
msgstr " [samverkandeflagga är inte initierad]"
#: coff-arm.c:2381
msgid " [interworking supported]"
msgstr " [samverkan stöds]"
#: coff-arm.c:2383
msgid " [interworking not supported]"
msgstr " [samverkan stöds inte]"
#: coff-arm.c:2431 elf32-arm.h:2150
#, c-format
msgid "Warning: Not setting interworking flag of %s since it has already been specified as non-interworking"
msgstr "Varning: Ställer inte in samverkansflaggan för %s eftersom den redan har angivits som inte samverkande"
#: coff-arm.c:2435 elf32-arm.h:2154
#, c-format
msgid "Warning: Clearing the interworking flag of %s due to outside request"
msgstr "Varning: Stänger av samverkansflaggan för %s på grund av begäran utifrån"
#: coff-h8300.c:1096
#, c-format
msgid "cannot handle R_MEM_INDIRECT reloc when using %s output"
msgstr "kan inte hantera R_MEM_INDIRECT-omlokalisering vid användning av %s-utdata"
#: coff-i960.c:137 coff-i960.c:486
msgid "uncertain calling convention for non-COFF symbol"
msgstr "osäker anropskonvention för icke-COFF-symbol"
#: coff-m68k.c:482 coff-mips.c:2394 elf32-m68k.c:2193 elf32-mips.c:1783
msgid "unsupported reloc type"
msgstr "omlokaliseringstypen stöds inte"
#: coff-mips.c:839 elf32-mips.c:1088 elf64-mips.c:1590 elfn32-mips.c:1554
msgid "GP relative relocation when _gp not defined"
msgstr "GP-relativ omlokalisering då _gp inte var definierat"
#. No other sections should appear in -membedded-pic
#. code.
#: coff-mips.c:2431
msgid "reloc against unsupported section"
msgstr "omlokalisering mot sektion som inte stöds"
#: coff-mips.c:2439
msgid "reloc not properly aligned"
msgstr "omlokalisering inte på jämn gräns"
#: coff-rs6000.c:2790
#, c-format
msgid "%s: unsupported relocation type 0x%02x"
msgstr "%s: omlokaliseringstypen 0x%02x stöds inte"
#: coff-rs6000.c:2883
#, c-format
msgid "%s: TOC reloc at 0x%x to symbol `%s' with no TOC entry"
msgstr "%s: TOC-omlokalisering vid 0x%x till symbolen \"%s\" utan någon TOC-post"
#: coff-rs6000.c:3616 coff64-rs6000.c:2109
#, c-format
msgid "%s: symbol `%s' has unrecognized smclas %d"
msgstr "%s: symbolen \"%s\" har okänd smclas %d"
#: coff-tic4x.c:170 coff-tic54x.c:288 coff-tic80.c:450
#, c-format
msgid "Unrecognized reloc type 0x%x"
msgstr "Okänd omlokaliseringstyp 0x%x"
#: coff-tic4x.c:218 coff-tic54x.c:373 coffcode.h:5045
#, c-format
msgid "%s: warning: illegal symbol index %ld in relocs"
msgstr "%s: varning: otillåtet symbolindex %ld i omlokaliseringarna"
#: coff-w65.c:364
#, c-format
msgid "ignoring reloc %s\n"
msgstr "ignorerar omlokalisering %s\n"
#: coffcode.h:1108
#, c-format
msgid "%s (%s): Section flag %s (0x%x) ignored"
msgstr "%s (%s): Sektionsflaggan %s (0x%x) ignorerades"
#: coffcode.h:2214
#, c-format
msgid "Unrecognized TI COFF target id '0x%x'"
msgstr "Okänt TI COFF-målid \"0x%x\""
#: coffcode.h:4437
#, c-format
msgid "%s: warning: illegal symbol index %ld in line numbers"
msgstr "%s: varning: otillåtet symbolindex %ld i radnummer"
#: coffcode.h:4451
#, c-format
msgid "%s: warning: duplicate line number information for `%s'"
msgstr "%s: varning: dubbel radnummersinformation för \"%s\""
#: coffcode.h:4805
#, c-format
msgid "%s: Unrecognized storage class %d for %s symbol `%s'"
msgstr "%s: Okänd lagringsklass %d för %s-symbolen \"%s\""
#: coffcode.h:4938
#, c-format
msgid "warning: %s: local symbol `%s' has no section"
msgstr "varning: %s: lokala symbolen \"%s\" har ingen sektion"
#: coffcode.h:5083
#, c-format
msgid "%s: illegal relocation type %d at address 0x%lx"
msgstr "%s: otillåten omlokaliseringstyp %d på adress 0x%lx"
#: coffgen.c:1666
#, c-format
msgid "%s: bad string table size %lu"
msgstr "%s: felaktig strängtabellstorlek %lu"
#: cofflink.c:538 elflink.h:1276
#, c-format
msgid "Warning: type of symbol `%s' changed from %d to %d in %s"
msgstr "Varning: typen på symbolen \"%s\" ändrades från %d till %d i %s"
#: cofflink.c:2328
#, c-format
msgid "%s: relocs in section `%s', but it has no contents"
msgstr "%s: omlokaliseringar i sektionen \"%s\", men den har inget innehåll"
#: cofflink.c:2671 coffswap.h:890
#, c-format
msgid "%s: %s: reloc overflow: 0x%lx > 0xffff"
msgstr "%s: %s: omlokalisering ger överspill: 0x%lx > 0xffff"
#: cofflink.c:2680 coffswap.h:876
#, c-format
msgid "%s: warning: %s: line number overflow: 0x%lx > 0xffff"
msgstr "%s: varning: %s: radnummer ger överspill: 0x%lx > 0xffff"
#: cpu-arm.c:196 cpu-arm.c:206
#, c-format
msgid "ERROR: %s is compiled for the EP9312, whereas %s is compiled for XScale"
msgstr "FEL: %s kompilerad för EP9312, medan %s är kompilerad för XScale"
#: cpu-arm.c:344
#, c-format
msgid "warning: unable to update contents of %s section in %s"
msgstr "varning: kan inte uppdatera innehållet i %s-sektion i %s"
#: dwarf2.c:380
msgid "Dwarf Error: Can't find .debug_str section."
msgstr "Dwarf-fel: Kan inte hitta sektionen .debug_str."
#: dwarf2.c:397
#, c-format
msgid "Dwarf Error: DW_FORM_strp offset (%lu) greater than or equal to .debug_str size (%lu)."
msgstr "Dwarf-fel: DW_FORM_strp-avståndet (%lu) större än eller lika med storleken på .debug_str (%lu)."
#: dwarf2.c:541
msgid "Dwarf Error: Can't find .debug_abbrev section."
msgstr "Dwarf-fel: Kan inte hitta sektionen .debug_abbrev."
#: dwarf2.c:556
#, c-format
msgid "Dwarf Error: Abbrev offset (%lu) greater than or equal to .debug_abbrev size (%lu)."
msgstr "Dwarf-fel: Förkortningsavståndet (%lu) större än eller lika med storleken .debug_abbrev (%lu)."
#: dwarf2.c:756
#, c-format
msgid "Dwarf Error: Invalid or unhandled FORM value: %u."
msgstr "Dwarf-fel: Ogiltig eller ohanterat FORM-värde: %u."
#: dwarf2.c:933
msgid "Dwarf Error: mangled line number section (bad file number)."
msgstr "Dwarf-fel: trasig radnummerssektion (felaktigt filnummer)."
#: dwarf2.c:1032
msgid "Dwarf Error: Can't find .debug_line section."
msgstr "Dwarf-fel: Kan inte hitta sektionen .debug_line."
#: dwarf2.c:1049
#, c-format
msgid "Dwarf Error: Line offset (%lu) greater than or equal to .debug_line size (%lu)."
msgstr "Dwarf-fel: Radavståndet (%lu) större än eller lika med storleken .debug_line (%lu)."
#: dwarf2.c:1255
msgid "Dwarf Error: mangled line number section."
msgstr "Dwarf-fel: trasig radnummerssektion."
#: dwarf2.c:1470 dwarf2.c:1620
#, c-format
msgid "Dwarf Error: Could not find abbrev number %u."
msgstr "Dwarf-fel: Kunde inte hitta förkortningsnumret %u."
#: dwarf2.c:1581
#, c-format
msgid "Dwarf Error: found dwarf version '%u', this reader only handles version 2 information."
msgstr "Dwarf-fel: hittade dwarf version \"%u\", denna läsare hanterar endast information från version 2."
#: dwarf2.c:1588
#, c-format
msgid "Dwarf Error: found address size '%u', this reader can not handle sizes greater than '%u'."
msgstr "Dwarf-fel: hittade adresstorleken \"%u\", denna läsare kan inte hantera storlekar större än \"%u\"."
#: dwarf2.c:1611
#, c-format
msgid "Dwarf Error: Bad abbrev number: %u."
msgstr "Dwarf-fel: Felaktigt förkortningsnummer: %u."
#: ecoff.c:1339
#, c-format
msgid "Unknown basic type %d"
msgstr "Okänd grundtyp %d"
#: ecoff.c:1599
#, c-format
msgid ""
"\n"
" End+1 symbol: %ld"
msgstr ""
"\n"
" Symbol slut+1: %ld"
#: ecoff.c:1606 ecoff.c:1609
#, c-format
msgid ""
"\n"
" First symbol: %ld"
msgstr ""
"\n"
" Första symbolen: %ld"
#: ecoff.c:1621
#, c-format
msgid ""
"\n"
" End+1 symbol: %-7ld Type: %s"
msgstr ""
"\n"
" Symbol slut+1: %-7ld Typ: %s"
#: ecoff.c:1628
#, c-format
msgid ""
"\n"
" Local symbol: %ld"
msgstr ""
"\n"
" Lokal symbol: %ld"
#: ecoff.c:1636
#, c-format
msgid ""
"\n"
" struct; End+1 symbol: %ld"
msgstr ""
"\n"
" struct; symbol slut+1: %ld"
#: ecoff.c:1641
#, c-format
msgid ""
"\n"
" union; End+1 symbol: %ld"
msgstr ""
"\n"
" union; symbol slut+1: %ld"
#: ecoff.c:1646
#, c-format
msgid ""
"\n"
" enum; End+1 symbol: %ld"
msgstr ""
"\n"
" enum; symbol slut+1: %ld"
#: ecoff.c:1652
#, c-format
msgid ""
"\n"
" Type: %s"
msgstr ""
"\n"
" Typ: %s"
#: elf-hppa.h:1458 elf-hppa.h:1491 elf-m10300.c:1628 elf64-sh64.c:1704
#, c-format
msgid "%s: warning: unresolvable relocation against symbol `%s' from %s section"
msgstr "%s: varning: olöslig omlokalisering mot symbolen \"%s\" från sektionen %s"
#: elf-m10200.c:442 elf-m10300.c:1695 elf32-arm.h:2088 elf32-avr.c:812
#: elf32-cris.c:1390 elf32-d10v.c:570 elf32-fr30.c:634 elf32-frv.c:815
#: elf32-h8300.c:528 elf32-i860.c:1028 elf32-ip2k.c:1586 elf32-iq2000.c:699
#: elf32-m32r.c:1283 elf32-m68hc1x.c:1305 elf32-msp430.c:510
#: elf32-openrisc.c:436 elf32-v850.c:1777 elf32-xstormy16.c:976
#: elf64-mmix.c:1332
msgid "internal error: out of range error"
msgstr "internt fel: utanför intervallet"
#: elf-m10200.c:446 elf-m10300.c:1699 elf32-arm.h:2092 elf32-avr.c:816
#: elf32-cris.c:1394 elf32-d10v.c:574 elf32-fr30.c:638 elf32-frv.c:819
#: elf32-h8300.c:532 elf32-i860.c:1032 elf32-iq2000.c:703 elf32-m32r.c:1287
#: elf32-m68hc1x.c:1309 elf32-msp430.c:514 elf32-openrisc.c:440
#: elf32-v850.c:1781 elf32-xstormy16.c:980 elf64-mmix.c:1336 elfxx-mips.c:6452
msgid "internal error: unsupported relocation error"
msgstr "internt fel: omlokaliseringen stöds inte"
#: elf-m10200.c:450 elf-m10300.c:1703 elf32-arm.h:2096 elf32-d10v.c:578
#: elf32-h8300.c:536 elf32-m32r.c:1291 elf32-m68hc1x.c:1313
msgid "internal error: dangerous error"
msgstr "internt fel: farligt fel"
#: elf-m10200.c:454 elf-m10300.c:1707 elf32-arm.h:2100 elf32-avr.c:824
#: elf32-cris.c:1402 elf32-d10v.c:582 elf32-fr30.c:646 elf32-frv.c:827
#: elf32-h8300.c:540 elf32-i860.c:1040 elf32-ip2k.c:1601 elf32-iq2000.c:711
#: elf32-m32r.c:1295 elf32-m68hc1x.c:1317 elf32-msp430.c:522
#: elf32-openrisc.c:448 elf32-v850.c:1801 elf32-xstormy16.c:988
#: elf64-mmix.c:1344
msgid "internal error: unknown error"
msgstr "internt fel: okänt fel"
#: elf.c:372
#, c-format
msgid "%s: invalid string offset %u >= %lu for section `%s'"
msgstr "%s: ogiltigt strängavstånd %u >= %lu för sektionen \"%s\""
#: elf.c:624
#, c-format
msgid "%s: invalid SHT_GROUP entry"
msgstr "%s: ogiltig SHT_GROUP-post"
#: elf.c:695
#, c-format
msgid "%s: no group info for section %s"
msgstr "%s: ingen gruppinformation för sektionen %s"
#: elf.c:1055
msgid ""
"\n"
"Program Header:\n"
msgstr ""
"\n"
"Programhuvud:\n"
#: elf.c:1106
msgid ""
"\n"
"Dynamic Section:\n"
msgstr ""
"\n"
"Dynamisk sektion:\n"
#: elf.c:1235
msgid ""
"\n"
"Version definitions:\n"
msgstr ""
"\n"
"Versionsdefinitioner:\n"
#: elf.c:1258
msgid ""
"\n"
"Version References:\n"
msgstr ""
"\n"
"Versionsreferenser:\n"
#: elf.c:1263
#, c-format
msgid " required from %s:\n"
msgstr " krävs från %s:\n"
#: elf.c:1944
#, c-format
msgid "%s: invalid link %lu for reloc section %s (index %u)"
msgstr "%s: ogiltig länk %lu för omlokaliseringssektion %s (index %u)"
#: elf.c:3686
#, c-format
msgid "%s: Not enough room for program headers (allocated %u, need %u)"
msgstr "%s: Inte tillräckligt med utrymme för programhuvuden (allokerade %u, behöver %u)"
#: elf.c:3791
#, c-format
msgid "%s: Not enough room for program headers, try linking with -N"
msgstr "%s: Inte tillräckligt med utrymme för programhuvuden, försök att länka med -N"
#: elf.c:3922
#, c-format
msgid "Error: First section in segment (%s) starts at 0x%x whereas the segment starts at 0x%x"
msgstr "Fel: Första sektionen i segmentet (%s) börjar vid 0x%x medan segmentet börjar med 0x%x"
#: elf.c:4242
#, c-format
msgid "%s: warning: allocated section `%s' not in segment"
msgstr "%s: varning: allokerad sektion \"%s\" inte i segment"
#: elf.c:4566
#, c-format
msgid "%s: symbol `%s' required but not present"
msgstr "%s: symbolen \"%s\" krävs men finns inte med"
#: elf.c:4854
#, c-format
msgid "%s: warning: Empty loadable segment detected, is this intentional ?\n"
msgstr "%s: varning: Tomt inläsningsbart segment upptäckt, är detta meningen?\n"
#: elf.c:5485
#, c-format
msgid "Unable to find equivalent output section for symbol '%s' from section '%s'"
msgstr "Kan inte hitta ekvivalent utdatasektion för symbolen \"%s\" från sektionen \"%s\""
#: elf.c:6298
#, c-format
msgid "%s: unsupported relocation type %s"
msgstr "%s: omlokaliseringstypen %s stöds inte"
#: elf32-arm.h:1228
#, c-format
msgid "%s: Warning: Arm BLX instruction targets Arm function '%s'."
msgstr "%s: Varning: Arm BLX-instruktion använder Arm-funktionen \"%s\" som mål."
