blob: 43a0f4e900ed8c6617aac5776e1609f8c3dc0254 [file] [log] [blame]
// RUN: %clang_cc1 -fsyntax-only -fmessage-length 100 %s 2>&1 | FileCheck -strict-whitespace %s
// REQUIRES: asserts
int main() {
"É#x#p )6Ò)ѽŠ$ûž>U êhÑüÃö|Ÿ থϻgŸY|`?ò;;Æ¿VjÇ\\ù€‡ûݪW9úТ:̊O Eøېy?SKªy¦¹‡Øài&n";
}
// CHECK-NOT:Assertion