#: elf32-arm.h:1424
#, c-format
msgid "%s: Warning: Thumb BLX instruction targets thumb function '%s'."
msgstr "%s: Varning: Thumb BLX-instruktionen använder thumb-funktionen \"%s\" som mål."
#: elf32-arm.h:1918 elf32-sh.c:4706 elf64-sh64.c:1613
#, c-format
msgid "%s(%s+0x%lx): %s relocation against SEC_MERGE section"
msgstr "%s(%s+0x%lx): %s omlokalisering mot SEC_MERGE-sektion"
#: elf32-arm.h:2012
#, c-format
msgid "%s: warning: unresolvable relocation %d against symbol `%s' from %s section"
msgstr "%s: varning: olöslig omlokalisering %d mot symbolen \"%s\" från sektionen %s"
#: elf32-arm.h:2202
#, c-format
msgid "Warning: Clearing the interworking flag of %s because non-interworking code in %s has been linked with it"
msgstr "Varning: Stänger av samverkandeflaggan i %s eftersom icke-samverkande kod i %s har länkats med det"
#: elf32-arm.h:2302
#, c-format
msgid "ERROR: %s is compiled for EABI version %d, whereas %s is compiled for version %d"
msgstr "FEL: %s är kompilerad för EABI version %d, medan %s är kompilerad för version %d"
#: elf32-arm.h:2316
#, c-format
msgid "ERROR: %s is compiled for APCS-%d, whereas target %s uses APCS-%d"
msgstr "FEL: %s är kompilerad för APCS-%d, medan målet %s använder APCS-%d"
#: elf32-arm.h:2344
#, c-format
msgid "ERROR: %s uses VFP instructions, whereas %s does not"
msgstr "FEL: %s använder VFP-instruktioner, men det gör inte %s"
#: elf32-arm.h:2349
#, c-format
msgid "ERROR: %s uses FPA instructions, whereas %s does not"
msgstr "FEL: %s använder FPA-instruktioner, men det gör inte %s"
#: elf32-arm.h:2360 elf32-arm.h:2365
#, c-format
msgid "ERROR: %s uses Maverick instructions, whereas %s does not"
msgstr "FEL: %s använder Maverick-instruktioner, men det gör inte %s"
#: elf32-arm.h:2385
#, c-format
msgid "ERROR: %s uses software FP, whereas %s uses hardware FP"
msgstr "FEL: %s använder programvaruflyttal, medan %s använder hårdvaruflyttal"
#: elf32-arm.h:2390
#, c-format
msgid "ERROR: %s uses hardware FP, whereas %s uses software FP"
msgstr "FEL: %s använder hårdvaruflyttal, medan %s använder programvaruflyttal"
#. Ignore init flag - it may not be set, despite the flags field
#. containing valid data.
#: elf32-arm.h:2443 elf32-cris.c:2975 elf32-m68hc1x.c:1459 elf32-m68k.c:397
#: elf32-vax.c:546 elfxx-mips.c:9238
#, c-format
msgid "private flags = %lx:"
msgstr "privata flaggor = %lx:"
#: elf32-arm.h:2452
msgid " [interworking enabled]"
msgstr " [samverkande är aktiverat]"
#: elf32-arm.h:2460
msgid " [VFP float format]"
msgstr " [VFP-flyttalsformat]"
#: elf32-arm.h:2462
msgid " [Maverick float format]"
msgstr " [Maverick-flyttalsformat]"
#: elf32-arm.h:2464
msgid " [FPA float format]"
msgstr " [FPA-flyttalsformat]"
#: elf32-arm.h:2473
msgid " [new ABI]"
msgstr " [nytt ABI]"
#: elf32-arm.h:2476
msgid " [old ABI]"
msgstr " [gammalt ABI]"
#: elf32-arm.h:2479
msgid " [software FP]"
msgstr " [programvaru-FP]"
#: elf32-arm.h:2488
msgid " [Version1 EABI]"
msgstr " [Version1 EABI]"
#: elf32-arm.h:2491 elf32-arm.h:2502
msgid " [sorted symbol table]"
msgstr " [sorterad symboltabell]"
#: elf32-arm.h:2493 elf32-arm.h:2504
msgid " [unsorted symbol table]"
msgstr " [osorterad symboltabell]"
#: elf32-arm.h:2499
msgid " [Version2 EABI]"
msgstr " [Version2 EABI]"
#: elf32-arm.h:2507
msgid " [dynamic symbols use segment index]"
msgstr " [dynamiska symboler använder segmentindex]"
#: elf32-arm.h:2510
msgid " [mapping symbols precede others]"
msgstr " [mappsymboler har företräde före andra]"
#: elf32-arm.h:2517
msgid " <EABI version unrecognised>"
msgstr " <EABI-version känns inte igen>"
#: elf32-arm.h:2524
msgid " [relocatable executable]"
msgstr " [omlokaliseringsbar körbar fil]"
#: elf32-arm.h:2527
msgid " [has entry point]"
msgstr " [har startpunkt]"
#: elf32-arm.h:2532
msgid "<Unrecognised flag bits set>"
msgstr "<Okända flaggbitar satta>"
#: elf32-avr.c:820 elf32-cris.c:1398 elf32-fr30.c:642 elf32-frv.c:823
#: elf32-i860.c:1036 elf32-ip2k.c:1597 elf32-iq2000.c:707 elf32-msp430.c:518
#: elf32-openrisc.c:444 elf32-v850.c:1785 elf32-xstormy16.c:984
#: elf64-mmix.c:1340
msgid "internal error: dangerous relocation"
msgstr "internt fel: farlig omlokalisering"
#: elf32-cris.c:931
#, c-format
msgid "%s: unresolvable relocation %s against symbol `%s' from %s section"
msgstr "%s: olöslig omlokalisering %s mot symbolen \"%s\" från sektionen %s"
#: elf32-cris.c:993
#, c-format
msgid "%s: No PLT nor GOT for relocation %s against symbol `%s' from %s section"
msgstr "%s: Varken någon PLT eller GOT för omlokalisering %s mot symbolen \"%s\" från sektionen %s"
#: elf32-cris.c:996 elf32-cris.c:1122
msgid "[whose name is lost]"
msgstr "[vars namn tappats bort]"
#: elf32-cris.c:1111
#, c-format
msgid "%s: relocation %s with non-zero addend %d against local symbol from %s section"
msgstr "%s: omlokalisering %s med icke-tomt addendum %d mot lokal symbol från sektionen %s"
#: elf32-cris.c:1118
#, c-format
msgid "%s: relocation %s with non-zero addend %d against symbol `%s' from %s section"
msgstr "%s: omlokalisering %s med icke-tomt addendum %d mot symbolen \"%s\" från sektionen %s"
#: elf32-cris.c:1143
#, c-format
msgid "%s: relocation %s is not allowed for global symbol: `%s' from %s section"
msgstr "%s: omlokaliseringen %s är inte tillåten för global symbol: \"%s\" från sektionen %s"
#: elf32-cris.c:1158
#, c-format
msgid "%s: relocation %s in section %s with no GOT created"
msgstr "%s: omlokalisering %s i sektionen %s utan GOT skapad"
#: elf32-cris.c:1277
#, c-format
msgid "%s: Internal inconsistency; no relocation section %s"
msgstr "%s: Intern inkonsistens; ingen omlokaliseringssektion %s"
#: elf32-cris.c:2500
#, c-format
msgid ""
"%s, section %s:\n"
" relocation %s should not be used in a shared object; recompile with -fPIC"
msgstr ""
"%s, sektion %s:\n"
" omlokaliseringen %s bör inte användas i ett delat objekt; kompilera om med -fPIC"
#: elf32-cris.c:2978
msgid " [symbols have a _ prefix]"
msgstr " [symboler har ett _-prefix]"
#: elf32-cris.c:3017
#, c-format
msgid "%s: uses _-prefixed symbols, but writing file with non-prefixed symbols"
msgstr "%s: använder symboler med _-prefix, men skriver fil med symboler utan prefix"
#: elf32-cris.c:3018
#, c-format
msgid "%s: uses non-prefixed symbols, but writing file with _-prefixed symbols"
msgstr "%s: använder symboler utan prefix, men skriver fil med symboler med _-prefix"
#: elf32-frv.c:1223
#, c-format
msgid "%s: compiled with %s and linked with modules that use non-pic relocations"
msgstr "%s: kompilerad med %s och länkad med moduler som använder icke-pic-omlokalisering"
#: elf32-frv.c:1273 elf32-iq2000.c:895
#, c-format
msgid "%s: compiled with %s and linked with modules compiled with %s"
msgstr "%s: kompilerad med %s och länkad med moduler som kompilerats med %s"
#: elf32-frv.c:1285
#, c-format
msgid "%s: uses different unknown e_flags (0x%lx) fields than previous modules (0x%lx)"
msgstr "%s: använder andra okända e_flags-fält (0x%lx) än tidigare moduler (0x%lx)"
#: elf32-frv.c:1321 elf32-iq2000.c:933
#, c-format
msgid "private flags = 0x%lx:"
msgstr "privata flaggor = 0x%lx:"
#: elf32-gen.c:83 elf64-gen.c:82
#, c-format
msgid "%s: Relocations in generic ELF (EM: %d)"
msgstr "%s: Omlokalisering i allmän ELF (EM: %d)"
#: elf32-hppa.c:672 elf32-m68hc1x.c:176 elf64-ppc.c:3118
#, c-format
msgid "%s: cannot create stub entry %s"
msgstr "%s: kan inte skapa stubbstarten %s"
#: elf32-hppa.c:957 elf32-hppa.c:3538
#, c-format
msgid "%s(%s+0x%lx): cannot reach %s, recompile with -ffunction-sections"
msgstr "%s(%s+0x%lx): kan inte nå %s, kompilera om med -ffunction-sections"
#: elf32-hppa.c:1340 elf64-x86-64.c:672 elf64-x86-64.c:797
#, c-format
msgid "%s: relocation %s can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC"
msgstr "%s: omlokaliseringen %s kan inte användas då ett delat objekt skapas; kompilera om med -fPIC"
#: elf32-hppa.c:1360
#, c-format
msgid "%s: relocation %s should not be used when making a shared object; recompile with -fPIC"
msgstr "%s: omlokaliseringen %s bör inte användas då ett delat objekt skapas; kompilera om med -fPIC"
#: elf32-hppa.c:1553
#, c-format
msgid "Could not find relocation section for %s"
msgstr "Kunde inte hitta omlokaliseringssektion för %s"
#: elf32-hppa.c:2828
#, c-format
msgid "%s: duplicate export stub %s"
msgstr "%s: dubbel exportstubb %s"
#: elf32-hppa.c:3416
#, c-format
msgid "%s(%s+0x%lx): fixing %s"
msgstr "%s(%s+0x%lx): fixar %s"
#: elf32-hppa.c:4039
#, c-format
msgid "%s(%s+0x%lx): cannot handle %s for %s"
msgstr "%s(%s+0x%lx): kan inte hantera %s för %s"
#: elf32-hppa.c:4357
msgid ".got section not immediately after .plt section"
msgstr ".got-sektionen följer inte omedelbart efter .plt-sektion"
#: elf32-i386.c:326
#, c-format
msgid "%s: invalid relocation type %d"
msgstr "%s: ogiltig omlokaliseringstyp %d"
#: elf32-i386.c:841 elf32-s390.c:990 elf32-sparc.c:887 elf32-xtensa.c:637
#: elf64-s390.c:943 elf64-x86-64.c:650
#, c-format
msgid "%s: bad symbol index: %d"
msgstr "%s: felaktigt symbolindex: %d"
#: elf32-i386.c:949 elf32-s390.c:1168 elf32-sh.c:6426 elf32-sparc.c:1011
#: elf64-s390.c:1129
#, c-format
msgid "%s: `%s' accessed both as normal and thread local symbol"
msgstr "%s: \"%s\" anropad både som lokal normal symbol och lokal trådsymbol"
#: elf32-i386.c:1064 elf32-s390.c:1279 elf64-ppc.c:3929 elf64-s390.c:1243
#: elf64-x86-64.c:886
#, c-format
msgid "%s: bad relocation section name `%s'"
msgstr "%s: felaktig omlokaliseringssektionsnamn \"%s\""
#: elf32-i386.c:2908 elf32-m68k.c:1757 elf32-s390.c:3022 elf32-sparc.c:2879
#: elf32-xtensa.c:2193 elf64-s390.c:3018 elf64-sparc.c:2664
#: elf64-x86-64.c:2452
#, c-format
msgid "%s(%s+0x%lx): unresolvable relocation against symbol `%s'"
msgstr "%s(%s+0x%lx): olöslig omlokalisering mot symbolen \"%s\""
#: elf32-i386.c:2947 elf32-m68k.c:1796 elf32-s390.c:3072 elf64-s390.c:3068
#: elf64-x86-64.c:2490
#, c-format
msgid "%s(%s+0x%lx): reloc against `%s': error %d"
msgstr "%s(%s+0x%lx): omlokalisering mot \"%s\": fel %d"
#: elf32-ip2k.c:565 elf32-ip2k.c:571 elf32-ip2k.c:734 elf32-ip2k.c:740
msgid "ip2k relaxer: switch table without complete matching relocation information."
msgstr "ip2k-relaxerare: switchtabell utan helt matchande omlokaliseringsinformation."
#: elf32-ip2k.c:588 elf32-ip2k.c:767
msgid "ip2k relaxer: switch table header corrupt."
msgstr "ip2k-relaxerare: switchtabellshuvud trasigt."
#: elf32-ip2k.c:1395
#, c-format
msgid "ip2k linker: missing page instruction at 0x%08lx (dest = 0x%08lx)."
msgstr "ip2k-länkare: sidinstruktion saknas vid 0x%08lx (dest = 0x%08lx)."
#: elf32-ip2k.c:1409
#, c-format
msgid "ip2k linker: redundant page instruction at 0x%08lx (dest = 0x%08lx)."
msgstr "ip2k-länkare: redundant sidinstruktion vid 0x%08lx (dest = 0x%08lx)."
#. Only if it's not an unresolved symbol.
#: elf32-ip2k.c:1593
msgid "unsupported relocation between data/insn address spaces"
msgstr "omlokalisering mellan data/-instruktionsadressutrymmen stöds inte"
#: elf32-iq2000.c:907 elf32-m68hc1x.c:1431 elf32-ppc.c:2175 elf64-sparc.c:3072
#: elfxx-mips.c:9195
#, c-format
msgid "%s: uses different e_flags (0x%lx) fields than previous modules (0x%lx)"
msgstr "%s: använder andra e_flags-fält (0x%lx) än tidigare moduler (0x%lx)"
#: elf32-m32r.c:930
msgid "SDA relocation when _SDA_BASE_ not defined"
msgstr "SDA-omlokalisering då _SDA_BASE_ inte är definierat"
#: elf32-m32r.c:1018 elf64-alpha.c:4279 elf64-alpha.c:4407 elf32-ia64.c:3958
#: elf64-ia64.c:3958
#, c-format
msgid "%s: unknown relocation type %d"
msgstr "%s: okänd omlokaliseringstyp %d"
#: elf32-m32r.c:1226
#, c-format
msgid "%s: The target (%s) of an %s relocation is in the wrong section (%s)"
msgstr "%s: Målet (%s) för en %s-omlokalisering är i fel sektion (%s)"
#: elf32-m32r.c:1952
#, c-format
msgid "%s: Instruction set mismatch with previous modules"
msgstr "%s: Instruktionsuppsättning passar inte med tidigare moduler"
#: elf32-m32r.c:1975
#, c-format
msgid "private flags = %lx"
msgstr "privata flaggor = %lx"
#: elf32-m32r.c:1980
msgid ": m32r instructions"
msgstr ": m32r-instruktioner"
#: elf32-m32r.c:1981
msgid ": m32rx instructions"
msgstr ": m32rx-instruktioner"
#: elf32-m68hc1x.c:1217
#, c-format
msgid "Reference to the far symbol `%s' using a wrong relocation may result in incorrect execution"
msgstr "Referens till den avlägsna symbolen \"%s\" med hjälp av en felaktig omlokalisering kan resultera i felaktig exekvering"
#: elf32-m68hc1x.c:1240
#, c-format
msgid "banked address [%lx:%04lx] (%lx) is not in the same bank as current banked address [%lx:%04lx] (%lx)"
msgstr "bankad adress [%lx:%04lx] (%lx) är inte i samma bank som den aktuella bankade adressen [%lx:%04lx] (%lx)"
#: elf32-m68hc1x.c:1259
#, c-format
msgid "reference to a banked address [%lx:%04lx] in the normal address space at %04lx"
msgstr "referens till en bankad adress [%lx:%04lx] i det normala adressutrymmet vid %04lx"
#: elf32-m68hc1x.c:1396
#, c-format
msgid "%s: linking files compiled for 16-bit integers (-mshort) and others for 32-bit integers"
msgstr "%s: länkar filer kompilerade för 16-bitars heltal (-mshort) och andra för 32-bitars heltal"
#: elf32-m68hc1x.c:1404
#, c-format
msgid "%s: linking files compiled for 32-bit double (-fshort-double) and others for 64-bit double"
msgstr "%s: länkar filer kompilerade för 32-bitars dubbelprecisionsflyttal (-fshort-double) och andra för 64-bitars dubbelprecisionsflyttal"
#: elf32-m68hc1x.c:1414
#, c-format
msgid "%s: linking files compiled for HCS12 with others compiled for HC12"
msgstr "%s: länkar filer kompilerade för HCS12 med andra kompilerade för HC12"
#: elf32-m68hc1x.c:1462
msgid "[abi=32-bit int, "
msgstr "[abi=32-bitars heltal, "
#: elf32-m68hc1x.c:1464
msgid "[abi=16-bit int, "
msgstr "[abi=16-bitars heltal, "
#: elf32-m68hc1x.c:1467
msgid "64-bit double, "
msgstr "64-bitars dubbelprecisionsflyttal, "
#: elf32-m68hc1x.c:1469
msgid "32-bit double, "
msgstr "32-bitars dubbelprecisionsflyttal, "
#: elf32-m68hc1x.c:1472
msgid "cpu=HC11]"
msgstr "cpu=HC11]"
#: elf32-m68hc1x.c:1474
msgid "cpu=HCS12]"
msgstr "cpu=HCS12]"
#: elf32-m68hc1x.c:1476
msgid "cpu=HC12]"
msgstr "cpu=HC12]"
#: elf32-m68hc1x.c:1479
msgid " [memory=bank-model]"
msgstr " [memory=bank-modell]"
#: elf32-m68hc1x.c:1481
msgid " [memory=flat]"
msgstr " [memory=platt]"
#: elf32-m68k.c:400
msgid " [cpu32]"
msgstr " [cpu32]"
#: elf32-m68k.c:403
msgid " [m68000]"
msgstr " [m68000]"
#: elf32-mcore.c:353 elf32-mcore.c:456
#, c-format
msgid "%s: Relocation %s (%d) is not currently supported.\n"
msgstr "%s: Omlokalisering %s (%d) stöds för närvarande inte.\n"
#: elf32-mcore.c:441
#, c-format
msgid "%s: Unknown relocation type %d\n"
msgstr "%s: Okänd omlokaliseringstyp %d\n"
#: elf32-mips.c:1170 elf64-mips.c:1717 elfn32-mips.c:1664
msgid "32bits gp relative relocation occurs for an external symbol"
msgstr "32-bitars gp-relativ omlokalisering förekom för en extern symbol"
#: elf32-mips.c:1314 elf64-mips.c:1830 elfn32-mips.c:1783
#, c-format
msgid "Linking mips16 objects into %s format is not supported"
msgstr "Länkning av mips16-objekt till %s-format stöds inte"
#: elf32-ppc.c:2056
#, c-format
msgid "generic linker can't handle %s"
msgstr "allmän länkare kan inte hantera %s"
#: elf32-ppc.c:2138
#, c-format
msgid "%s: compiled with -mrelocatable and linked with modules compiled normally"
msgstr "%s: kompilerad med -mrelocatable och länkad med moduler som kompilerats normalt"
#: elf32-ppc.c:2147
#, c-format
msgid "%s: compiled normally and linked with modules compiled with -mrelocatable"
msgstr "%s: kompilerad normalt och länkad med moduler som kompilerats med -mrelocatable"
#: elf32-ppc.c:3413
#, c-format
msgid "%s: relocation %s cannot be used when making a shared object"
msgstr "%s: omlokaliseringen %s kan inte användas då ett delat objekt skapas"
#. It does not make sense to have a procedure linkage
#. table entry for a local symbol.
#: elf32-ppc.c:3619
#, c-format
msgid "%s(%s+0x%lx): %s reloc against local symbol"
msgstr "%s(%s+0x%lx): %s-omlokalisering mot lokal symbol"
#: elf32-ppc.c:4862 elf64-ppc.c:7789
#, c-format
msgid "%s: unknown relocation type %d for symbol %s"
msgstr "%s: okänd omlokaliseringstyp %d för symbolen %s"
#: elf32-ppc.c:5113
#, c-format
msgid "%s(%s+0x%lx): non-zero addend on %s reloc against `%s'"
msgstr "%s(%s+0x%lx): icke-tomt addendum på %s-omlokalisering mot \"%s\""
#: elf32-ppc.c:5399 elf32-ppc.c:5425 elf32-ppc.c:5484
#, c-format
msgid "%s: the target (%s) of a %s relocation is in the wrong output section (%s)"
msgstr "%s: målet (%s) för en %s-omlokalisering är i fel utdatasektion (%s)"
#: elf32-ppc.c:5539
#, c-format
msgid "%s: relocation %s is not yet supported for symbol %s."
msgstr "%s: omlokaliseringen %s stöds inte än för symbolen %s."
#: elf32-ppc.c:5594 elf64-ppc.c:8461
#, c-format
msgid "%s(%s+0x%lx): unresolvable %s relocation against symbol `%s'"
msgstr "%s(%s+0x%lx): olöslig %s-omlokalisering mot symbolen \"%s\""
#: elf32-ppc.c:5644 elf64-ppc.c:8507
#, c-format
msgid "%s(%s+0x%lx): %s reloc against `%s': error %d"
msgstr "%s(%s+0x%lx): %s-omlokalisering mot \"%s\": fel %d"
#: elf32-ppc.c:5888
#, c-format
msgid "corrupt or empty %s section in %s"
msgstr "trasig eller tom %s-sektion i %s"
#: elf32-ppc.c:5895
#, c-format
msgid "unable to read in %s section from %s"
msgstr "kan inte läsa in %s-sektion från %s"
#: elf32-ppc.c:5901
#, c-format
msgid "corrupt %s section in %s"
msgstr "trasig %s-sektion i %s"
#: elf32-ppc.c:5944
#, c-format
msgid "warning: unable to set size of %s section in %s"
msgstr "varning: kan inte ställa in storleken för sektionen %s i %s"
#: elf32-ppc.c:5994
msgid "failed to allocate space for new APUinfo section."
msgstr "misslyckades med att allokera utrymme för ny APUinfo-sektion."
#: elf32-ppc.c:6013
msgid "failed to compute new APUinfo section."
msgstr "misslyckades med att beräkna ny APUinfo-sektion."
#: elf32-ppc.c:6016
msgid "failed to install new APUinfo section."
msgstr "misslyckades med att installera ny APUinfo-sektion."
#: elf32-s390.c:2256 elf64-s390.c:2226
#, c-format
msgid "%s(%s+0x%lx): invalid instruction for TLS relocation %s"
msgstr "%s(%s+0x%lx): ogiltig instruktion för TLS-omlokalisering %s"
#: elf32-sh.c:2103
#, c-format
msgid "%s: 0x%lx: warning: bad R_SH_USES offset"
msgstr "%s: 0x%lx: varning: felaktigt R_SH_USES-avstånd"
#: elf32-sh.c:2115
#, c-format
msgid "%s: 0x%lx: warning: R_SH_USES points to unrecognized insn 0x%x"
msgstr "%s: 0x%lx: varning: R_SH_USES pekar till okänd instruktion 0x%x"
#: elf32-sh.c:2132
#, c-format
msgid "%s: 0x%lx: warning: bad R_SH_USES load offset"
msgstr "%s: 0x%lx: varning: felaktigt R_SH_USES-inläsningsavstånd"
#: elf32-sh.c:2147
#, c-format
msgid "%s: 0x%lx: warning: could not find expected reloc"
msgstr "%s: 0x%lx: varning: kunde inte hitta förväntad omlokalisering"
#: elf32-sh.c:2175
#, c-format
msgid "%s: 0x%lx: warning: symbol in unexpected section"
msgstr "%s: 0x%lx: varning: symbol i oväntad sektion"
#: elf32-sh.c:2300
#, c-format
msgid "%s: 0x%lx: warning: could not find expected COUNT reloc"
msgstr "%s: 0x%lx: varning: kunde inte hitta förväntad COUNT-omlokalisering"
#: elf32-sh.c:2309
#, c-format
msgid "%s: 0x%lx: warning: bad count"
msgstr "%s: 0x%lx: varning: felaktigt antal"
#: elf32-sh.c:2712 elf32-sh.c:3088
#, c-format
msgid "%s: 0x%lx: fatal: reloc overflow while relaxing"
msgstr "%s: 0x%lx: ödesdigert: omlokalisering ger överspill vid förenklingen"
#: elf32-sh.c:4654 elf64-sh64.c:1585
msgid "Unexpected STO_SH5_ISA32 on local symbol is not handled"
msgstr "Oväntat STO_SH5_ISA32 på lokal symbol hanteras inte"
#: elf32-sh.c:4809
#, c-format
msgid "%s: unresolvable relocation against symbol `%s' from %s section"
msgstr "%s: olöslig omlokalisering mot symbolen \"%s\" från sektionen %s"
#: elf32-sh.c:4881
#, c-format
msgid "%s: 0x%lx: fatal: unaligned branch target for relax-support relocation"
msgstr "%s: 0x%lx: ödesdigert: ojusterat grenmål för omlokalisering för förenklingsstöd"
#: elf32-sh.c:6627 elf64-alpha.c:4848
#, c-format
msgid "%s: TLS local exec code cannot be linked into shared objects"
msgstr "%s: lokal TLS-exekveringskod kan inte länkas in i delade objekt"
#: elf32-sh64.c:221 elf64-sh64.c:2407
#, c-format
msgid "%s: compiled as 32-bit object and %s is 64-bit"
msgstr "%s: kompilerat som 32-bitarsobjekt och %s är 64-bitars"
#: elf32-sh64.c:224 elf64-sh64.c:2410
#, c-format
msgid "%s: compiled as 64-bit object and %s is 32-bit"
msgstr "%s: kompilerat som 64-bitarsobjekt och %s är 32-bitars"
#: elf32-sh64.c:226 elf64-sh64.c:2412
#, c-format
msgid "%s: object size does not match that of target %s"
msgstr "%s: objektstorleken stämmer inte överens med den hos målet %s"
#: elf32-sh64.c:461 elf64-sh64.c:2990
#, c-format
msgid "%s: encountered datalabel symbol in input"
msgstr "%s: påträffade dataetikettssymbol i indata"
#: elf32-sh64.c:544
msgid "PTB mismatch: a SHmedia address (bit 0 == 1)"
msgstr "PTB passar inte: en SHmedia-adress (bit 0 == 1)"
#: elf32-sh64.c:547
msgid "PTA mismatch: a SHcompact address (bit 0 == 0)"
msgstr "PTA passar inte: en SHcompact-adress (bit 0 == 0)"
#: elf32-sh64.c:565
#, c-format
msgid "%s: GAS error: unexpected PTB insn with R_SH_PT_16"
msgstr "%s: GAS-fel: oväntad PTB-instruktion med R_SH_PT_16"
#: elf32-sh64.c:614 elf64-sh64.c:1748
#, c-format
msgid "%s: error: unaligned relocation type %d at %08x reloc %08x\n"
msgstr "%s: fel: ojusterad omlokaliseringstyp %d på %08x omlokalisering %08x\n"
#: elf32-sh64.c:698
#, c-format
msgid "%s: could not write out added .cranges entries"
msgstr "%s: kunde inte skriva ut tillagda .cranges-poster"
#: elf32-sh64.c:760
#, c-format
msgid "%s: could not write out sorted .cranges entries"
msgstr "%s: kunde inte skriva ut sorterade cranges-poster"
#: elf32-sparc.c:2521 elf64-sparc.c:2314
#, c-format
msgid "%s: probably compiled without -fPIC?"
msgstr "%s: troligen kompilerad utan -fPIC?"
#: elf32-sparc.c:3348
#, c-format
msgid "%s: compiled for a 64 bit system and target is 32 bit"
msgstr "%s: kompilerat för ett 64-bitarssystem och målet är 32-bitars"
#: elf32-sparc.c:3362
#, c-format
msgid "%s: linking little endian files with big endian files"
msgstr "%s: länkar little endian-filer med big endian-filer"
#: elf32-v850.c:753
#, c-format
msgid "Variable `%s' cannot occupy in multiple small data regions"
msgstr "Variabel \"%s\" kan inte befinna sig i flera små dataområden"
#: elf32-v850.c:756
#, c-format
msgid "Variable `%s' can only be in one of the small, zero, and tiny data regions"
msgstr "Variabel \"%s\" kan bara vara i ett av de små, tomma och pyttesmå dataområdena"
#: elf32-v850.c:759
#, c-format
msgid "Variable `%s' cannot be in both small and zero data regions simultaneously"
msgstr "Variabel \"%s\" kan inte vara i både små och tomma dataområden samtidigt"
#: elf32-v850.c:762
#, c-format
msgid "Variable `%s' cannot be in both small and tiny data regions simultaneously"
msgstr "Variabel \"%s\" kan inte vara i både små och pyttesmå dataområden samtidigt"
#: elf32-v850.c:765
#, c-format
msgid "Variable `%s' cannot be in both zero and tiny data regions simultaneously"
msgstr "Variabel \"%s\" kan inte vara i både tomma och pyttesmå dataområden samtidigt"
#: elf32-v850.c:1144
msgid "FAILED to find previous HI16 reloc\n"
msgstr "MISSLYCKADES med att hitta tidigare HI16-omlokalisering\n"
#: elf32-v850.c:1789
msgid "could not locate special linker symbol __gp"
msgstr "kunde inte lokalisera speciell länkarsymbol __gp"
#: elf32-v850.c:1793
msgid "could not locate special linker symbol __ep"
msgstr "kunde inte lokalisera speciell länkarsymbol __ep"
#: elf32-v850.c:1797
msgid "could not locate special linker symbol __ctbp"
msgstr "kunde inte lokalisera speciell länkarsymbol __ctbp"
#: elf32-v850.c:1963
#, c-format
msgid "%s: Architecture mismatch with previous modules"
msgstr "%s: Arkitekturen passar inte ihop med tidigare moduler"
#: elf32-v850.c:1983
#, c-format
msgid "private flags = %lx: "
msgstr "privata flaggor = %lx: "
#: elf32-v850.c:1988
msgid "v850 architecture"
msgstr "v850-arkitektur"
#: elf32-v850.c:1989
msgid "v850e architecture"
msgstr "v850e-arkitektur"
#: elf32-vax.c:549
msgid " [nonpic]"
msgstr " [icke-pic]"
#: elf32-vax.c:552
msgid " [d-float]"
msgstr " [d-flyttal]"
#: elf32-vax.c:555
msgid " [g-float]"
msgstr " [g-flyttal]"
#: elf32-vax.c:663
#, c-format
msgid "%s: warning: GOT addend of %ld to `%s' does not match previous GOT addend of %ld"
msgstr "%s: varning: GOT-addendum %ld till \"%s\" stämmer inte överens med tidigare GOT-addendum %ld"
#: elf32-vax.c:1667
#, c-format
msgid "%s: warning: PLT addend of %d to `%s' from %s section ignored"
msgstr "%s: varning: PLT-addendum %d till \"%s\" från sektionen %s ignorerades"
#: elf32-vax.c:1802
#, c-format
msgid "%s: warning: %s relocation against symbol `%s' from %s section"
msgstr "%s: varning: %s-omlokalisering mot symbolen \"%s\" från sektionen %s"
#: elf32-vax.c:1808
#, c-format
msgid "%s: warning: %s relocation to 0x%x from %s section"
msgstr "%s: varning: %s-omlokalisering till 0x%x från sektionen %s"
#: elf32-xstormy16.c:462 elf32-ia64.c:2450 elf64-ia64.c:2450
msgid "non-zero addend in @fptr reloc"
msgstr "icke-tomt addendum i @fptr-omlokalisering"
#: elf64-alpha.c:1108
msgid "GPDISP relocation did not find ldah and lda instructions"
msgstr "GPDISP-omlokalisering hittade inga ldah- och lda-instruktioner"
#: elf64-alpha.c:3731
#, c-format
msgid "%s: .got subsegment exceeds 64K (size %d)"
msgstr "%s: .got-subsegment överskrider 64 kB (storlek %d)"
#: elf64-alpha.c:4602 elf64-alpha.c:4614
#, c-format
msgid "%s: gp-relative relocation against dynamic symbol %s"
msgstr "%s: gp-relativ omlokalisering mot dynamiska symbolen %s"
#: elf64-alpha.c:4640 elf64-alpha.c:4773
#, c-format
msgid "%s: pc-relative relocation against dynamic symbol %s"
msgstr "%s: pc-relativ omlokalisering mot dynamiska symbolen %s"
#: elf64-alpha.c:4668
#, c-format
msgid "%s: change in gp: BRSGP %s"
msgstr "%s: ändring i gp: BRSGP %s"
#: elf64-alpha.c:4693
msgid "<unknown>"
msgstr "<okänd>"
#: elf64-alpha.c:4698
#, c-format
msgid "%s: !samegp reloc against symbol without .prologue: %s"
msgstr "%s: !samegp-omlokalisering mot symbol utan .prologue: %s"
#: elf64-alpha.c:4749
#, c-format
msgid "%s: unhandled dynamic relocation against %s"
msgstr "%s: ohanterad dynamisk omlokalisering mot %s"
#: elf64-alpha.c:4832
#, c-format
msgid "%s: dtp-relative relocation against dynamic symbol %s"
msgstr "%s: dtp-relativ omlokalisering mot dynamiska symbolen %s"
#: elf64-alpha.c:4855
#, c-format
msgid "%s: tp-relative relocation against dynamic symbol %s"
msgstr "%s: tp-relativ omlokalisering mot dynamiska symbolen %s"
#: elf64-hppa.c:2086
#, c-format
msgid "stub entry for %s cannot load .plt, dp offset = %ld"
msgstr "stubbpost för %s kan inte läsa in .plt, dp-avstånd = %ld"
#: elf64-mmix.c:1032
#, c-format
msgid ""
"%s: Internal inconsistency error for value for\n"
" linker-allocated global register: linked: 0x%lx%08lx != relaxed: 0x%lx%08lx\n"
msgstr ""
"%s: Intern inkkonsistensfel för värdet för\n"
" länkarallokerat globalt register: länkat: 0x%lx%08lx != avslappnat: 0x%lx%08lx\n"
#: elf64-mmix.c:1416
#, c-format
msgid "%s: base-plus-offset relocation against register symbol: (unknown) in %s"
msgstr "%s: bas-plus-avståndsomlokalisering mot registersymbol: (okänd) i %s"
#: elf64-mmix.c:1421
#, c-format
msgid "%s: base-plus-offset relocation against register symbol: %s in %s"
msgstr "%s: bas-plus-avståndsomlokalisering mot registersymbol: %s i %s"
#: elf64-mmix.c:1465
#, c-format
msgid "%s: register relocation against non-register symbol: (unknown) in %s"
msgstr "%s: registeromlokalisering mot icke-registersymbol: (okänd) i %s"
#: elf64-mmix.c:1470
#, c-format
msgid "%s: register relocation against non-register symbol: %s in %s"
msgstr "%s: registeromlokalisering mot icke-registersymbol: %s i %s"
#: elf64-mmix.c:1507
#, c-format
msgid "%s: directive LOCAL valid only with a register or absolute value"
msgstr "%s: LOCAL-direktivet är endast giltigt med ett register eller absolutvärde"
#: elf64-mmix.c:1535
#, c-format
msgid "%s: LOCAL directive: Register $%ld is not a local register. First global register is $%ld."
msgstr "%s: LOCAL-direktiv: Register $%ld är inte ett lokalt register. Första globala registret är $%ld."
#: elf64-mmix.c:1994
#, c-format
msgid "%s: Error: multiple definition of `%s'; start of %s is set in a earlier linked file\n"
msgstr "%s: Fel: flera definitioner av \"%s\"; början på %s är inställd i en tidigare länkad fil\n"
#: elf64-mmix.c:2053
msgid "Register section has contents\n"
msgstr "Registersektion har innehåll\n"
#: elf64-mmix.c:2216
#, c-format
msgid ""
"Internal inconsistency: remaining %u != max %u.\n"
" Please report this bug."
msgstr ""
"Intern inkonsekvens: återstående %u != max %u.\n"
" Rapportera gärna detta fel."
#: elf64-ppc.c:2388 libbfd.c:831
#, c-format
msgid "%s: compiled for a big endian system and target is little endian"
msgstr "%s: kompilerad för big endian-system och målet är little endian"
#: elf64-ppc.c:2391 libbfd.c:833
#, c-format
msgid "%s: compiled for a little endian system and target is big endian"
msgstr "%s: kompilerad för ett little endian-system och målet är big endian"
#: elf64-ppc.c:4857
#, c-format
msgid "%s: unexpected reloc type %u in .opd section"
msgstr "%s: oväntad omlokaliseringstyp %u i .opd-sektion"
#: elf64-ppc.c:4877
#, c-format
msgid "%s: .opd is not a regular array of opd entries"
msgstr "%s: .opd är inte en vanlig vektor med opd-poster"
#: elf64-ppc.c:4897
#, c-format
msgid "%s: undefined sym `%s' in .opd section"
msgstr "%s: odefinierad symbol \"%s\" i .opd-sektion"
#: elf64-ppc.c:6136
#, c-format
msgid "can't find branch stub `%s'"
msgstr "kan inte hitta grenstubb \"%s\""
#: elf64-ppc.c:6175 elf64-ppc.c:6250
#, c-format
msgid "linkage table error against `%s'"
msgstr "länktabellsfel mot \"%s\""
#: elf64-ppc.c:6340
#, c-format
msgid "can't build branch stub `%s'"
msgstr "kan inte bygga grenstubb \"%s\""
#: elf64-ppc.c:7047
msgid ".glink and .plt too far apart"
msgstr ".glink och .plt för långt ifrån varandra"
#: elf64-ppc.c:7135
msgid "stubs don't match calculated size"
msgstr "stubbar stämmer inte överens med beräknad storlek"
#: elf64-ppc.c:7147
#, c-format
msgid ""
"linker stubs in %u groups\n"
" branch %lu\n"
" toc adjust %lu\n"
" long branch %lu\n"
" long toc adj %lu\n"
" plt call %lu"
msgstr ""
"länkarstubbar i %u grupper\n"
" gren %lu\n"
" toc-justering %lu\n"
" lång gren %lu\n"
" lång toc-just. %lu\n"
" plt-anrop %lu"
#: elf64-ppc.c:7723
#, c-format
msgid "%s(%s+0x%lx): automatic multiple TOCs not supported using your crt files; recompile with -mminimal-toc or upgrade gcc"
msgstr "%s(%s+0x%lx): flera automatiska TOC stöds inte vid användning av dina crt-filer; kompilera om med -mminimal-toc eller uppgradera gcc"
#: elf64-ppc.c:7731
#, c-format
msgid "%s(%s+0x%lx): sibling call optimization to `%s' does not allow automatic multiple TOCs; recompile with -mminimal-toc or -fno-optimize-sibling-calls, or make `%s' extern"
msgstr "%s(%s+0x%lx): syskonanropsoptimering till \"%s\" stöder inte flera automatiska TOC; kompilera om med -mminimal-toc eller -fno-optimize-sibling-calls, eller gör \"%s\" extern"
#: elf64-ppc.c:8329
#, c-format
msgid "%s: relocation %s is not supported for symbol %s."
msgstr "%s: omlokaliseringen %s stöds inte för symbolen %s."
#: elf64-ppc.c:8408
#, c-format
msgid "%s: error: relocation %s not a multiple of %d"
msgstr "%s: fel: omlokaliseringen %s är inte en multipel av %d"
#: elf64-sparc.c:1370
#, c-format
msgid "%s: check_relocs: unhandled reloc type %d"
msgstr "%s: check_relocs: ohanterad omlokaliseringstyp %d"
#: elf64-sparc.c:1407
#, c-format
msgid "%s: Only registers %%g[2367] can be declared using STT_REGISTER"
msgstr "%s: Endast register %%g[2367] kan deklareras med STT_REGISTER"
#: elf64-sparc.c:1427
#, c-format
msgid "Register %%g%d used incompatibly: %s in %s, previously %s in %s"
msgstr "Register %%g%d används inkompatibelt: %s i %s, tidigare %s i %s"
#: elf64-sparc.c:1450
#, c-format
msgid "Symbol `%s' has differing types: REGISTER in %s, previously %s in %s"
msgstr "Symbolen \"%s\" har olika typer: REGISTER i %s, tidigare %s i %s"
#: elf64-sparc.c:1496
#, c-format
msgid "Symbol `%s' has differing types: %s in %s, previously REGISTER in %s"
msgstr "Symbolen \"%s\" har olika typer: %s i %s, tidigare REGISTER i %s"
#: elf64-sparc.c:3053
#, c-format
msgid "%s: linking UltraSPARC specific with HAL specific code"
msgstr "%s: länkar UltraSPARC-specifik med HAL-specifik kod"
#: elf64-x86-64.c:739
#, c-format
msgid "%s: %s' accessed both as normal and thread local symbol"
msgstr "%s: \"%s\" anropad både som lokal normal symbol och lokal trådsymbol"
#: elfcode.h:1113
#, c-format
msgid "%s: version count (%ld) does not match symbol count (%ld)"
msgstr "%s: versionsantal (%ld) stämmer inte med symbolantal (%ld)"
#: elfcode.h:1342
#, c-format
msgid "%s(%s): relocation %d has invalid symbol index %ld"
msgstr "%s(%s): omlokalisering %d har ogiltigt symbolindex %ld"
#: elflink.c:1456
#, c-format
msgid "%s: warning: unexpected redefinition of indirect versioned symbol `%s'"
msgstr "%s: varning: oväntad omdefinition av indirekt versionsangiven symbol \"%s\""
#: elflink.c:1807
#, c-format
msgid "%s: undefined versioned symbol name %s"
msgstr "%s: odefinierat symbolnamn med version %s"
#: elflink.c:2142
#, c-format
msgid "%s: relocation size mismatch in %s section %s"
msgstr "%s: omlokaliseringsstorleken stämmer inte överens i %s, sektion %s"
#: elflink.c:2434
#, c-format
msgid "warning: type and size of dynamic symbol `%s' are not defined"
msgstr "varning: typen och storleken på dynamiska symbolen \"%s\" är inte definierade"
#: elflink.h:1022
#, c-format
msgid "%s: %s: invalid version %u (max %d)"
msgstr "%s: %s: ogiltig version %u (max %d)"
#: elflink.h:1063
#, c-format
msgid "%s: %s: invalid needed version %d"
msgstr "%s: %s: ogiltig krävd version %d"
#: elflink.h:1238
#, c-format
msgid "Warning: alignment %u of symbol `%s' in %s is smaller than %u in %s"
msgstr "Varning: justeringen %u på symbolen \"%s\" i %s är mindre än %u i %s"
#: elflink.h:1252
#, c-format
msgid "Warning: size of symbol `%s' changed from %lu in %s to %lu in %s"
msgstr "Varning: storleken på symbolen \"%s\" ändrades från %lu i %s till %lu i %s"
#: elflink.h:2160
#, c-format
msgid "%s: undefined version: %s"
msgstr "%s: odefinierad version: %s"
#: elflink.h:2226
#, c-format
msgid "%s: .preinit_array section is not allowed in DSO"
msgstr "%s: .preinit_array-sektionen är inte tillåten i DSO"
#: elflink.h:3078
msgid "Not enough memory to sort relocations"
msgstr "Inte tillräckligt med minne för att sortera omlokaliseringar"
#: elflink.h:3958 elflink.h:4001
#, c-format
msgid "%s: could not find output section %s"
msgstr "%s: kunde inte hitta utdatasektionen %s"
#: elflink.h:3964
#, c-format
msgid "warning: %s section has zero size"
msgstr "varning: sektionen %s har nollstorlek"
#: elflink.h:4483
#, c-format
msgid "%s: %s symbol `%s' in %s is referenced by DSO"
msgstr "%s: %s-symbolen \"%s\" i %s refereras till av DSO"
#: elflink.h:4564
#, c-format
msgid "%s: could not find output section %s for input section %s"
msgstr "%s: kunde inte hitta utdatasektionen %s för indatasektionen %s"
#: elflink.h:4666
#, c-format
msgid "%s: %s symbol `%s' isn't defined"
msgstr "%s: %s-symbolen \"%s\" är inte definierad"
#: elflink.h:5053 elflink.h:5095
msgid "%T: discarded in section `%s' from %s\n"
msgstr "%T: bortkastade i sektionen \"%s\" från %s\n"
#: elfxx-mips.c:887
msgid "static procedure (no name)"
msgstr "statisk procedur (inget namn)"
#: elfxx-mips.c:1897
msgid "not enough GOT space for local GOT entries"
msgstr "inte tillräckligt med GOT-utrymme för lokala GOT-poster"
#: elfxx-mips.c:3691
#, c-format
msgid "%s: %s+0x%lx: jump to stub routine which is not jal"
msgstr "%s: %s+0x%lx: hoppa till stubbrutin som inte är jal"
#: elfxx-mips.c:5192
#, c-format
msgid "%s: Malformed reloc detected for section %s"
msgstr "%s: Felaktig omlokalisering för sektion %s upptäckt"
#: elfxx-mips.c:5266
#, c-format
msgid "%s: CALL16 reloc at 0x%lx not against global symbol"
msgstr "%s: CALL16-omlokalisering vid 0x%lx är inte mot global symbol"
#: elfxx-mips.c:8692
#, c-format
msgid "%s: illegal section name `%s'"
msgstr "%s: ogiltigt sektionsnamn \"%s\""
#: elfxx-mips.c:9025
#, c-format
msgid "%s: endianness incompatible with that of the selected emulation"
msgstr "%s: endianness inkompatibel med den för den valda emuleringen"
#: elfxx-mips.c:9037
#, c-format
msgid "%s: ABI is incompatible with that of the selected emulation"
msgstr "%s: ABI är inkompatibelt med den för den valda emuleringen"
#: elfxx-mips.c:9104
#, c-format
msgid "%s: warning: linking PIC files with non-PIC files"
msgstr "%s: varning: länkar PIC-filer med icke-PIC-filer"
#: elfxx-mips.c:9121
#, c-format
msgid "%s: linking 32-bit code with 64-bit code"
msgstr "%s: länkar 32-bitarskod med 64-bitarskod"
#: elfxx-mips.c:9149
#, c-format
msgid "%s: linking %s module with previous %s modules"
msgstr "%s: länkar %s-modul med tidigare %s-moduler"
#: elfxx-mips.c:9172
#, c-format
msgid "%s: ABI mismatch: linking %s module with previous %s modules"
msgstr "%s: ABI passar inte: länkar %s-modul med tidigare %s-moduler"
#: elfxx-mips.c:9241
msgid " [abi=O32]"
msgstr " [abi=O32]"
#: elfxx-mips.c:9243
msgid " [abi=O64]"
msgstr " [abi=O64]"
#: elfxx-mips.c:9245
msgid " [abi=EABI32]"
msgstr " [abi=EABI32]"
#: elfxx-mips.c:9247
msgid " [abi=EABI64]"
msgstr " [abi=EABI64]"
#: elfxx-mips.c:9249
msgid " [abi unknown]"
msgstr " [okänt abi]"
#: elfxx-mips.c:9251
msgid " [abi=N32]"
msgstr " [abi=N32]"
#: elfxx-mips.c:9253
msgid " [abi=64]"
msgstr " [abi=64]"
#: elfxx-mips.c:9255
msgid " [no abi set]"
msgstr " [inget abi inställt]"
#: elfxx-mips.c:9258
msgid " [mips1]"
msgstr " [mips1]"
#: elfxx-mips.c:9260
msgid " [mips2]"
msgstr " [mips2]"
#: elfxx-mips.c:9262
msgid " [mips3]"
msgstr " [mips3]"
#: elfxx-mips.c:9264
msgid " [mips4]"
msgstr " [mips4]"
#: elfxx-mips.c:9266
msgid " [mips5]"
msgstr " [mips5]"
#: elfxx-mips.c:9268
msgid " [mips32]"
msgstr " [mips32]"
#: elfxx-mips.c:9270
msgid " [mips64]"
msgstr " [mips64]"
#: elfxx-mips.c:9272
msgid " [mips32r2]"
msgstr " [mips32r2]"
#: elfxx-mips.c:9274
msgid " [unknown ISA]"
msgstr " [okänd ISA]"
#: elfxx-mips.c:9277
msgid " [mdmx]"
msgstr " [mdmx]"
#: elfxx-mips.c:9280
msgid " [mips16]"
msgstr " [mips16]"
#: elfxx-mips.c:9283
msgid " [32bitmode]"
msgstr " [32-bitarsläge]"
#: elfxx-mips.c:9285
msgid " [not 32bitmode]"
msgstr " [inte 32-bitarsläge]"
#: i386linux.c:457 m68klinux.c:461 sparclinux.c:458
#, c-format
msgid "Output file requires shared library `%s'\n"
msgstr "Utdatafilen kräver delade biblioteket \"%s\"\n"
#: i386linux.c:465 m68klinux.c:469 sparclinux.c:466
#, c-format
msgid "Output file requires shared library `%s.so.%s'\n"
msgstr "Utdatafilen kräver delade biblioteket \"%s.so.%s\"\n"
#: i386linux.c:654 i386linux.c:704 m68klinux.c:661 m68klinux.c:709
#: sparclinux.c:656 sparclinux.c:706
#, c-format
msgid "Symbol %s not defined for fixups\n"
msgstr "Symbolen %s är inte definierad för fixar\n"
#: i386linux.c:728 m68klinux.c:733 sparclinux.c:730
msgid "Warning: fixup count mismatch\n"
msgstr "Varning: antalet fixar stämmer inte\n"
#: ieee.c:293
#, c-format
msgid "%s: string too long (%d chars, max 65535)"
msgstr "%s: strängen är för lång (%d tecken, max 65535)"
#: ieee.c:428
#, c-format
msgid "%s: unrecognized symbol `%s' flags 0x%x"
msgstr "%s: okänd symbol \"%s\" flaggor 0x%x"
#: ieee.c:938
#, c-format
msgid "%s: unimplemented ATI record %u for symbol %u"
msgstr "%s: inte implementerad ATI-post %u för symbolen %u"
#: ieee.c:963
#, c-format
msgid "%s: unexpected ATN type %d in external part"
msgstr "%s: oväntad ATN-typ %d i extern del"
#: ieee.c:985
#, c-format
msgid "%s: unexpected type after ATN"
msgstr "%s: oväntad typ efter ATN"
#: ihex.c:264
#, c-format
msgid "%s:%d: unexpected character `%s' in Intel Hex file\n"
msgstr "%s:%d: oväntat tecken \"%s\" i hexadecimal Intel-fil\n"
#: ihex.c:372
#, c-format
msgid "%s:%u: bad checksum in Intel Hex file (expected %u, found %u)"
msgstr "%s:%u: felaktig kontrollsumma i hexadecimal Intel-fil (förväntade %u, hittade %u)"
#: ihex.c:426
#, c-format
msgid "%s:%u: bad extended address record length in Intel Hex file"
msgstr "%s:%u: felaktig längd på post för utökad adress i hexadecimal Intel-fil"
#: ihex.c:443
#, c-format
msgid "%s:%u: bad extended start address length in Intel Hex file"
msgstr "%s:%u: felaktig längd på utökad startadress i hexadecimal Intel-fil"
#: ihex.c:460
#, c-format
msgid "%s:%u: bad extended linear address record length in Intel Hex file"
msgstr "%s:%u: felaktig längd på post för utökad linjär adress i hexadecimal Intel-fil"
#: ihex.c:477
#, c-format
msgid "%s:%u: bad extended linear start address length in Intel Hex file"
msgstr "%s:%u: felaktig längd på post för utökad linjär startadress i hexadecimal Intel-fil"
#: ihex.c:494
#, c-format
msgid "%s:%u: unrecognized ihex type %u in Intel Hex file\n"
msgstr "%s:%u: okänd ihex-typ %u i hexadecimal Intel-fil\n"
#: ihex.c:619
#, c-format
msgid "%s: internal error in ihex_read_section"
msgstr "%s: internt fel i ihex_read_section"
#: ihex.c:654
#, c-format
msgid "%s: bad section length in ihex_read_section"
msgstr "%s: felaktig sektionslängd i ihex_read_sektion"
#: ihex.c:872
#, c-format
msgid "%s: address 0x%s out of range for Intel Hex file"
msgstr "%s: adressen 0x%s är utanför intervallet för hexadecimal Intel-fil"
#: libbfd.c:861
#, c-format
msgid "Deprecated %s called at %s line %d in %s\n"
msgstr "Föråldrad %s anropad vid %s rad %d i %s\n"
#: libbfd.c:864
#, c-format
msgid "Deprecated %s called\n"
msgstr "Föråldrad %s anropad\n"
#: linker.c:1829
#, c-format
msgid "%s: indirect symbol `%s' to `%s' is a loop"
msgstr "%s: indirekt symbol \"%s\" till \"%s\" är en slinga"
#: linker.c:2697
#, c-format
msgid "Attempt to do relocatable link with %s input and %s output"
msgstr "Försök att göra en omlokaliseringsbar länk med %s-indata och %s-utdata"
#: merge.c:896
#, c-format
msgid "%s: access beyond end of merged section (%ld + %ld)"
msgstr "%s: åtkomst bortom slut på sammanslagen sektion (%ld + %ld)"
#: mmo.c:503
#, c-format
msgid "%s: No core to allocate section name %s\n"
msgstr "%s: Ingen kärna för att allokera sektionsnamn %s\n"
#: mmo.c:579
#, c-format
msgid "%s: No core to allocate a symbol %d bytes long\n"
msgstr "%s: Ingen kärna för att allokera en %d byte lång symbol\n"
#: mmo.c:1287
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: initialization value for $255 is not `Main'\n"
msgstr "%s: ogiltig mmo-fil: initieringsvärde för $255 är inte \"Main\"\n"
#: mmo.c:1433
#, c-format
msgid "%s: unsupported wide character sequence 0x%02X 0x%02X after symbol name starting with `%s'\n"
msgstr "%s: bred teckensekvens som inte stöds 0x%02X 0x%02X efter symbolnamnet som börjar med \"%s\"\n"
#: mmo.c:1674
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: unsupported lopcode `%d'\n"
msgstr "%s: ogiltig mmo-fil: lopkod \"%d\" stöds inte\n"
#: mmo.c:1684
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: expected YZ = 1 got YZ = %d for lop_quote\n"
msgstr "%s: ogiltig mmo-fil: förväntade YZ = 1 fick YZ = %d för lop_quote\n"
#: mmo.c:1720
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: expected z = 1 or z = 2, got z = %d for lop_loc\n"
msgstr "%s: ogiltig mmo-fil: förväntade z = 1 eller z = 2, fick z = %d för lop_loc\n"
#: mmo.c:1766
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: expected z = 1 or z = 2, got z = %d for lop_fixo\n"
msgstr "%s: ogiltig mmo-fil: förväntade z = 1 eller z = 2, fick z = %d för lop_fixo\n"
#: mmo.c:1805
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: expected y = 0, got y = %d for lop_fixrx\n"
msgstr "%s: ogiltig mmo-fil: förväntade y = 0, fick y = %d för lop_fixrx\n"
#: mmo.c:1814
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: expected z = 16 or z = 24, got z = %d for lop_fixrx\n"
msgstr "%s: ogiltig mmo-fil: förväntade z = 16 eller z = 24, fick z = %d för lop_fixr\n"
#: mmo.c:1837
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: leading byte of operand word must be 0 or 1, got %d for lop_fixrx\n"
msgstr "%s: ogiltig mmo-fil: inledande byte i operandord måste vara 0 eller 1, fick %d för lop_fixrx\n"
#: mmo.c:1860
#, c-format
msgid "%s: cannot allocate file name for file number %d, %d bytes\n"
msgstr "%s: kan inte allokera filnamn för fil nummer %d, %d byte\n"
#: mmo.c:1880
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: file number %d `%s', was already entered as `%s'\n"
msgstr "%s: ogiltig mmo-fil: fil nummer %d \"%s\", var redan angiven som \"%s\"\n"
#: mmo.c:1893
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: file name for number %d was not specified before use\n"
msgstr "%s: ogiltig mmo-fil: filnamnet för nummer %d angavs inte innan användning\n"
#: mmo.c:1999
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: fields y and z of lop_stab non-zero, y: %d, z: %d\n"
msgstr "%s: ogiltig mmo-fil: fälten y och z i lop_stab är icke-tomma, y: %d, z: %d\n"
#: mmo.c:2035
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: lop_end not last item in file\n"
msgstr "%s: ogiltig mmo-fil: lop_end är inte sista objektet i fil\n"
#: mmo.c:2048
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: YZ of lop_end (%ld) not equal to the number of tetras to the preceding lop_stab (%ld)\n"
msgstr "%s: ogiltig mmo-fil: YZ i lop_end (%ld) är inte lika med antalet tetra till den föregående lop_stab (%ld)\n"
#: mmo.c:2698
#, c-format
msgid "%s: invalid symbol table: duplicate symbol `%s'\n"
msgstr "%s: ogiltig symboltabell: dublettsymbol \"%s\"\n"
#: mmo.c:2949
#, c-format
msgid "%s: Bad symbol definition: `Main' set to %s rather than the start address %s\n"
msgstr "%s: Felaktig symboldefinition: \"Main\" är inställd till %s istället för startadressen %s\n"
#: mmo.c:3039
#, c-format
msgid "%s: warning: symbol table too large for mmo, larger than 65535 32-bit words: %d. Only `Main' will be emitted.\n"
msgstr "%s: varning: symboltabellen är för stor för mmo, större än 65535 32-bitars ord: %d. Endast \"Main\" kommer att skickas.\n"
#: mmo.c:3084
#, c-format
msgid "%s: internal error, symbol table changed size from %d to %d words\n"
msgstr "%s: internt fel, symboltabellen ändrade storlek från %d till %d ord\n"
#: mmo.c:3139
#, c-format
msgid "%s: internal error, internal register section %s had contents\n"
msgstr "%s: internt fel, interna registersektionen %s hade innehåll\n"
#: mmo.c:3191
#, c-format
msgid "%s: no initialized registers; section length 0\n"
msgstr "%s: inga initierade register; sektionslängd 0\n"
#: mmo.c:3197
#, c-format
msgid "%s: too many initialized registers; section length %ld\n"
msgstr "%s: för många initierade register; sektionslängd %ld\n"
#: mmo.c:3202
#, c-format
msgid "%s: invalid start address for initialized registers of length %ld: 0x%lx%08lx\n"
msgstr "%s: ogiltig startadress för initierade register med längden %ld: 0x%lx%08lx\n"
#: oasys.c:1052
#, c-format
msgid "%s: can not represent section `%s' in oasys"
msgstr "%s: kan inte representera sektionen \"%s\" i oasys"
#: osf-core.c:137
#, c-format
msgid "Unhandled OSF/1 core file section type %d\n"
msgstr "Ohanterad sektionstyp %d för OSF/1-minnesfil\n"
#: pe-mips.c:659
#, c-format
msgid "%s: `ld -r' not supported with PE MIPS objects\n"
msgstr "%s: \"ld -r\" stöds inte med PE MIPS-objekt\n"
#. OK, at this point the following variables are set up:
#. src = VMA of the memory we're fixing up
#. mem = pointer to memory we're fixing up
#. val = VMA of what we need to refer to
#.
#: pe-mips.c:795
#, c-format
msgid "%s: unimplemented %s\n"
msgstr "%s: oimplementerat %s\n"
#: pe-mips.c:821
#, c-format
msgid "%s: jump too far away\n"
msgstr "%s: hopp för långt bort\n"
#: pe-mips.c:848
#, c-format
msgid "%s: bad pair/reflo after refhi\n"
msgstr "%s: felaktigt par/reflo efter refhi\n"
#. XXX code yet to be written.
#: peicode.h:787
#, c-format
msgid "%s: Unhandled import type; %x"
msgstr "%s: Ohanterad importtyp; %x"
#: peicode.h:792
#, c-format
msgid "%s: Unrecognised import type; %x"
msgstr "%s: Okänd importtyp; %x"
#: peicode.h:806
#, c-format
msgid "%s: Unrecognised import name type; %x"
msgstr "%s: Okänd importnamnstyp; %x"
#: peicode.h:1164
#, c-format
msgid "%s: Unrecognised machine type (0x%x) in Import Library Format archive"
msgstr "%s: Okänd maskintyp (0x%x) i Import Library Format-arkiv"
#: peicode.h:1176
#, c-format
msgid "%s: Recognised but unhandled machine type (0x%x) in Import Library Format archive"
msgstr "%s: Känd men ohanterad maskintyp (0x%x) i Import Library Format-arkiv"
#: peicode.h:1193
#, c-format
msgid "%s: size field is zero in Import Library Format header"
msgstr "%s: storleksfältet är noll i Import Library Format-huvud"
#: peicode.h:1224
#, c-format
msgid "%s: string not null terminated in ILF object file."
msgstr "%s: sträng inte nollterminerad i ILF-objektfil."
#: ppcboot.c:416
msgid ""
"\n"
"ppcboot header:\n"
msgstr ""
"\n"
"ppcboot-huvud:\n"
#: ppcboot.c:417
#, c-format
msgid "Entry offset = 0x%.8lx (%ld)\n"
msgstr "Startavstånd = 0x%.8lx (%ld)\n"
#: ppcboot.c:418
#, c-format
msgid "Length = 0x%.8lx (%ld)\n"
msgstr "Längd = 0x%.8lx (%ld)\n"
#: ppcboot.c:421
#, c-format
msgid "Flag field = 0x%.2x\n"
msgstr "Flaggfält = 0x%.2x\n"
#: ppcboot.c:427
#, c-format
msgid "Partition name = \"%s\"\n"
msgstr "Partitionsnamn = \"%s\"\n"
#: ppcboot.c:446
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Partition[%d] start = { 0x%.2x, 0x%.2x, 0x%.2x, 0x%.2x }\n"
msgstr ""
"\n"
"Start på partition[%d] = { 0x%.2x, 0x%.2x, 0x%.2x, 0x%.2x }\n"
#: ppcboot.c:452
#, c-format
msgid "Partition[%d] end = { 0x%.2x, 0x%.2x, 0x%.2x, 0x%.2x }\n"
msgstr "Slut på partition[%d] = { 0x%.2x, 0x%.2x, 0x%.2x, 0x%.2x }\n"
#: ppcboot.c:458
#, c-format
msgid "Partition[%d] sector = 0x%.8lx (%ld)\n"
msgstr "Sektor för partition[%d] = 0x%.8lx (%ld)\n"
#: ppcboot.c:459
#, c-format
msgid "Partition[%d] length = 0x%.8lx (%ld)\n"
msgstr "Längd på partition[%d] = 0x%.8lx (%ld)\n"
#: som.c:5422
msgid "som_sizeof_headers unimplemented"
msgstr "som_sizeof_headers är inte implementerat"
#: srec.c:302
#, c-format
msgid "%s:%d: Unexpected character `%s' in S-record file\n"
msgstr "%s:%d: Oväntat tecken \"%s\" i S-postfil\n"
# Vad är stabs?
#: stabs.c:319
#, c-format
msgid "%s(%s+0x%lx): Stabs entry has invalid string index."
msgstr "%s(%s+0x%lx): Stabbpost har ogiltigt strängindex."
#: syms.c:1019
msgid "Unsupported .stab relocation"
msgstr ".stab-omlokalisering som inte stöds"
#: vms-gsd.c:356
#, c-format
msgid "bfd_make_section (%s) failed"
msgstr "bfd_make_section (%s) misslyckades"
#: vms-gsd.c:371
#, c-format
msgid "bfd_set_section_flags (%s, %x) failed"
msgstr "bfd_set_section_flags (%s, %x) misslyckades"
#: vms-gsd.c:407
#, c-format
msgid "Size mismatch section %s=%lx, %s=%lx"
msgstr "Storleken passar inte på sektion %s=%lx, %s=%lx"
#: vms-gsd.c:704
#, c-format
msgid "unknown gsd/egsd subtype %d"
msgstr "okänd gsd/egsd-undertyp %d"
#: vms-hdr.c:408
msgid "Object module NOT error-free !\n"
msgstr "Objektmodulen INTE felfri!\n"
#: vms-misc.c:541
#, c-format
msgid "Stack overflow (%d) in _bfd_vms_push"
msgstr "Stacken ger överspill (%d) i _bfd_vms_push"
#: vms-misc.c:559
msgid "Stack underflow in _bfd_vms_pop"
msgstr "Stacken ger underspill i _bfd_vms_pop"
#: vms-misc.c:918
msgid "_bfd_vms_output_counted called with zero bytes"
msgstr "_bfd_vms_output_counted anropad med noll byte"
#: vms-misc.c:923
msgid "_bfd_vms_output_counted called with too many bytes"
msgstr "_bfd_vms_output_counted called anropad med för många byte"
#: vms-misc.c:1054
#, c-format
msgid "Symbol %s replaced by %s\n"
msgstr "Symbolen %s ersatt med %s\n"
#: vms-misc.c:1117
#, c-format
msgid "failed to enter %s"
msgstr "misslyckades med att gå in i %s"
#: vms-tir.c:102
msgid "No Mem !"
msgstr "Inget minne!"
#: vms-tir.c:383
#, c-format
msgid "bad section index in %s"
msgstr "felaktigt sektionsindex i %s"
#: vms-tir.c:396
#, c-format
msgid "unsupported STA cmd %s"
msgstr "STA-kommando %s stöds inte"
#: vms-tir.c:401 vms-tir.c:1261
#, c-format
msgid "reserved STA cmd %d"
msgstr "reserverat STA-kommando %d"
#: vms-tir.c:512 vms-tir.c:535
#, c-format
msgid "%s: no symbol \"%s\""
msgstr "%s: ingen symbol \"%s\""
#. unsigned shift
#. rotate
#. Redefine symbol to current location.
#. Define a literal.
#: vms-tir.c:602 vms-tir.c:714 vms-tir.c:824 vms-tir.c:842 vms-tir.c:850
#: vms-tir.c:859 vms-tir.c:1584
#, c-format
msgid "%s: not supported"
msgstr "%s: stöds inte"
#: vms-tir.c:607 vms-tir.c:1439
#, c-format
msgid "%s: not implemented"
msgstr "%s: inte implementerad"
#: vms-tir.c:611 vms-tir.c:1443
#, c-format
msgid "reserved STO cmd %d"
msgstr "reserverat STO-kommando %d"
#: vms-tir.c:729 vms-tir.c:1589
#, c-format
msgid "reserved OPR cmd %d"
msgstr "reserverat OPR-kommando %d"
#: vms-tir.c:797 vms-tir.c:1653
#, c-format
msgid "reserved CTL cmd %d"
msgstr "reserverat CTL-kommando %d"
#. stack byte from image
#. arg: none.
#: vms-tir.c:1169
msgid "stack-from-image not implemented"
msgstr "stack-from-image är inte implementerat"
#: vms-tir.c:1187
msgid "stack-entry-mask not fully implemented"
msgstr "stack-entry-mask är inte helt implementerat"
#. compare procedure argument
#. arg: cs symbol name
#. by argument index
#. da argument descriptor
#.
#. compare argument descriptor with symbol argument (ARG$V_PASSMECH)
#. and stack TRUE (args match) or FALSE (args dont match) value.
#: vms-tir.c:1201
msgid "PASSMECH not fully implemented"
msgstr "PASSMECH är inte helt implementerat"
#: vms-tir.c:1220
msgid "stack-local-symbol not fully implemented"
msgstr "stack-local-symbol är inte helt implementerat"
#: vms-tir.c:1233
msgid "stack-literal not fully implemented"
msgstr "stack-literal är inte helt implementerat"
#: vms-tir.c:1254
msgid "stack-local-symbol-entry-point-mask not fully implemented"
msgstr "stack-local-symbol-entry-point-mask är inte helt implementerat"
#: vms-tir.c:1531 vms-tir.c:1543 vms-tir.c:1555 vms-tir.c:1567 vms-tir.c:1632
#: vms-tir.c:1640 vms-tir.c:1648
#, c-format
msgid "%s: not fully implemented"
msgstr "%s: inte helt implementerat"
#: vms-tir.c:1705
#, c-format
msgid "obj code %d not found"
msgstr "objektkod %d kunde inte hittas"
#: vms-tir.c:2043
#, c-format
msgid "SEC_RELOC with no relocs in section %s"
msgstr "SEC_RELOC utan omlokaliseringar i sektion %s"
#: vms-tir.c:2331
#, c-format
msgid "Unhandled relocation %s"
msgstr "Ohanterad omlokalisering %s"
#: xcofflink.c:1244
#, c-format
msgid "%s: `%s' has line numbers but no enclosing section"
msgstr "%s: \"%s\" har radnummer men ingen inneslutande sektion"
#: xcofflink.c:1297
#, c-format
msgid "%s: class %d symbol `%s' has no aux entries"
msgstr "%s: klass %d-symbolen \"%s\" har inga yttre poster"
#: xcofflink.c:1320
#, c-format
msgid "%s: symbol `%s' has unrecognized csect type %d"
msgstr "%s: symbolen \"%s\" har okänd csect-typ %d"
#: xcofflink.c:1332
#, c-format
msgid "%s: bad XTY_ER symbol `%s': class %d scnum %d scnlen %d"
msgstr "%s: felaktig XTY_ER-symbol \"%s\": klass %d scnum %d scnlen %d"
#: xcofflink.c:1368
#, c-format
msgid "%s: XMC_TC0 symbol `%s' is class %d scnlen %d"
msgstr "%s: XMC_TC0-symbolen \"%s\" är klass %d scnlen %d"
#: xcofflink.c:1520
#, c-format
msgid "%s: csect `%s' not in enclosing section"
msgstr "%s: csect \"%s\" är inte i inneslutande sektion"
#: xcofflink.c:1627
#, c-format
msgid "%s: misplaced XTY_LD `%s'"
msgstr "%s: felaktigt placerat XTY_LD \"%s\""
#: xcofflink.c:1958
#, c-format
msgid "%s: reloc %s:%d not in csect"
msgstr "%s: omlokaliseringen %s:%d är inte i csect"
#: xcofflink.c:2095
#, c-format
msgid "%s: XCOFF shared object when not producing XCOFF output"
msgstr "%s: XCOFF delade objekt när inte XCOFF-utdata produceras"
#: xcofflink.c:2116
#, c-format
msgid "%s: dynamic object with no .loader section"
msgstr "%s: dynamiskt objekt utan någon .loader-sektion"
#: xcofflink.c:2761
#, c-format
msgid "%s: no such symbol"
msgstr "%s: ingen sådan symbol"
#: xcofflink.c:2894
msgid "error: undefined symbol __rtinit"
msgstr "fel: odefinierad symbol __rtinit"
#: xcofflink.c:3455
#, c-format
msgid "warning: attempt to export undefined symbol `%s'"
msgstr "varning: försök att exportera odefinierade symbolen \"%s\""
#: xcofflink.c:4448
#, c-format
msgid "TOC overflow: 0x%lx > 0x10000; try -mminimal-toc when compiling"
msgstr "TOC ger överspill: 0x%lx > 0x10000; prova -mminimal-toc vid kompilering"
#: xcofflink.c:5288 xcofflink.c:5755 xcofflink.c:5817 xcofflink.c:6119
#, c-format
msgid "%s: loader reloc in unrecognized section `%s'"
msgstr "%s: inläsaromlokalisering i okända sektionen \"%s\""
#: xcofflink.c:5310 xcofflink.c:6130
#, c-format
msgid "%s: `%s' in loader reloc but not loader sym"
msgstr "%s: \"%s\" i inläsaromlokalisering men inte inläsarsym"
#: xcofflink.c:5325
#, c-format
msgid "%s: loader reloc in read-only section %s"
msgstr "%s: inläsaromlokalisering i skrivskyddade sektionen %s"
#: elf32-ia64.c:2392 elf64-ia64.c:2392
msgid "@pltoff reloc against local symbol"
msgstr "@pltoff-omlokalisering mot lokal symbol"
#: elf32-ia64.c:3804 elf64-ia64.c:3804
#, c-format
msgid "%s: short data segment overflowed (0x%lx >= 0x400000)"
msgstr "%s: kort datasegment spillde över (0x%lx >= 0x400000)"
#: elf32-ia64.c:3815 elf64-ia64.c:3815
#, c-format
msgid "%s: __gp does not cover short data segment"
msgstr "%s: __gp täcker inte kort datasegment"
#: elf32-ia64.c:4131 elf64-ia64.c:4131
#, c-format
msgid "%s: linking non-pic code in a shared library"
msgstr "%s: länkar icke-pic-kod i delat bibliotek"
#: elf32-ia64.c:4164 elf64-ia64.c:4164
#, c-format
msgid "%s: @gprel relocation against dynamic symbol %s"
msgstr "%s: @gprel-omlokalisering mot dynamiska symbolen %s"
#: elf32-ia64.c:4224 elf64-ia64.c:4224
#, c-format
msgid "%s: linking non-pic code in a position independent executable"
msgstr "%s: länkar icke-pic-kod i en positionsoberoende körbar fil"
#: elf32-ia64.c:4363 elf64-ia64.c:4363
#, c-format
msgid "%s: @internal branch to dynamic symbol %s"
msgstr "%s: @internal-gren till dynamiska symbolen %s"
#: elf32-ia64.c:4365 elf64-ia64.c:4365
#, c-format
msgid "%s: speculation fixup to dynamic symbol %s"
msgstr "%s: spekulationsfix till dynamiska symbolen %s"
#: elf32-ia64.c:4367 elf64-ia64.c:4367
#, c-format
msgid "%s: @pcrel relocation against dynamic symbol %s"
msgstr "%s: @pcrel-omlokalisering mot dynamiska symbolen %s"
#: elf32-ia64.c:4579 elf64-ia64.c:4579
msgid "unsupported reloc"
msgstr "omlokaliseringen stöds inte"
#: elf32-ia64.c:4858 elf64-ia64.c:4858
#, c-format
msgid "%s: linking trap-on-NULL-dereference with non-trapping files"
msgstr "%s: länkar fånga-vid-NULL-dereferens med ickefångande filer"
#: elf32-ia64.c:4867 elf64-ia64.c:4867
#, c-format
msgid "%s: linking big-endian files with little-endian files"
msgstr "%s: länkar big endian-filer med little endian-filer"
#: elf32-ia64.c:4876 elf64-ia64.c:4876
#, c-format
msgid "%s: linking 64-bit files with 32-bit files"
msgstr "%s: länkar 64-bitarsfiler med 32-bitarsfiler"
#: elf32-ia64.c:4885 elf64-ia64.c:4885
#, c-format
msgid "%s: linking constant-gp files with non-constant-gp files"
msgstr "%s: länkar konstant-gp-filer med icke-konstant-gp-filer"
#: elf32-ia64.c:4895 elf64-ia64.c:4895
#, c-format
msgid "%s: linking auto-pic files with non-auto-pic files"
msgstr "%s: länkar auto-pic-filer med icke-auto-pic-filer"
#: peigen.c:985 pepigen.c:985
#, c-format
msgid "%s: line number overflow: 0x%lx > 0xffff"
msgstr "%s: radnummer ger överspill: 0x%lx > 0xffff"
#: peigen.c:1002 pepigen.c:1002
#, c-format
msgid "%s: reloc overflow 1: 0x%lx > 0xffff"
msgstr "%s: omlokalisering ger överspill 1: 0x%lx > 0xffff"
#: peigen.c:1016 pepigen.c:1016
msgid "Export Directory [.edata (or where ever we found it)]"
msgstr "Exportkatalog [.edata (eller där vi hittade det)]"
#: peigen.c:1017 pepigen.c:1017
msgid "Import Directory [parts of .idata]"
msgstr "Importkatalog [delar av .idata]"
#: peigen.c:1018 pepigen.c:1018
msgid "Resource Directory [.rsrc]"
msgstr "Resurskatalog [.rsrc]"
#: peigen.c:1019 pepigen.c:1019
msgid "Exception Directory [.pdata]"
msgstr "Undantagskatalog [.pdata]"
#: peigen.c:1020 pepigen.c:1020
msgid "Security Directory"
msgstr "Säkerhetskatalog"
#: peigen.c:1021 pepigen.c:1021
msgid "Base Relocation Directory [.reloc]"
msgstr "Basomlokaliseringskatalog [.reloc]"
#: peigen.c:1022 pepigen.c:1022
msgid "Debug Directory"
msgstr "Felsökningskatalog"
#: peigen.c:1023 pepigen.c:1023
msgid "Description Directory"
msgstr "Beskrivningskatalog"
#: peigen.c:1024 pepigen.c:1024
msgid "Special Directory"
msgstr "Specialkatalog"
#: peigen.c:1025 pepigen.c:1025
msgid "Thread Storage Directory [.tls]"
msgstr "Trådlagringskatalog [.tls]"
#: peigen.c:1026 pepigen.c:1026
msgid "Load Configuration Directory"
msgstr "Inläsningskonfigurationskatalog"
#: peigen.c:1027 pepigen.c:1027
msgid "Bound Import Directory"
msgstr "Katalog över bundna importer"
#: peigen.c:1028 pepigen.c:1028
msgid "Import Address Table Directory"
msgstr "Importadresstabellkatalog"
#: peigen.c:1029 pepigen.c:1029
msgid "Delay Import Directory"
msgstr "Katalog över fördröjda importer"
#: peigen.c:1030 peigen.c:1031 pepigen.c:1030 pepigen.c:1031
msgid "Reserved"
msgstr "Reserverad"
#: peigen.c:1094 pepigen.c:1094
msgid ""
"\n"
"There is an import table, but the section containing it could not be found\n"
msgstr ""
"\n"
"Det finns en importtabell, men sektionen som innehåller den kunde inte hittas\n"
#: peigen.c:1099 pepigen.c:1099
#, c-format
msgid ""
"\n"
"There is an import table in %s at 0x%lx\n"
msgstr ""
"\n"
"Det finns en importtabell i %s på 0x%lx\n"
#: peigen.c:1136 pepigen.c:1136
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Function descriptor located at the start address: %04lx\n"
msgstr ""
"\n"
"Funktionsidentifierare hittad på startadressen: %04lx\n"
#: peigen.c:1139 pepigen.c:1139
#, c-format
msgid "\tcode-base %08lx toc (loadable/actual) %08lx/%08lx\n"
msgstr "\tkodbas %08lx toc (inläsningsbar/verklig) %08lx/%08lx\n"
#: peigen.c:1145 pepigen.c:1145
msgid ""
"\n"
"No reldata section! Function descriptor not decoded.\n"
msgstr ""
"\n"
"Ingen reldata-sektion! Funktionsidentifierare avkodades inte.\n"
#: peigen.c:1150 pepigen.c:1150
#, c-format
msgid ""
"\n"
"The Import Tables (interpreted %s section contents)\n"
msgstr ""
"\n"
"Importtabellerna (tolkade innehåll i %s-sektion)\n"
# Vad är thunk?
#: peigen.c:1153 pepigen.c:1153
msgid ""
" vma: Hint Time Forward DLL First\n"
" Table Stamp Chain Name Thunk\n"
msgstr ""
" vma: Tips- Tids- Framåt- DLL- Första\n"
" tabell stämpel kedja namn thunk\n"
#: peigen.c:1204 pepigen.c:1204
#, c-format
msgid ""
"\n"
"\tDLL Name: %s\n"
msgstr ""
"\n"
"\tDLL-namn: %s\n"
#: peigen.c:1215 pepigen.c:1215
msgid "\tvma: Hint/Ord Member-Name Bound-To\n"
msgstr "\tvma: Tips/Ordn Medlemsnamn Bundet till\n"
#: peigen.c:1240 pepigen.c:1240
msgid ""
"\n"
"There is a first thunk, but the section containing it could not be found\n"
msgstr ""
"\n"
"Det finns en första thunk, men sektionen som innehåller den kunde inte hittas\n"
#: peigen.c:1380 pepigen.c:1380
msgid ""
"\n"
"There is an export table, but the section containing it could not be found\n"
msgstr ""
"\n"
"Det finns en exporttabell, men sektionen som innehåller den kunde inte hittas\n"
#: peigen.c:1385 pepigen.c:1385
#, c-format
msgid ""
"\n"
"There is an export table in %s at 0x%lx\n"
msgstr ""
"\n"
"Det finns en exporttabell i %s vid 0x%lx\n"
#: peigen.c:1416 pepigen.c:1416
#, c-format
msgid ""
"\n"
"The Export Tables (interpreted %s section contents)\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Exporttabellerna (tolkade innehåll i %s-sektion)\n"
#: peigen.c:1420 pepigen.c:1420
#, c-format
msgid "Export Flags \t\t\t%lx\n"
msgstr "Exportflaggor \t\t\t%lx\n"
#: peigen.c:1423 pepigen.c:1423
#, c-format
msgid "Time/Date stamp \t\t%lx\n"
msgstr "Tid-/Datumstämpel \t\t%lx\n"
#: peigen.c:1426 pepigen.c:1426
#, c-format
msgid "Major/Minor \t\t\t%d/%d\n"
msgstr "Övre/Undre \t\t\t%d/%d\n"
#: peigen.c:1429 pepigen.c:1429
msgid "Name \t\t\t\t"
msgstr "Namn \t\t\t\t"
#: peigen.c:1435 pepigen.c:1435
#, c-format
msgid "Ordinal Base \t\t\t%ld\n"
msgstr "Ordningsbas \t\t\t%ld\n"
#: peigen.c:1438 pepigen.c:1438
msgid "Number in:\n"
msgstr "Tal i:\n"
#: peigen.c:1441 pepigen.c:1441
#, c-format
msgid "\tExport Address Table \t\t%08lx\n"
msgstr "\tExportadresstabell \t\t%08lx\n"
#: peigen.c:1445 pepigen.c:1445
#, c-format
msgid "\t[Name Pointer/Ordinal] Table\t%08lx\n"
msgstr "\t[Namnpekare/Ordningstal]-tabell\t%08lx\n"
#: peigen.c:1448 pepigen.c:1448
msgid "Table Addresses\n"
msgstr "Tabelladresser\n"
#: peigen.c:1451 pepigen.c:1451
msgid "\tExport Address Table \t\t"
msgstr "\tExportadresstabell \t\t"
#: peigen.c:1456 pepigen.c:1456
msgid "\tName Pointer Table \t\t"
msgstr "\tNamnpekartabell \t\t"
#: peigen.c:1461 pepigen.c:1461
msgid "\tOrdinal Table \t\t\t"
msgstr "\tOrdningstalstabell \t\t\t"
#: peigen.c:1476 pepigen.c:1476
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Export Address Table -- Ordinal Base %ld\n"
msgstr ""
"\n"
"Exportadresstabell -- Orningsbas %ld\n"
#: peigen.c:1495 pepigen.c:1495
msgid "Forwarder RVA"
msgstr "Vidarebefordrar-RVA"
#: peigen.c:1506 pepigen.c:1506
msgid "Export RVA"
msgstr "Export-RVA"
#: peigen.c:1513 pepigen.c:1513
msgid ""
"\n"
"[Ordinal/Name Pointer] Table\n"
msgstr ""
"\n"
"[Ordningstals-/Namnpekar-]tabell\n"
#: peigen.c:1568 pepigen.c:1568
#, c-format
msgid "Warning, .pdata section size (%ld) is not a multiple of %d\n"
msgstr "Varning, storleken på .pdata-sektionen (%ld) är inte en multipel av %d\n"
#: peigen.c:1572 pepigen.c:1572
msgid ""
"\n"
"The Function Table (interpreted .pdata section contents)\n"
msgstr ""
"\n"
"Funktionstabellen (tolkade innehåll från .pdata-sektionen)\n"
#: peigen.c:1575 pepigen.c:1575
msgid " vma:\t\t\tBegin Address End Address Unwind Info\n"
msgstr " vma:\t\t\tStartadress Slutadress Ospola information\n"
#: peigen.c:1577 pepigen.c:1577
msgid ""
" vma:\t\tBegin End EH EH PrologEnd Exception\n"
" \t\tAddress Address Handler Data Address Mask\n"
msgstr ""
" vma:\t\tStart- Slut- EH- EH- Prologsluts- Undantags-\n"
" \t\tadress adress hanterare data adress mask\n"
#: peigen.c:1647 pepigen.c:1647
msgid " Register save millicode"
msgstr " Registerspara millikod"
#: peigen.c:1650 pepigen.c:1650
msgid " Register restore millicode"
msgstr " Registeråterställ millikod"
#: peigen.c:1653 pepigen.c:1653
msgid " Glue code sequence"
msgstr " Klisterkodsekvens"
#: peigen.c:1705 pepigen.c:1705
msgid ""
"\n"
"\n"
"PE File Base Relocations (interpreted .reloc section contents)\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"PE-filbasomlokaliseringar (tolkat innehåll i .reloc-sektionen)\n"
#: peigen.c:1735 pepigen.c:1735
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Virtual Address: %08lx Chunk size %ld (0x%lx) Number of fixups %ld\n"
msgstr ""
"\n"
"Virtuell adress: %08lx Områdesstorlek %ld (0x%lx) Antal fixar %ld\n"
#: peigen.c:1748 pepigen.c:1748
#, c-format
msgid "\treloc %4d offset %4x [%4lx] %s"
msgstr "\tomlokalisering %4d avstånd %4x [%4lx] %s"
#. The MS dumpbin program reportedly ands with 0xff0f before
#. printing the characteristics field. Not sure why. No reason to
#. emulate it here.
#: peigen.c:1788 pepigen.c:1788
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Characteristics 0x%x\n"
msgstr ""
"\n"
"Karakteristik 0x%x\n"
#~ msgid "%s: Unknown special linker type %d"
#~ msgstr "%s: Okänd speciallänkartyp %d"
#~ msgid "v850ea architecture"
#~ msgstr "v850ea-arkitektur"
#~ msgid "%s: Section %s is too large to add hole of %ld bytes"
#~ msgstr "%s: Sektionen %s är för stor för att stoppa hål med %ld byte i"
#~ msgid "Error: out of memory"
#~ msgstr "Fel: slut på minne"
#~ msgid "warning: relocation against removed section; zeroing"
#~ msgstr "varning: omlokalisering mot borttagen sektion; nollställer"
#~ msgid "warning: relocation against removed section"
#~ msgstr "varning: omlokalisering mot borttagen sektion"
#~ msgid "local symbols in discarded section %s"
#~ msgstr "lokala symboler i bortkastade sektionen %s"
#~ msgid "%s: linking abicalls files with non-abicalls files"
#~ msgstr "%s: länkar abicalls-filer med icke-abicalls-filer"
#~ msgid "%s: ISA mismatch (-mips%d) with previous modules (-mips%d)"
#~ msgstr "%s: ISA (-mips%d) passar inte med tidigare moduler (-mips%d)"
#~ msgid "%s: ISA mismatch (%d) with previous modules (%d)"
#~ msgstr "%s: ISA (%d) passar inte med tidigare moduler (%d)"
#~ msgid "%s: dynamic relocation against speculation fixup"
#~ msgstr "%s: dynamisk omlokalisering utan spekulationsfixar"
#~ msgid "%s: speculation fixup against undefined weak symbol"
#~ msgstr "%s: spekulationsfix mot odefinierad svag symbol"
#~ msgid "\tThe Import Address Table (difference found)\n"
#~ msgstr "\tImportadresstabellen (skillnad hittad)\n"
#~ msgid "\t>>> Ran out of IAT members!\n"
#~ msgstr "\t>>> Slut på IAT-medlemmar!\n"
#~ msgid "\tThe Import Address Table is identical\n"
#~ msgstr "\tImportadresstabellen är identisk\n"
# Ska vara blanksteg här tror jag
#~ msgid "BFD %sinternal error, aborting at %s line %d\n"
#~ msgstr "Internt BFD %s-fel, avbryter vid %s rad %d\n"
#~ msgid "GP relative relocation when GP not defined"
#~ msgstr "GP-relativ omlokalisering då GP inte är definierad"
#~ msgid "%s: ERROR: passes floats in float registers whereas target %s uses integer registers"
#~ msgstr "%s: FEL: skickar flyttal i flyttalsregister där målet %s istället använder heltalsregister"
#~ msgid "%s: ERROR: passes floats in integer registers whereas target %s uses float registers"
#~ msgstr "%s: FEL: skickar flyttal i heltalsregister där målet %s istället använder flyttalsregister"
#~ msgid "Warning: input file %s supports interworking, whereas %s does not."
#~ msgstr "Varning: indatafilen %s stöder samverkande, medan %s däremot inte gör det."
#~ msgid "Warning: input file %s does not support interworking, whereas %s does."
#~ msgstr "Varning: indatafilen %s stöder inte samverkande, medan %s däremot gör det."
#~ msgid "AUX tagndx %ld ttlsiz 0x%lx lnnos %ld next %ld"
#~ msgstr "AUX tagndx %ld ttlsiz 0x%lx radnummer %ld nästa %ld"
#~ msgid "elf_symbol_from_bfd_symbol 0x%.8lx, name = %s, sym num = %d, flags = 0x%.8lx%s\n"
#~ msgstr "elf_symbol_from_bfd_symbol 0x%.8lx, namn = %s, symbolnr = %d, flaggor = 0x%.8lx%s\n"
#~ msgid "Warning: Not setting interwork flag of %s since it has already been specified as non-interworking"
#~ msgstr "Varning: Ställer inte in samverkandeflaggan för %s eftersom den redan har angivits som inte samverkande"
#~ msgid "Warning: Clearing the interwork flag of %s due to outside request"
#~ msgstr "Varning: Stänger av samverkandeflaggan för %s på grund av utomstående begäran"
#~ msgid " [APCS-26]"
#~ msgstr " [APCS-26]"
#~ msgid " [APCS-32]"
#~ msgstr " [APCS-32]"
#~ msgid "(unknown)"
#~ msgstr "(okänd)"
# Skumt!
#~ msgid " previously %s in %s"
#~ msgstr " tidigare %s i %s"
#~ msgid "Symbol `%s' has differing types: %s in %s"
#~ msgstr "Symbolen \"%s\" har olika typer: %s i %s"
# Alla dessa känns onödiga, borde rapporteras
#~ msgid "ETIR_S_C_STO_GBL: no symbol \"%s\""
#~ msgstr "ETIR_S_C_STO_GBL: ingen symbol \"%s\""
#~ msgid "ETIR_S_C_STO_CA: no symbol \"%s\""
#~ msgstr "ETIR_S_C_STO_CA: ingen symbol \"%s\""
#~ msgid "ETIR_S_C_STO_RB/AB: Not supported"
#~ msgstr "ETIR_S_C_STO_RB/AB: Stöds inte"
#~ msgid "ETIR_S_C_STO_LP_PSB: Not supported"
#~ msgstr "ETIR_S_C_STO_LP_PSB: Stöds inte"
#~ msgid "ETIR_S_C_STO_HINT_GBL: not implemented"
#~ msgstr "ETIR_S_C_STO_HINT_GBL: inte implementerat"
#~ msgid "ETIR_S_C_STO_HINT_PS: not implemented"
#~ msgstr "ETIR_S_C_STO_HINT_PS: inte implementerat"
#~ msgid "ETIR_S_C_OPR_INSV: Not supported"
#~ msgstr "ETIR_S_C_OPR_INSV: Stöds inte"
#~ msgid "ETIR_S_C_OPR_USH: Not supported"
#~ msgstr "ETIR_S_C_OPR_USH: Stöds inte"
#~ msgid "ETIR_S_C_OPR_ROT: Not supported"
#~ msgstr "ETIR_S_C_OPR_ROT: Stöds inte"
#~ msgid "ETIR_S_C_OPR_REDEF: Not supported"
#~ msgstr "ETIR_S_C_OPR_REDEF: Stöds inte"
#~ msgid "ETIR_S_C_OPR_DFLIT: Not supported"
#~ msgstr "ETIR_S_C_OPR_DFLIT: Stöds inte"
#~ msgid "ETIR_S_C_STC_LP: not supported"
#~ msgstr "ETIR_S_C_STC_LP: stöds inte"
#~ msgid "ETIR_S_C_STC_GBL: not supported"
#~ msgstr "ETIR_S_C_STC_GBL: stöds inte"
#~ msgid "ETIR_S_C_STC_GCA: not supported"
#~ msgstr "ETIR_S_C_STC_GCA: stöds inte"
#~ msgid "ETIR_S_C_STC_PS: not supported"
#~ msgstr "ETIR_S_C_STC_PS: stöds inte"
#~ msgid "Unimplemented STO cmd %d"
#~ msgstr "Oimplementerat STO-kommando %d"
#~ msgid "TIR_S_C_OPR_ASH incomplete"
#~ msgstr "TIR_S_C_OPR_ASH ofullständigt"
#~ msgid "TIR_S_C_OPR_USH incomplete"
#~ msgstr "TIR_S_C_OPR_USH ofullständigt"
#~ msgid "TIR_S_C_OPR_ROT incomplete"
#~ msgstr "TIR_S_C_OPR_ROT ofullständigt"
#~ msgid "TIR_S_C_OPR_REDEF not supported"
#~ msgstr "TIR_S_C_OPR_REDEF stöds inte"
#~ msgid "TIR_S_C_OPR_DFLIT not supported"
#~ msgstr "TIR_S_C_OPR_DFLIT stöds inte"
#~ msgid "TIR_S_C_CTL_DFLOC not fully implemented"
#~ msgstr "TIR_S_C_CTL_DFLOC är inte fullständigt implementerat"
#~ msgid "TIR_S_C_CTL_STLOC not fully implemented"
#~ msgstr "TIR_S_C_CTL_STLOC är inte fullständigt implementerat"
#~ msgid "TIR_S_C_CTL_STKDL not fully implemented"
#~ msgstr "TIR_S_C_CTL_STKDL är inte fulständigt implementerat"
# This is broken
#
# fprintf (file,
# _("\nThe Import Tables (interpreted %s section contents)\n"),
# section->name);
# fprintf (file,
# _(" vma: Hint Time Forward DLL First\n"));
# fprintf (file,
# _(" Table Stamp Chain Name Thunk\n"));
#
#~ msgid " vma: Hint Time Forward DLL First\n"
#~ msgstr " vma: Tips- Tids- V.bef.- DLL- Första\n"
#~ msgid " \t\tAddress Address Handler Data Address Mask\n"
#~ msgstr " \t\tadress adress hanterare data adress mask\n"
#~ msgid "integer"
#~ msgstr "heltal"
#~ msgid "float"
#~ msgstr "flyttal"
#~ msgid "soft"
#~ msgstr "mjuk"
#~ msgid "hard"
#~ msgstr "hård"
# _bfd_error_handler (_("# Warning: %s %s interworking, whereas %s %s"),
# bfd_get_filename (ibfd),
# in_flags & EF_INTERWORK ? _("supports") : _("does not support"),
# bfd_get_filename (obfd),
# out_flags & EF_INTERWORK ? _("does not") : _("does"));
#
# This is broken
#
# Don't split a sentence like this, use multiple full messages instead
#
#~ msgid "Warning: %s %s interworking, whereas %s %s"
#~ msgstr "Varning: %s %s samverkande, medan %s %s"
#~ msgid "supports"
#~ msgstr "stöder"
#~ msgid "does not"
#~ msgstr "inte gör det"
#~ msgid "does"
#~ msgstr "gör det"
#~ msgid "%s(%s+0x%lx): cannot find stub entry %s"
#~ msgstr "%s(%s+0x%lx): kan inte hitta stubbstarten %s"
#~ msgid "%s(%s+0x%lx): cannot relocate %s, recompile with -ffunction-sections"
#~ msgstr "%s(%s+0x%lx): kan inte omlokalisera %s, kompilera om med -ffunction-sections"
#~ msgid "creating section symbol, name = %s, value = 0x%.8lx, index = %d, section = 0x%.8lx\n"
#~ msgstr "skapar sektionssymbol, namn = %s, värde = 0x%.8lx, index = %d, sektion = 0x%.8lx\n"
# Hmm
#~ msgid " whereas segment starts at 0x%x"
#~ msgstr " där segmentet börjar vid 0x%x"